បិដកលេខ១៩

 


 

   
    


 

ដើម្បីស្តាប់សំឡេងអានសៀវភៅ​ព្រះត្រៃបិដកខាងលើ  សូមចុចលើពាក្យ   

«  ស្តាប់សំឡេង  »

 

  សូមជំរាបថា លេខ កថាខ័ណ្ឌ គឺលេខ កថាខ័ណ្ឌដែលមានក្នុងគម្ពីព្រះត្រៃបិដក ដូច្នេះលោកអ្នកអាចស្តាប់

សំឡេង ជាមួយគ្នានឹងផ្ទៀងតាមអត្ថបទក្នុងគម្ពីព្រះត្រៃបិដក បញ្ចាំងលើកញ្ចក់អេក្រង់(écran –screen)

 ធ្វើយ៉ាងនេះបាន ដោយគ្រាន់តែបើក internetម្តងទៀត (តែទុក internet បើកលើកមុន​នៅបើកដដែល)

  រួចចុចលើពាក្យ  « សៀវភៅ» បន្ទាប់ពីបានបង្រួញអេក្រង់ដោយចុចលើសញ្ញា ( - ) នៅលើបន្ទាត់ទី១ ខាងស្តាំ ជិត សញ្ញា    x  x

 

ដើម្បីអាន​តារាងមាតិកាធម៌ទាំងឡាយ​ក្នុងបិដកលេខ​១៩​នេះ  សូមចុចលើពាក្យខាងក្រោម ៖

តារាងមាតិកា