- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 007)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០៧ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវគ្គ ទុតិយភាគ 

វស្សូបនាយិកក្ខន្ធកៈ   បវារណក្ខន្ធកៈ

ចម្មក្ខន្ធកៈ និង ភេសជ្ជក្ខន្ធកៈ     ​(ព.. ២៥០០)


មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

វស្សូបនាយិកក្ខន្ធកៈ

 007

ការនៅចាំវស្សាព្រះដ៏មានព្រះភាគ មិនទាន់បានបញ្ញត្ត

 

 007

និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

 007

ការចូលវស្សា

 007

កិរិយាធ្វើនូវការត្រឡប់មកវិញ ក្នុងរវាង ៧ថ្ងៃ

 007

អន្តរាយទាំងឡាយ កើតឡើងដល់ពួកភិក្ខុដែលនៅចាំវស្សា

៣៧

 007

អន្តរាយទាំងឡាយ មានដល់ពួកភិក្ខុដែលចូលវស្សា

៤១

 007

ការបំបែកសង្ឃកើតឡើង ដល់ពួកភិក្ខុដែលចូលវស្សា

៤៣

 007

និទានភិក្ខុ ១រូប មានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីចូលវស្សាក្នុងលំនៅរបស់គង្វាលគោ

៤៨

 007

ពួកភិក្ខុដែលចូលវស្សា ​ក្នុងទីវាលជាដើម

៤៩

 007

សង្ឃប្តេជ្ញាគ្នាថា ភិក្ខុមិនត្រូវបំបួសកុលបុត្តក្នុងកណ្តាលវស្សា

៥១

 007

និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត

៥២

 007

ការនៅចាំវស្សាក្នុងអាវាសទាំងឡាយពីរ

៥៣

 007

ត្រូវអាបត្តិទុក្កដ ព្រោះទទួលពាក្យប្តេជ្ញា

៥៥

 007

ឧទ្ទាននៃ វស្សុបនាយិកក្ខន្ធកៈ

៦៣

 007

បវារណាក្ខន្ធកៈ

៦៦

 007

និទានភិក្ខុច្រើនរូបជាមិត្រទើបនិងបានជួបគ្នាថ្មី

 

 007

មូគវគ្គ (វគ្គរបស់មនុស្សគ)  ជាគិគ្ថិយ សមាទាន

៦៧

 007

តេវាបិកាបវារណា

៧៥

 007

បវារណា ពីរយ៉ាង (ចាតុទ្ទសិកា បវរណា ១  បណ្ណរសិកា​ប វរណា​១)

៧៧

 007

ការឲ្យនូវ បវរណា ​នៃភិក្ខុឈឺ

៧៩

 007

អន្តរាយទាំងឡាយ កើតឡើង ក្នុងពេលនៃ បវរណាកម្ម

៨៣

 007

គណប្បវារណា និង តេវាចិកា បវារណា

៨៥

 007

ភិក្ខុ ៣ រូប បវារណា ដល់គ្នានឹងគ្នា

៨៧

 007

ភិក្ខុ ២ រូប បវារណា ដល់គ្នានឹងគ្នា

៨៩

 007

ភិក្ខុ ១ រូប  ត្រូវអាបត្តិក្នុងថ្ងៃបវារណា

៩១

 007

ការ បវារណា​នៃភិក្ខុអ្នកមិនមាន សភាតាបត្តិ

៩៣

 007

និទានអាវាសិកភិក្ខុ និយាយពីភិក្ខុអ្នកបវារណាមិនត្រូវអាបត្តិ មាន១៥​យ៉ាង

៩៥

 007

ពួកភិក្ខុជាពួកដែលសំគាល់ថា​ព្រមព្រៀងគ្នា មាន​១៥​ យ៉ាង

១០០

 007

ពួកភិក្ខុ មានសេចក្តីរង្កៀស មាន​១៥​ យ៉ាង

១០៣

 007

ពួកភិក្ខុ មានបំណងនឹងបំបែកសង្ឃ  មាន​១៥​ យ៉ាង

១០៥

 007

ថ្ងៃរបស់ អាវាសិកភិក្ខុ  និង អាគន្តុកភិក្ខុ ផ្សេងគ្នា

១០៧

 007

ការបវារណារបស់ពួកភិក្ខុដែលមានការសង្ស័យជាដើម

១០៩

 007

ការបវារណារបស់ពួកភិក្ខុដែលមានសំវាសស្មើគ្នា ជាដើម

១១៣

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវទៅក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ

១១៥

 007

កាលភិក្ខុនីបរិសទ្យអង្គុយហើយ  ភិក្ខុមិនត្រូវបវរណា

១១៩

 007

រឿងអាវាស​១ ក្នុងកោសលជនបទ កើតសញ្ចរភ័យក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ

១២០

 007

ការបវារណា ជាទ្វេវាបិកាបវរណា ជាដើម

១២១

 007

និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុត្រូវ អាបត្តិ ហើយ បវារណា

១២៥

 007

បវារណា ដែលភិក្ខុបានឃាត់ និង​បវារណា ដែលភិក្ខុមិនបានឃាត់

១២៧

 007

ការឃាត់នូវ បវារណា ចំពោះភិក្ខុផងគ្នា

១២៩

 007

សេចក្តីយល់ផ្សេងៗ ក្នុងការត្រូវអាបត្តិ

១៣៥

 007

ពួកភិក្ខុអ្នកធ្វើការប្រកួតប្រកាន់ជាដើម

១៣៩

 007

ការធ្វើនូវបវារណា សង្គហ នៃភិក្ខុអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាជាដើម

១៤៥

 007

ការធ្វើនូវបវារណា សង្គហ

១៤៩

 007

ឧទាននៃ ការធ្វើនូវបវារណក្ខន្ធកៈ

១៥០

 007

ចម្មក្ខន្ធកៈ

១៥៣

 007

និទានកូនសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះ សោណៈ ជា កោឡិវិសគេត្ត

 

 007

និទានព្រះសាគតត្ថេរ

១៥៥

 007

និទានព្រះ សោណត្ថេរ

១៥៩

 007

ខីណាសវគុណកថា

១៦៧

 007

ការបញ្ញត្តិស្បែកជើង ជា​អកប្បិយ

១៧៥

 007

ស្បែកជើង ៤ ជាន់ឡើងទៅដែលគេពាក់ហើយ ដោះប្រគេន (ស្បែកជើងចាស់)

១៧៩

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើងខាងក្នុងវត្ត

១៨០

 007

និទានភិក្ខុមានដំបៅលេចនៅបាទជើង

១៨២

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ទ្រនាប់ជើងឈើ

១៨៥

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ទ្រនាប់ជើង ស្លឹកត្នោត

១៨៧

 007

(ពួកភិក្ខុក្រុង   ) ពាក់ទ្រនាប់ជើងមានប្រការផ្សេងៗ

១៨៩

 007

សេច្កតីបញ្ញត្តិ នូវទ្រនាប់ជើង ជា អកប្បិយ

១៩១

 007

និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុចាប់ស្នែង មេគោជាដើម

១៩២

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវចាប់ មេគោ

១៩៣

 007

និទានឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ទៅដោយយានដែលទឹមដោយគោញី

១៩៤

 007

ការទ្រង់អនុញ្ញាតនូវគ្រែស្នែង

១៩៥

 007

ឧច្ចាសយន មហាសយនកថា

១៩៧

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវចាប់​ប្រើប្រាស់ស្បែកសត្វដ៏ធំ

១៩៩

 007

និទានភិក្ខុបាប

២០០

 007

ភិក្ខុមិនត្រូវកាន់ស្បែកជើងចូលទៅកាន់ស្រុក

២០៣

 007

និទានព្រះសោណត្ថេរ

២០៤

 007

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ប្រទានពរ ៥ យ៉ាង ដល់ព្រះសោណត្ថេរ

២១២

 007

ទ្រង់ទ្រាយនៃមជ្ឈិមបទេស

២១៥

 007

ឧទាននៃចម្មក្ខន្ធកៈ

២១៦

 007

ភេសជ្ជក្ខន្ធកៈ

២២១

 007

និទានភិក្ខុកើតអាពាធ​ប្រមាត់

 

 007

ពោលអំពីភេសជ្ជទាំង ៥

២២៣

 007

ពោលអំពី ភេសជ្ជ  មានខ្លាញ់​ជាដើម

២២៥

 007

ពោលអំពី ភេសជ្ជ  មានទឹកចត់ ​ជាដើម

២២៧

 007

ពោលអំពី ភេសជ្ជ  មានជ័រ ​ជាដើម

២២៩

 007

ពោលអំពី ភេសជ្ជ  មាន ​គ្រឿងលំអិត ​ជាដើម

២៣០

 007

ពោលអំពី ការទ្រង់អនុញ្ញាត ភេសជ្ជ មានថ្នាំបន្តក់ភ្នែកជាដើម

២៣៣

 007

ពោលអំពី ការទ្រង់អនុញ្ញាត នូវចង្កិះក្លាក់

២៣៥

 007

និទាន បិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ដ៏មានអាយុ កើតជម្ងឺក្តៅក្បាល

២៣៦

 007

ពោលអំពី ការទ្រង់អនុញ្ញាត ភេសជ្ជ មានប្រេងលាបក្បាល ជាដើម

២៣៧

 007

និទាន បិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ

២៣៩

 007

និទាន ភិក្ខុ ១​រូប មានអាពាធកើតពក

២៤២

 007

ថ្នាំ មហា វិត៍ដ ៤ យ៉ាង

២៤៣

 007

ពោលអំពីភិក្ខុមានអាពាធ ផ្សេងៗ

២៤៥

 007

និទាន ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ​និយាយអំពីការទ្រង់អនុញ្ញាតនូវអារាមិកជន

២៤៧

 007

និទាន ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ​និយាយអំពីកម្រងផ្កា ជាវិការនៃមាស

២៤៩

 007

និទាន ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ​និយាយអំពីភេសជ្ជ​៥ យ៉ាង

២៥៣

 007

និទាន ព្រះកង្ខារេវតត្ថេរ ​   ​ពោលអំពីស្ករអំពៅ

២៥៥

 007

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ អាពាធ កើតអំពីខ្យល់ក្នុង ឧទរ

២៥៧

 007

ភោជនដែលភិក្ខុទុក​និងចំអិនខាងក្នុងអកប្បិយកុដិ និងចំអិនដោយខ្លួនឯង

២៥៩

 007

និទានព្រាហ្មណ៍ ១ រូប

២៦៣

 007

និទានឧបនន្ទសក្យបុត្ត

២៦៧

 007

ព្រះសារីបុត្ត មានអាពាធក្តៅរោលរាល ក្នុងកាយ

២៦៨

 007

ការទ្រង់អនុញ្ញាតផ្លៃឈើដែលគ្មានពូជជាដើម

២៧១

 007

សត្ថកម្ម (ការកាត់ ឬ វះ)   វត្ថកម្ម (​ការចងរិត)

២៧៣

 007

(ភិក្ខុត្រូវការដោយ) ​សាច់ដែលមានឧជារស

២៧៥

 007

និទានសុប្បិយាឧបាសិកា

២៧៧

 007

ពោលអំពីសាច់ដែលមិនគួរ

២៧៩

 007

និទានព្រាហ្មណ៍ ១ រូប

២៨៥

 007

ពោលអំពី អានិសង្ស  បបរ  មាន១០យ៉ាង

២៨៧

 007

និទាន​មហាមាត្យ​​(ម្នាក់) មានសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្មី (មិនទាន់មុតមាំ)

២៨៩

 007

សេចក្តីរង្គៀស របស់ មហាមាត្យអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្មី

២៩១

 007

និទានបុរសឈ្មោះ  វេលដ្ឋកច្ចាន  និយាយអំពីការប្រគេនស្ករអំពៅ

២៩៤

 007

ធម្មចក្ខុ គឺសោតាបត្តិមគ្គ របស់បុរសឈ្មោះ វេលដ្ឋកច្ចាន 

២៩៩

 007

និទានពួក ភិក្ខុរង្គៀស មិនហ៊ានឆាន់ស្ករអំពៅ

៣០០

 007

ពោលអំពីការទ្រង់ទទួលនូវ​រោងសំណាក់

៣០១

 007

ទោស​៥ ប្រការនៃ បុគ្គលទ្រុស្តសីល ឬ វិបត្តិចាកសីល

៣០៣

 007

អានិសង្ស​ ៥ ប្រការ​នៃ បុគ្គុល មានសីល​ ឬ បរិបូណ៌ ដោយសីល

៣០៥

 007

និទានមហាមាត្យឈ្មោះ សុនីធៈ វស្សការៈ

៣០៧

 007

អនុមោទនា គាថា

៣១១

 007

ចតុរារយសច្ច ទេសនា កថា

៣១៣

 007

និទាននាង អម្ពបាលី ​ជាស្រីផ្កាមាស

៣១៥

 007

និទានស្តេច លិច្ឆវី ក្រុងវេសាលី

៣១៧

 007

និទាន សីហសេនាបតី  ពោលអំពីអកិរិយវាទ

៣២១

 007

និទាន សីហសេនាបតី  ពោលអំពីវាទ មាន អកិរិយវាទ ជាដើម

៣២៥

 007

និទាន សីហសេនាបតី   ការសំដែងនូវភាវ នៃខ្លួនជាឧបាសក

៣៣១

 007

និទាន សីហសេនាបតី   ពោលអំពីសាច់ដែលគេធ្វើចំពោះ (ខ្លួន)

៣៣៥

 007

ភិក្ខុកាលដឹងថា សាច់ដែលគេធ្វើចំពោះ (ខ្លួន) មិនត្រូវបរិភោគ

៣៣៧

 007

និទានពួកមនុស្សអ្នកជនបទ ​និទានអំពីការសន្មតិ កប្បិយភូមិ

៣៣៩

 007

កប្បិយភូមិ ៤​យ៉ាង  និទានមណ្ឌក គហបតិ

៣៤៣

 007

និទានមេណ្ឌកគហបតិ  អានុភាពនៃជនមានមេណកគហបតិ ជាដើម

៣៤៥

 007

និទានមេណ្ឌកគហបតិ  ពុទ្ធគុណកថា

៣៤៩

 007

និទានមេណ្ឌកគហបតិ   ​អនុបុព្វិកថា

៣៥១

 007

និទានមេណ្ឌកគហបតិ   ការសំដែងនូវការនៃខ្លួន ជាឧបាសក

៣៥៣

 007

ធម្មចក្ខុ គឺសោតាបត្តិមគ្គ នៃមេណ្ឌកគហបតិ  

៣៥៥

 007

និទានមេណ្ឌកគហបតិ   ការអង្គាសនៃនិទានមេណ្ឌកគហបតិ (នោះ) 

៣៥៦

 007

ការទ្រង់អនុញ្ញាត នូវការស្វែងរកស្បៀង

៣៥៩

 007

និទាន​កេណិយជដិល

៣៦១

 007

និទាន មល្លក្សត្រទាំងឡាយ នៅក្រុង​កុសីនារា

៣៦៦

 007

និទានមល្លក្សត្រ ​ឈ្មោះរោជៈ ការធ្វើនូវការក្រោកទទួលព្រះដ៏មានព្រះភាគ

៣៦៧

 007

និទានមល្លក្សត្រ ​ឈ្មោះរោជៈ  អនុបុព្វិកថា

៣៦៩

 007

និទាន ​រោជមល្លក្សត្រ ​

៣៧១

 007

និទាន ភិក្ខុ បួសឯចាស់

៣៧៣

 007

និយាយអំពីមនុស្សដាំពូជឈើរបស់សង្ឃ (ក្នុងដី) របស់បុគ្គល

៣៧៧

 007

ពោលអំពីកាលិក មានយាមកាលិ ជាដើម

៣៧៩

 007

ឧទ្ទាននៃ ភេសជ្ជក្ខន្ធក

៣៨០

 007