ដោយចុច លើពាក្យ    => Next

 


 

មាតិការ ...................................................................................................  ទំព័រ (ក្នុងអត្ថបទ)

 

 

      ជំពូក-III (Chapitre III)            

ការសាងសង់​នូវ ចំនូនគត់

Construction des nombres entiers

 

.

លំនាំដើម

1     => Next

បកតិសំខ្យា (ចំនួនប្រក្រតី) (nombres cardinaux)

2    => Next

 

និយមន័យ-1  អេគីប៉ូតង់ (équipotent)  និយមន័យ-2  ថ្នាក់សមមូល

(classe d’équivalence) ម៉ូឌុយឡូ E  

 

វិធីគណនា លើចំនួន បកតិសំខ្យា (opérations sur les cardinaux)

6    => Next

 

វិធីបូក  និយមន័យ-1  ការស្នើ (III,3,1)    វិធីគុណ  និយមន័យ-2   ការស្នើ (III,3,2)   រហូតដល់ ការស្នើ(III,3,5)  

 

បកតិសំខ្យា មានព្រុំដែន (les cardinaux finis)

13  => Next

 

និយមន័យ-1  ការស្នើ (III,4,1)    ស្វ័យស័ត្យនៃ​អនន្ត (Axiome de l’infini) ការថ្លែងមួយទៀត របស់គោលការណ៍ រេគារ៉ង់

ការស្នើ(III,4,2)   គំនិតរបស់ខ្ញុំ  ការស្នើ (III,4,3)   បូកនិងគុណ នៃ

បកតិសំខ្យា មានព្រុំដែន  ការស្នើ (III,4,4)   ការស្នើ (III,4,5)  

 

វិធីសង រ៉ឺឡាស្យុងលំដាប់លើ N (soustraction – relation d’ordre sur N)

22  => Next

 

និយមន័យ  ការស្នើ (III,5,1)  ការស្នើ (III,5,2)  លំដាប់ទាំងមូលលើ N

(définir un ordre total sur N) កម្មសិទ្ធនៃវិសមាមាត្រ (propriétés des inégalités)  ការស្នើ (III,5,3)   ការស្នើ (III,5,4)

 

ចំណោទ នៃការបន្ថែម និង​ការបន្ថយ (problème de majoration et de minoration)

26    => Next

 

ការស្នើ (III,6,1) និយមន័យ  លំដាប់ល្អ  (bien ordonné)

ការស្នើ (III,6,2)  ការស្នើ (III,6,3)   នេះក្រៅមេរៀនទេ

ការស្នើ (III,6,4) ការស្នើ (III,6,5) 

 

ចំណោទ នៃការតម្រៀប សំនុំអាចរាប់បាន ស្វីត (problème d’ordination – ensemble dénombrable - suite)

33   => Next

 

ការស្នើ (III,7,1)   ការស្នើ (III,7,2)    សញ្ញាណនៃ​ស្វីត (notion de suite)

 

លេខចែក   និទស្សន្ត (division,  puissances)

39  => Next

 

លេខចែក  ការស្នើ (III,8,1)   និយ័មន័យ   លទ្ធផលប្រហែល (quotient approché)    និទស្សន្ត (puissance)  ការស្នើ (III,8,2)   ការកើននៃ

ការស្នើ (III,8,3)  

 

របៀប​សរសេរ​ចំនួន (systèmes de numération)

43  => Next

 

ការស្នើ (III,9,1)    វិធីគណនាក្នុងបាត

 

១០

ស្វ័យស័ត្យ ប៉េអាណូ  (les axiomes de Péano)

49  => Next

 

ការថ្លែង ស្វ័យស័ត្យប៉េអាណូ   ការស្នើ (III,10,1)    

របៀបថ្លែងម្យ៉ាងទៀត នៃការស្នើ (III,10,1)    

 

១១

សិក្សា ពីការធ្វើលេខ តាមស្វ័យស័ត្យប៉េអាណូ  (études des opérations, d’après les axiomes de Péano)

52  => Next

 

 លេខបូក  លេខគុណ  និយមន័យ  សមនុំ មិន​អនន្ត .

 

១២

ការប្រៀបធៀប នូវរបៀបទាំង​ពីរ (comparaison des 2 méthodes)

58   => Next

១៣

លំហាត់ មាន​ចម្លើយ

59

 

III-13-01

59  => Next

 

III-13-02

60  => Next

 

III-13-03

62   => Next

 

III-13-04

63   => Next

 

III-13-05

64  => Next

 

III-13-06

66  => Next

 

III-13-07

69  => Next