ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 101)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០១ សូមចុចលើពាក្យ អដ្ឋមភាគ ១០១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

អដ្ឋមភាគ ១០១

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

សញ្ញោជនទុកៈ

 

101

បដិច្ចវារៈ

101

សំសដ្ឋវារៈ

៣៥

101

បញ្ហាវារៈ

៣៦

101

សញ្ញោជន សញ្ញោជនិយទុកៈ

៦០

101

បដិច្ចវារៈ

៦០

101

សញ្ញោជន សញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកៈ

៦៣

101

បដិច្ចវារៈ

៦៣

101

បញ្ហាវារៈ

៦៧

101

សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត សញ្ញោជនិយទុកៈ

៧៣

101

បដិច្ចវារៈ

៧៣

101

គន្ថទុកៈ

៧៤

101

បដិច្ចវារៈ

៧៤

101

បច្ចវារៈ

៧៩

101

បញ្ហាវារៈ

៨២

101

គន្ថនិយទុកៈ

៩៨

101

បដិច្ចវារៈ

៩៨

101

គន្ថសម្បយុត្តទុកៈ

៩៩

101

បដិច្ចវារៈ

៩៩

101

បច្ចវារៈ

១០៥

101

សំសដ្ឋវារៈ

១០៩

101

បញ្ហាវារៈ

១១១

101

គន្ថគន្ថនិយទុកៈ

១៤០

101

បដិច្ចវារៈ

១៤០

101

បញ្ហាវារៈ

១៤១

101

គន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកៈ

១៤៤

101

បដិច្ចវារៈ

១៤៤

101

បញ្ហាវារៈ

១៤៧

101

គន្ថវិប្បយុត្ត គន្ថនិយទុកៈ

១៥១

101

បដិច្ចវារៈ

១៥១

101

ឱឃយោគគោច្ឆកទុកៈ

១៥១

101

បដិច្ចវារៈ

១៥១

101

បច្ចវារៈ

១៥៨

101

សំសដ្ឋវារៈ

១៦២

101

បញ្ហាវារៈ

១៦៣

101

នីវរណិយទុកៈ

១៧៩

101

បដិច្ចវារៈ

១៧៩

101

នីវរណសម្បយុត្តទុកៈ

១៨០

101

បដិច្ចវារៈ

១៨០

101

បច្ចវារៈ

១៨២

101

សំសដ្ឋវារៈ

១៨៥

101

បញ្ហាវារៈ

១៨៦

101

នីវរណនីវរណិយទុកៈ

២០១

101

បដិច្ចវារៈ

២០១

101

បញ្ហាវារៈ

២០២

101

នីវរណនីវរណសម្បយុត្តទុកៈ

២០៥

101

បដិច្ចវារៈ

២០៥

101

បញ្ហាវារៈ

២០៩

101

បរាមាសទុកៈ

២១៥

101

បដិច្ចវារៈ

២១៥

101

បច្ចវារៈ

២១៨

101

សំសដ្ឋវារៈ

២២១

101

បញ្ហាវារៈ

២២១

101

បរាមាសសម្បយុត្តទុកៈ

២៣៩

101

បដិច្ចវារៈ

២៣៩

101

បច្ចវារៈ

២៤២

101

សំសដ្ឋវារៈ

២៤៦

101

បញ្ហាវារៈ

២៤៧

101

បរាមាសបរាមដ្ឋទុកៈ

២៦៣

101

បដិច្ចវារៈ

២៦៣

101

បញ្ហាវារៈ

២៦៥

101

បរាមាសវិប្បយុត្តបរាមដ្ឋទុកៈ

២៦៧

101

បដិច្ចវារៈ

២៦៧

101