ដើម្បី ស្តាប់​ធម៌ទេសនា ព្រះអង្គគ្រូ ងិន​ ភេន សូមចុចលើប្រព័ន្ធ:

                                                                                                                                           

                                                                                                                                 https://www.facebook.com/ngin.penh.9/videos/451047346039234

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   ដើម្បី អានអត្ថបទ បានមកពីធម៌ទេសនានេះ  សូមចុចលើប្រព័ន្ធ:

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 http://www.btkhmer.com/DHK-T-N-Phen-Anapa.pdf