សៀវភៅ   អត្ថាបទផ្សេងៗ​​  

                                                                                                                                                                                                                  

 

      1.       សេរ៊ីហ្វួរីយេ      1. មូលដ្ឋានផ្នែក សមហេតុ សមផល នៃ​គណិតសាស្ត្រ (Bases logiques des mathématiques) 
     2.             2. សំនុំ និង រចនាសម្ពន្ធ (Ensembles et Structures) 
    3.              3. ការសាងសង់​នូវ​ចំនួនគត់ (Construction des nombres entiers) 
    4.           4.  ចំណោទទាំងឡាយ ទាក់ទងនឹងចំនួនគត់  (Problèmes relatifs aux entiers)
    5.         5.  ការពង្រីកតាមពីជគណិតនូវសញ្ញាណនៃចំនួន (Extensions algèb. successiv. de la notion de nombre)
   6.       សញ្ញាណ ជាបាត(មូលដ្ឋានដើម) នៃគណិតសាស្ត្រ   6.   ការប្រមាណ ដេស៊ីមាល - ចំនួនពិត (Approximations décimales - Nombres réels)
 7.      សញ្ញាណ នៃ ស្ថិតិ  (ភាគ ទី១)     7. ធាតុ នៃ វិភាគ  (Eléments d' Analyse)