ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 050)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥០ សូមចុចលើពាក្យ ឯកាទសមភាគ៥០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។         

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត

ឯកាទសមភាគ

៥០

​(ព.. ២៤៩៩)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក

50

អានិសំសវគ្គទី១

  ដល់ ៣១

50

ឧទ្ទាននៃអានិសំសវគ្គនោះគឺ

 

50

និយាយអំពីសីលមានប្រយោជន៍ដូចម្តេច១

 

50

ចេតនា១

 

50

អំពីសីល១

 

50

អំពីការសាបសូន្យចាកឧបនិស្ស័យ១

 

50

អំពីព្រះអានន្ទជាគំរប់ ៥

 

50

អំពីសមាធិ១

 

50

អំពីព្រះសារីបុត្ត១

 

50

អំពីភិក្ខុមានសទ្ធា១

 

50

អំពីសន្តវិមោក្ខ១

 

50

អំពីភិក្ខុមានសទ្ធា ជាដើម១ ។

 

50

នាថករណវគ្គទី២

៣២

50

ឧទ្ទាននៃនាថករណវគ្គនោះគឺ

៣២  ដល់ ៧២

50

និយាយអំពីសេនាសនៈ១

 

50

អំពី អង្គ១

 

50

អំពី សំយោជនៈ១

 

50

អំពីចេតោខីលៈ១

 

50

អំពី អប្បមាទ១

 

50

អំពី អហុនេយ្យ១

 

50

អំពីនាថករណធម៌ មានពីរលើក

 

50

អំពីអរិយវាសៈ  មានពីរលើក ។

 

50

មហាវគ្គ ទី៣

៧៣

50

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

៧៣ ដល់ ១៥៣

50

និយាយអំពីសត្វសីហៈ១

 

50

អធិមត្ថបទ១

 

50

អំពីធម៌ ដែលត្រូវលះដោយកាយ១

 

50

ព្រះចុន្ទត្ថេរ១

 

50

កសិណាយតនៈ១

 

50

ឧបាសិកាឈ្មោះកាលី១

 

50

មហាបញ្ហាពីរលើក

 

50

ព្របាទ បសេនទិកោសលពីរលើក  ដទៃទៀត ។

 

50

ឧបាលិវគ្គ ទី ៤

១៥៤

50

ឧទ្ទាននៃឧបាលិវគ្គនោះគឺ

១៥៤  ដល់ ១៦៦

50

និយាយអំពីព្រះឧបាលិ១

 

50

ឧព្វាហិកាកម្មវាចា១

 

50

ភិក្ខុគួរឲ្យឧបសម្បទាដល់កុលបុត្រ១

 

50

ភិក្ខុគួរឲ្យនិស្ស័យ១

 

50

ភិក្ខុគួរឲ្យ សាមណេរបំរើ១

 

50

សង្ឃភេទ ២ លើក

 

50

សង្ឃភេទ ២ លើក ដទៃទៀត  ដែលព្រះឧបាលិ និង អានន្ទទូលសួរ ។

 

50

អក្កោសវគ្គ ទី៥

១៦៧

50

ឧទ្ទាននៃអក្កោសវគ្គនោះគឺ

១៦៧ ដល់ ១៩៨

50

និយាយអំពី វិវាទ១  វិវាទមូលពីរលើក

 

50

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់ក្នុងនគរកុសិនារា១

 

50

ទោសក្នុងការចូលក្នុងរាជបុរី១

 

50

សក្យឧបាសក១

 

50

លិច្ឆវីឈ្មោះមហាលិ១

 

50

ធម៌ដែលបព្វជិតគួរពិចារណារឿយៗ១

 

50

ធម៌ដែលឋិតនៅក្នុងសរីរៈ១

 

50

ពួកភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រកួតប្រកាន់គ្នា១ ។

 

50

សចិត្តវគ្គ ទី ១

១៩៩

50

ឧទ្ទាននៃសចិត្តវគ្គនោះគឺ

១៩៩ ដល់ ២៤៥

50

និយាយអំពីការឈ្លាសក្នុងវារៈចិត្តរបស់ខ្ឡួន១

 

50

អំពីព្រះសារីបុត្ត១អំពីការតាំងនៅដដែល១

 

50

អំពីសមថៈ១

 

50

អំពីបរិហានៈ១

 

50

អំពីសញ្ញាពីរលើក

 

50

អំពីធម៌ ជាមូល១

 

50

ចិត្តសន្សំដោយបព្វជ្ជា១

 

50

អាពាធ១ 

 

50

យមកវគ្គ ទី ២

២៤៦

50

ឧទ្ទាននៃយមកវគ្គនោះគឺ

២៤៦  ដល់ ២៨៧

50

និយាយអំពី អវិជ្ជា១   តណ្ហា១  ​​(ការសម្រេចព្រះនិព្វាន)១

 

50

សេចក្តីជ្រះថ្លាមិនញាប់ញ័រ  ក្នុងព្រះតថាគត១

 

50

សេចក្តីសុខ ពីរលើក

 

50

ពីព្រះដ៏មានព្រះភាគ ត្រាច់ទៅកាន់និគមឈ្មោះ  នឡកបានៈ  ពីរ

លើក  និង វត្ថុកថា ដទៃទៀត ពីរលើក ។

 

50

អាកង្ខវគ្គ ទី ៣

២៨៨

50

ឧទ្ទាននៃអាកង្ខវគ្គនោះគឺ

២៨៨ ដល់ ៣២៨

50

និយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នា១

 

50

អំពីធម៌ ជាបន្លា១

 

50

អំពីធម៌ ជាទីប្រាថ្នា១

 

50

អំពីសេចក្តីចំរើន១

 

50

អំពីមិគសាលាឧបាសិកា១

 

50

អំពីបុគ្គលមិនគួរលះបង់១

 

50

អំពី ក្អែក១

 

50

អំពីពួកនិគ្រន្ថ១

 

50

អំពីវត្ថុ ១០ យ៉ាង មាន (ពីរលើក) ១។ 

 

50

ទុតិយបណ្ណាសក

៣២៩

50

ថេរវគ្គ ទី ៤

៣២៩

50

ឧទ្ទាននៃថេរវគ្គនោះគឺ

៣២៩ ដល់ ៣៨២

50

និយាយអំពីព្រះវិហុនត្ថេរ ១

 

50

ព្រះអានន្ទត្ថេរ១

 

50

ព្រះបុណ្ណិយត្ថេរ១

 

50

ការពោលអួត អរហត្តផល១

 

50

ភិក្ខុពោលអួត១

 

50

ការស្មានហួសហេតុ១

 

50

អធិករណ៍១

 

50

កោកាលិកភិក្ខុ១

 

50

កំឡាំង១ ។

 

50

ឧបាសកវគ្គ ទី ៥

៣៨៣

50

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

៣៨៣  ដល់ ៤៥៧

50

និយាយអំពីបុគ្គលអ្នកបរិភោគកាម១

 

50

អំពីភ័យ  និង ពៀរ​៥យ៉ាង ១

 

50

អំពី ទិដ្ឋិ១

 

50

អំពីវជ្ជិយមាហិតគហបតី  និង ឧត្តិយបរិព្វាជក  ទាំងពីរ

 

50

អំពីកោកនុទបរិព្វាជក១

 

50

អំពីភិក្ខុអ្នកគួរទទួលគ្រឿងបូជា១

 

50

អំពីភិក្ខុជាថេរៈ១

 

50

អំពីឧបាលំ  ដ៏មានអាយុ១

 

50

អំពីបុគ្គលដែលមិនគួរ ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវ អរហត្ត១ ។

 

50

ចប់ ទុតិយបណ្ណាសក ទី ២