ដើម្បី អានសៀវភៅ សូមចុចលើប្រព័ន្ធ ខាងក្រោមនេះ

 

                                                                                                                                 សៀវភៅ 

 

                                                                        ដើម្បីអានផ្នែកផ្សេងនៃ សៀវភៅ សូមចុចលើឈ្មោះនៃផ្នែកនៅខាងក្រោម ៖

                                                                                         
                                                  ដោយចុច លើពាក្យ    => Next  ( L7-p13 បានន័យថា ចំពោះជំពូក ទី១នេះ គឺនៅក្នុងសៀវភៅ លេខ ​7  ទំព័រលេខ 13)

                                                             ដើម្បី រកទំព័រលេខ 13  នោះត្រូវកែលេខ xx ដែលមានសរសេរនៅលើ បន្ទាត់ទី១ ខាង​ឆ្វេង ជា xx sur 197 មកជា 13 វិញ ។

                                                         

        មាតិការ                       សញ្ញាណ ស្ថិតិ  ( ភាគទី ១) ទំព័រក្នុង សៀវភៅ  
     ជំពូក ទី​១

 ពិពណ៌នា អំពី ​ស្ថិតិ នៃ ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុម

  (Description Statistique d’une population) ....................................13

I-1.   ប្រជាជន ឯកតាស្ថិតិ (Population, Unitιs statistiques) .......15

I-2-គំរូ  (Echantillon)  …..................................…………….…….…18

I-3.  ចរិតស្ថិតិ  (Caractθres statistiques.…..............................…18

        ឧទាហរណ៍  និយមន័យ   ម៉ូដាលីតេ

I-4.  ចរិតគុណភាព   ចរិតបរិមាណ (Caractθres qualitatifs – Caractθres quantitatifs). ……………………………………….......................……  22

អថេរដាច់  (variable discrθte)  អថេរជាប់ (variable continue)

I-5.  លំហាត់ មានចម្លើយ ……………………………………......………23

លំហាត់ទី ១ …………………………………………………………………. 23

លំហាត់ទី ២……………………………………………………….....… …..26

លំហាត់ទី ៣……………………………………………...........……  …....28

លំហាត់ទី ៤……………………………………………………..................30

លំហាត់ទី ៥…………………………………….………………................32

I-6. ការសង្កេតជាទូទៅ ……………………...........................……..34

L7-p13  => Next  
     ជំពូកក ទី២​

ជំពូកទី២ -  ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង ឬ សេរ៊ីស្ថិតិ (Distribution ou Sιries statistiques) …………......................………………………………….37

II-1  ករណី ចរិតគុណភាព (Cas d’un caractθre qualitatif) ..........40

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង និង​តារាងស្ថិតិ (distribution et tableau statistiques)

II-2  ករណី អថេរដាច់ (Cas d’une variable discrθte)….….........…42

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង និង​តារាងស្ថិតិ (distribution et tableau statistiques)

II-3  ករណី អថេរជាប់ (Cas d’une variable continue)…........……45

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង និង​តារាងស្ថិតិ (distribution et tableau statistiques)  វិសាលភាព ( ιtendue, amplitude) ចុងតែឈ្មោះ (extrιmitιs nominales)

 ចុងពិត(extrιmitιs effectives)   ផ្ចិតនៃថ្នាក់ (centre de classe) .

II-4 ការ បកស្រាយ វ៉ិចទរីយែល នៃ ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងដែលមាន​មួយ​ អថេរ (Interprιtation vectorielle des distributions ΰ une variables) ……51

II-5  អេហ្វេចទីហ្វ និង ហ្វេ្រកង់ (Effectifs et frιquences)……......52

អេហ្វេចទីហ្វ   ហ្វ្រេកង់

II-6    អេហ្វេចទីហ្វ បន្ថែម​   និង ហ្វេ្រកង់ បន្ថែម (Effectifs cumulιs et frιquences cumulιs)……………...................………….………..…..55

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ មាន ចរិតច្រើន

(Distributions statistiques ΰ plusieurs caractθres)

II-7 ឧទាហរណ៍ …………………………………………………..………..59

II-8 ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ពីរដង (Distributions statistiques doubles)..60

និយមន័យ ឧទាហរណ៍ ការកត់ត្រាដែលប្រើនៅក្នុង ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង
ស្ថិតិពីរដង 
(notations utilisιes dans les distributions statistiques doubles) ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងនៅគែម (distributions marginales) ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ (distributions  conditionnelles).

II-9 លំហាត់មាន​ចម្លើយ …………….........……………….……………….71

លំហាត់ទី ១ …………………………………………….………………..………71

លំហាត់ទី ២…………………………………………………..…………………..72

លំហាត់ទី ៣…………………………………………………………..………….73

លំហាត់ទី ៤……………………………………………………………………….74

លំហាត់ទី ៥………………………………………………………………….……80

លំហាត់ទី ៦………………………………………………………………….……85

      


L7-p37 => Next
 
  ជំពូកទី៣

  ដំណាងជាក្រាប នៃឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ធម្មតា

(Distributions statistiques simples).  

(Reprιsentations graphiques des distributions statistiques)….93

 III-1  ករណី ចរិតគុណភាព (Cas d’un caractθre qualitatif) …........94

ឧទាហរណ៍

III-2 ករណី អថេរដាច់ (Cas d’une variable discrθte)……….........….97

ហីស្តូក្រាម (histogramme)   ឧទាហរណ៍   អនុគមន៍ រេប៉ាទីស្យុង (fonction

 de rιpartition)

III-3 ករណី អថេរជាប់ (Cas d’une variable continue)……....……106

ហីស្តូក្រាម (histogramme)   ឧទាហរណ៍  អនុគមន៍ រេប៉ាទីស្យុង (fonction de rιpartition)

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ពីរដង

(Distributions statistiques doubles).

 

III-4  ករណី ចរិតគុណភាព (Cas de caractθres qualitatifs) …120

ឧទាហរណ៍

III-4 ករណី ចរិតគុណភាព ( cas de caractθres qualitatifs)… 117

ឧទាហរណ៍

III-5  ករណីមាន ពីរអថេរ (Cas de deux variables)…………….122

III-6  លំហាត់មានចម្លើយ ………………………………………………123

លំហាត់ទី ១ ………………………………..…………………..….………123

លំហាត់ទី ២……………………………………….………………………..125

លំហាត់ទី ៣…………………………………….………………….………127

លំហាត់ទី ៤…………………………………………………………………129

លំហាត់ទី ៥…………………………………………………………………133

លំហាត់ទី ៦…………………………………………………………………138

L7-p93 => Next  
   ជំពូកទី៤

 ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង មាន​មួយអថេរ ៖ ចរិតលក្ខណៈ
នៃទីតាំង (Distribution ΰ une variable : caractιristiques de position)…………………………………………………………….……….143

IV-1 ម៉ូត (ត្រួតគេ ឬ គ្របសង្កត់គេ) – Mode (ou la dominante)..145

ឧទាហរណ៍  និយមន័យ   ការរកនូវ​ម៉ូត

IV-2 ម៉េដ្យាន (នៅ ចំកណ្តាល) (La mιdiane)…………..….....……147

ឧទាហរណ៍  និយមន័យ  ការរកនូវ​ម៉េដ្យាន

IV-3  មធ្យមលេខគណិត ( La moyenne arithmιtique) .……....151

ឧទាហរណ៍  និយមន័យ  គណនានូវមធ្យម (calcul de la moyenne)

ឧទាហរណ៍ ការបកស្រាយមធ្យមលេខគណិត ទៅតាមធរណីមាត្រ

(interprιtation gιomιtrique de la moyenne arithmιtique).

IV-4  មធ្យមតុល្យ  (Moyenne pondιrιe)…………………….…….160

ឧទាហរណ៍  និយមន័យ

IV-5  លំហាត់មានចម្លើយ ……………………………….....…………161

លំហាត់ទី ១ …………………………………………………………….…161

លំហាត់ទី ២………………………………………………………………..165

L7-p143 => Next
  ជំពូកទី៥

  ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង មាន​មួយអថេរ ៖ ចរិតលក្ខណៈ

បែកខ្ញែកពីគ្នា (Distribution ΰ une variable : caractιristique de dispersion) ………………………………………………………......……167

V-1 ទំហំនៃ ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ (Etendue d’une distribution statistique) …………………………………….………………….....................….169

ឧទាហរណ៍  និយមន៍យ

V-2 ការញែកឃ្លាត   អាំងទែការទីល (Les ιcarts,
interquartiles) ………………………………………………......……..170

ឧទាហរណ៍  និយមន័យ 

V-3  វ៉ារីយ៉ង់ និង តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត (Variance et

 ιcart-type) …………………………………………………......……..172

ឧទាហរណ៍ និយមន័យ ការបកស្រាយតាមធរណីមាត្រនៃ វ៉ារីយ៉ង់ និង

តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត   ការអនុវត្តន៍នូវ  ការគណនានៃវ៉ារីយ៉ង់ និង

តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត     ឧទាហរណ៍

V-4  លំហាត់មានចម្លើយ ………………………………......……180

លំហាត់ទី ១ ………………………………………………………….180

លំហាត់ទី ២…………………………………………………………..186

លំហាត់ទី ៣…………………………………………………..……..187

L7-p167 => Next
  អាំងដេច (INDEX)   L7-p189 => Next  
    អាំងដេច ខ្មែរ-បារាំង……(ក​ ខ​ គ)…………………..…............................     => Next  
    អាំងដេច បារាំង-ខ្មែរ ……(A B C)…………………..…..............................   =>  Next