- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 049)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៩ សូមចុចលើពាក្យ ទសមភាគ៤៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ នវកនិបាត

ទសមភាគ

៤៩

​(ព.. ២៤៩៨)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បណ្ណាសក

49

សម្ពោធវគ្គ ទី​១

  ដល់ ៤៣

49

ឧទ្ទានក្នុងសម្ពោធវគ្គនោះគឺ

 

49

និយាយអំពីការត្រាស់ដឹង១

 

49

អំពីនិស្ស័យ១

 

49

អំពីមេឃិយត្ថេរ

 

49

អំពីនន្ទកត្ថេរ

 

49

អំពីពលៈ១

 

49

អំពីការសេព១

 

49

អំពីសុភវន្តុបរិព្វាជក១

 

49

អំពីសជ្ឈបរិព្វាជក១

 

49

អំពីបុគ្គល១

 

49

អំពីអហុនេយ្យបុគ្គល ១ ។

 

49

សីហនាទវគ្គ ទី ២

៤៤

49

ឧទ្ទានក្នុងសីហនាទវគ្គនោះគឺ

៤៤  ដល់ ៨៣

49

និយាយអំពីការចាំរក្សាឧបោសថ១

 

49

សឧបាទិសេស និង អនុបាទិសេស១

 

49

ព្រះកោដ្ឋិតភិក្ខុ១

 

49

ព្រះសមិទ្ធិភិក្ខុ១

 

49

ការដូចជាបួស១

 

49

សញ្ញា១   ត្រកូល១  មេត្តា១    ទេវតា១     វេលាមព្រាហ្មណ៍ ១  

 

49

សត្តាវាសវគ្គ ទី ៣

៨៤

49

ឧទ្ទានក្នុងសត្តាវាសវគ្គនោះគឺ

៨៤  ដល់ ១១៤

49

និយាយអំពីហេតុដ៏ប្រសើរ១

 

49

អំពីគោត្រ១

 

49

អំពីតណ្ហាមូលកធម៌១

 

49

អំពីវវត្ថសញ្ញា១

 

49

អំពីការប្រៀបដោយសសរថ្ម១

 

49

អំពីពៀរមានពីរលើក

 

49

អំពីអាឃាតវត្ថុមានពីរលើក

 

49

អំពីអនុបុព្វនិរោធ១ 

 

49

មហាវគ្គ ទី ៤

១១៥

49

ឧទ្ទានក្នុងមហាវគ្គនោះគឺ

១១៥  ដល់ ១៩៨

49

និយាយអំពី អនុបុព្វវិហារធម៌ ២ លើក

 

49

ព្រះនិព្វាន១

 

49

មេគោ១

 

49

ឈាន   ជាគំរប់៥

 

49

ព្រះអានន្ទ១

 

49

លោកាយតិកព្រាហ្មណ៍១

 

49

សង្គ្រាម របស់ទេវតា និង អសុរ ១

 

49

ដំរី ដ៏ប្រសើរ១

 

49

តបុស្សគហបតី១ ។

 

49

បញ្ចាលវគ្គ តី ៥

១៩៩

49

ឧទ្ទានក្នុងបញ្ចាលវគ្គនោះគឺ

១៩៩ ដល់ ២១០

49

និយាយអំពីបញ្ចាលចណ្ឌទេវបុត្រ១

 

49

ការបៀតបៀនកាម១

 

49

បញ្ញាវិមុត្ត១

 

49

ឧកតោភាគវិមុត្តបុគ្គល១

 

49

សន្ធិដ្ឋិកៈ   មានពីរលើក

 

49

និព្វាន១

 

49

បរិនិព្វាន១

 

49

តទង្គនិព្វាន១    និង ទិដ្ឋធម្មិកនិព្វាន ១ ។

 

49

បណ្ណាសក សង្គហិវគ្គ

២១១ 

49

ខេមវគ្គ ទី ១

២១១  ដល់ ២១៤

49

ឧទ្ទានក្នុងខេមវគ្គនោះគឺ

 

49

និយាយអំពីសេចក្តីក្សេម១

 

49

អ្នកដល់នូវសេចក្តីក្សេម១

 

49

អមតៈ១     អ្នកដល់នូវ អមតៈ១

 

49

ទីមិនមានភ័យ១     អ្នកដល់នូវទីមិនមានភ័យ១ 

 

49

សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់១      សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដោយលំដាប់១

 

49

សេចក្តីរលត់១      សេចក្តីរលត់ដោយលំដាប់១    និងបុគ្គលលះបង់នូវធម៌៩យ៉ាង

 

49

គួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះ អរហត្ត១ 

 

49

សតិប្បដ្ឋានវគ្គ ទី​២

២១៥

49

ឧទ្ទានក្នុងសតិប្បដ្ឋានវគ្គនោះគឺ

២១៥  ដល់ ២២៣

49

និយាយអំពីសិក្ខា១    នីវរណៈ១   កាម១   ​ឧបាទានក្ខន្ធ១

សំយោជនៈ ជាចំណែកខាងក្រោម១    គតិ១   សេចក្តីកំណាញ់១  

 

49

សំយោជនៈ ជាចំណែកខាងលើ  ជាគមរប់ ប្រាំបី​១ 

សេចក្តីរឹងថ្អឹងនៃចិត្ត១   និង ចំណងរបស់ចិត្ត​១ ។   

 

49

សម្មប្បធានវគ្គទី ៣

២៤  ដល់ ២២៦

49

ឥទ្ធិបាទវគ្គ​ទី៤

២២៧  ដល់ ២២៨ 

49

វគ្គ ទី ៥

២២៩  ដល់ ២៣០

49