ដោយចុច លើពាក្យ    => Next

 


a
    
    មាតិការ កថាខណ្ឌ      
                                                                                                                                                             

   

        ជំពូក- VII 

    (Chapitre-VII)                                                        

  ធាតុនៃ វិភាគ

 

 ELEMENTS D’ANALYSE          

                                                           ទំព័រ
(ក្នុងអត្ថបទ)
 
      § (ក្នុងអត្ថបទ)
   

ការមើលឡើងវិញ នូវសញ្ញាណខ្លះជាឬសគល - សញ្ញាណ លំហវ៉ិចទូរីយែល (Revision des notions de

 base. Notion d’espace vectoriel).
1

 => Next

 


ចំនួន​កំផ្លិច -  ពហុធា (Polynômes) - ការប្រើចំនួនពិតនៅ ធរណីមាត្រ (Utilisation des nombres réels en géométrie). សញ្ញាណ ធរណីមាត្រ នៃ វ៉ិចទ័រ (La notion géométrique de vecteur)  - លំហ វ៉ិចទរីយែល (Espace vectoriel) - បាត -  ទំហំ  (Base - Dimension).

តូប៉ូឡូស៊ី នៃ បន្ទាត់នៃចំនួន (Topologie de la droite numérique).

 

8 => Next

 

សញ្ញាណ លំហ មេត្រីក (Notion  d’espace métrique)- សញ្ញាណ នៃលីមីត (Notion  de limite) - ប្រជុំសព្ទ និង ការកត់ត្រា (Terminologies et Notations) - សញ្ញាណ ជាទូទៅ នៃ លីមីត (La notion générale de limite).

លីមីត នៃ ស្វ៊ីត នៃ ចំនួនពិត ( Limite de suites de nombres réels).

17

 => Next

 

ត្រលប់ មកទស្សនៈ មេត្រីក (Retour au point de vue métrique) -ការប្រតិបត្តិ​ ៖ ផលបូកនៃ តួ នៃ ជំនឿនធរណីមាត្រអនន្ត (Application : Somme des termes d'une progression géométrique infinie)-

លីមីត ជាទូទៅ (Limites généralisées) -  កម្មសិទ្ធិ នៃលីមីត            (Propriétés des limites) .

លីមីត នៃ អនុគមន៍  - ភាពជាប់គ្នា ( Limite des fonctions - Continuité).

24

 => Next

 

ការបកស្រាយតាម​ធរណីមាត្រ   លីមីតខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេង  (limite à droite et à gauche) -  លីមីត​ជាទូទៅ  (Limites généralisées) - ការពង្រីក (Extension)  - លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុង ការប្រើប្រាស -  ត្រឡប់មក អនុគមន៍ វ៉ិច​ ទរី យែល (Retour aux fonctions vectorielles).


ការ គណនា នៃ លីមីត
(Opérations sur les limites).
32

 => Next

 

លីមីត​នៃ អមុគមន៍ បណ្តាក់ ( Limites de fonctions composées) - ការអនុវត្តន៍ ទៅលើ ចំណោទ នៃ ការ​ជាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Application aux problèmes de continuité) -  អនុគមន៍ ច្រាស់ ( Fonctions réciproques).

ដេរីវេ (Dérivées).

44

 => Next

 

ការ បកស្រាយ តាម ធរណីមាត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Interprétation géométrique) -

ការ ពង្រីក ទៅដល់ អនុគមន៍ វ៉ិចទរី យែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Extension aux fonctions
vectorielles)


ការប្រើដេរីវេ (Utilisation des dérivées).
48

 => Next

 

ការ គណនា ប្រហាក់ប្រហែល នូវ អនុគមន៍ដែលមានដេរីវេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Approximation des fonctions dérivables) -  ការបកស្រាយ​តាមធរណីមាត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Interprétation géométrique) -  ការបកស្រាយ​តាម ចលនា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Interprétation cinématique) - សញ្ញាណ នៃ ឌីហ្វេរ៉ងស្យែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Notion de différentielle).

កម្មសិទ្ធិ នៃដេរីវេ (Propriétés des dérivées).

54

 => Next

 

ការប្រើ ដេរីវេ ក្នុងការសិក្សា អំពីការផ្លាស់តម្លៃ នៃអនុគមន៍ (Application des dérivées à l’étude de la variation des fonctions).

64

 => Next

 

១០


ព្រីមីទីវ  -  សញ្ញាណ ផ្ទៃក្រឡា (Primitive – Notion
 d'aires) .

68

 => Next

 

ការបកស្រាយតាម ធរណីមាត្រ -  គណនា នូវ ចំណុះ  (Calcul des volumes).

១១


អនុគមន៍ ជាន់ដំបូង (
Fonctions élémentaires).

80

 => Next

 

អនុគមន៍ ពីជគណិត ជាន់ដំបូង ( Fonctions  algébriques élémentaires) -

អនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ   (Fonctions  trigonométriques) -

ដេរីវេ នៃអនុគមន៍ ត្រីកោណមាត្រ (Dérivées des fonctions  trigo-

nométriques).

១២

អនុគមន៍  លោការីត (Fonction logarithme).

86

 => Next

 

រូបមន្តជាគ្រិះ (Formule fondamentale) - ការប្រព្រិត្តទៅនៃ log x  កាលណា x ខិតជិត +អនន្ត  ឬ សូន្យ (Comportement de log x lorsque x tend vers + infini ou zéro)  -  ទិសដៅ អាសាំតូតីក (Direction asymptotique).

១៣


អនុគមន៍ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
(Fonction exponentielle).
92

 => Next

 

ដេរីវេ នៃ​អនុគមន៍​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល - រូបមន្តជាគ្រិះ - ការអនុវត្តន៍ -  ការប្រព្រិត្តទៅនៃ exp ​ទៅអនន្ត -

លំហាត់ មាន​ចម្លើយ

96

 

លំហាត់ ទី១

96  => Next

 

លំហាត់ ទី២

97 => Next

 

លំហាត់ ទី៣

101  => Next

 

លំហាត់ ទី៤

104 => Next

 

លំហាត់ ទី៥

106 => Next

 

លំហាត់ ទី៦

107 => Next

 

លំហាត់ ទី៧

108 => Next

 

លំហាត់ ទី៨

109 => Next

 

លំហាត់ ទី៩

111 => Next

 

លំហាត់ ទី១0

114 => Next

 

លំហាត់ ទី១១

115 => Next

 

លំហាត់ ទី១២

118=> Next

 

លំហាត់ ទី១៣

122 => Next

 

លំហាត់ ទី១៤

124 => Next

 

លំហាត់ ទី១៥

134=> Next