- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 091 )

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩១ សូមចុចលើពាក្យ  បញ្ចមភាគ៩១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

***********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

បញ្ចមភាគ៩១

​(ព.ស. ២៥១៦)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ចិត្តយមកៈ ទី ៨

 

91

បុគ្គលវារុទ្ទេស

91

ធម្មវារុទ្ទេស

91

បុគ្គលធម្មវារុទ្ទេស

១៣

91

មិស្សកវារុទ្ទេស

២០

91

បុគ្គលវារនិទ្ទេស

២២

91

ធម្មវារនិទ្ទេស

៣៥

91

បុគ្គលធម្មវារនិទ្ទេស

៤៥

91

មិស្សកវារនិទ្ទេស

៥១

91

ធម្មយមកៈ

 

91

បណ្ណត្តិវារៈ

៥៣

91

ឧទ្ទេសវារៈ

៥៣

91

និទ្ទេសវារោ

៥៥

91

បសោធនវារោ

៥៥

91

បសោធនមូលចក្កវារោ

៥៦

91

សុទ្ធធម្មវារោ

៥៨

91

សុទ្ធធម្មមូលចក្កវារោ

៥៩

91

បវត្តិវារោ

៦១

91

ឧប្បាទវារោ

៦១

91

និរោធវារោ

១០៥

91

ឧប្បាទនិរោធវារោ

១៤៦

91

ភាវនាវារោ

១៨៨

91