២៣- ប៉ែន សេដ្ឋារិន
២៤-បណ្ឌិតមហា ឈឹមស៊ុម


២៥-បណ្ឌិតមហា សុង ស៊ីវ ២៦-សែម សូរ ២៧-គួច គីឡេង

២៨-ពិច សល់