ដោយចុច លើពាក្យ    => Next

 


a
     មាតិការ
     កថាខណ្ឌ                                
                                                                                                                                                                                               ទំព័រ
(ក្នុងអត្ថបទ)
 
         § 

ជំពូក-V(Chapitre-VI)

ការប្រមាណដេស៊ីមាល

ចំនួនពិត

APPROXIMATIONS DECIMALES  NOMBRES REELS .

 

 

លំនាំដើម

 

1  => Next

. 1. រង្វាស់ និង តម្រុយ នៃ ទំហំ  ( Mesure et repérage des grandeurs).
2  => Next

2. ចំនួនដេស៊ីមាល - ចំនួនប្រហែលរហូតដល់ដេស៊ីមាល

(nombres décimaux – Approximations décimales)

7  => Next

ចំនួនប្រហែលខ្វះ   ចំនួនប្រហែលលើស  ​ប្រភាគដេស៊ីមាល

ចំនួនដេស៊ីមាល​រ៉ឺឡាទីប  ចំនួនឌីយ៉ាឌីក ប្រព័ន្ធប៊ីនែរ

3.  សញ្ញាណ​នៃតម្លៃប្រហែល (Notion de valeur approchée)

15 => Next

ចំនួនប្រហែល​យកត្រឹម 10 (-n)   និមិត្តរូប (symbole)  ប្រមាណវិធីលើ

តម្លៃប្រហែល (Opération sur les valeurs approchées)

 

4. ការពង្រីកដេស៊ីមាល នៃផលចែក ឬ នៃឫសការេ

(Developpement décimal d'un quotient  ou d'une racine carrée)

20  => Next

ផលចែកត្រឹមត្រូវ (quotient exact)  ផលចែកប្រហែល (quotient approché)  

ស្វីតឡើង (suite croissante)  ឫសការេ (racine carrée)

5. ការពង្រីកដេស៊ីមាលដោយគ្មានទីបញ្ចប់

(Développements décimaux illimités).

31  => Next

ដេស៊ីមាលជួរ n (décimale de rang n)    D.D.I. = ការពង្រីក​ដេស៊ីមាល

​ដោយគ្មានបញ្ចប់ (développement décimal illimité) ​​  ទំនាក់ទំនង នៃលំ

ដាប់ទាំងអស់ (relation d'ordre total) ស្វីតគ្មានប្រែប្រួល (suite monotone)

ស្វីតដំឡើង (suite croissante)  ស្វីតបញ្ចុះ (suite  minorée)  គោលទាល់

ក្រោម (borne inférieure)  គោលទាល់លើ (borne supérieure)

6. ការពង្រីកសមមូលគ្នា - សញ្ញាណនៃចំនួនពិត

(Développements  équivalents. Notion de nombre réel).

41  => Next

ដំណាងស្មើជ្រុង (représentation régulière)    ដំណាង មិនស្មើជ្រុង (représentation irrégulière)  D.D.I.   Delta(0)   Delta(9)  ទំនាក់ទំនងលំដាប់

(relation d'ordre)   ស្វីតកើននៃចំនួនពិត (suite croissante de nombres réels)

             

7. វិធីបូក នៃចំនួនពិត (Addition des nombres réels).

49  => Next


ក្រុមអាបេលីអៀងមានលំដាប់គ្មានសល់ (groupe abélien totalement ordonné)   ស្វីតកើន (suite croissante)  ស្វីតបន្ថែម (suite majorée)
ស្វីត​បញ្ចុះ ( suite minorée)

8. វិធីគុណ នៃចំនួនពិត (Multiplication des nombres réels)

55  => Next

 

9. កម្មសិទ្ធិ ជា លក្ខណៈនៃចំនួនពិត (Propriétés caractéristiques des nombres réels)

 

64 => Next

 

 

 

ប្រព័ន្ធនៃ បាត 10 (système de base 10) ស្វ័យស័ត្យនៃទំហំដែលអាចវាស់បាន (axiome de grandeurs mesurables)
ស្វ័យស័ត្យ អារស៊ីមែដ ( axiome d'Archimède)  ស្វ័យស័ត្យ នៃវិធីចែក
(axiome de division)    ស្វ័យស័ត្យ កង់ទ័រ (axiome de Cantor) 
ស្វ័យស័ត្យ នៃបន្ទាត់ធរណីមាត្រ  (axiome de la droite géométrique)

10. លក្ខណៈប្លែកនៃស្វ័យស័ត្យ ចំពោះចំនួនពិត
(Caractérisation axiomatique des nombres réels).

70  => Next

លំហាត់ មាន​ចម្លើយ

 

 

11-0     លំនាំដើម

79  => Next

 

11-1        លំហាត់ទី​-១

79 => Next

 

11-2           លំហាត់ទី-​២

82  => Next

 

11-3               លំហាត់ទី​-៣

88 => Next

 

11-4                  លំហាត់ទី​-៤

90 => Next

 

11-5                        លំហាត់ទី​-៥

93 => Next

 

11-6                            លំហាត់ទី​-៦

96 => Next

 

11-7                                លំហាត់ទី​-៧

100 => Next

 

11-7                                លំហាត់ទី​-៨

102 => Next

 

11-7                                លំហាត់ទី​-៩

103=> Next

c