ាា

អាន តា្យគីម

 

ប្រជុំបញ្ជីរាយមាតិកា

ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ

ភាគ ៣

(ព្រះអភិធម្ម)

ផ្សាយចេញពី

Website:  www.btkhmer.com

e-mail: anntaykim@yahoo.fr

ប្រទេស បារាំង

.. ២៥៦២    ..  ២០១៨

បុព្វហេតុ

ដោយខ្ញុំឃើញ ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ទំព័រ​មាតិកា ដែលនៅខាងចុង សៀវភៅនីមួយៗ

ទាំង​១១០​ក្បាល  មានទំព័រខ្លះ ពិបាកនឹងអាន​ពីព្រោះតួអក្សរបោះពុម្ព រលប់ៗ 

ដើម្បីសម្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ  ឬ ការអានសៀវភៅក្នុងគម្ពីរ ព្រះត្រៃបិដក ទាំង

១១០ ក្បាលនោះ  ខ្ញុំបានចម្លងឡើងវិញនូវ មាតិកាទាំងឡាយ នៅក្នុងសៀវភៅនីមួយៗ​ ហើយ

ប្រមូលផ្តុំដាក់ក្នុងសៀវភៅ ដោយចែកជា ៣ ភាគ គឺ ភាគទី ១ (ព្រះវិន័យ)

ភាគទី ២ (ព្រះសុត្ត)   ភាគទី ៣ (ព្រះអភិធម្ម)  ដែលមានចំណងជើងថា​​ ៖

«  ប្រជុំ បញ្ជីរាយមាតិកា ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ​ »

ហើយផ្សាយ​ជាធម្មទាន នៅក្នុង website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ  btkhmer.com

ចំពោះសៀវភៅខ្លះ  ដែលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ញុំបានបង្កើត​បញ្ជីមាតិកាថ្មីបន្ថែមជា

គម្រប់ ដោយខ្ញុំចម្លងពីអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនោះ ។ បើមានពាក្យ ចម្លង ឬ

 សរសេរខុស នៅក្នុងសៀវខ្ញុំនេះ សូមលោកអ្នកមេត្តាអភ័យទោស និង ជួយកែតម្រូវ

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ដល់សង្គមជាតិយើង ។ ក្នុងការចម្លងនេះ ចំពោះពាក្យណាដែល

បោះពុម្ពមិនច្បាស់ ខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ពាក្យនោះ ទៅនឹងពាក្យនៃអត្ថបទ ក្នុងទំព័រ សៀវភៅនោះ

ខាងផ្នែកជាភាសាខ្មែរជាមុនសិន  បើនៅតែមិនឃើញ ទើបខ្ញុំរកពាក្យនោះខាងផ្នែកជា

ភាសាបាលីទៀត  ហើយបើនៅតែមើលមិនដាច់ទៀត ខ្ញុំក៏ដាក់ ពាក្យនោះក្នុងរង្វង់

ក្រចក  តាមដែលខ្ញុំមើលប្រហែលៗស្មានៗ ឬក៏ដាក់ចុចៗ  (xxx…….) 

លោកអ្នកអាចយកសៀវភៅនេះ ទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្ត ដោយសេរី ។     

សៀវភៅ ប្រជុំ បញ្ជីមាតិកា ទាំង ៣ ភាគនេះ មាន ជា format pdf ផង និង ជា format Word ផង។ 

Format Word មានប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃក្រោយ អាចយកសៀវភៅនោះ ទៅកែឆ្នៃ ដើម្បីនឹងបោះពុម្ព សាជាថ្មី ។ ដើម្បីចម្លងសៀវភៅនោះពី  website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ     btkhmer.com ទៅជា format Word     

 ត្រូវធ្វើ copier [1] សៀវភៅពី website    ហើយបន្ទាប់មកធ្វើ coller[2]  នៅក្នុង fichier format Word

មួយថ្មីរបស់លោកអ្នក ។            

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះ អាចផ្តល់ប្រយោជន៍ ជូនលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់

អាន គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ។  

                                                                         Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017.

                                                                                  អាន តា្យ គីម

 

 

 

 

 

                              [1] មុននឹង ចម្លង ( copier)  ផ្នែកណាមួយនែ អត្ថបទ  គេត្រូវ រើសយក (sιlectionner) អត្ថបទនោះសិន ។ បន្ទាប់មក នៅលើអត្ថបទនោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ នៅក្នុងបង្អួច ត្រូវចុច (dans la fenκtre cliquer sur )

 លើពាក្យ « copier »  

[2]  បើ មិនទាន់មាន fichier Word នោះទេ  ត្រូវបង្កើត fichier Word ថ្មីមួយទៅ ដោយប្រើ Microsoft Word។ បន្ទាប់មក នៅលើ fichier Word នោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ ត្រូវចុច (cliquer) លើពាក្យ « coller » 

នេះ ជារបៀប copier-coller  ដែលគេធ្លាប់ប្រើជាទូទៅ ៕

 មាតិកា ………………….……………………………………………. …លេខបិដក…….ទំព័រ

ធម្មសង្គណិ (ភាគ ទី ១  ដល់ ភាគ ទី ២)

 

 

ភាគ ១

០៧៨

6

ភាគ ២

០៧៩

8

វិភង្គ (ភាគ ទី ១  ដល់ ភាគ ទី ៣)

 

 

ភាគ ១

០៨០

11

ភាគ​ ២

០៨១

12

ភាគ ៣

០៨២

14

ធាតុកថា

 

 

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ

០៨៣

17

កថាវត្ថុ (ភាគ ទី ១  ដល់ ភាគ ទី ៣)

 

 

ភាគ ១

០៨៤

20

ភាគ​ ២

០៨៥

21

ភាគ ៣

០៨៦

23

យមក (ភាគ ទី ១  ដល់ ភាគ ទី ៧)

 

 

ភាគ ១

០៨៧

29

ភាគ​ ២

០៨៨

31

ភាគ ៣

០៨៩

33

ភាគ ៤

០៩០

34

ភាគ​ ៥

០៩១

35

ភាគ ៦

០៩២

36

ភាគ ៧

០៩៣

37

បដ្ឋាន

 

 

ភាគ ១

០៩៤

39

ភាគ​ ២

០៩៥

41

ភាគ ៣

០៩៦

42

ភាគ ៤

០៩៧

45

ភាគ​ ៥

០៩៨

48

ភាគ ៦

០៩៩

53

ភាគ ៧

១០០

59

ភាគ ៨

១០១

68

ភាគ​ ៩

១០២

71

ភាគ ១០

១០៣

74

ភាគ ១១

១០៤

77

ភាគ​ ១២

១០៥

80

តេរសមភាគ

១០៦

83

ចុទ្ទសមភាគ

១០៧

88

បណ្ណារសមភាគ

១០៨

96

សោឡសមភាគ

១០៩

97

សត្តរសមភាគ

១១០

97

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 078)

អភិធម្មបិដក

ធម្មសង្គណិ

បឋមភាគ ៧៨

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

អភិធម្មមាតិកា

សិត្តន្តមាតិកា

១៣

ចិត្តុប្បាទក័ណ្ឌ

 

កុសលជាកាមាវចរ

១៦

បទភាជនីយ

១៦

កោដ្ឋាសវារៈ

៣៨

សុញ្ញតវារៈ

៦១

មហាកុសលចិត្តដ៏សេស

៦៧

កុសលជារូបាវចរ

៨០

កសិណជ្ឈាន

៨០

អភិភាយតនៈ

១០៩

វិមោក្ខ

១៣៥

ព្រហ្មវិហារជ្ឈាន

១៣៦

អសុភជ្ឈាន

១៤០

កុសលជាអរូបាវចរ អរូបជ្ឈាន

១៤១

កុសលាធម្មា តេភូមិកា ហីនាទិភេទា

១៤៣

កុសលេ លោកុត្តរេ

១៥១

បទភាជនីយំ

១៥១

កោដ្ឋាសវារោ

១៧៦

បដិបទា

១៧៨

សេសាមគ្គា

១៩៣

អកុសលេ ធម្មេ

១៩៦

បទភាជនីយំ

១៩៦

កោដ្ឋាសវារោ

២០៩

សេសនិ អកុសលចិត្តានិ

២១០

អព្យាកតេ ធម្មេ

២៣២

កាមាវចរវិបាកា

២៣២

រូបាវចរវិបាកា

២៦០

អរូបាវចរវិបាកា

២៦១

លោកុត្តរវិបាកា

២៦៥

អកុសលវិបាកា

៣១៨

កាមាវចរកិរិយា

៣២៥

រូបាវចរកិរិយា

៣៣៣

អរូបាវចរកិរិយា

៣៣៤

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 079)

អភិធម្មបិដក

ធម្មសង្គណិ

ទុតិយភាគ៧៩

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

រូបកណ្ឌំ

 

អព្យាកតេ រូបសង្គហេ  មាតិកា

ឯកកនិទ្ទេសោ

១៩

ទុកនិទ្ទេសោ

២០

តិកនិទ្ទេសោ

៧២

ចតុក្កនិទ្ទេសោ

៩៧

បញ្ចកានិទ្ទេសោ

១១៥

និក្ខេបកណ្ឌំ

 

តិកេ និក្ខេបោ

១២១

ហេតុគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៣៩

ចូឡន្តរទុកេ និក្ខេបោ

១៤៩

អាសវគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៥៤

សញ្ញោជនគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៥៩

រូបកណ្ឌំ

 

គន្ថគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៦៩

ឱឃគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៧៦

យោគគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

,,

នីវរណគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

,,

បរាមាសគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៨៤

មហន្តរទុកេនិក្ខេបោ

១៨៧

ឧបាទានគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៩២

កិលេសគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៩៧

បិដ្ឋិទុកេនិក្ខេបោ

២១១

សុត្តន្តិកទុកោនិក្ខេបោ

២២២

អត្ថុទ្ធារកណ្ឌំ

 

តិកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៤២

ហេតុគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៥៨

ចូឡន្តរទុកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៦៣

អាសវគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៦៥

រូបកណ្ឌំ

 

សញ្ញោជនគោច្ឆកេ  អត្ថុទ្ធារោ

២៦៨

គន្ថគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧២

ឱឃគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧៥

យោគគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

,,

នីវរណគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

,,

បរាមាសគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧៨

មហន្តរទុកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨១

ឧបាទានគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨៥

កិលេសគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨៨

បិដ្ឋិគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៩២

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 080)

អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

បឋមភាគ៨០

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ខន្ធវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

អភិធម្ម ភាជនីយ

២៤

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១០៥

អាយតនវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១២៧

អភិធម្ម ភាជនីយ

១២៨

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៣០

ធាតុវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១៥២

អភិធម្ម ភាជនីយ

១៦៣

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៧០

សច្ចៈវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១៩៤

អភិធម្ម ភាជនីយ

២១១

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២២៦

ឥន្ទ្រិយវិភង្គ

 

អភិធម្ម ភាជនីយ

២៤៧

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២៥២
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 081)

អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

ទុតិយភាគ៨១

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បច្ចយាការវិភង្គោ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

អភិធម្មមាតិកា

អកុសលនិទ្ទេស

១៩

កុសលនិទ្ទេស

៧៥

អព្យាកតនិទ្ទេស

៨៧

អវិជ្ជាមូលកកុសលនិទ្ទេស

១១២

កុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស

១១៩

អកុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស

១២៥

សតិប្បដ្ឋានវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១៣១

អភិធម្មភាជនីយ

១៥៥

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៦២

សម្មប្បធានវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១៦៧

អភិធម្មភាជនីយ

១៧៤

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៨៣

ឥទ្ធិបាទវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

១៨៧

អភិធម្មភាជនីយ

១៩៥

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២០៤

ពោជ្ឈង្គវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

២០៩

អភិធម្មភាជនីយ

២១៤

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២២១

មគ្គវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

២២៦

អភិធម្មភាជនីយ

២៣០

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២៤០

ឈានវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

២៤៥

អភិធម្មភាជនីយ

២៩១

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៣០៥

អប្បមញ្ញាវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនីយ

៣១២

អភិធម្មភាជនីយ

៣២២

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៣៣៦

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 082)

អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

តតិយភាគ ៨២

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សិក្ខាបទវិភង្គ

 

អភិធម្មភាជនិយ

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៦

បដិសម្ភិទាវិភង្គ

 

សុត្តន្តភាជនិយ

២០

អភិធម្មភាជនិយ

២៤

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៤៨

ញាណវិភង្គ

 

មាតិកា

៥៦

ឯកកនិទ្ទេស

៧៥

ទុ កនិទ្ទេស

៨៣

តិកនិទ្ទេស

៨៩

ចតុក្កនិទ្ទេស

៩៨

ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ

 

មាតិកា

១៤៣

ឯកកនិទ្ទេស

១៥០

ទុ កនិទ្ទេស

១៧៤

តិកនិទ្ទេស

១៨៤

ចតុក្កនិទ្ទេស

២១៥

បញ្ចកនិទ្ទេស

២២៣

ឆក្កនិទ្ទេស

២៣១

សត្តកនិទ្ទេស

២៣៩

អដ្ឋកនិទ្ទេស

២៤៥

នវកនិទ្ទេស

២៥៦

ទសកនិទ្ទេស

២៦០

អដ្ឋារសកនិទ្ទេស

២៦៣

ទ្វាសដ្ឋិទិដ្ឋិគតនិទ្ទេស

២៨៦

ធម្មហទយវិភង្គ

 

សព្វសង្គាហិក វារៈ

២៨៥

ឧប្បត្តានុប្បត្តិ វារៈ

២៩១

បរិយាបន្នាបរិយាបន្ន វារៈ

៣០១

វិជ្ជមានាវិជ្ជមាន វារៈ

៣០៧

កុម្មន្តវារៈ

៣២៧

ឧប្បាទកម្ម អាយុប្បមាណវារៈ

៣២៨

អភិញ្ញេយ្យាទិវារៈ

៣៣៨

អារម្មណវារៈ

៣៤២

ទិដ្ឋាទិវារៈ

៣៤៥

កុសលត្តិកាទីវារៈ

៣៤៧

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 083)

អភិធម្មបិដក

ធាតុកថា

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ ៨៣

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មាតិកា

សង្គហា សង្គហ បទនិទ្ទេស

សង្គហិតេន អសង្គហិត បទនិទ្ទេស

៥៤

អសង្គហិតេន  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

៥៧

សង្គហិតេន សង្គហិត បទនិទ្ទេស

៦៤

អសង្គហិតេន  អសង្គហិត បទនិទ្ទេស

៦៧

សម្បយោគ វិប្បយោគ បទនិទ្ទេស

៨៦

សម្បយុត្តេន  វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១១៣

វិប្បយុត្តេន សម្បយុត្ត  បទនិទ្ទេស

១១៨

សម្បយុត្តេន  សម្បយុត្ត  បទនិទ្ទេស

១១៩

វិប្បយុត្តេន  វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៣១

សង្គហិតេន សម្បយុត្ត វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៥៣

សម្បយុត្តេន  សង្គហិតា  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

១៥៩

អសង្គហិតេន សម្បយុត្ត វិប្បយុត្ត បទនិទ្ទេស

១៧១

វិប្បយុត្តេន  សង្គហិតា  សង្គហិត បទនិទ្ទេស

១៨០

ឧទ្ទេសវារៈ

 

ខន្ធប្បញ្ញត្តិ

២១១

អាយតនប្បញ្ញត្តិ

២១១

ធាតុប្បញ្ញត្តិ

២១២

សច្ចប្បញ្ញត្តិ

២១២

ឥន្ទ្រិយប្បញ្ញត្តិ

២១៣

បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ

២១៣

ឯកកមាតិកា

២១៤

ទុកមាតិកា

២១៦

តិកមាតិកា

២១៧

ចតុក្កមាតិកា

២១៩

បញ្ចកមាតិកា

២២៤

ឆក្កមាតិកា

២២៦

សត្តកមាតិកា

២២៨

អដ្ឋកមាតិកា

២២៨

នវកមាតិកា

២២៩

ទសកមាតិកា

២២៩

និទ្ទេសវារៈ

 

ឯកកនិទ្ទេស

២៣០

ទុកនិទ្ទេស

២៤៧

តិកនិទ្ទេស

២៦៧

ចតុក្កនិទ្ទេស

២៩៨

បញ្ចកនិទ្ទេស

៣៦៣

ឆក្កនិទ្ទេស

៣៧៩

សត្តកនិទ្ទេស

៣៨១

អដ្ឋកនិទ្ទេស

៣៨៦

នវកនិទ្ទេស

៣៨៦

ទសកនិទ្ទេស

៣៨៩

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 084)

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

បឋមភាគ ៨៤

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហាបណ្ណាសកៈ

 

មហាវគ្គ

 

បុគ្គល កថា

បរិហានិ កថា

១៣៧

ព្រហ្មចរិយ កថា

១៨០

ឱធិសោ កថា

១៩៧

ជហតិ កថា

២០៨

សព្វមត្ថីតិ កថា

២១៨

អតីតខន្ធាតិ កថា

២៦៦

ឯកច្ចមត្ថីតិ កថា

២៧៥

សតិប្បដ្ឋាន កថា

២៨២

ហេវត្ថីតិ កថា

២៨៩

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 085)

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

ទុតិយភាគ ៨៥

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហាបណ្ណាសកៈ

 

ទុតិយវគ្គ

 

បរូបហារ កថា

អញ្ញាណ កថា

១៥

កង្ខា កថា

២៩

បរវិតារណា កថា

៣៩

វចីភេទ កថា

៥០

ទុក្ខាហារ កថា

៦៤

ចិត្តដ្ឋិតិ កថា

៦៤

កុក្កុឡ កថា

៧២

អនុបុព្វាភិសមយ កថា

៧៩

វោហារ កថា

៩៣

និរោធ កថា

១០០

តតិយវគ្គ

 

ពល កថា

១០៣

អរិយន្តិ កថា

១១០

វិមុច្ចតិ កថា

១១៩

វិមុច្ចមាន កថា

១២៣

អដ្ឋមក កថា

១២៧

អដ្ឋមក្ស ឥន្ទ្រិយ កថា

១៣៣

ទិព្វចក្ខុ កថា

១៤៣

យថាកម្មូបគតញ្ញាណ កថា

១៤៦

សំវរ កថា

១៤៩

អសញ្ញ កថា

១៥៣

នេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតន កថា

១៥៧

ចតុត្ថវគ្គ

 

គិហិស្សអរហាតិ កថា

១៦៤

ឧបបត្តិ កថា

១៦៧

អនាសវ កថា

១៧១

សមន្នាគត កថា

១៧៦

ឧបេក្ខាសមន្នាគត កថា

១៨៥

ពោធិយាពុទ្ធោតិ កថា

១៨៧

លក្ខណ កថា

១៩១

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 086)

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

តតិយភាគ ៨៦

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

តតិយបណ្ណាសកៈ

 

ឯកាទសមវគ្គ

 

តិស្សោបិ អនុសយ កថា

ញាណកថា

១០

ញាណចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា

១១

ឥទំ ទុក្ខន្តិ កថា

១៣

ឥទ្ធិពល កថា

១៧

សមាធិ កថា

២១

ធម្មដ្ឋិគតា កថា

២២

អនិច្ចតា កថា

២៤

ទ្វាទសមវគ្គ

 

សំវរកម្មន្តិ កថា

២៧

កម្ម កថា

២៩

សទ្ទវិបាកោតិ កថា

៣១

សឡាយតន កថា

៣៣

សត្តក្ខត្តុំ បរម កថា

៣៩

ជិវិតាវោរោបន កថា

៣៩

ទុគ្គតិ កថា

៤១

សត្តមភវិក កថា

៤៤

តេរសមវគ្គ

 

កប្បដ្ឋ កថា

៤៦

កុសលចិត្តប្បដិលាភ កថា

៤៨

អនន្តរាបយុត្ត កថា

៤៩

និយតនិយាម កថា

៥១

នីវុត កថា

៥៣

សម្មុខីភូត កថា

៥៥

សមាបន្នោ អស្សាទេតិ កថា

៥៧

អសាតរាគ កថា

៥៩

ធម្ម តណ្ហា ទុក្ខ សមុទយោតិ កថា

៦៣

កិសលា កុសលប្បដិសន្ទហន កថា

៦៧

សឡាយតនុប្បត្តិ កថា

៧១

អនន្តរប្បច្ចយ កថា

៧៤

អរិយរូប កថា

៧៩

អញ្ញោ អនុសយោតិ កថា

៨០

បរិយុដ្ឋាន ចិត្តវិប្បយុត្តន្តិ កថា

៨៣

បរិយាបន្ន កថា

៨៤

អព្យាកត កថា

៨៨

អបរិយាបន្ន កថា

៩១

បន្នរសមវគ្គ

 

បច្ចយតា កថា

៩២

អញ្ញ បញ្ញប្បច្ចយ កថា

៩៦

អទ្ធា កថា

៩៨

ខណលយមុហុត្ត កថា

១០១

អាសវ កថា

១០២

ជរាមរណ កថា

១០២

សញ្ញាវេទយិត កថា

១០៣

ទុតិយសញ្ញា វេទយិត កថា

១០៤

តតិយ សញ្ញា វេទយិត កថា

១០៥

អសញ្ញ  សត្តូបិកា កថា

១០៨

កម្មូបចយ កថា

១១០

ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ

 

សោឡសមវគ្គ

 

និគ្គហ កថា

១១៦

បគ្គហ កថា

១១៨

សុខានុប្បទាន កថា

១២១

អធិគ្គយ្ហមនសិការ កថា

១២២

រូបហេតូតិ កថា

១២៧

រូបកុសលា កុសលន្តិ កថា

១៣១

រូបវិបាកោតិ កថា

១៣៤

រូប រូបា វចរា រូបាវចរន្តិ កថា

១៣៦

រូបរាគ រូបធាតុ បរិយាបន្នោ តិអាទិ កថា

១៣៨

សត្តរសមវគ្គ

 

អត្ថិ អរហតោ បុញ្ញូ បចយោតិ កថា

១៤២

នត្ថិ អរហតោ អកាលមច្ចូតិ កថា

១៤៤

សព្វ មិទំ កម្មតោតិ កថា

១៤៦

ឥន្ទ្រិយ ពន្ធ កថា

១៤៨

ឋបេត្វា អរិយមគ្គន្តិ កថា

១៥១

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ បដិតណ្ហាតីតិ កថា

១៥៣

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ វិសោធេ តីតិកថា

១៥៥

ន វត្តព្វំ  សង្ឃោ ទក្ខិណំ ភុញ្ជ តីតិកថា

១៥៧

ន វត្តព្វំ សង្ឃស្ស ទិន្នំ មហប្ផលន្តិ កថា

១៥៨

ន វត្តព្វំ ពុទ្ធស្ស ទិន្នំ  មហប្ផលន្តិ កថា

១៦១

ទក្ខិណា វិសុទ្ធិ  កថា

១៦៣

អដ្ឋរសមវគ្គ

 

មនុស្សលោក កថា

១៦៧

ធម្មទេសនា កថា

១៦៩

ករុណា កថា

១៧១

គន្ធជាត កថា

១៧២

ឯកមគ្គ កថា

១៧៣

ឈាន សង្កន្តិ កថា

១៧៦

ឈានន្តរិក កថា

១៨១

សមាបន្នោ សទ្ទំ សុណាតីតិ កថា

១៨៥

ចក្ខុនា រូបំ បស្សតីតិ កថា

១៨៨

ឯកូនវីសតិម វគ្គ

 

កិលេសជហន កថា

១៩១

សុញ្ញតា កថា

១៩៤

សាមញ្ញផល កថា

១៩៦

បត្តិ កថា

១៩៧

តថតា កថា

២០០

កុសល កថា

២០២

អច្ចន្តនិយាមតា កថា

២០៤

ឥន្ទ្រិយ កថា

២០៩

វីសតិមវគ្គ

 

អសញ្ចិច្ច កថា

២០៤

ញាណ កថា

២១៧

និរយបាល កថា

២១៩

តិរច្ឆាន កថា

២២៣

មគ្គ កថា

២២៤

ញាណ កថា

២២៨

ខុទ្ទក បណ្ណាសកៈ

 

ឯកវីសតិវគ្គ

 

សាសន កថា

២៣១

អវិវិត្ត កថា

២៣៣

សញ្ញោជន កថា

២៣៤

ឥទ្ធិ កថា

២៣៥

ពុទ្ធ កថា

២៣៧

សព្វទិសា កថា

២៣៨

ធម្ម កថា

២៣៩

កម្ម កថា

២៤១

ពាវីសតិមវគ្គ

 

បរិនិព្វាន កថា

២៤៤

កុសលចិត្ត កថា

២៤៥

អានេញ្ជ កថា

២៤៦

ធម្មាភិសមយ កថា

២៤៨

តិស្សោបិ កថា

២៥០

អព្យាកត កថា

២៥០

អាសេវនប្បច្ចយតា កថា

២៥២

ខណិក កថា

២៥៦

តេវីសតិមវគ្គ

 

ឯកាធិប្បាយ កថា

២៥៩

អរហន្តវណ្ណ កថា

២៥៩

ឥស្សរិយ កាមការិកា កថា

២៦០

រាគប្បដិរូបកាទិ កថា

២៦៤

អបរិនិប្ផន្ន

២៦៥

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 087)

អភិធម្មបិដក

យមក

បឋមភាគ ៨៧

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មូលយមកៈ

 

ឧទ្ទេសវារៈ

និទ្ទេសវារៈ

១០

កុសលធម៌និទ្ទេស

១០

ខន្ធយមកៈ

១៤

បណ្ណត្តិវារៈ

១៩

 

២៣

ខន្ធយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

២៨

ឧទ្ទេសវារៈ

២៨

និទ្ទេសវារៈ

៣៤

បទសោធនវារៈ

៣៤

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

៣៥

សុទ្ធក្ខន្ធវារៈ

៤៣

សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ

៤៥

បវត្តវារៈ

៥៣

ឧប្បាទវារៈ

៥៣

និរោធវារៈ

៧៨

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

១០០

បរិញ្ញាវារៈ

១២០

អាយតនយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

១២៥

ឧទ្ទេសវារៈ

១២៥

និទ្ទេសវារៈ

១៣១

បទសោធនវារៈ

១៣១

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

១៣៥

សុទ្ធាយតនវារៈ

១៣៧

សុទ្ធាយតនមូលចក្កវារៈ

១៣៩

បតត្តិវារៈ

១៤១

ឧប្បាទវារៈ

១៤១

និរោធវារៈ

២៦៩

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

៣៦៨

បរិញ្ញាវារៈ

៤២៥

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 088)

អភិធម្មបិដក

យមក

ទុតិយភាគ ៨៨

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ធាតុយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

ឧទ្ទេសវារៈ

និទ្ទេសវារៈ

បទសោធនវារៈ

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

សុទ្ធធាតុវារៈ

១០

សុទ្ធធាតុមូលចក្កវារៈ

១២

បវត្តិវារៈ

១៣

ឧប្បាទវារៈ

១៣

បរិញ្ញាវារៈ

១៦

សច្ចយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

១៦

ឧទ្ទេសវារៈ

១៦

និទ្ទេសវារៈ

២០

បទសោធនវារៈ

២០

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

២២

សុទ្ធសច្ច វារៈ

២៤

សុទ្ធសច្ចមូលចក្កវារៈ

២៥

បវត្តិវារៈ

២៧

ឧប្បាទវារៈ

២៧

និរោធវារៈ

៧៧

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

១១៨

បរិញ្ញាវារៈ

១៤១

សង្ខារយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

១៤៥

ឧទ្ទេសវារៈ

១៤៥

និទ្ទេសវារៈ

១៤៧

បទសោធនវារៈ

១៤៧

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

១៤៩

សុទ្ធសង្ខារ វារៈ

១៥១

បវត្តិវារៈ

១៥៣

ឧប្បាទវារៈ

១៥៣

និរោធវារៈ

១៩៧

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

២៣៣

បរិញ្ញាវារៈ

២៥៦

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 089)

អភិធម្មបិដក

យមក

តតិយភាគ ៨៩

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

អនុសយ យមក

 

អនុសយ វារៈ

សានុសយ វារៈ

១០៨

បជហន វារៈ

២២០

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 090)

អភិធម្មបិដក

យមក

ចតុត្ថភាគ៩០

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

អនុសយ យមកៈ

 

បរិញ្ញាវារៈ

បហីនវារៈ

១០៥

ឧប្បជ្ជនវារៈ

២០០

ធាតុវារៈ

២០២

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 091)

អភិធម្មបិដក

យមក

បញ្ចមភាគ៩១

​(ព.ស. ២៥១៦)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ចិត្តយមកៈ ទី ៨

 

បុគ្គលវារុទ្ទេស

ធម្មវារុទ្ទេស

បុគ្គលធម្មវារុទ្ទេស

១៣

មិស្សកវារុទ្ទេស

២០

បុគ្គលវារនិទ្ទេស

២២

ធម្មវារនិទ្ទេស

៣៥

បុគ្គលធម្មវារនិទ្ទេស

៤៥

មិស្សកវារនិទ្ទេស

៥១

ធម្មយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

៥៣

ឧទ្ទេសវារៈ

៥៣

និទ្ទេសវារោ

៥៥

បសោធនវារោ

៥៥

បសោធនមូលចក្កវារោ

៥៦

សុទ្ធធម្មវារោ

៥៨

សុទ្ធធម្មមូលចក្កវារោ

៥៩

បវត្តិវារោ

៦១

ឧប្បាទវារោ

៦១

និរោធវារោ

១០៥

ឧប្បាទនិរោធវារោ

១៤៦

ភាវនាវារោ

១៨៨
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 092)

អភិធម្មបិដក

យមក

ឆដ្ឋភាគ ៩២

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ឥន្ទ្រិយយមកៈ

 

បណ្ណត្តិវារៈ

ឧទ្ទេស

និទ្ទេស

២១

បសោធនវារៈ

២១

បសោធនមូលចក្កវារៈ

២៦

សុទ្ធិន្ទ្រិយវារៈ

៤៣

សុទ្ធិន្ទ្រិយមូលចក្កវារៈ

៥២

បវត្តិវារៈ

៧២
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 093)

អភិធម្មបិដក

យមក

សត្តមភាគ ៩៣

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ឥន្ទ្រិយយមកៈ

 

បវត្តិវារៈ

បរិញ្ញាវារៈ

២២២

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 094)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

បឋមភាគ ៩៤

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មាតិកានិក្ខេបវារៈ

បច្ចយវិភង្គវារៈ

អនិលោមត្តិកប្បដ្ឋាន

 

កុសលត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

១៩

ឧទ្ទេស

១៩

អនុលោម

១៩

បច្ចនីយៈ

៣០

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១

បច្ចនីយានុលោម

៣៤

និទ្ទេស

៣៦

អនុលោម

៣៦

បច្ចនីយៈ

៥៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៨១

បច្ចនីយានុលោម

១០០

សហជាតវារៈ

១១៨

អនុលោម

១១៨

បច្ចនីយៈ

១២២

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៣

បច្ចនីយានុលោម

១២៤

បច្ចយវារៈ

១២៥

អនុលោម

១២៥

បច្ចនីយៈ

១៤៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៦២

បច្ចនីយានុលោម

១៧៤

និស្សយវារៈ

១៨៨

អនុលោម

១៨៨

បច្ចនីយៈ

១៩២

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៩៤

បច្ចនីយានុលោម

១៩៥

សំសដ្ឋវារោ

១៩៦

អនុលោម

១៩៦

បច្ចនីយៈ

២០១

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៩

បច្ចនីយានុលោម

២១៧

សម្បយុត្តវារោ

២២៥

អនុលោម

២២៥

បច្ចនីយៈ

២២៧

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២២៨

បច្ចនីយានុលោម

២២៨

បញ្ហាវារៈ

២២៩

វិភង្គ

២២៩


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 095)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ទុតិយភាគ ៩៥

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

កុសលត្តិកៈ

 

បញ្ហាវារៈ

 

អនុលោមគណនា

បច្ចនីយទ្ធារៈ

៦២

បច្ចនីយគណនា

៦៥

អនុលោមប្បច្ចនីយគណនា

១០៤

បច្ចនីយានុលោមគណនា

២៩១

វេទនាត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

៣២៤

អនុលោម

៣២៤

បច្ចនីយៈ

 

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៣៨

បច្ចនីយានុលោម

៣៣៩

សម្បយុត្តវារៈ

៣៤៥

បញ្ហាវារៈ

៣៤៦

អនុលោម

៣៤៦

បច្ចនីយៈ

៣៩៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៤០២

បច្ចនីយានុលោម

៤០៣

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 096)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

តតិយភាគ ៩៦

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

វិបាកត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

អនុលោម

បច្ចនីយៈ

១២

អនុលោមបច្ចនីយៈ

២៦

បច្ចនីយានុលោម

២៧

សហជាតវារៈ

២៩

បច្ចយវារៈ

២៩

អនុលោម

២៩

បច្ចនីយៈ

៤៤

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៤៦

បច្ចនីយានុលោម

៤៦

និស្សយវារៈ

៤៧

សំសដ្ឋវារៈ

៤៨

អនុលោម

៤៨

បច្ចនីយៈ

៤៩

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៤៩

បច្ចនីយានុលោម

៥០

សម្បយុត្តវារៈ

៥០

បញ្ហាវារៈ

៥០

អនុលោម

៥០

បច្ចនីយៈ

៨៩

អនុលោមបច្ចនីយៈ

៩៣

បច្ចនីយានុលោម

៩៤

ឧបាទិន្នត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

៩៦

អនុលោម

៩៦

បច្ចនីយៈ

១០៣

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១១២

បច្ចនីយានុលោម

១១២

សហជាតវារៈ

១១២

បច្ចវារៈ

១១៣

អនុលោម

១១៣

បច្ចនីយៈ

១១៨

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១២៥

បច្ចនីយានុលោម

១២៥

និស្សយវារៈ

១២៦

សំសដ្ឋវារៈ

១២៦

អនុលោម

១២៦

បច្ចនីយៈ

១២៧

អនុលោមបច្ចនីយៈ

១២៨

បច្ចនីយានុលោម

១២៨

សម្បយុត្តវារៈ

១២៨

បញ្ហាវារៈ

១២៩

អនុលោម

១២៩

បច្ចនីយៈ

១៩៥

អនុលោមបច្ចនីយៈ

២០១

បច្ចនីយានុលោម

២០២

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 097)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ចតុត្ថភាគ ៩៧

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

វិតក្កត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

អនុលោម

បច្ចនីយៈ

៣៩

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦៦

បច្ចនីយានុលោម

៦៦

បច្ចយវារៈ

៦៦

អនុលោម

៦៦

បច្ចនីយៈ

៧២

សំសដ្ឋវារៈ

៧៨

អនុលោម

៧៨

បច្ចនីយៈ

៨១

បញ្ហាវារៈ

៨២

អនុលោម

៨២

បច្ចនីយៈ

២៣០

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤០

បច្ចនីយានុលោម

២៤១

បីតិត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

២៤៣

អនុលោម

២៤៣

បច្ចនីយៈ

២៤៧

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៥២

បច្ចនីយានុលោម

២៥២

បញ្ហាវារៈ

២៥៣

អនុលោម

២៥៣

បច្ចនីយៈ

២៩៤

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៩៩

បច្ចនីយានុលោម

២៩៩

ទស្សនត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

៣០១

អនុលោម

៣០១

បច្ចនីយៈ

៣១០

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១៨

បច្ចនីយានុលោម

៣១៩

សហជាតវារៈ

៣២០

បច្ចយវារៈ

៣២០

អនុលោម

៣២០

បច្ចនីយៈ

៣២៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៣៨

បច្ចនីយានុលោម

៣៣៨

សំសដ្ឋវារៈ

៣៣៩

អនុលោម

៣៣៩

បច្ចនីយៈ

៣៤១

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៤៣

បច្ចនីយានុលោម

៣៤៣

សម្បយុត្តវារៈ

៣៤៤

បញ្ហាវារៈ

៣៤៤

អនុលោម

៣៤៤

បច្ចនីយៈ

៣៨៣

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣៨៨

បច្ចនីយានុលោម

៣៨៨

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 098)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

បញ្ចមភាគ ៩៨

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ទស្សនេន មហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

អនុលោម

បច្ចនីយៈ

១៣

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤

បច្ចយានុលោម

២៤

បច្ចវារៈ

២៥

អនុលោម

២៥

បច្ចនីយៈ

៤៦

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៥៣

បច្ចយានុលោម

៥៤

និស្សយវារៈ

៥៤

សំសដ្ឋវារៈ

៥៥

អនុលោម

៥៥

បច្ចនីយៈ

៦០

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៦១

បច្ចយានុលោម

៦២

សម្បយុត្តវារៈ

៦២

បញ្ហាវរៈ

៦២

អនុលោម

៦២

បច្ចនីយៈ

១០៩

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១១៦

បច្ចយានុលោម

១១៧

អាចយគាមិត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

១១៩

អនុលោម

១១៩

បច្ចនីយៈ

១២៣

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១២៩

បច្ចយានុលោម

១៣០

សហជាតវារៈ

១៣០

បច្ចយវារៈ

១៣០

អនុលោម

១៣០

បច្ចនីយៈ

១៣៧

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៤៦

បច្ចយានុលោម

១៤៦

និស្សយវារៈ

១៤៦

សំសដ្ឋវារៈ

១៤៧

អនុលោម

១៤៧

បច្ចនីយៈ

១៤៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៥០

បច្ចយានុលោម

១៥០

សម្បយុត្តវារៈ

១៥០

បញ្ហាវរៈ

១៥១

អនុលោម

១៥១

បច្ចនីយៈ

១៧៩

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៨២

បច្ចយានុលោម

១៨៣

សេក្ខត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

១៨៤

អនុលោម

១៨៤

បច្ចនីយៈ

១៨៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

១៩៥

បច្ចយានុលោម

១៩៥

សហជាតវារៈ

១៩៥

បច្ចយវារៈ

១៩៦

អនុលោម

១៩៦

បច្ចនីយៈ

២០១

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២០៦

បច្ចយានុលោម

២០៧

និស្សយវារៈ

២០៧

សំសដ្ឋវារៈ

២០៧

អនុលោម

២០៧

បច្ចនីយៈ

២០៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២១០

បច្ចយានុលោម

២១០

សម្បយុត្តវារៈ

២១០

បញ្ហាវរៈ

២១១

អនុលោម

២១១

បច្ចនីយៈ

២៣៧

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៤០

បច្ចយានុលោម

២៤០

បរិត្តត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

២៤២

អនុលោម

២៤២

បច្ចនីយៈ

២៤៨

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៦២

បច្ចយានុលោម

២៦២

សហជាតវារៈ

២៦៣

បច្ចយវារៈ

២៦៣

អនុលោម

២៦៣

បច្ចនីយៈ

២៦៧

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៧២

បច្ចយានុលោម

២៧៣

និស្សយវារៈ

២៧៣

សំសដ្ឋវារៈ

២៧៣

អនុលោម

២៧៣

បច្ចនីយៈ

២៧៤

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

២៧៨

បច្ចយានុលោម

២៧៩

សម្បយុត្តវារៈ

២៧៩

បញ្ហាវរៈ

២៧៩

អនុលោម

២៧៩

បច្ចនីយៈ

៣១៤

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១៧

បច្ចយានុលោម

៣១៨
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 099)

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ឆដ្ឋភាគ ៩៩

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បរិត្តារម្មណត្តិកៈ

 

បដិច្ចវារៈ

 

អនុលោម

បច្ចនីយៈ

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

បច្ចនីយានុលោម

បញ្ហាវារៈ

អនុលោម

បច្ចនីយៈ

២៩

អនុលោមប្បច្ចនីយៈ

៣១

បច្ចនីយានុលោម

៣១

ហីនត្តិកៈ