តារាងមាតិកាធម៌

មាតិកាធម័ §កថា
ខណ្ឌ
ទំពរ័ លេខ
រៀង
សំ
ឡេង
មាតិកាធម៌ §កថា
ខណ្ឌ

ទំពរ័
លេខ
រៀង សំ

ឡេ ង

 លក្ខណសូត្រទី ៧

   

 

អាដានាដិយសូត្រទី៩      

 ១-លក្ខណៈ៣២ប្រការ

 §1

 1

 n1

១.​រឿងមហារាជទាំង​៤ §78-79 94 n11

 ២​- ការគ្របសង្កត់ទេវតា

 §2

 7

 n1

២.នមស្សការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
៧ ព្រះអង្គ
§80 97 n11

 ៣-ផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូ

 §3-4

 8

 n1

៣.ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យ §81 99 n11

៤-ជើងខាងក្រោម មានរូបច័ក្រ

 §5-6

 11

 n2

៤.​វិរុឡ្ហមហារាជគង់ក្នុងទិសខាងត្បូង §82 101 n11

៥.កែងជើងវែង

 §7-8

14 

 n2

៥.​ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យ §83 103 n11-12

 ៦.សាច់ពេញទាំង៧អន្លើ

 §9-10

 17

 n2

៦.អំពីឧត្តរកុរុទ្វីប §84 105 n12

 ៧.ផ្ទៃដៃ  ផ្ទៃជើងទន់

 §11-12

 19

 n2-3

៧.ការរក្សាជាប់ទាក់ទងដោយអាដានា
ដានគរ
§85 111 n12

 ៨​.មានកជើងអណ្តែត

 §13-14

 22

 n3

៨.ពួកអមនុស្សមានយក្ខជាដើម §86-88 115 n13

 ៩. ស្មងរៀវមូលត្រសូល

 §15-16

 25

 n3

៩.អំពីរៀងរ៉ាវនៃស្តេចធំទាំង៤ §89-91 117 n13

 ១០. មានសម្បុរថ្ងៃ

 §17-18

 28

 n3-4

 

 

 

 

 ១១. សម្បុរលឿងភ្លឺ

 §19-20

 31

 n4

 សង្គីតិសូត្រ ទី១០

 

 

 

 ១២.អង្គាវយវៈក្នុងស្រោម

 §21-22

 34

 n4

 ១​.ព្រះមានព្រះភាគចូលទៅ

កាន់សណ្ឋាគារស្ថាន

 §92

 123

 n14

 ១៣. ឈអាចស្ទាបពាល់  ជង្គង់

 §23-24

 36

 n4

 ២​.ការធ្វើមរណកាលនៃនិគ្គណ្ឋ

នាដបុត្រ

 §96

 127

 n14

 ១៤.ស្រដៀងកាយរាជសីហ៍

§25-26 39 n4-5 ៣​.អំពីព្រហ្មចរិយធម៌ដែលតាំង
នៅស្ថិតស្ថេរ និងពួកធម៌មួយៗ
§97 130 n14

 ១៥.សរសៃល្អិតឆ្មា

 §27-28

 42

 n5

 ៤.ពួកធម៌ពីរៗ ដែលរាប់ចូល

ក្នុង ការសង្គាយនា

 §98

 131

 n14-15

 ១៦.មានភ្នែកខៀវស្រស់

 §29-30

 45

 n5

 .ពួកធម៌បីៗ ដែលរាប់ចូល

ក្នុង ការសង្គាយនា

 §99

 134

 n15

 ១៧.មានក្បាំងនៅសីសៈ (ក្បាល)

 §31-32

 47

 n5

 ៦.ពួកធម៌បួនៗ ដែលរាប់ចូល

ក្នុង ការសង្គាយនា

 §100-148

 146

 n16-19

១៨.រោមមួយរណ្តៅមួយ §33-34 50 n6

៧.ពួកធម៌ប្រាំៗ ដែលរាប់ចូល

ក្នុង ការសង្គាយនា

§149-174 173 n19-20

 ១៩.ធ្មេញ៤០គត់

 §35-36

 53

 n6

 ៨.ពួកធម៌ប្រាំមួយៗដែលរាប់

ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

 §175-196

 192

 n20-22

 ២០.អណ្តាតវែង

 §37-38

 55

 n6

 ៩.ពួកធម៌ប្រាំពីរៗ ដែលរាប់

ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

 §197-210

 209

 n22

 ២១.ចង្កាដូចចង្ការាជសីហ៍

 §39-40

 58

 n6-7

 ១០.ពួកធម៌ប្រាំបីៗ ដែលរាប់

ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

 §211-221

 215

 n23-24

 ២២. ធ្មេញជិតស្និទ្ធល្អ

 §41-42

 61

 n7

 ១១.ពួកធម៌ប្រាំបួនៗដែលរាប់

ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

 §222-227

 233

 n25

១២.ពួកធម៌ដប់ៗ ដែលរាប់

ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

§228-233 242 n26-27
សិង្គាលកសូត្រទី៨              
១.កម្មក្កិលេស៤យ៉ាង §43-48 67 n8 ទសុត្តរសូត្រ ទី ១១      
២.អំពើអបាយមុខ​៦​យ៉ាង §49-59 71 n8-9 ១. ប្រភេទនៃធម៌មួយៗ §235-247 254 n27
៣.បុគ្គលមិនមែនជាមិត្ត  ៤ពួក​​         §60-62 79 n9 ២. ប្រភេទនៃធម៌ពីរៗ §248-258 257 n27
៤.មិត្ត៤​ពួកដែលមានសន្តាន ល្អ §63-68 81 n9 ៣. ប្រភេទនៃធម៌បីៗ §259-269 259 n27
៥​.និគមគាថា ទិសខាងកើត §69-70 84 n9 ៤. ប្រភេទនៃធម៌បួនៗ §270-208 262 n27-28
៦.ទិសទាំង៦ ទិសខាងត្បូង §71 85 n9 ៥. ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំៗ §281-291 266 n28
៧.ទិសទាំង៦ ទិសខាងលិច §72 86 n9-10 ៦. ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំមួយៗ §292-302 279 n29-31
៨.ទិសទាំង៦ ទិសខាងជើង §73 87 n10 ៧. ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំពីរៗ §303-313 295 n31
៩.ទិសទាំង៦ ទិសខាងក្រោម §74 88 n10 ៨. ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំបីៗ §314-324 304 n32-34
១០.ទិសទាំង៦ ទិសខាងលើ §75 89 n10 ៩. ប្រភេទនៃធម៌ប្រាំបួនៗ §325-335 329 n34-35
១១.សេចក្តីសរសើនៃសិង្គាលក
មាណព    
§76-77 90 n10 ១០. ប្រភេទនៃធម៌ដប់ៗ §336-346 340-355 n35-36
ចប់បិដកលេខ ១៩ - អត្ថបទទាំងឡាយចែកតាមមាតិកាធម៌ ។ ក្នុងមាតិកានីមួយៗ​​មាន -លេខកថាខណ្ឌ -លេខទំពរ័ និងលេខសំឡេង៕