តារាង  ចិត្ត និង ចេតសិក 

 
                 អានាបានស្សតិ