ដោយចុច លើពាក្យ    => Next

 


a
     មាតិការ
     កថាខណ្ឌ                                
                                                                                                                                                                                               ទំព័រ
(ក្នុងអត្ថបទ)
 
         § 

ជំពូក-V  (Chapitre-V)

ការពង្រីកតាម​ពីជគណិតជាបន្តបន្ទាប់ នូវសញ្ញាណ នៃ ចំនួន

EXTENSIONS ALGEBRIQUES SUCCESSIVES DE LA NOTION DE NOMBRE.

 

.

លំនាំដើម

1  => Next

2.លំចំណោទនៃការពង្រីក (Problèmes d’extension)

3  => Next

វិធីគណនាច្រាស  ការពង្រីកពីជគណិតនៃសំនុំ D  (សំនុំចេញដំណើរ)  

កន្លះគ្រុប (demi groupe)   ធាតុឆ្លុះ  កន្លះគ្រុប​អាបេលីអៀង

3. វិធី  ឆ្លុះ  (Procédé de symétrisation)

6 => Next

ធាតុស្មើជ្រុង (élément régulier)  រ៉ឺឡាស្យុង​សមមូល (relation d’équivalence)   លើ  Δ = D X D’      សំនុំជើងលព្វ   (ensemble quotient)

ថ្នាក់សមមូល  ((a,b)) ច្បាប់ក្នុង  (loi interne).

4. ការពង្រីក​មុនគេ នូវ ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (Les premières extensions de l’ensemble des entiers naturels).

14  => Next

សំនុំប្រភាគ( ensemble des fractions) ចំនួនប្រភាគ (nombre fractionnaire)

ប្រភាគ a/b (fraction a/b)  ចំនួនសនិទាន (nombre rationnel relatif).

5. សញ្ញាណ នៃចំនួន​រ៉ឺឡាទីបនៅថ្នាក់ទី ៧ (la notion de nombre relatif en classe de quatrième).

17  => Next

លក្ខណបំបែក លេខគុណ ធៀបនឹងលេខ​បូក (distributivité de la  multiplication par rapport à l’addition).  ចំនួន អាប់សូលុយ​នៃ x  ចំនួនរ៉ឺឡាទីប (nombre relatif).

6. ការសាងសង់ដោយស្វ័យស័ត្យនូវសំនុំ  នៃចំនួន​គត់ រ៉ឺឡាទីប (Construction axiomatique de l’ensemble Z des entiers relatifs).

20  => Next

សំនុំ   N  *  N នៃគូនៃចំនួនគត់ (a,b)   ពង្រីកវិធីគុណ (extension à Z de l’opération de multiplication).

7. ការសាងសង់ដោយស្វ័យស័ត្យនូវសំនុំ  នៃចំនួន សនិទាន (Construction axiomatique de l’ensemble  Q des nombres rationnels).

23  => Next

ក្នុង  Q ពង្រីក លេខ​បូក  ឲ្យបានជាលេខ គុណ

8. កង (Anneaux) និង អង្គ (corps) -ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត ៖ កុងគ្រុយអង់ម៉ូឌុយឡូ p   (Anneaux et corps ; autre exemple : les congruences modulo p).

27  => Next

កង (anneau) និយមន័យ   ពហុធា   កុងគ្រុយអង់ម៉ូឌុយឡូ p (congruence modulo p)  សំនុំជើងលព្វ(ensemble quotient)  តួចែកនៃសូន្យ (diviseur de zéro).

 

 

 

ផ្នែក ទី ២

រឹសការេ  ចំនួនកុំផ្លិច        

9. រឹសការេ (racine carrée)   និយមន័យ ជាស្វ័យស័ត្យ (définition axiomatique).

33  => Next

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភាគ បំប្រួញមិនបាន(fraction irréductible)  ចំណោទនៃការពង្រីកតាមពីជគណិត    ពែមុតាស្យុងរង្វង់មូល (permutation circulaire)    ធាតុប្រឌិត ω (élément fictif ω)

១០

 

10. ករណីពិសេស អត្ថន័យ នៃចំនួន

កំផ្លិច  ( Cas particulier : définition des nombres complexes).

 

41 => Next

 

 

 

ការេឥតខ្ចោះ(carré parfait)  អក្សរ  i  ជាអក្សរទីមួយនៃពាក្យ imaginaire  ការបកស្រាយតាមធរណីមាត្រ នូវចំនួនកំផ្លិច

 a + ib

១១

11. កង នៃ​ពហុធា - ការពង្រីក តាមពីជគណិត ហើយនិងការគិតមិនដល់ (L’anneau des polynômes. Extensions algébriques et transcendantes).

45  => Next

អនុគមន៍​ពហុធា(fonction polynôme)  កង​សុចរិត(anneau d’intégrité)  មេគុណ(coefficient)    កត្តា(facteur)     

  n កត្តាគុណ​(produit de n facteurs)  

១២

លំហាត់ មាន​ចម្លើយ

53 => Next

 

V-1

54  => Next

 

V-2

57=> Next

 

V-3

59  => Next

 

V-4

61 => Next

 

V-5

67 => Next

 

V-6

70 => Next

 

V-7

73 => Next

 

V-8

74 => Next

c