សៀវភៅ   អត្ថាបទផ្សេងៗ​​  

                                                                                                                                                                                                                  

 

      1.       សេរ៊ីហ្វួរីយេ      1. មូលដ្ឋានផ្នែក សមហេតុ សមផល នៃ​គណិតសាស្ត្រ (Bases logiques des mathématiques) 
     2.             2. សំនុំ និង រចនាសម្ពន្ធ (Ensembles et Structures) 
    3.              3. ការសាងសង់​នូវ​ចំនួនគត់ (Construction des nombres entiers) 
    4.           4.  ចំណោទទាំងឡាយ ទាក់ទងនឹងចំនួនគត់  (Problèmes relatifs aux entiers)
    5.         5.  ការពង្រីកតាមពីជគណិតនូវសញ្ញាណនៃចំនួន (Extensions algèb. successiv. de la notion de nombre)