អាំងដេច( index)  ខ្មែរ - បារាំង

ទៅដល់ និព្វា សំណួរ ដែលខ្ញុំសូហេតុអ្វី បានជា​សត្វលោ

ងដេច( index)  ខ្មែរ - បារាំង

ចំពោះសៀវភៅ ស្ថិតិនេះ លេខសៀវភៅ គឺ 7 ។ ដើម្បីរកពាក្យណាមួយ នៅក្នុងសៀវភៅ

   នោះត្រូវ ប្រើលេខ​ទំព័រ នៃសៀវភៅ ​៖

          ឧទារហរណ៍ ៖ ពាក្យ  "ការទីល "  គឺនៅលើទំព័រ 171 នៃសៀវភៅស្ថិតិនេះ ជាដើម។

បើប្រើ  Internet  នោះគ្រាន់តែចុចលើព្រួញ Next =>  ដែលនៅបន្ទាប់ពី  L7-p171   ហើយបន្ទាប់មក ត្រូវកែលេខទំព័រ ​ដែលសរសេរនៅលើ Ecran នៅបន្ទាត់ទី១ ខាងឆ្វេង ជា xx sur 197

មកជា​លេខទំព័រ 117 sur 197 វិញ ។  រួចហើយទើបចុច Entrée

 

 

ខ្មែរ

បារាំង

លេខសៀវភៅ -

           លេខទំព័រ

  ប្រព័ន្ធ  => Next

 

 

 

ការទីល

quartiles

L7-p171

=> Next

កាំជណ្តើរ (ខ្សែកោង)

escalier (courbe en)

L7-p105

=> Next

 

 

 

គុណភាព (ចរិត)

qualitatif (caractère)

L7-p21

=> Next

គំរូ

échantillon

L7-p18

=> Next

 

 

 

ចរិតស្ថិតិ

caractère statistique

L7-p18

=> Next

 

 

 

ជាប់ (អថេរ)

continue (variable)

L7-p23

=> Next

 

 

 

ញែកឃ្លាត អាំងទែរការទីល

écart interquartiles

L7-p170

=> Next

 

 

 

ដាច់ (អថេរ)

dicrète(variable)

L7-p23

=> Next

ដំបង

bâton

L7-p97

=> Next

 

 

 

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ

distribution statistique

L7-p40

=> Next

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ២ដង

distribution  statistique double

L7-p60

=> Next

 

 

 

តារាងស្ថិតិ

tableau statistique

L7-p40

=> Next

តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត

écart-type

L7-p172

=> Next

ត្រួតគេ ឬ គ្របសង្កត់

dominante

L7-p145

=> Next

 

 

 

ថ្នាក់

classe

L7-p20

=> Next

 

 

=> Next

ទីតាង​(ចរិតលក្ខណ)

position (caractéristique)

L7-p143

=> Next

 

 

 

នៅខាង (ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង)

marginale (distribution)

L7-p68

=> Next

 

 

 

បន្ថែម (អនុគមន៍)

cumulative(fonction)

L7-p105

=> Next

បរិមាណ (ចរិត)

quantitatif (caractère)

L7-p22

=> Next

បែកខ្ញែកពីគ្នា (ចរិតលក្ខណៈ)

dispersion (caractéristique)

L7-p167

=> Next

ប្រជាជន

population

L7-p15

=> Next

 

 

 

ពហុកោណបន្ថែម

polygone cumulatif

L7-p115

=> Next

 

 

 

មធ្យមតុល្យ

moyenne pondérée

L7-p160

=> Next

មធ្យមលេខគណិត

moyenne arithmétique

L7-p151

=> Next

មនុស្ស

individu

L7-p15

=> Next

ម៉ូដាលីតេ

modalité

L7-p20

=> Next

ម៉ូត

mode

L7-p145

=> Next

ម៉េដ្យាន

médiane

L7-p147

=> Next

 

 

 

រ៉េប៉ាទីស្យុង (អនុគមន៍)

répartition (fonction de)

L7-p101

=> Next

 

 

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ (ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង)

conditionnelle(distribution)

L7-p70

=> Next

 

 

 

វ៉ារីយ៉ង់

variance

L7-p172

=> Next

វ៉ិចទ័រឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង

vecteur distribution

L7-p158

=> Next

វិសាលភាព

amplitude

L7-p46

=> Next

 

 

 

ហីស្តូក្រាម

histogramme

L7-p106

=> Next

ហ្វ្រេកង់

fréquence

L7-p53

=> Next

 

 

 

ឡូ

lot

L7-p18

=> Next

 

 

 

ឯកតាស្ថិតិ

unité statistique

L7-p15

=> Next

អថេរស្ថិតិ

variable statistique

L7-p22

=> Next

អនុគមន៍បន្ថែម

fonction cumulative

L7-p105

=> Next

អាំងទែការទីល

interquartiles (écart)

L7-170

=> Next

អេហ្វេចទីហ្វ

effectif

L7-p53

=> Next

 

អាំងដេច( index)  បារាំង - ខ្មែរ