ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 109)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ សោឡសមភាគ១០៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

********************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

សោឡសមភាគ ១០៩

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមប្បច្ចនីយប្បដ្ឋាន

 

109

អនុលោមប្បច្ចនីយត្តិ កប្បដ្ឋាន

109

អនុលោមប្បច្ចនីយទុ កប្បដ្ឋាន

៥៣

109

អនុលោមប្បច្ចនីយទុកត្តិ កប្បដ្ឋាន

៨៤

109

អនុលោមប្បច្ចនីយត្តិទុ កប្បដ្ឋាន

១៤១

109

អនុលោមប្បច្ចនីយត្តិកត្តិ កប្បដ្ឋាន

១៤៨

109

អនុលោមប្បច្ចនីយទុកទុ កប្បដ្ឋាន

២៨៧

109