ដោយចុច លើពាក្យ    => Next

 

 

មាតិការ ...............................................................................................................  ទំព័រ

កថាខ័ណ្ឌ                                                                                                    (ក្នុងអត្ថបទ)

 (§)

ជំពូក-IV  (Chapitre-IV)

PROBLEMES RELATIFS AUX ENTIERS

__________________________________

ចំណោទទាំងឡាយ​ទាក់ទងនឹងចំនួនគត់

ការរាប់ (dénombrement) ប្រូបាប (probabilité) កម្មសិទ្ធិចែកដាច់ (propriétés de divisibilité)     

 

 

.

លំនាំដើម

1   =>Next

ចំលាស់ (Arrangements) ពែមុតាស្យុង  (Permutation)

3 => Next

បន្សំ (Combinaisons)  រូបមន្ត​នៃ ទ្វេធា (Formule du binôme)

7 => Next

 

ត្រីកោណ ប៉ាស្កាល​ (triangle de Pascal)

 

ប្រូបាប ( Probabilité)

15 => Next

សិក្សាពី ការបដិបត្តិ (Etude pratique)

17 => Next

 

ស្វ័យសត្យ នៃប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ (axiome de probabilités conditionnelles).  ព្រឹត្តការណ៍មិនទាក់ទងគ្នានៃប្រូបាប (indépendance en probabilité). វ៉ារីយ៉ាបមិនទៀង (variable aléatoire).

ប្រូបាបរូបភាព (probabilité-image). ដ្យាក្រាមជាដំបង (diagramme en bâtons).  អនុគមន៍ រ៉េបាទីស្យុង (fonction de répartition). បន្ទាត់កោងបូក (courbe cumulative).

 

ចំណោទ នៃ ភាពចែកដាច់ ( Problèmes de divisibilité)

43 => Next

 

ពហុគុណរួម (multiple commun).   តួចែករួមធំបំផុត (P.G.C.D.)

ក្បួនដោះស្រាយ អឺគ្លីត (algorithme d’Euclide). 

 

កម្មសិទ្ធិ នៃ P.G.C.D.  (Propriété du P.G.C.D.)

46 => Next

 

ទ្រឹស្តីបទ  បឺហ្សូត (theorème de Bezout).  ឧទាហរណ៍ ទី១ ដល់ ទី៤

 

ទ្រឹស្តីបទ  ហ្គោស  (Théorème de Gauss) ពហុគុណរួមតូចបំផុត (P.P.C.M)

52 => Next

ចំនួន បឋម  (Nombres premiers)

56 => Next

 

បំបែកជា​កត្តាបឋម

 

១០

លំហាត់ មាន​ចម្លើយ

60

 

IV-1

60 => Next

 

IV-2

61 => Next

 

IV-3

62 => Next

 

IV-4

62 => Next

 

IV-5

62 => Next

 

IV-6

64 => Next

 

IV-7

68 => Next