៩- ឯកសារផ្សេងៗជាប់នឹងទំនៀម​ទម្លាប់ខ្មែរ

១០- អ្នកនិពន្ធ និង អត្ថបទយោង