អត្ថបទ និង សៀវភៅផ្សេងៗ រៀបរៀង

                                                       ដោយ លោក ត័ន ប៊ុនស៊ុយ (TAN Boun Suy)

                                                            សាស្ត្រាចារ្យ ផ្នែក​កសិកម្ម (Professeur d'Agriculture)

  1- ជម្ងឺ ផ្សេងៗ ៖
                         ជម្ងឺស្លឹកប្រាក់
                        ជម្ងឺលើដំណាំក្រូច

      
 2- ផលិតផល ៖   

                      ចំការក្រូច