Next =>  
       
1
                    ខ្មែរ          បារាំង  សង្កេត   ពន្យល់ពាក្យ
 
 
                ក    
 
 
កង anneau  
 
 

កថាខ័ណ្ឌ

paragraphe

 

 
 

កន្លះបន្ទាត់

demi-droite

 

 
 

កន្សោមពីជគណិត

expression algébrique

 

 
 

កម្មសិទ្ធិនៃ….

propriété de ….

 

 
 

កម្មសិទ្ធិនៃ P.G.C.D.

Propriété du P.G.C.D.

 T04-044

Next =>
 

ករណីស្រប

cas favorable

 
 
 

ករណីអាច

cas possible

 
 
 

កាគិតរកចំនួនក្បែរ

calcul approché

 

 
 

ការកត់ត្រា

notation

 

 
 

ការដឹងដោយញាណ

intuition

 

 
 

ការដេញ​រក​ ហេតុ​ផល

raisonnement

 
 
 
ការឌីណាល់ Cardinal  (card) T03-032
Next =>
 

ការតម្រៀប

arrangement

T04-003
Next =>
 

ការបង្ហាញថា
មិនសមហេតុ
មិនសមផល

démonstration

par absurde

T01-002      
Next =>
 
ការបដិសេធ négation  
 
 
ការបដិសេធន៍ exclusion  
 
     
 
ការបំបែកដោយកម្រិត développements limités
 Marc Laurin
L03-017
Next =>
ការប្រតិបត្តិ  ការប្រើប្រាស់ la pratique  
 

ការប្រកែកនូវផល =>  ការប្រកែក

នូវហេតុ ដែលជា សម្មតិកម្ម

Raisonnement par absurde

à partir de
l’hypothèse donnée

នេះជារបៀប​មួយ ក្នុងការ

បង្ហាញទ្រឹស្តី ដែលគេប្រើ នៅ

 ក្នុង​គណិតសាស្ត្រ
   
 
ការផ្គូផ្គង correspondance  
   
 
ការពង្រីកដេស៊ីមាល développements
décimaux
 
   
ការរាប់ចំនួន dénombrement  
ការ​សរសេរ​ចំនួន  numération
 
ការស្នើ proposition  
 
ការអនុវត្តន៍ application  
 
ការអនុវត្តន៍ផ្សំ  ឬ បណ្តាក់ h = f °  g

L02-004 

T02-048 (ទំព័រ 0៤)
Next =>
    Next =>
 
 
ការេនៃផលបូក (1 + m)  
   
 
កាំ rayon  
 
 
កុងគ្រុយម៉ូឌុយឡូ R congru modulo R T01-008
Next =>
កូស៊ីនុស cosinus  
 
កូអរដោនេ coordonnées  
 
 
កោន cône  
 
ក្បួន règle  
 
កំនត់ définir  
   
 
កំនើនមានកំនត់ accroissement fini L03-006
Next =>        
 
កំពស់  ប្រវែងទ្រនុង hauteur  
   
 
កំរិតយក ត្រឹមតែ restriction

គឺយកតែមួយផ្នែកនៃដែនកំណត់

(ចំពោះ អនុគមន៍)
   
 
ក្តីសង្ឃឹម គណិតសាស្ត្រ espérance mathématique ប្រើនៅប្រូបាប
   
 
ក្បួនដោះស្រាយ​អឺគ្លីត Algorithme d’Euclide T04-041
Next =>  
ក្នុងន័យ ទូលាយ au sens large  
 
ក្រាប graphique ក្រាប​ តាង អនុគមន៍ 
   
 
                                 ខ    
   
 
ខណ្ឌភាគ segment  
   
ខួប période L01-005
Next=>
 
ខ្ទង់ rang 621,53 => 2 នៅខ្ទង់ 10
   
 
ខ្នង ឬ​ខាងខ្នង pile (côté opposé de face
d’une pièce de monnaie
ខ្នង ​ប្រាក់កាក់ ដែល ផ្ទុយពី មុខ
 នៃ​ប្រាក់កាក់
   
 
ខ្នាត unité de mesure  
   
 
ខ្វះយកត្រឹម   par défaut à    près  
   
ខ្សែកោង តាង អនុគមន៍ courbe d’une fonction  
 
               គ    
   
 
គណនាដោយប្រហាក់ប្រហែល Calcul approché L03-007
Next =>  
 
គូ couple ពីរធាតុ  (a,b)
   
 
គូនឹង  ផ្គូ  ផ្សំ    ផ្គង correspondre  
   
 
គូប cube  
   
គូរ dessiner  
 
គោលទាល់ក្រោម borne inférieure T02-014
Next =>  
 
គោលទាល់លើ borne supérieure T02-014
Next =>  
 
គ្មានទីបញ្ចប់ illimité, indéfiniment  
   
 
គ្រាន់តែ suffisant ល័ក្ខខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់
   
 
គ្រុបអាបេលីអៀង groupe abélien T02-028
Next =>  
                                     
 
ចម្ងាយចរ distance parcourue  
   
 
ចុះ décroissant  
   
 
ចុះ ជានិច្ច Strictement décroissant អនុគមន៍ ចុះ  ជានិច្ច
   
 
ចែកដាច់ reste = 0 - divisible វិធីចែក មានទីបញ្ចប់  T03-038
Next =>
 
ចែកមិនដាច់ indivisible  
   
ចំណុចប្រសព្វ point d'intersection  
 
  ចំណោទនៃភាពចែកដាច់ Problème de divisibilité T04-041
Next =>  
 
ចំណុច point d’inflexion f''(x)= 0
   
 
ចំនួនគត់ nombre entier គឺចំនួនដេស៊ីមាល មានផ្នែក
ដេស៊ីមាល=
0
   
 
ចំនួនគត់គូ nombre pair 0, 2, 4, 6, ………2p, 2(p+1), ........
   
 
ចំនួនដាច់ខាត valeur absolue |-3| = 3
   
 
ចំនួនដេរីវេ le nombre dérivé

ជាមេគុណប្រាប់ទិសដៅ ឬទម្រង់

រាងរូវ នៃក្រាប របស់ y = f(x)​

ពីព្រោះថា​ ជាលីមីត នៃ ប្រភាគ

∆y/∆x កាលណា ∆x -> 0
   
ចំនួនដេស៊ីមាល nombre décimal 621,53
 
ចំនួនដោយទូទៅ les nombres généralisés  
   
 
ចំនួនបឋម nombre premier

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13,……….

 ចំនួនដែលចែកដាច់តែនឹង 1
ឬ នឹងខ្លួនឯង
           T04-054
Next =>  
 

ចំនួនប្រហែល ខ្វះ
ជិត 1valeur approchée
par défaut à 1 près


        ឧបមា

  x = 3,68  នោះគេយក ចំនួនប្រហែល

ខ្វះ  ត្រឹម 1   គឺ   x = 3 ។ 
   
 
ចំនួនប្រហែល លើសជិត 1

valeur approchée
par excès à 1 près

    ឧបមា

x = 3,68   នោះ គេយកចំនួនប្រហែល

លើស  ត្រឹម 1   គឺ   x = 4 

 
   
 
ចំនួនប្រហែល ខ្វះជិត valeur approchée par
 défaut, à
     près

ឧបមា
x = 3,68472 នោះ ចំនួន ប្រ
ហែលខ្វះត្រឹម
   គឺ   x  = 3,684
   
 
ចំនួនប្រហែល លើសជិត 
valeur approchée  par
 excès,  à
 près
ឧបមា

x = 3,28472  នោះចំនួនប្រហែលលើស

ត្រឹម     គឺ     x  = 3,285

       
   
 
ចំនួនផ្ទុយ nombre opposé ចំនួនផ្ទុយនៃ 3​​ គឺ -3
   
 
ចំនួនពិតជាទូទៅ nombre réel en général
   
 
ចំនួនពិតណាក៏ដោយ nombre réel quelconque
   
 
ចំនួន មិន​ប្រែប្រួល valeur constante  
   
ចំនួនវិជ្ជមាន nombre positif
 
ចំនួនសនិទាន nombre rationnel
   
 
ចំនួនសេស nombre impair  
   
 
ចំនួនអសនិទាន nombre irrationnel
   
 
ចំពោះ n ប៉ុន្មានក៏ដោយ quelque soit n
   
 
ចំរាស (ច្រាស់) inverse ចំរាសនៃ 2 គឺ 1/2
   
ចំរាសនៃប្រភាគទី២ inverse de la 2ème
fraction
 
 
ចំលាស់ arrangement ប្រើក្នុង​ការតម្រៀបវត្ថុតាមលំដាប់
   
 
ចំនួន​ចំលាស់ តាងដោយ​ :   Le nombre
d’arrangements : 

គេយក p វត្ថុ ក្នុងចំណោម  n វត្ថុ មក

តម្រៀបតាមលំដាប់ផ្សេងៗពីគ្នា

ហើយនៅពេលនោះ  គេបាន​៖

   
 
ច្បាប់តាក់តែងផ្សំក្នុងលើ E loi de composition 
interne sur E
T02-025
Next =>  
 
ច្បាប់ប្រូបាប loi de probabilité  
   
 
ច្បាប់ផ្សំក្រៅ loi de composition
externe
T02-025 (page-4)
Next =>  
ច្រាស réciproque L02-030
Next =>
 
                ឆ    
   
 
ឆ្លុះ symétrique  
   
 
                             
   
 
ជម្រើស choix ការជ្រើសរើស
   
 
ជាក់លាក់ formelle  
   
ជាចាំបាច់ nécessaire ល័ក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់ 
condition necessaire
 
ជាមួយគ្នា ព្រមគ្នា à la fois  
   
 
កាត់ គ្នា intersection សំនុំ  A និង  B  កាត់គ្នា
   
 
ជារបស់ appartenance      x  ជាធាតុ របស់ សំនុំ E
   
 
ជួរដេកទី 1ère ligne  
   
 
ជើងលព្វ quotient de la division  
   
ជើងហារ diviseur  
 
ជំពូក chapitre  
   
 
                                        
   
 
ដាច់​ពីគ្នា disjoint, discrète សំនុំ  A  និង B ដាច់ពីគ្នា
   
 
ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f  គឺ   f' la dérivée d'une fonction
 
 f   est f'

f' ជាអនុគមន៍ ហើយមិនមែនជា

ចំនួនទេ។  តែក្នុងការនិយាយ​ គេច្រើន

តែ មិនញែក អនុគមន៍   f   ពី តម្លៃ
នៃអនុគមន៍
   f(x) ។

   
 
ដេស៊ីមាល décimal គឺលេខនីមួយៗ នៅខាងស្តាំ  នៃ
កណ្តក់សញ្ញា
   
ដែកឈាន compas  
 
ដែន​កំណត់ domaine de définition  
   
 
ដោយ p ណាមួយក៏ដោយ quelque soit p
   
 
ដោយទទួលយកសិន admettre temporairement  
   
 
ដោយទម្លាប់ និយាយមិនចំ par abus de langage  
 
 

 

ដំណាង​ចែក

 

 

 

 

dividende

a = bq + r  (r < q)

   a  ជាដំណាងចែក
b   ជាជើង​ហារ
 q   ជាជើង លព្វ
 r  ជា​សំណល់ ។
 
   
 
ដំណើរ រំកិល ដោយ វ៉ិចទ័រ 
 
translation de vecteur
   
 
ដំណើរ វិល ដោយមុម rotation d’angle
   
 
ដុំមូល boule  
   
 
ដ្យាក្រាមជាដំបង diagramme en bâtons T04-017
Next =>
 
                      
 
 
ឌីផេរ៉ង់ស្យែល  (dx, dy, df) différentiel (dx, dy, df)

កំណើនដែលតូចបំផុតនៃ x, y, f

L03-001
Next =>  
 
                   
 
 
តក្កវិជ្ជា logique  
   
 
តក្កវិញ្ញូ   logicien  
   
 
តម្រុយ repérage  
 
 
តម្លៃដេស៊ីមាលប្រហែល valeur décimale
approchée
យកត្រឹម លំដាប់ n  (d'ordre n)
 
 
តម្លៃដោយដំឡើង valeur majorée T02-014
Next =>
 
តម្លៃប្រហែលនៃរឹសការេ valeur approchée
de la racine carrée
   
 
តម្លៃអតិបរមា valeur maximum  
   
 
តម្លៃអប្បបរិមា valeur minimum  
   
 
តម្លៃអាប់សូលុយ valeur absolue       l03-031
Next =>  
 
តាក់តែងផ្សំបានជា constituer  
   
 
តារាង tableau  
   
 
តារាង​មាន​ច្រកចូល​ពីរ tableau à double entrées  
   
 
តារាងអថេរ tableau de variation L02-006
Next =>  
 
តឹងរ៉ឹង  (ឥតល្អៀង) rigoureux  
   
 
តូចជាង​ ឬ​ ស្មើ    plus petit ou égal 
   
 
ធំជាង ឬ ស្មើ   plus grand ou égal
   
 
តួចែកភាគបែង diviseur  
   
 
តួចែករួម diviseur commun  
   
 
តួចែករួមធំបំផុត Plus Grand Commun
Diviseur
PGCD        T04-041
Next =>
 
តួ ​ទី n terme de rang n  
   
 
តែរៀងខ្លួន respectivement  
   
 
ត្រង់ស៊ីទីវ transitive  T01-008
Next =>  
 
ត្រលប់ commutativité T02-025
Next =>  
 
ត្រីកោណ ប៉ាស្កាល Triangle de Pascal T04-007
Next =>  
 
ត្រីកោណមាត្រ trigonométrie  
   
 
ត្រីធាតុតម្រៀប triplet
 
 
ត្រូវគ្នានឹង coïncide  
   
 
ត្រូវតែ និង គ្រាន់តែ il faut et il suffit  
 
 

តំណាងចំនួន C  ដោយដេស៊ី

មាលធម្មតា
représentation décimale
régulière du nombre C
 
   
 
តំណាង représenter  
 
 
តំបន់ domaine  
   
 

តំរែតំរង់ លីនែអ៊ែ  f ពី E ទៅ F

លើ អង្គ K
application linéaire f
de E dans F sur
un corps K
 
 
                     
 
 
ថាស់ disque  
   
 
ថ្នាក់ សមមូល classe d’équivalence T03-002
Next =>
 
ថ្នាក់ឯកតា échelon unité

L04-002(2)

 (2) បន្ទាត់ទី 2 នៅក្នុង មាតិការ
Next =>  
 
ថ្លែង énoncer  
   
 
                              
   
 
ទាញយកបាននូវ déduire  (en déduire)

ដោយលទ្ធផល ដែលបានបញ្ជាក់

ហើយនេះ គេអាចទាញបាននូវ

លទ្ធផលថ្មី ផ្សេងទៀត​។
   
 
ទិន្នន័យ données  
 
 
ទី លំដាប់ rang (rang du terme
d’une suite)
ទី​លំដាប់​ តួ នៃ​ស្វីត
   
 
ទំនាក់ទំនងនៃលំដាប់ relation d'ordre T01-014
Next =>  
 
ទំរង់ មិនអាចកំណត់ forme indéterminée
   
 
ទំហុំប៉ុនណាក៏ដោយ quelque soit  la grandeur  
 
 
ទំហំ ដែលអាចវាស់បាន grandeur mesurable  
   
 
ទាំង​មូល  ទាំងអស់ total  
 
 
ទិ្វភាគ (binaire)

relation binaire

រឺឡាស្យុងទ្វិភាគ
T01-008
Next =>  
 
ទ្រឹស្តី théorie  
   
 
ទ្រឹស្តីបទ théorème

ទ្រឹស្តីបទ ពីតាករ

Théorème de Pythagore
   
 
ទ្រឹស្តីបទ បឺហ្សូត Théorème de Bezout

 T04-044

Next =>  
 
ទ្រឹស្តីបទ ហ្គោស Théorème de Gauss T04-050
Next =>  
 
                               
   
 
ធរណីមាត្រ géométrie  
   
 
ធាតុ នប៉ុសកលិង្គ élément neutre T02-025
Next =>
 
ធ្នូ arc L02-031
Next =>
 
 
ធ្វើឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ généraliser  
   
 
ធំបង្គួរ assez grand  
   
 
                       
   
 
នាំទៅ    បណ្តាលឲ្យ entraine          =>
 
 
និទស្សន្ត puissances T03-038
Next =>  
 
និយមន័យ définition  
   
 
នៅក្បែរសូន្យ au voisinage de zéro T02-014
Next =>  
 
នៅនឹង (មិនឡើង  មិនចុះ) stationnaire  
   
 
                   
   
 
បកតិសំខ្យា nombre cardinal ដូចជា ១ ២ ៣​ ៤.....             T03-002
Next =>
 
បកស្រាយ interpréter  
   
 
បញ្ជាក់ établir une proposition  
 
 
បដិបក្ខ contradictions  
 
 
បដិសេធ exclure  
   
 
បត្តិភូតិ phénomène  
   
 
បន្តឲ្យវែង prolongement ចំពោះ អនុគមន៍​ គេ​បន្ត
ដែនកំណត់
   
 
បន្ថយ minoré  
   
 
បន្ថែម majoré  
   
 
បន្ទាត់ droite  
   
 
បន្ទាត់​កោងបូក

courbe cumulative

T04-017
Next =>  
 
បន្ទាត់ ឈរ  (នៃ​តារាង​) colonne  
   
 
បន្ទាត់​ ដេក (នៃតារាង) ligne  
 
 
បន្ទាត់នៃចំនួន droite numérique  
 
 
បន្សំ combinaison
T04-007
Next =>  
 
បរិមាត្រ périmètre  
 
ប៉ារ៉ាបូល parabole  
 
ប៊ីនែរ binaire ក្នុងការសរសេរចំនួន គេប្រើតែ
លេខ
0  និង លេខ 1
   
 
ប៊ីសេចទីវ    (ជា​គុណនាម) bijective T02-019
Next =>  
 
ប៊ី​សេចស្យុង   (ជា​នាម) bijection  
   
 
បាត base ចំនួនទសភាគ​សរសេរ
ក្នុង​បាត
10 (à base 10)
   
 
បាត​នៃការ​សរសេរ​ចំនួន base de numération  
   
 
បាត (ត្រីកោណ) base (du triangle)  
   
 

ប៉ាទីស្យុង

partition

ចែក សំនុំ មួយ ជា​សំនុំរងតូចៗ
ដែលដាច់ចេញពីគ្នាទាំងអស់ គឺ​ថា​
មិនប្រសព្វ នឹងគ្នា។
   T02-004
   
បារម្ភ (ខ្លាចមិនបានត្រឹមត្រូវ) souci  (de précision)  
 
បិទ   (ថាសបិទ) fermé (disque fermé)  
   
 
បូរណសំខ្យា nombre ordinal ដូចជា  ទី១ ទី២  ទី៣ ……..
   
 
ប៉ូលីហ្គូន ស្មើជ្រុង polygone régulier  
   
 
បើក​​​ (ថាសបើក) ouvert (disque ouvert)  
 
 
បំបែកកន្សោមពិជគណិត décomposer l'expression
 algébrique

ជាផលគុណ កត្តា (en produit

de facteurs)
   
 
បំផ្លែងដែលឲ្យដដែល transformation identique  
 
 
បំផ្លែងឡាប្លាស Transformation Laplace
   
 
បំភ្លេច

faire abstraction

ne pas tenir compte
 
   
 
ប្រឆាំងឆ្លុះ anti-symétrique T01-014
Next =>  
 
ប្រជុំ នៃពីរសំនុំ A និង ​B union de 2 ensembles 
 
A et B
T02-002
Next =>  
 
ប្រឌិត concevoir  
   
 
ប្រព័ន្ធដេស៊ីមាល système décimal  
   
 
ប្រព័ន្ធ សរសេរ​ចំនួន système de numération  
 
 
ប្រភាគ
fraction,  rapport
A/B :

A  ភាគយក ; B ភាគបែង

 
 
 
ប្រភាគដេស៊ីមាល    (3/10)

fraction décimale 

   
 
ប្រមាណវិធី les opérations វិធីបូក វិធីដក វិធីគុណ វិធីចែក
 
 
ប្រលេពីបែតកែង parallélépipède droite  
   
 
ប្រសព្វ នៃពីរសំនុំ A និង ​B intersection de deux
ensembles  A et B
 
   
 

ប្រហែល

ប្រហែលខ្វះ

ប្រហែលលើស

Approché

Approché par défaut

Approché par excès

ក្នុងការ​គណនា រកតម្លៃ

កាលណាមានលេខចែក​មិនដាច់
នៅពេលនោះគេបាន​តម្លៃ
ប្រហាក់
ប្រហែល ។
   
 
ប្រិតប្រៀប stricte  
   
 

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តការណ៍ A  ក្នុង​លំហ

 សំណាក  S    បើ គេ តាង

ដោយ  P(A) នោះគេសរសេរ​៖

-------------------------------

(សំណាក  គឺ ការ​សាកល្បង

ការពិសោធន៍ ហើយ​លទ្ធផល

នៃ ការ​ពិសោធន៍ នីមួយៗ ​

ហៅថា ព្រឹត្តការណ៍ )។

probabilité de

 l’évènement A de S,

notée par P(A).

S : univers des

évènements.

 

 


T04-015
Next =>  
 
   ប្រូបាប​មានលក្ខខណ្ឌ Probabilité conditionnelle   T04-017 
Next =>  
 
   ប្រូបាបរូបភាព Probabilité-image   T04-017 
Next =>  
 
ប្រៀបធៀប comparer  
   
 
                          
 
 
ផលគុណស្គាលែនឹង១វ៉ិចទ័រ produit scalaire d'un
 vecteur
   
 
ផលគុណស្គាលែនៃ២វ៉ិចទ័រ produit scalaire de
 2 vecteurs
 
 
ផលគុណ វ៉ិចទ័រីយែល :   = = produit vectoriel
 
 
ផលគុណ AB le produit AB  
   
 
ផលចែក quotient  
   
 
ផ្គូផ្គង correspondre  
   
 
ផ្ចិត centre ផ្ចិតនៃរង្វង់ (centre du cercle)
   
 
ផ្ទុយ opposé ផ្ទុយនៃ  x  គឺ   -x
 
 
ផ្ទុយពី សម្មតិកម្ម Contraire à l’hypothèse  
 
 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ vérifier  
 
 
ផ្ទៃក្រលា surface  
   
 
ផ្នែកគត់ partie entière 621,53 => 621 ជាផ្នែកគត់
 
 
ផ្នែកដេស៊ីមាល partie décimale 621,53 => 53 ជាផ្នែកដេស៊ីមាល
   
 
ផ្នែកទៀងទាត់ partie régulière  
 
 
                    
   
 
ពង្រីក extension  
   
 
ពហុគុណ multiple  
   
 
ពហុគុណរួម multiple commun T04-041
Next =>
 
ពហុគុណរួមតូចបំផុត Plus Petit Multiple
Commun
PPCM              T04-050
Next =>  
 
ពិធីពង្រីក dilatation

L04-002(1)

 (1)  គឺបន្ទាត់ទី 1 ក្នុង មាតិការ
Next =>
 
ពិធីរំកិល translation

L04-002(1)

 (1) គឺបន្ទាត់ទី 1 ក្នុង មាតិការ
Next =>
 
ពីជគណិត algèbre  
 
 
ពីរ អញ្ញាត à 2 inconnues  
 
 

ពែមុតាស្យុង

permutation


        T04-003
Next =>
 

ពែមុតាស្យុង រង្វង់មូល

permutation circulaire

គឺផ្តូរ ពីមួយ ទៅមួយ​ បន្តគ្នា
ដោយវិលជុំវិញ
   
 
ពែមុតាស្យុងឲ្យដដែល permutation identique T02-019
Next =>
 
ព្រីសកែង prisme droit  
   
 
ព្រឹត្តិការណ៍ évènement  
   
 
ព្រឹត្តការណ៍មិន ទាក់ទងគ្នា
នៃប្រូបាប
Indépendance en
probabilité
T04-017
Next =>
 
                                  
 
 
ភាគ​បែង dénominateur, diviseur ភាគ​បែង នៃ ប្រភាគ (fraction)
 
 
ភាគបែង​រួម diviseur commun  
 
 
ភាគយក numérateur,  dividende  
   
 
ភាពដូចគ្នា identité  
 
 
ភាពមិនច្បាស់ ambiguïtés អាចឲ្យច្រឡំ ពិបាកនឹងយល់
 នឹងដឹង
   
 
                  
 
 
ម៉ាទ្រីស matrice  
   
 
ម៉ូឌុយឡូ modulo T03-002
Next =>
 
ម៉ែតការេ m (au carré)
 
 
មាននិទស្សន្តធំជាងគេ ayant la plus grande
puissance
 
   
 
មានន័យស្មើគ្នានឹង équivalent à  
   
 
មានព្រំដែន  មានទីបញ្ចប់ fini, limité

អនុគមន៍ ឬ សំនុំ  មានព្រំដែន

T03-026
Next =>  
 
មានលំដាប់គ្មានសល់ totalement ordonné  
   
 
មិនជាប់ជំពាក់នឹ n indépendant de n  
   
 
មិនសមហេតុសមផល absurde  
   
 
មុម angle កំពូល​មុម  sommet d’angle
   
 
មូលដ្ឋាន base  
   
 
មេគុណ coefficient  
   
 
ម្យ៉ាងទៀត autre  
   
 
                
   
 
យ៉ាងហោច au moins  
   
 
                
   
 
រង្វង់ cercle  
   
 
រង្វាស់ប្រហែលខ្វះ ជិត valeur approchée par
 défaut, à
      près

បើ x = 3,1416 នោះគេយក

x =3,141

   
 
រង្វាស់ប្រហែលលើស ជិត valeur approchée par
excès, à    près

បើ x = 3,1416 នោះគេយក

x =3,142

   
 
រង្វាស់ពីជគណិត mesure algébrique  
   
 
របៀបបង្ហាញដោយ រេគារ៉ង់ démonstration par
récurrence

L02-018

Next =>  
 
របៀបសរសេរចំនួន systèmes de numération T03-042
Next =>  
 
រ៉ាឌីកាល់ radical
   
 
រ៉េផ្លិចស៊ីវ réflexive  
   
 
រាប់ជា considérer  
   
 
រឹសការេ racine carrée
   
 
រឺឡាស្យុង relation  
   
 
រឺឡាស្យុងលំដាប់ relation d'ordre T01-014
Next =>  
 
រឺឡាស្យុងលំដាប់  លើផ្នែក relation d'ordre partiel គឺថា លើផ្នែក នៃ​សំនុំ
   
 
រឺឡាស្យុង សមមូល relation d’équivalence  
   
 
រូបនិមិត្ត symbolique  
   
 
រូបមន្ត formule  
   
 
រូបមន្តនៃទ្វេធា Formule du binôme T04-007
Next =>  
 
រៀបតាមលំដាប់ទាំងអស់ totalement ordonné
   
 
រំលោភ បំពាន abuser  
   
 
             
   
 

លក្ខណៈបំបែកនៃវិធីគុណ

ចំពោះវិធីបូក
distributivité de la
multiplication par
rapport à l'addition

ដូចជា

 a*(b+c) = ab + ac (បំបែកខាងឆ្វេង)

(b+c)*a = b*a + c*a  (បំបែកខាងស្តាំ)
   
 
លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុង
ការ
ប្រៀនធៀប
critère de (comparaison  
   
 
លក្ខណៈត្រលប់ commutativité a * b = b * a
   
 
លក្ខណៈផ្តុំ associativité a + (b+c)  = (a+b) + c
   
 
លក្ខ័ខ័ណ្ឌ condition  
   
លក្ខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ condition suffisante  
   
 
លទ្ធផលប្រហែល quotient approché T03-038
Next =>  
 
លេខគណិត arithmétique  
   
 
លោការីតនសពែ logarithme  
   
 
លំដាប់តាមបំណែក partiellement ordonné
   
 
លំដាប់ ទាំងស្រុង ឬ ទាំងមូល totalement ordonné

សំនុំ E មានលំដាប់ទាំងស្រុង កាល​ណា

 គ្រប់ធាតុទាំងអស់នៃ E សុទ្ធតៃអាច

ប្រៀបធៀបគ្នាបាន ជានិច្ច ។

T03-022
Next =>  
 
លំដាប់នៃចំនួនរឺឡាទីប relation d'ordre des
nombres relatifs
-2  <  - 1
   
 
លំដាប់ថ្នាក់ n d’ordre  n
   
 
លំហ espace

ធរណីមាត្រក្នុងលុំហ (géométrie

 dans l'espace)

   
 
លំហវ៉ិចទ័ររីយែល espace vectoriel
   
 
លំហ សំណាក univers de probabilité ជា​សំនុំ នៃព្រឹត្តការណ៍ ដែលអាចមាន
   
 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌ caractériser, condition  
   
 
ល្បែង ឡុកឡាក jeu de dé ដូច​ ខ្លាឃ្លោក មាន​ ៦​ជ្រុង
   
 
ល្បែង  រ៉ូឡែត Roulette au casino

គេបោះគ្រាប់ឃ្លី លើថាស់វិលដែល

   
 
             
   
 
វង់ក្រចក parenthèse  
   
 
វាមិនសម​ (ហេតុផល) ទេ C’est  absurde  
   
 
វ៉ារីយ៉ាប មិនទៀង variable aléatoire T04-017
Next =>  
 
វិចទ័រ vecteur  
   
 
វិជ្ជាជាន់ដំបូង នៅងាយ rudiment  
   
 
វិធីគណនា opération  
   
 
វិធីគុណ la multiplication  
   
 
វិបាក conséquence  
   
 
វិសមមាត្រ inégalité T03-022
Next =>  
 
វិសមីការ inéquation  
   
 
           
   
 
សកល​រូបភាព univers-image  
   
 
សងខាង des 2 côtés  
   
 
សញ្ញា signal  
   
 
សញ្ញាណ notion  
   
 
សញ្ញាណអរូបី notion abstraite  
   
 
សត្វលោក un être  
   
 
សន្ទស្សន៍ indice T02-019
Next =>  
 
សន្និដ្ឋាន conclusion  
   
 
សមភាព égalité T01-008
Next =>  
 
សមមូលភាព équivalence T01-011
Next =>  
 
សមហេតុសមផល logique  
   
 
សមាមាត្រ égalité ដោយសញ្ញា   « =  »
   
 
សម្ព័ន្ធ lien  
   
 
សម្មតិកម្ម hypothèse  
   
 

សិក្សាពីការធ្វើលេខ តាមស្វ័យ

ស័ត្យ ប៉េអាណូ

étude des opérations

d’après les axiomes

de Péano

T03-051
Next =>  
 
សិក្សាពីការបដិបត្តិ Etude pratique T04-017
Next =>  
 
សេរ៊ី série    L05-119
Next =>  
 
សេស   (សល់)  សំណល់ reste de la division កាលណា​ចែក​លេខ​មិនដាច់
   
 
សំដៅ désigner  
   
 
សំនុំ