- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 041)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤១ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ៤១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ តិកនិបាត

ទុតិយភាគ

៤១

​(ព.. ២៤៥៦

 (*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បឋមបណ្ណាសក   ពាលវគ្គ

41

រថការវគ្គ

១៣

41

បុគ្គលវគ្គ

៤១

41

ទេវទូតវគ្គ

៧៧

41

ចូឡវគ្គ

១២០

41

ទុតិយបណ្ណាសក  ព្រហ្មណវគ្គ

១៣២

41

មហាវគ្គ

១៧៩

41

អានន្ទវគ្គ

២៨៥

41

សមណវគ្គ

៣១៨

41

លោណផលវគ្គ

៣៤៦

41

តតិយបណ្ណាសក  សម្ពោធិវគ្គ

៣៩០

41

អាបាយិកវគ្គ

៤០៨

41

កុសិនារវគ្គ

៤២៩

41

យោធាជីវវគ្គ

៤៥៣

41

មង្គលវគ្គ

៤៧២

41

ពួកសូត្រមិនសង្គ្រោះចូលក្នុង បណ្ណាសក

៤៧៨

41