អាំងដេច( index)  បារាំង- ខ្មែរ

ទៅដល់ និព្វា សំណួរ ដែលខ្ញុំសូហេតុអ្វី បានជា​សត្វលោ

ងដេច( index)  ខ្មែរ - បារាំង

ចំពោះសៀវភៅ ស្ថិតិនេះ លេខសៀវភៅ គឺ 7 ។ ដើម្បីរកពាក្យណាមួយ នៅក្នុងសៀវភៅ

   នោះត្រូវ ប្រើលេខ​ទំព័រ នៃសៀវភៅ ​៖

          ឧទារហរណ៍ ៖ ពាក្យ  "វិសាលភាព "  (amplitude) គឺនៅលើទំព័រ 46 នៃសៀវភៅស្ថិតិនេះ ជាដើម។

បើប្រើ  Internet  នោះគ្រាន់តែចុចលើព្រួញ Next =>  ដែលនៅបន្ទាប់ពី  L7-p46   ហើយបន្ទាប់មក ត្រូវកែលេខទំព័រ ​ដែលសរសេរនៅលើ Ecran នៅបន្ទាត់ទី១ ខាងឆ្វេង ជា xx sur 197

មកជា​លេខទំព័រ 46 sur 197 វិញ ។  រួចហើយទើបចុច Entrée

 

 

ខ្មែរ

បារាំង

លេខ​សៀវភៅ

       លេខទំព័រ

ប្រព័ន្ធ    Next =>

 

A

 

 

វិសាលភាព

amplitude

L7-p46

 Next =>

 

B

 

 

ដំបង

bâton

L7-p97

Next =>

 

C

 

 

ចរិតស្ថិតិ

caractère statistique

L7-p18

Next =>

ថ្នាក់

classe

L7-p20

Next =>

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ (ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង)

conditionnelle(distribution)

L7-p70

Next =>

ជាប់ (អថេរ)

continue (variable)

L7-p23

Next =>

បន្ថែម (អនុគមន៍)

cumulative(fonction)

L7-p105

Next =>

 

D

 

Next =>

ដាច់ (អថេរ)

dicrète(variable)

L7-p23

Next =>

បែកខ្ញែកពីគ្នា (ចរិតលក្ខណៈ)

dispersion (caractéristique)

L7-p167

Next =>

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ ២ដង

distribution  statistique double

L7-p60

Next =>

ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុងស្ថិតិ

distribution statistique

L7-p40

Next =>

ត្រួតគេ ឬ គ្របសង្កត់

dominante

L7-p145

Next =>

 

E

 

 

ញែកឃ្លាត អាំងទែរការទីល

écart interquartiles

L7-p170

Next =>

តួយ៉ាង-ញែកឃ្លាត

écart-type

L7-p172

Next =>

គំរូ

échantillon

L7-p18

Next =>

អេហ្វេចទីហ្វ

effectif

L7-p53

Next =>

កាំជណ្តើរ (ខ្សែកោង)

escalier (courbe en)

L7-p105

Next =>

 

F

 

 

អនុគមន៍បន្ថែម

fonction cumulative

L7-p105

Next =>

ហ្វ្រេកង់

fréquence

L7-p53

Next =>

 

H

 

 

ហីស្តូក្រាម

histogramme

L7-p106

Next =>

 

I

 

 

មនុស្ស

individu

L7-p15

Next =>

អាំងទែការទីល

interquartiles (écart)

L7-170

Next =>

 

L

 

 

ឡូ

lot

L7-p18

Next =>

 

M

 

 

នៅខាង (ឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង)

marginale (distribution)

L7-p68

Next =>

ម៉េដ្យាន

médiane

L7-p147

Next =>

ម៉ូដាលីតេ

modalité

L7-p20

Next =>

ម៉ូត

mode

L7-p145

Next =>

មធ្យមលេខគណិត

moyenne arithmétique

L7-p151

Next =>

មធ្យមតុល្យ

moyenne pondérée

L7-p160

Next =>

 

P

 

 

ពហុកោណបន្ថែម

polygone cumulatif

L7-p115

Next =>

ប្រជាជន

population

L7-p15

Next =>

ទីតាង​(ចរិតលក្ខណ)

position (caractéristique)

L7-p143

Next =>

 

Q

 

 

គុណភាព (ចរិត)

qualitatif (caractère)

L7-p21

Next =>

បរិមាណ (ចរិត)

quantitatif (caractère)

L7-p22

Next =>

ការទីល

quartiles

L7-p171

Next =>

 

R

 

 

រ៉េប៉ាទីស្យុង (អនុគមន៍)

répartition (fonction de)

L7-p101

Next =>

 

T

 

 

តារាងស្ថិតិ

tableau statistique

L7-p40

Next =>

 

U

 

 

ឯកតាស្ថិតិ

unité statistique

L7-p15

Next =>

 

V

 

 

អថេរស្ថិតិ

variable statistique

L7-p22

Next =>

វ៉ារីយ៉ង់

variance

L7-p172

Next =>

វ៉ិចទ័រឌីសទ្រីប៊ុយស្យុង

vecteur distribution

L7-p158

Next =>

អាំងដេច( index)  បារាំង - ខ្មែរ