ដើម្បី អាន​សៀវភៅ​សូម ចុច ជា បន្ទាប់បន្ត ទៅលើប្រព័ន្ធ ខាងក្រោមនេះ ៖

1- ប្រព័ន្ធ ទី​១

2- ប្រព័ន្ធ ទី​២

ដើម្បី អាន​ អាំងដេច (Index) ​សូម ចុច លើប្រព័ន្ធ ខាងក្រោមនេះ ៖

ខ្មែរ - ​បារាំង    បារាំង - ខ្មែរ