Next =>  
  jjj
   
 

ភាសា ខ្មែរ

ភាសា បារាំង

លេខសៀវភៅ-ជំពូក-ទំព័រ 

អត្ថបទ-លេខអត្ថបទ-ទំព័រ ឬ

សៀវភៅ-លេខសៀវភៅ-ទំព័រ

 

 

កង

Anneau

L06-V-027 Nect =>

កង​សុចរិត

Anneau d’intégrité

 

កង​សុចរិតបំផុត

Intègre (anneau)

L06-V-027  Next =>

កង់ទីហ្វីកាទ័រ  

Quantificateurs

L06-I-005 Nect=>

កត្តា

Facteur

 T05-045  Next=>

កថាខ័ណ្ឌ

Paragraphe

 

កន្លះគ្រុប​អាបេលីអៀង

Demi groupe abélien

T05-003 Nect=>

កន្លះបន្ទាត់

Demi-droite

 

កន្សោម ឆ្លាស់ ឬ កុងស៊ុយហ្គេ

Conjugué (quantité -

nombre complexe)

L06-V-043  Next =>     

           =>   

កន្សោមពីជគណិត

Expression algébrique

 

កម្មសិទ្ធិ នៃ P.G.C.D.

Propriété du P.G.C.D.

T04-043 Next =>

កម្មសិទ្ធិនៃ….

Propriété de ….

 

ករណីស្រប

Cas favorable

 

ករណីអាច

Cas possible

 

កាត់ គ្នា

Intersection

សំនុំ  A និង  B  កាត់គ្នា

ការ​អនុវត្តន៍  ការបដិបត្តិ

Application

L06-II-019   Next =>

ការកត់ត្រា

Notation

 

ការគិតរកចំនួនក្បែរ

Calcul approché

 

ការឆ្លើយឆ្លង

Correspondance

L06-II-019   Next =>

ការជាប់គ្នា

continuité

 

ការជាប់គ្នា នៃ អនុគមន៍

Continue (fonction -

 continuité)

L06-VII-011  Next =>

ការដឹងដោយញាណ

Intuition

 

ការដេញ​រក​ ហេតុ​ផល

Raisonnement

 

ការឌីណាល់

Cardinal  (card)

T03-032 Next =>

ការតម្រៀប​ចំលាស់

Arrangement

ប្រើក្នុងការរៀបវត្ថុតាមលំដាប់

T04-003  Next =>

ការតម្រៀប​ចំលាស់ ( គឺវត្ថុខុសគ្នាទាំងអស់)

Arrangement

L06-IV-003  Next =>

ការទីល quartiles L7-p171   Next =>

ការធ្វើលេខ

Opération

L06-II-025   Next =>

ការបង្ហាញថា មិនសមហេតុ មិនសមផល

Démonstration par absurde

T01-002 Next =>

ការបដិសេធ

Négation

 

ការបដិសេធន៍

Exclusion

 

ការបណ្តឲ្យវែង  (នៃការ​អនុវត្តន៍)

Prolongement

 ( d'une application)

L06-II-023   Next =>

ការប្រកែកនូវផល =>  ការប្រកែក

នូវហេតុ ដែលជា សម្មតិកម្ម

Raisonnement  par

absurde à partir de

l’hypothèse donnée

នេះជារបៀប​មួយ ក្នុងការ

បង្ហាញនូវទ្រឹស្តី ដែលគេ

ប្រើក្នុង​គណិតសាស្ត្រ។

ការប្រតិបត្តិ  ការប្រើប្រាស់

La pratique,  application

 

ការប្រព្រឹត្តទៅ

Comportement

 

ការប្រមាណ

Approximation

T06-008 Next=>

ការប្រមាណ  ប្រហាក់ប្រហែល

Approximation 

Approximatif

 

ការបំបែកដេស៊ីមាល ដោយគ្មានកម្រិត

Développement décimal

 illimité

T06-031 Nect=>

ការបំបែកដោយកម្រិត Marc Laurin

Développements limités

Marc Laurin

 L03-017 Next =>

ការផ្គូផ្គង

Correspondance

 

ការផ្លាស់តម្លៃចុះឡើង

Variation

 

ការពង្រីក

Extension

 

ការពង្រីក​ពីជគណិត

Extension algébrique

 

ការពង្រីកដេស៊ីមាល

Développements décimaux

 

ការពង្រីកពីជគណិត

Extension algébrique

L06-V-003   Next =>

ការរាប់ចំនួន

Dénombrement

 

ការរេ​ ឥតខ្ចោះ

Carré parfait

 

ការ​សរសេរ​ចំនួន

Numération

 

ការស្នើ

Proposition

L06-I-003     Next =>

ការស្នើ

Proposition

 

ការស្រដៀងគ្នា

Analogie

 

ការសំដៅទៅ

Convergence

រក ចំនួនតែមួយ ឬ ទិសតែមួយ

ការអនុវត្តន៍

Application

 

ការអនុវត្តន៍​ច្រាស

Application réciproque

L06-II-022   Next =>

ការអនុវត្តន៍ ផ្សំ (​បណ្តាក់) 

Application composée

L06-II-023 Next=>

L02-004  Next =>

T02-048 (ទំព័រ 0៤) Next =>

ការេនៃផលបូក (1 + m)

  

 

កាំ

Rayon

 

កុងគ្រុយ ម៉ូឌុយឡូ

Congru (modulo une

relation  d'équivalence)

L06-I-011    Next =>

កុងគ្រុយម៉ូឌុយឡូ​R

congru modulo R

 T01-008 Next =>

កុមប៉ូសង់ នៃ វ៉ិចទ័រមួយ

Composantes d'un vecteur

L06-VII-006  Next =>

កុមប៉ូសង់នៃ វ៉ិចទ័រ

Composant d’un vecteur

 

កុំផ្លិច

Complexe

 

កុំផ្លិច   (ចំនួន)

Complexes ( nombres)

L06-V-004  Next =>

កូលីនេអែរ

 

Colinéaire

 

 

វ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា ឬ នៅលើបន្ទាត់

តែមួយ

កូស៊ីនុស

Cosinus

 

កូអរដោនេ

Coordonnées

 

កូអរដោនេ ប៉ូលែរ

Coordonnées polaires

 

កើន  (អនុគមន៍)

Croissante ( fonction)

L06-II-025   Next =>

កែងនឹង

Perpendiculaire

   បន្ទាត់ A កែងនឹង បន្ទាត់ B

កោន

Cône

 

កោន​បរិវត្ត

Cône de révolution

 

ក្តីសង្ឃឹម គណិតសាស្ត្រ

Espérance mathématique

ប្រើនៅប្រូបាប

ក្នុងន័យ ទូលាយ

Au sens large

 

ក្បួន

Règle

 

ក្បួនដោះសា្រយ អឺគ្លីត

Algorithme d’Euclide

T04-041Next =>

ក្បួនសម្រួល

Règle de simplification

 

ក្រលាផ្ទៃ

Surface

 

ក្រាប

Graphe

L06-II-020   Next =>

ក្រាប

Graphique

ក្រាប​ តាង អនុគមន៍ 

ក្រុម  ​គ្រូប

Espèce   groupe

 

ក្រៅ  (ច្បាប់)

Externe (loi)

L06-II-028   Next =>

កំនត់

Définir

 

កំនើនមានកំនត់

Accroissement fini

L03-006 Next =>  

កំផ្លិច (ចំនួន)

Nombres ( complexes)

L06-V-041  Next =>

កំពស់  ប្រវែងទ្រនុង

Hauteur

 

កំរិតយក ត្រឹមតែ

Restriction

យកតែមួយផ្នែកនៃដែនកំ

ណត់ (ចំពោះ អនុគមន៍)

កំហុស

Erreur

កំហុសត្រឹម  

 T06-015 

កាំជណ្តើរ (ខ្សែកោង) escalier (courbe en) L7-p105  Next =>

 

 

ខណ្ឌភាគ  ឬ​   អង្កត់

Segment

 

ខួប

Période

 L01-005 Next=>

ខ្ទង់

Rang

621,53 => 2 នៅខ្ទង់ 10

ខ្នង ឬ​ខាងខ្នង

Pile (côté opposé de face

 d’une pièce de monnaie)

ខ្នង ​ប្រាក់កាក់ ដែល ផ្ទុយពី មុខ

នៃ​ប្រាក់កាក់

ខ្វះយកត្រឹម

Par défaut à  

  près

 

ខ្សែ

Corde

ខ្សែសន្ធឹង

 corde tendue

ខ្សែកាច់បិទជិត

Ligne brisée fermée

 

ខ្សែកោង តាង អនុគមន៍

Courbe d’une fonction

 

 

 

គណនាដោយប្រហាក់ប្រហែល

Calcul approché

 L03-007 Next =>

គល់ នៃ វ៉ិចទ័រ

Origine d’un vecteur

 

គុណភាព (ចរិត) qualitatif (caractère) L7-p21 Next =>

គូ

Couple

ពីរធាតុ  (a,b)

គូនឹង  ផ្គូ  ផ្សំ    ផ្គង

Correspondre

 

គូប

Cube

 

គូរ

Dessiner

 

គូសបន្ទាត់

Tracer une droite

 

គំរូ échantillo, L7-p18  Next =>

គោលការណ៍  រេគារ៉ង់

Principe de récurrence

L06-III-014  Next =>

គោលទាល់ក្រោម

Borne inférieure

 T02-014  Next =>   

 T06-031  Nect=>

គោលទាល់លើ

Borne supérieure

 T02-014   Nect=>

T06-031Nect=>

គ្មានទីបញ្ចប់

Illimité, indéfiniment

 

គ្មានប្រែប្រួល មិនដូរទិសដៅ 

ម៉ូណូតូន

Monotone

ស្វីត ម៉ូណូតូន

គ្រាន់តែ

Suffisant

ល័ក្ខខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់

គ្រុបអាបេលីអៀង

Groupe abélien

T02-028  Next =>

 T06-050 Next =>

គ្រុបអាបេលីអៀង​ មានលំដាប់គ្មានសល់

Groupe abélien totalement

 ordonné

T06-050 Next =>

គ្រុប មាន​លំដាប់

Groupe ordonné

L06-VI-069  Next =>

គ្រុប អាបេលីអៀង ឬ ត្រលប់

Groupe abélien ou

commutatif

L06-II-031   Next =>

គ្រុបបំផ្លែង

Groupe de transformations

L06-II-033   Next =>

គ្រួសារ នៃ សំនុំ

Famille d'ensembles

L06-II-013    Next =>

 

 

ឃ្នៀប ឬ ដង្គៀប

Accolade

     

 

 

ចតុកោណ​កែង

Rectangle

 

ចតុកោណ​ព្នាយ

Trapèze

 

ចន្លោះ

Intervalle

L06-II-018   Next =>

ចម្ងាយ អឺក្លីឌីអៀង

Distance euclidienne

L06-VII-009  Next =>

ចម្ងាយចរ

Distance parcourue

 

ចរិតលក្ខណៈ

Caractéristique

 

ចរិតស្ថិតិ caractère statistique L7-p18 Next =>

ចលនា

Cinématique

 

ចលនាត្រង់ដូចបន្ទាត់

Mouvement rectiligne

 

ចុះ

Décroissant

 

ចុះ ​​(អនុគមន៍)

Décroissante (fonction)

L06-II-025    Next =>

ចុះ ជានិច្ច

Strictement décroissant

អនុគមន៍ ចុះ  ជានិច្ច

ចែកដាច់

Reste = 0 - divisible

 វិធីចែក មានទីបញ្ចប់  

T03-038 Next =>

ចែកមិនដាច់

Indivisible

 

ច្បាប់ ផ្សំក្រៅ

Loi de composition externe

L06-II-028   Next =>

ច្បាប់ក្នុង

Interne (loi .....)

L06-II-025   Next =>

 T05-006     Next =>

ច្បាប់ក្នុង

Loi de composition interne

L06-II-026   Next =>

ច្បាប់ក្នុង

Loi interne

T05-006 Next=>

ច្បាប់តាក់តែងផ្សំក្នុងលើ E

Loi de composition 

interne sur E

 T02-025 Next =>

ច្បាប់ប្រូបាប

Loi de probabilité

 

ច្បាប់ផ្សំ

Loi de composition

L06-VII-001Next=>

ច្បាប់ផ្សំក្រៅ

Loi de composition externe

T02-025 (page-4) Next =>

ច្រាស

Réciproque

 L02-030 Next =>

ច្រាស ( ការអនុវត្តន៍)  ច្រាស​នៃ  គឺ 

Inverse ou réciproque

d’une application

L06-II-022 Next=>

ច្រាស  ( ច្រាស​នៃ  )

Inverse

L06-II-031 Next=>

ចំរាសនៃ 2 គឺ 1/2

ចំណាំ  សម្គាល់  ប្រដូច   ដូចគ្នា

Identifier

 

ចំណុច របត់ 

Point d’inflexion

ចំណុចដាច់ពីគេ

Point isolé

 

ចំណុចប្រសព្វ

Point d'intersection

 

ចំណោទនៃភាពចែកដាច់

Problème de divisibilité

T04-041Next =>

ចំនួន

Nombre

L06-V-014  Next =>

ចំនួន​កំផ្លិច

Nombre complexe

 a + i b

ចំនួន (បន្ទាត់ នៃ ….)

Numérique (droite)

L06-VI-007  Next =>

ចំនួន (អនុគមន៍ នៃ …)

Numérique ( fonction)

L06-VII-025   Next =>

ចំនួន ដេស៊ីមាល

Décimai : nombre

L06-VI-007  Next =>

ចំនួន ដេស៊ីមាល ( ធម្មតា)

Nombres décimaux

(ordinaires)

L06-VI-011   Next =>

ចំនួន ដេស៊ីមាលច្រើនអនេក (D.D.I.)

Nombres décimaux

illimités

L06-VI-043  Next =>

ចំនួន​ដេស៊ីមាលដំណាង។ ( ដំណាង

ស្មើជ្រុង  ហើយ មិនស្មើជ្រុង 

Représentation décimale

L06-VI-043 Next=>

ចំនួន ឌីយ៉ាឌីក (ប្រភាគ -  ចំនួន)

Dyadique (fraction,

 nombre)

L06-VI-013  Next =>

ចំនួនផ្ទុយ

Nombre opposé

ចំនួនផ្ទុយនៃ 3​​ គឺ -3

ចំនួន ប្រភាគ

Nombres fractionnaires

L06-V-014  Next =>

ចំនួន ពិត

Nombres réels

L06-VI-043  Next =>

ចំនួន​មិនដឹង មិនស្គាល់

Nombre ou valeur inconnu

 

ចំនួន រឺឡាទីប

Nombres relatifs

L06-V-019  Next =>

ចំនួន សនិទាន

Nombres rationnels

L06-V-016  Next =>

ចំនួនសេស

Nombres impairs

1, 3, 5, 7, ….    (2p+1), 2p+3, …

ចំនួនអសនិទាន

Nombres irrationnels

 

ចំនួន អាប់សូលុយ

Valeur absolue

  L06- V-019  Next =>

ចំនួន​ឌីយ៉ាឌីក

Nombre dyadique

T06-008 Next =>

ចំនួន​រ៉ឺឡាទីប

Entier relatif

L06-V-020  Next =>

ចំនួនគត់

Entier -nombre

L06-V-019  Next =>

ចំនួនគត់

Nombre entier

គឺចំនួនដេស៊ីមាល មានផ្នែក

ដេស៊ីមាល = 0

ចំនួនគត់គូ

Nombre pair

 0, 2, 4, 6, ………2p, 2(p+1),  ….

ចំនួនគត់ធម្មតា

Entier naturel

L06-III-013  Next =>

ចំនួន​ចំលាស់ តាងដោយ​ : 

Nombre d’arrangements :

យក p វត្ថុ ក្នុងចំណោម n វត្ថុ មក

តម្រៀបតាមលំដាប់ផ្សេងៗពី 

គ្នា     ( p < = n)   គេបាន​៖

ចំនួនដេរីវេ

Le nombre dérivé

មេគុណប្រាប់ទិសដៅ ឬទម្រង់ រាងរូវ

នៃក្រាប  របស់   y = f(x)​ ពីព្រោះថា​

ជាលីមីត នៃ   ប្រភាគ  ∆y/∆x  

កាលណា ∆x ->  0

ចំនួនដេស៊ីមាល

Nombre décimal

621,53    T06-008

ចំនួនដេស៊ីមាល ដោយគ្មានទីបញ្ចប់

Décimal : illimité

L06-VI-031  Next =>

ចំនួនដោយទូទៅ

Les nombres généralisés

 

ចំនួនបឋម

Nombres premiers

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

 ចំនួនដែលចែកដាច់តែនឹង 1

នឹងខ្លួនឯង     T04-054 Next =>

ចំនួនប្រហែល ខ្វះជិត 1

Valeur approchée par

défaut à 1 près

   

ឧបមា  x  = 3,68 នោះគេយក

  ចំនួនប្រហែលខ្វះ  ជិត  1

   គឺ  x  = 3

ចំនួនប្រហែល លើសជិត  1  

Valeur approchée par

excès à 1 près

 

ឧបមា x = 3,68 នោះ គេយក 

ចំនួនប្រហែល

លើស  ជិត 1

   គឺ x  = 4

    ចំនួនប្រហែល ខ្វះជិត  

Valeur approchée par

défaut,  à  près

ឧបមា x = 3,68472 នោះ ចំនួនប្រហែល

ខ្វះជិត     គឺ  x   = 3,684

ចំនួនប្រហែល លើសជិត 

Valeur approchée par

excès,  à   près

ឧបមា x = 3,68472 នោះ

ចំនួនប្រហែល លើ​ជិត     

គឺ  x   = 3,685

ចំនួនពិតជាទូទៅ

Nombre réel en général

    

ចំនួនពិតណាក៏ដោយ

Nombre réel quelconque

 

ចំនួន មិនប្រែប្រួល

Nombre constant

 

ចំនួនវិជ្ជមាន

Nombres positifs

 

ចំនួន សនិទាន

Nombres rationnels

L06-V-016  Next =>     

ចំនួន  អសនិទាន Nombres irrationnels

ចំនួន អាប់សូលុយ    ចំនួនដាច់ខាត

Valeur absolue

L06-V-019  Next =>

 L03-031

|-3| = 3

ចំពោះ n ប៉ុន្មានក៏ដោយ

Quelque soit n

ចំរាសនៃប្រភាគទី២

Inverse de la 2ème fraction

 

 

 

ឆ្លាស់​នៃ  a + ib  (គឺ   a – ib )

Conjugué de a+ ib

a – ib   ជាឆ្លាស់​នៃ  a + ib

ឆ្លុះ

Symétrique

 

 

 

ជម្រើស

Choix

ការជ្រើសរើស

ជាក់លាក់

Formelle

 

ជាគ្រិះ

Fondamental

 

ជាចាំបាច់

Nécessaire

ល័ក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់  :

 Condition nécessaire

ជាន់គ្នា

Confondu

 

ជាន់ដំបូង

Elémentaire

 

ជាប់ (អថេរ) continue (variable) L7-p23 Next =>

ជាប់រហូត

Continûment

 

ជាមួយគ្នា ព្រមគ្នា

A la fois

 

ជារបស់  (សញ្ញា :     )

Appartenance  (    )

x  ជាធាតុ របស់ សំនុំ E

ជួរដេកទី

1ère ligne

 

ជើងលព្វ   ផលចែក

Quotient de la division

 

ជើងលព្វ គត់

Quotient exact

កាលណាចែកដាច់ (សំណល់សូន្យ )  

T06-020 Next=>

ជើងលព្វ ប្រហែល

Quotient approché

 T03-039   Next=>

T06-020 Next=>

ជើងហារ

Diviseur

 

ជ្រុងនៃ​ការេ

Côté du carré

ការេ​ មានជ្រុង​ a

ជំ​នឿនធរណីមាត្រ

Progression géométrique

L06-VII-020  Next => 

ជំនឿន

Progression

 

ជំនឿនលេខគណិ

ជំនឿនធរណីមាត្រ

ជំពូក

Chapitre

 

ជំរាល

Pente

 

 

ជំរាលនៃបន្ទាត់ (pente d’une droite)

   
ញែកឃ្លាត អាំងទែរការទីល écart interquartiles L7-p170 Next =>

 

 

ដ្យាក្រាមជាដំបង

Diagramme en bâtons

T04-017 Next =>

ដាច់ (អថេរ) discrète (variable) L7-p23 Next =>

ដាច់​ពីគ្នា

Disjoint, discrète

សំនុំ  A  និង B ដាច់ពីគ្នា

ដាច់ពីគ្នា (សំនុំ)

Disjoints (ensemble)

L06-III-006  Next =>

ដឺក្រេ ពហុធា

Degré (d'un polynôme)

L06-V-045  Next =>

ដឺក្រេ ពហុធា

Degré d’un polynôme

T05-044 Next =>

ដូចគ្នាសុទ្ធសាធ

Identique

 

ដុំ មូល

Boule

L06-I-007    Next =>

ដេរីវេ

Dérivée

L06-VII-044  Next =>

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ អនុគមន៍  f'

La dérivée d'une fonction

 f  est    f'

 ជាអនុគមន៍ ហើយមិនមែនជា

ចំនួនទេ ។ តែក្នុងការ  និយាយ​   

គេច្រើនតែ

មិនញែកអនុគមន៍( f )

 ពី តម្លៃនៃអនុគមន៍ [ f(x) ]     

ដេស៊ីមាល

Décimal

គឺលេខនីមួយៗ នៅខាងស្តាំកណ្តក់សញ្ញា

ដែកឈាន

Compas

 

ដែន  នាទី

Domaine

 

ដែន អត្ថន័យ

Domaine de définition

 

ដែន​កំណត់

Domaine de définition

 

ដែនកំណត់​នៃអនុគមន៍

Domaine d'une fonction

L06-II-022   Next =>

ដែលធ្លាប់ប្រើ

Usuel

 

ដែលមានដេរីវេ

Dérivable

អនុគមន៍ I x I  មិនមានដេរីវេទេ​

ចំពោះ  x = 0

ដែលអាចវាស់បាន (​ទំហំ)

Mesurable (grandeur…)

L06-VI-005  Next =>

ដោយទទួលយកសិន

Admettre temporairement

 

ដោយទម្លាប់ និយាយមិនចំ

Par abus de langage

 

ដោយប្រត្យក្ស  គឺ​ច្បាស់

Evidemment

ច្បាស់​ដោយ​មិនបាច់គិតច្រើន

ដៅចំណាំ  ( ទំហំ)

Repérage (des grandeurs)

L06-VI-005  Next =>

ដំណាង (​នៃថ្នាក់ សមមូល)

Représentant (d'une classe

 d'équivalence)

L06-I-012   Next =>

ដំណាង​ចែក

Dividende

 

   a =  bq + r   (r < b  )

 a    ជាដំណាងចែក  

   b    ជា ជើងហារ ;

  q         ជា ជើង​លព្វ

និង  r ជា សំណល់ 

ដំណើរ រំកិល ដោយ​វ៉ិចទ័រ

Translation de vecteur

      

ដំបង bâton L7- p97 Next =>

ដំណើរ វិល ដោយមុម

Rotation d’angle

        

 

 

ឌីផេរ៉ង់ស្យែល  (dx, dy, df)

Différentiel

(dx, dy, df)

កំណើនដែលតូចបំផុតនៃ

x, y, f  

L03-001 Next =>

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ distribution statistique L7-p40 Next =>
ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ២ដង distribution statistique
double
L7-p60 Next =>

ឌីស្តាំងហ្គេ

Distingué

គ្រប់​រង ឌីស្តាំងហ្គេ

ឌីហ្វេរ៉ង់ស្យែល

Différentielle

L06-VII-052  Next =>

 

 

ណាក៏ដោយ

Quelconque

 

 

 

តក្កវិជ្ជា

Logique

 

តក្កវិញ្ញូ   

Logicien

 

តម្រុយ

Repérage

 

តម្រុយ​អរតូណមេ

Repère orthonormé

 

តម្លៃប្រហែលនៃរឹសការេ

Valeur approchée de la

racine carrée

.     1,414    តម្លៃប្រហែលនៃ

រឺសការេ 2      

តម្លែដេស៊ីមាល ប្រហាក់ប្រហែល

Valeur décimale approchée

L06-VI-016  Next =>

តម្លៃ ដំឡើង

Majorant

L06-II-016   Next =>

តម្លៃ បញ្ចុះ

Minorant

L06-II-016   Next =>

តម្លៃ ប្រហាក់ប្រហែល

Valeur approchée

L06-VI-015  Next =>

តម្លៃដេស៊ីមាលប្រហែល

Valeur décimale

approchée

យកត្រឹម លំដាប់ n  (d'ordre n)

តម្លៃដោយដំឡើង

Valeur majorée

 T02-014 Next =>

តម្លៃអតិបរមា

Valeur maximum

 

តម្លៃអប្បបរិមា

Valeur minimum

 

តម្លៃអាប់សូលុយ valeur absolue
l03-031 Next =>

តាក់តែង  ផ្សំបានជា

Constituer

 បង្កបង្កើតឡើង   ផ្សំបានជា

តារាង

Tableau

 

តារាងស្ថិតិ tableau statistique L7-p40 Next =>

តារាង​មាន​ច្រកចូល​ពីរ

Tableau à double entrées

 

តារាងអថេរ

Tableau de variation

 L02-006 Next =>

តាំងថា  ពន្យល់ តាក់តែងនូវ

Etablir

 

តឹងរ៉ឹង  (ឥតល្អៀង) 

Rigoureux

 

តឹងរ៉ឹង   ប្រិតប្រៀប

Stricte

 

តូចជាងគេបំផុត

Le plus petit

 

តូចជាង​ ឬ​ ស្មើ    (      )

Plus petit ou égal

    

ធំជាង​ ឬ​ ស្មើ    (   ) Plus grand ou égal :        

តូប៉ូឡូស៊ី

Topologie

 

តួ ​ទី n

Terme de rang n

 

តួចែក

Diviseurs  d'un nombre

L06-IV-043  Next =>

តួចែក​នៃ សូន្យ

Diviseurs de zéro

L06-V-027  Next =>

តួចែក​រួម​ធំ​បំផុត (PGCD)

P.G.C.D.

L06-IV-043  Next =>

តួចែកនៃ​សូន្យ

Diviseur de zéro

T05 - 026 Next =>

តួចែកភាគបែង

Diviseur

 

តួចែករួម

Diviseur commun

 

តួចែករួមធំបំផុត

Plus Grand Commun

Diviseur

PGCD    T04-041 Next =>

តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត écart-type L7-p172 Next =>

តែរៀងខ្លួន

Respectivement

 

ត្រង់ស៊ីទីវ

Transitive

 T01-008 Next =>

ត្រង់ស៊ីទីវ ( រឺឡាស្យុង)

Transitive (relation)

L06-I-010   Next =>

ត្រលប់

Commutativité

  T02-025 Next =>

ត្រលប់  ( គ្រុប)

Commutatif (groupe)

L06-II-031   Next =>

ត្រលប់  ( ច្បាប់ - ការធ្វើលេខ)

Commutative (loi -

opération)

L06-II-027   Next =>

ត្រលប់ ( កង  -  អង្គ )

Commutatif (anneau -

corps)

L06-V-027   Next =>

ត្រីកោណ ប៉ាស្កាល

Triangle de Pascal

T04-007 Next =>

ត្រីកោណ ប៉ាស្កាល់

Triangle de Pascal

L06-IV-010  Next =>

ត្រីកោណកែង  ABC

Triangle rectangle

A  មុំកែង ; AB , AC ជ្រុងមុំកែង

ត្រីកោណមាត្រ

Trigonométrie

 

ត្រីកោណមាត្រ (​អនុគមន៍)

Trigonométriques

 ( fonctions..)

L06-VII-082  Next =>

ត្រីកោណសមបាត

Triangle isocèle

ជ្រុងពីរ​ស្មើគ្នា

ត្រីកោណសម័ង្ស

Triangle équilatéral

 

ត្រីធាតុតម្រៀប

Triplet

 

ត្រូវគ្នានឹង

Coïncide

 

ត្រូវតែ និង គ្រាន់តែ

Il faut et il suffit

 

ត្រួតគេ ឬ គ្របសង្កត់ dominante L7-p145 Next =>

តំណាង

Représenter

 

តំណាងចំនួន C  ដោយដេស៊ីមាលធម្មតា

Représentation décimale

régulière du nombre C

 

តំបន់

Domaine

 

តំរែតំរង់ លីនែអ៊ែ  f ពី E ទៅ Fលើ អង្គ K

Application linéaire f

de E dans F sur un corps K

 

 

ថាស់

Disque

 

ថាស់  (បើក)

Disque (ouvert)

L06-I-007   Next =>

ថ្នាក់ classe L7-p20 Next =>

ថ្នាក់ សមមូល

Classe d’équivalence

T03-002 Next =>

ថ្នាក់ សមមូល

Classe d'équivalence

L06-I-012   Next =>

ថ្នាក់ សមមូល សំណល់ ម៉ូឌុឡូ p

Classe résiduelle modulo p

L06-V-030   Next =>

ថ្នាក់ឯកតា

Echelon unité

 L04-002(2)  Next =>

(2) បន្ទាត់ទី 2 នៅក្នុង មាតិការ

ថ្លែង

Enoncer

 

ថ្លែង   រាយការណ៍

Exposer

 

 

 

ទទេ ( សំនុំ)

Vide (ensemble)

L06-II-006   Next =>

ទស្សនៈ

Point de vue

 

ទាញយកបាននូវ

 Déduire 

(en déduire)

ដោយលទ្ធផល ដែលបានបញ្ជាក់

ហើយ គេអាចទាញបាននូវលទ្ធផលថ្មី

ផ្សេងទៀត​។

ទាំង​មូល  ទាំងអស់

Total

 

ទិន្នន័យ

Données

 

ទិសដៅ អាសាំតូតីក

Direction asymptotique

 

ទីតាំង​(ចរិតលក្ខណ) position (caractéristique) L7-p143 Next =>

ទី លំដាប់

Rang (rang du terme

d’une suite)

ទី​លំដាប់​ តួ នៃ​ស្វីត

ទីតាំង

Position

 

ទុកជា​ត្រូវ

Admettre

 

ទ្រឹស្តី

Théorie

 

ទ្រឹស្តីបទ

Théorème

ទ្រឹស្តីបទ ពីតាករ

Théorème de Pythagore

ទ្រឹស្តីបទ

Théorème

L06-I-003   Next =>

ទ្រឹស្តីបទ បឺហ៊្សូត

Théorème de Bezout

L06-IV-047   Next =>

ទ្រឹស្តីបទ បឺហ្សូត

Théorème de Bezout

T04-044 Next =>

ទ្រឹស្តីបទ ហ្គោស

Théorème de Gauss

T04-050 Next =>

ទិ្វភាគ (binaire)

relation binaire

រឺឡាស្យុងទ្វិភាគ
T01-008 Next =>

ទ្វេធា  (មេគុណ - រូបមន្ត)

Binôme ( coefficients-

formule)

L06-IV-007  Next =>

ទំនាក់ទំនងនៃលំដាប់

Relation d'ordre

 T01-014 Next =>

ទំនាក់ទំនង  "នៅក្នុង "    

Relation d'inclusion 

L06-II-004 Next=>

ទំរង់ មិនអាចកំណត់

Forme indéterminée

   

ទំហុំ នៃលំហ វ៉ិចទរីយែល

Dimension d'un espace

vectoriel

L06-VII-007  Next =>

ទំហុំប៉ុនណាក៏ដោយ

Quelque soit  la grandeur

 

ទំហំ

Dimension

បីទំហំ  ( à trois dimensions)

ទំហំ ដែលអាចវាស់បាន

Grandeur mesurable

 

 

 

ធម្មតា  (ចំនួនគត់)

Naturel (entier)

L06-III-013  Next =>

ធរណីមាត្រ

Géométrie

 

ធាតុ  (នប៉ុសកលិង្គ)

Neutre (élément)

L06-II-027   Next =>

ធាតុ  នៃសំនុំ

Elément d'un ensemble

L06-II-003   Next =>

ធាតុ នប៉ុសកលិង្គ

Elément neutre

 T02-025 Next =>

ធាតុផ្សំ (z)ដោយ ពីរធាតុ (x, y) : z = x*y

Composée de deux 

 éléments

L06-II-026   Next =>

ធាតុផ្សំ​ដោយ  ពីរធាតុផ្សេង

Elément composé

(e, f) បានដោយផ្សំ ធាតុ (a,b) និង (c,d)

ធាតុស្មើជ្រុង

Elément régulier

T05 - 006 Next =>

ធ្នូ

Arc

 L02-031 Next =>

ធ្វើឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ

Généraliser

 

ធៀបទៅនឹង

Par rapport

 

ធំជាង ឬ ស្មើ  

Plus grand ou égal

    

ធំបង្គួរ

Assez grand

 

 

 

នប៉ុសកលិង្គ

Elément neutre

L06-II-027   Next =>

ន័ម

Norme

ប្រវែង

នាំទៅ   បណ្តាលឲ្យ

Entraine

  =>

និទស្សន្ត

Puissances

T03-038 Next =>

និទស្សន៍  

Puissance d'un nombre

L06-III-040 Next=>

និយមន័យ

Définition

 

នុយមេរីក

Numérique

មកពីពាក្យ nombre (ចំនួន)

នៅក្នុងរង្វង់

Inscrit dans un cercle

 

នៅក្នុង »    ដោយន័យ​ទូលាយ​​​

Inclusion (relation d'….)

L06-II-004 Next=>

នៅក្នុង ឬ ស្មើ  

Inclus ou égal 

 

នៅក្បែរសូន្យ

Au voisinage de zéro

 T02-014 Next =>

នៅខាង (ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង) marginale (distribution) L7-p68 Next =>

នៅដដែល (ពែមុតាស្យុង ឲ្យដដែល)

Identique (application

ou permutation)

L06-II-024   Next =>

នៅនឹង (មិនឡើង  មិនចុះ)

Stationnaire

 

នៅនឹង​មិនប្រែប្រួល ( ស្វីត)

Stationnaire (suite)

L06-III-038  Next =>

 

 

បកតិ​សំខ្យា ( នៃ សំនុំ)

Cardinal (d'un ensemble)

L06-III-006  Next =>

បកតិសំខ្យា

Nombre cardinal

ដូចជា ១ ២ ៣​ ៤ ៥ ……..

T03-002 Next =>

បកស្រាយ

Interpréter 

Expliciter

 

បង្កើនល្បឿន

Accélération

 

បង្គោលខណ្ឌនៃចន្លោះ

Borne d’une intervalle

 

បង្គោលទាលក្រោម

Borne inférieure

 

បង្គោលទាល់លើ

Borne supérieure

 

បញ្ជាក់

Etablir une proposition

 

បដិបក្ខ ភាពផ្ទុយគ្នា ប្រឆាំង

Contradictions

 

បដិសេធ

Exclure

 

បឋម (ចំនួន)

Premier (nombre)

L06-IV-056  Next =>

បត្តិភូតិ

Phénomène

 

បន្តឲ្យវែង  ​បន្លាយ

Prolongement

ចំពោះ អនុគមន៍​ គេ​បន្ត

 ដែនកំណត់

បន្ថយ      បញ្ចុះ

Minoré

  T06-050 Next =>

បន្ថែម (អនុគមន៍) cumulative (fonction) L7-p105 Next =>

បន្ថែម   តម្លើង

Majoré

  T06-050 Next =>

បន្ទាត់

Droite

 

បន្ទាត់ ឈរ  (នៃ​តារាង​)

Colonne

 

បន្ទាត់​ ដេក (នៃតារាង)

Ligne

 

បន្ទាត់​កោងបូក

Courbe cumulative

T04-017 Next =>

បន្ទាត់​កំផ្លិច

Droite complexe

L06-VII-003  Next =>

បន្ទាត់​តង់សង់

La tangente

.បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចអាប់ស៊ីស  

នៃខ្សែកោង

បន្ទាត់​ធរណីមាត្រ

Droite géométrique

L06-VI-068  Next =>

បន្ទាត់​មានទិសដៅ

Droite orientée

 

បន្ទាត់នៃចំនួន

Droite numérique

 

បន្ទាត់ប៉ះ

Tangente

L06-VII-046  Next =>

បន្សំ

Combinaison

T04-007 Next =>

បរិមាត្រ   បរិវេណ

Périmètre

 

បរិមាណ (ចរិត) quantitatif ( caractère) L7-p22 Next =>

ប្រឆាំងឆ្លុះ

Anti-symétrique

 T01-014 Next =>

ប្រជាជន population L7-p15 Next =>

ប្រជុំ  (​នៃ​សំនុំ)

Réunion (d'ensembles)

L06-II-005   Next =>

ប្រជុំ នៃពីរសំនុំ A និង ​B

Union de 2 ensembles

 A et B

 T02-002 Next =>

ប្រជុំស័ព្ទ