ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 096)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៦ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ ៩៦

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

តតិយភាគ ៩៦

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

វិបាកត្តិកៈ

 

96

បដិច្ចវារៈ

96

អនុលោម

96

បច្ចនីយៈ

១២

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

២៦

96

បច្ចនីយានុលោម

២៧

96

សហជាតវារៈ

២៩

96

បច្ចយវារៈ

២៩

96

អនុលោម

២៩

96

បច្ចនីយៈ

៤៤

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៤៦

96

បច្ចនីយានុលោម

៤៦

96

និស្សយវារៈ

៤៧

96

សំសដ្ឋវារៈ

៤៨

96

អនុលោម

៤៨

96

បច្ចនីយៈ

៤៩

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៤៩

96

បច្ចនីយានុលោម

៥០

96

សម្បយុត្តវារៈ

៥០

96

បញ្ហាវារៈ

៥០

96

អនុលោម

៥០

96

បច្ចនីយៈ

៨៩

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៩៣

96

បច្ចនីយានុលោម

៩៤

96

ឧបាទិន្នត្តិកៈ

 

96

បដិច្ចវារៈ

៩៦

96

អនុលោម

៩៦

96

បច្ចនីយៈ

១០៣

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១១២

96

បច្ចនីយានុលោម

១១២

96

សហជាតវារៈ

១១២

96

បច្ចវារៈ

១១៣

96

អនុលោម

១១៣

96

បច្ចនីយៈ

១១៨

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១២៥

96

បច្ចនីយានុលោម

១២៥

96

និស្សយវារៈ

១២៦

96

សំសដ្ឋវារៈ

១២៦

96

អនុលោម

១២៦

96

បច្ចនីយៈ

១២៧

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១២៨

96

បច្ចនីយានុលោម

១២៨

96

សម្បយុត្តវារៈ

១២៨

96

បញ្ហាវារៈ

១២៩

96

អនុលោម

១២៩

96

បច្ចនីយៈ

១៩៥

96

អនុលោមបច្ចនីយៈ

២០១

96

បច្ចនីយានុលោម

២០២

96