- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 022)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika  

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២២ សូមចុចលើពាក្យ  តតិយភាគ  ២២    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក

មជ្ឈិមនិកាយ​  មូលបណ្ណាសក  

តតិយភាគ  ២២

មហាយមកវគ្គ  (ព.. ២៥០៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាយមកវគ្គ

 022

ចូឡគោសិង្គសាលសូត្រ  ទី១

 022

ការប្រព្រឹត្តិនូវបដិសណ្ឋារៈ

 022

សេចក្តីមិនប្រមាទ

 022

ជា  សុវិហារធម៌ (ធម៌ជាទីនៅសប្បាយ)

 022

ការទ្រង់ពន្យល់ដោយ ធម្មិកថា

១៣

 022

កិត្តិសព្ទនៃព្រះថេរៈ មានព្រះ អនុរុទ្ធ ជាដើម

១៥

 022

ការទ្រង់សរសើរព្រះថេរៈ មានព្រះ អនុរុទ្ធ ជាដើម

១៧

 022

មហាគោសិង្គសាលសូត្រ  ទី២

១៩

 022

ការទ្រង់សរសើរ ភិក្ខុ ជាពហុសូត្រ

២១

 022

ការទ្រង់សរសើរ ទិព្វចក្ខុ

២៣

 022

ការទ្រង់សរសើរ អភិធម្មកថា

២៥

 022

ការទ្រង់សរសើរ  សមាបត្តិ

២៧

 022

ការសរសើរ ភិក្ខុ ជាពហុសូត្រ

២៩

 022

ការសរសើរ ភិក្ខុ ដែលរីករាយ ក្នុងការពួនសម្ងំ

៣១

 022

ការសរសើរ ភិក្ខុ អ្នកនៅក្នុងព្រៃ ជាដើម

៣៣

 022

ការសរសើរ អភិធម្មកថា

៣៥

 022

ការសរសើរ  សមាបត្តិ

៣៧

 022

ការទ្រង់សរសើរ ធម៌ជាទីអស់ អាសវៈ

៣៩

 022

មហាគោបាលសូត្រ ទី ៣

៤០

 022

ភាពនៃគង្វាលគោ ដែលមិនគួរដល់សេចក្តី ចំរើន

៤១

 022

ភាពនៃភិក្ខុ ដែលមិនគួរដល់សេចក្តី ចំរើន

៤៣

 022

ភាពនៃគង្វាលគោ ដែលគួរដល់សេចក្តី ចំរើន

៤៧

 022

អង្គ ១១  របស់ភិក្ខុ

៤៩

 022

ចូឡគោបាលសូត្រ ទី ៤

៥៣

 022

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

៥៥

 022

ឧបមាដោយគោ ៥ ពួក

៥៧

 022

ចូឡ សច្ចកសូត្រ ទី ៥

៦១

 022

ពួកស្តេចលិច្ឆវី ប្រជុំគ្នា ក្នុងសន្ថាគារដ្ឋាន

៦៣

 022

ពាក្យប្រៀបធៀប របស់ សច្ចកនិគន្ថបុត្រ

៦៥

 022

ពាក្យប្រៀនប្រដៅ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើន

៦៧

 022

ការសាកសួរ​ដោយពាក្យឧបមា

៧១

 022

ការទ្រង់ព្យាករណ៍ព្រះត្រៃលក្ខណ៍

៧៣

 022

ឧបមាដោយអ្នកត្រូវការខ្លឹមឈើ

៧៧

 022

ពាក្យឧបមារបស់ ​ទម្មុខលិច្ឆវីបុត្រ

៧៩

 022

ការពិចារណា សង្ខារ ថា​មិនមែនជាខ្លួន

៨១

 022

ការទ្រង់ទទួលនិមន្ត ដើម្បីឆាន់ ក្នុងថ្ងៃស្អែក

៨៥

 022

មហា សច្ចកសូត្រ ទី ៦

៨៨

 022

ការប្រកបរឿយៗ នូវកាយភាវនា

៨៩

 022

ពោលអំពី ចិត្ត ភាវនា

៩៣

 022

ភាវៈ នៃកាយ​និង​ចិត្ត ដែលបុគ្គលបាន អប់រំ

៩៥

 022

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះពោធិសត្វ

៩៧

 022

ស្តេចចូលទៅរក អាឡារតាបស

៩៩

 022

ស្តេចចូលទៅរក ឧទ្ទកតាបស

១០៣

 022

ឧបមាទាំង ៣     ឧបមា ទី ១

១០៧

 022

                          ឧបមា ទី ២

១០៩

 022

                          ឧបមា ទី ៣

១១១

 022

ប្រភេទ នៃទុក្ករកិរិយា

១១៣

 022

វិញ្ញាណ​ជាគ្រឿងរលឹកតាមនូវ ស្មារតី

១២៥

 022

បណ្តា វិជ្ជាទាំង ៣   វិជ្ជាទី ១

១២៧

 022

                              វិជ្ជាទី ៣

១២៩

 022

ភាពនៃបុគ្គល ដែលវង្វេង និង​ មិនវង្វេង

១៣១

 022

ការពោលសរសើរព្រះ មានព្រះភាគ

១៣៣

 022

ចូឡតណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៧

១៣៦

 022

វិមុត្តិកថាដោយសង្ខេប

១៣៧

 022

ការចូលទៅគាល់ សក្កទេវរាជ

១៣៩

 022

ការពោលសរសើរ វេជយន្តប្រាសាទ

១៤១

 022

វិមុត្តិកថា

១៤៣

 022

មហា តណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៨

១៥០

 022

ការដោះទិដ្ឋិអាក្រក់

១៥១

 022

ការក្រាបបង្គំទូលទិដ្ឋិអាក្រក់ របស់ សាតិភិក្ខុ

១៥៣

 022

ការទ្រង់សួរអំពី​ទិដ្ឋិអាក្រក់ របស់ សាតិភិក្ខុ

១៥៥

 022

ការទ្រង់សាកសួរទិដ្ឋិរបស់ សាតិភិក្ខុកេវដ្តបុត្ត

១៥៧

 022

ទីកើតនៃវិញ្ញាណ

១៥៩

 022

ការពោលអំពីខន្ធបញ្ចកៈ ដែលកើតហើយ

១៦១

 022

អាហារ ៤ យ៉ាង

១៦៣

 022

សមុទយ វារៈ

១៦៥

 022

បច្ចយន័យ

១៦៧

 022

សមុទយន័យ

១៧១

 022

និរោធន័យ

១៧៣

 022

ធម្មគុណកថា

១៧៧

 022

ហេតុជាទីប្រជុំ កើតឡើងនៃកងទុក្ខ

១៨១

 022

ពុទ្ធគុណកថា

១៨៥

 022

ភាពជាអ្នកប្រកបដោយសិក្ខា និង សាជីវៈ

១៨៧

 022

ការជម្រះចិត្ត

១៩១

 022

សេចក្តីរលត់នៃកងទុក្ខ

១៩៣

 022

មហាអស្សបុរសូត្រ ទី ៩

១៩៦

 022

បណ្តាធម៌ទាំង ១០   ធម៌ទី ១

១៩៧

 022

បណ្តាធម៌ទាំង ១០   ធម៌ទី ៣

១៩៩

 022

បណ្តាធម៌ទាំង ១០   ធម៌ទី ៥

២០១

 022

បណ្តាធម៌ទាំង ១០   ធម៌ទី ៧

២០៣

 022

មហាអស្សបុរសូត្រ  ធម៌ទី ៩  ក្នុងពួកធម៌ ១០

២០៥

 022

សេចក្តីប្រៀប ៥​ យ៉ាង

២០៩

 022

ឈានសុខ ទី ២ ក្នុងពួក ឈាន ៤

២១៣

 022

ឈានសុខ ទី ៣ ក្នុងពួក ឈាន ៤

២១៥

 022

វិជ្ជា ទី ១    ក្នុងពួកវិជ្ជា ៣

២១៧

 022

វិជ្ជា ទី ៣    ក្នុងពួកវិជ្ជា ៣

២១៩

 022

ព្រះខីណាស្រព មានឈ្មោះ ៧

២២១

 022

ឈ្មោះរបស់ព្រះខីណាស្រព ៧​ប្រការ

២២៣

 022

ចូឡអស្សបុរសូត្រ ​ទី ១០

២២៤

 022

បដិបទា ដ៏សមគួរ

២២៥

 022

បដិបទា ខុស របស់​ សមណៈ

២២៧

 022

បដិបទា ដ៏សមគួរ ដល់ សមណៈ

២៣៣

 022

ឧទ្ទាននៃ មហាយមកវគ្គ

២៣៧

 022

ចូឡយមកវគ្គ

២៣៨

 022

សាលេយ្យកសូត្រ ទី ១

២៣៨

 022

ពុទ្ធគុណកថា

២៣៩

 022

អកុសលកម្មបថ ១០

២៤១

 022

កុសល កម្មបថ ១០

២៤៧

 022

ផលនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តិស្មើ ពោលគឺប្រព្រឹត្តិតាមធម៌

២៥១

 022

វេរញ្ជកសូត្រ ទី ២

២៥៥

 022

អកុសលកម្មបថ ១០

២៥៧

 022

កុសល កម្មបថ ១០

២៦១

 022

ផលនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តិធម៌ ប្រព្រឹត្តិស្មើ

២៦៣

 022

មហាវេល្លទសូត្រ ទី ៣

២៦៨

 022

ប្រស្នាសួរអំពី បុគ្គលមានប្រាជ្ញា ជាដើម

២៦៩

 022

ប្រស្នាសួរអំពី  វេទនា​ជាដើម

២៧១

 022

បច្ច័យ ពីរប្រការ

២៧៣

 022

បឋមជ្ឈាន ប្រកបដោយ​អង្គ ៥

២៧៥

 022

ឥន្ទ្រិយ ៥ ប្រការ

២៧៧

 022

ដំណើរផ្សេងគ្នានៃបុគ្គល ពីរ ពួក

២៧៩

 022

សំនួរ  គឺ បច្ច័យ

២៨១

 022

ចេតោវិមុត្តិ ៤

២៨៣

 022

វេទនាបញ្ហា

២៨៧

 022

ចូឡវេទល្លសូត្រ ទី ៤

២៨៨

 022

សំនួរ អំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើត​សក្កាយៈ

២៨៩

 022

សំនួរ អំពី សក្កាយទិដ្ឋិ

២៩១

 022

សំនួរ អំពី មគ្គ

២៩៣

 022

សំនួរ អំពី និរោធ

២៩៥

 022

វេទនាបញ្ហា

២៩៧

 022

អនុសយប្បញ្ហា

២៩៩

 022

បដិកាតប្បញ្ហា

៣០១

 022

ការទ្រង់សរសើរធម្មទិន្នា​ភិក្ខុនី

៣០៣

 022

ចូឡធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៥

៣០៤

 022

ធម្មសមាទានទី ១

៣០៥

 022

ធម្មសមាទានទី ២

៣១១

 022

ធម្មសមាទានទី ៣​ទី ៤

៣១៣

 022

មហាធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៦

៣១៥

 022

ធម៌ ដែលគួរសេព និង​មិនគួរសេព

៣១៧

 022

គតិ នៃ អវិជ្ជា

៣១៩

 022

ធម្មសមាទាន​ទី ១

៣២៥

 022

ធម្មសមាទាន​ទី ២

៣២៧

 022

ធម្មសមាទាន​ទី ៣

៣២៩

 022

ធម្មសមាទាន​ទី ៤

៣៣១

 022

ឧបមា ទី ២

៣៣៣

 022

ឧបមា ទី ៥

៣៣៥

 022

វិមំសកសូត្រ ទី ៧

៣៣៧

 022

ការស្វែងរកធម៌

៣៣៩

 022

ការសាកសួរតទៅទៀត

៣៤៣

 022

សេចក្តីជឿមិនរំភើប ក្នុងព្រះតថាគត

៣៤៥

 022

កោសម្ពិយសូត្រ ទី ៨

៣៤៦

 022

ការទ្រង់សាកសួរពួកភិក្ខុនៅ កោសម្ពី

៣៤៧

 022

សារាណីយធម៌ ៦​ប្រការ

៣៤៩

 022

ញាណទី ១ ក្នុង អង្គ ៧

៣៥៣

 022

ញាណទី    ទី ៤  ក្នុង អង្គ ៧

៣៥៥

 022

ញាណទី ៥ ក្នុង អង្គ ៧

៣៥៧

 022

ញាណទី ៧ ក្នុង អង្គ ៧

៣៥៩

 022

ព្រហ្មនិមន្តនិកសូត្រ ទី ៩

៣៦១

 022

មារចូលជ្រៀតជ្រែក

៣៦៣

 022

ការទ្រង់ដោះទិដ្ឋិរបស់ពួកព្រហ្ម

៣៦៧

 022

សេចក្តីអស្ចារ្យ មិនធ្លាប់មាន

៣៧៣

 022

មារចូលជ្រៀតជ្រែក

៣៧៥

 022

មារតជ្ជនីយសូត្រ ទី ១០

៣៧៩

 022

សេចក្តីវិតក្កនៃមារ

៣៨១

 022

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

៣៨៣

 022

សេចក្តីបរវិតក្កនៃ មារ

៣៨៥

 022

ឧបមាដោយសត្វលា

៣៨៧

 022

ឧវាទនៃព្រះ កកុសន្ធៈ  ជាម្ចាស់

៣៨៩

 022

មហានរកទាំង ៣

៣៩៣

 022

គាថាជាទី បំផុត

៣៩៥

 022