សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 058)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ  ជាតក

សត្តមភាគ

៥៨

​(ព.. ២៥០១)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ឯកនិបាត

អបណ្ណកវគ្គ

  ដល់ ៤

ឧទ្ទាននៃអបណ្ណកវគ្គនោះគឺ

 

និយាយអំពីបុគ្គលខ្លះប្រកាន់ហេតុមិនខុសដ៏ប្រសើរ ក្នុងអបណ្ណក

ជាតក ១  វណ្ណុបថជាតក១    សេរិវវាណិជជាតក ១     បុគ្គលមាន

ប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា ក្នុងចុល្លកសេដ្ឋីជាតក ១     តណ្ឌុលនាឡិ

ជាតក ១   បុគ្គលមានហិរិ ក្នុងទេវធម្មជាតក ១    ព្រះរាជបុត្ត ក្នុងកដ្ឋ

ហារិជាតក ១   គាមណិជាតក ១    មឃទេវជាតក ១   ជនណាមិនរក្សា

ជនដទៃ  ក្នុងសុខវិហារិជាតក ១     ត្រូវជា ១០ ជាតក 

 

សីលវគ្គ

  ដល់ 

ឧទ្ទាននៃសីលវគ្គនោះគឺ

 

និយាយអំពី លក្ខណជាតក ១      ម្រឹគឈ្មោះសាខៈ  (ក្នុងនិគ្រោធមិគ

ជាតក) ១     ចូរតិះដៀល (ក្នុងកណ្ឌិនជាតក) ១     មិនលាមក​ជាង

រសទាំងឡាយ (ក្នុងវាតមិគជាតក) ១    ខរាទិយជាតក ១     ម្រិគបញ្ឆោតព្រានព្រៃ (ក្នុង កិបល្លត្ថមិគជាតក) ១     ​ មាលុតជាតក ១  

បុគ្គលមិនត្រូវសម្លាប់សត្វដទៃ​ (ក្នុងមតកភត្ត ជាតក) ១   ការរួច ( ក្នុង

អាយាចិតភត្ត ជាតក) ១    នឡបានជាតក ១     ត្រូវជា​១០ ។

 

កុរុង្គវគ្គ

១១  ដល់ ១៤

ឧទ្ទាននៃកុរុង្គវគ្គនោះគឺ

 

និយាយអំពីកុរុង្គមិគជាតក ១    កុក្កុរជាតក ១  ភោជាជានីយជាតក ១

សេះដ៏ប្រសើរ (ក្នុង អាជញ្ញជាតក) ១    សេះសាមញ្ញ និង​សេះដ៏ប្រសើរ

(ក្នុងតិត្ថជាតក) ១    មហិឡាមុជាតក ១   អភិណ្ហជាតក ១     បុគ្គល

មិនត្រូវពោលពាក្យមិនគាប់ចិត្ត ( ក្នុងនន្ទិវិសាលជាតក) ១    គោកណ្ហ

អូសនូវធុរៈ  (ក្នុងកណ្ហជាតក)១  មុណិកជាតក ១      ត្រូវជា១០ ។

 

កុលាវកវគ្គ

១៥  ដល់ ១៨

ឧទ្ទាននៃកុលាវកវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី មាតលី (ក្នុងកុលាវកជាតក)១   ធីតា​(ក្នុងនច្ចជាតក)១

ពួកបក្សីដ៏ប្រសើរ (ក្នុងសម្មោទមាជាតក) ១    ត្រីឈ្មោលទៅដោយ

តម្រេក​ (ក្នុងមច្ឆជាតក) ១     មេបា (ក្នុងវដ្តជាតក)១   ដើមឈើដុះលើ

ផែនដី (ក្នុងសកុណជាតក)១   បុគ្គលចំរើន (ក្នុងតិត្តិរជាតក )១

ក្តាមធ្លាសវៃក្នុងពកជាតក១   នន្ទជាតក១  ដុំបាយដ៏ប្រសើរ ក្នុងខទិរង្គោរជាតក១   ត្រូវជា ១០ ។  

 

អត្ថកាមវគ្គ

១៩  ដល់ ២២

ឧទ្ទាននៃអត្ថកាមវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីមិត្តវិន្ធុកៈ (ក្នុងលោសកជាតក)១   កបោតកជាតក ១

វេឡុកជាតក១  បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅ (ក្នុងមកសជាតក)១   រោហិណីជាតក១

ស្វា (ក្នុងអារាមទូសកជាតក)​១   វារុណិទូសកជាតក ​១   ចោរនៅក្នុង

ដែនចេតៈ (ក្នុងវេទព្វជាតក)១   ផ្កាយ​( ក្នុងនក្ខត្តជាតក)១   ការបូជា

(ក្នុងទុម្មេធជាតក)១  ត្រូវជា ១០ ។

 

អាសីសវគ្គ

២៣  ដល់  ២៦

ឧទ្ទាននៃអាសីសវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីអ្នកប្រាជ្ញប្រាថ្នាយ៉ាងណា  ប្រយោជន៍ក៍កើតយ៉ាងនោះ

(ក្នុងមហាសីលជាតក) ១   ការឡើងអំពីទឹកមកកាន់គោក (ក្នុងចូឡជន

កជាតក) ១   សុរា (ក្នុងបុណ្ណបាតិជាតក) ១   ឈើមានផ្លែមិនស្រួល

(ក្នុងផលជាតក)១   បុរសមានចិត្តមិនរួញរា​(ក្នុងបញ្ចាវុធជាតក)១

បុរសមានចិត្តរីរាយ (ក្នុងបញ្ចនក្ខន្ធជាតក)១  ​​ធម៌៤ (ក្នុងវានរិន្ទជាតក)១

ធម៌៣ (ក្នុងភយោធម្មជាតក)១     ការបានកាហាបណៈ មួយរយ (ក្នុង

ភេរិវាទជាតក) ១   ផ្លុំស័ង្គបានភោគៈ  (ក្នុងសង្ខធមនជាតក) ១  ត្រូវជា១០ ។

 

ឥត្ថីវគ្គ

២៧  ដល់ ៣០

ឧទ្ទាននៃឥត្ថីវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីភ្លើងឆេះគ្រប់យ៉ាង  (ក្នុងអសាតមន្តជាតក) ១    ពណ៌ដ៏ប្រ

សើរ (ក្នុងអណ្ឌភូតជាតក)១     ស្រីជាអ្នកញុះញង់បំបែលបំបាក់មិត្ត

(ក្នុងតក្កជាតក)១    ការត្រេកអរ (ក្នុងទុរាជានជាតក) ១    ស្ទឹង  (ក្នុង

អនភិរតិជាតក)​១      នាងមុទុលក្ខណា (ក្នុងមុទុលក្ខណជាតក)១

បងប្អូន (ក្នុង​ឧច្ឆង្គជាតក)១     ចិត្ត (ក្នុងសាកេតជាតក) ១  ​ពិស (ក្នុង

វិសវនជាតក) ១   សេចក្តីលះប្រពៃ(កងកទាលជាតក) ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

វរុណវគ្គ

៣១  ដល់  ៣៤

ឧទ្ទាននៃវរុណវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីវរុណជាតក១     អកតញ្ញូ (ក្នុងសីលវនាគជាតក)១

ពាក្យពិតដ៏ប្រសើរ (ក្នុងសច្ចង្កិរជាតក) ១    ឈើម្ចាស់ព្រៃ (ក្នុងរុក្ខ

ធម្មជាតក) ១   ការធ្វើឲ្យផ្គរឲ្យលាន់(ក្នុងមច្ឆជាតក) ១    ករុណា

(ក្នុងអសង្កិយជាតក) ១     ថ្មអណ្តែត (ក្នុងមហាសុបិនជាតក) ១

ឥល្លិសសេដ្ឋី (ក្នុងឥល្លិសជាតក) ១    ស្គរ (ក្នុងខរស្សរជាតក) ១

គ្រឿងសំអុយសម្រាប់ហូរចេញ (ក្នុងភីមសេនជាតក) ១   ត្រូវជា១០ ។

 

អបាយិម្ភវគ្គ

៣៦  ដល់  ៣៩

ឧទ្ទាននៃអបាយិម្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

យើងបានផឹកសុរា (ក្នុងសុរាបានជាតក) ១     ប្រាសាទកែវមណី (ក្នុង

មិត្តរិន្ទជាតក) ១     ៧ជំហាន  (ក្នុងកាឡកណ្ណិជាតក) ១   ធម៌៦ ( ក្នុង

អត្ថស្សទ្វារជាតក) ១   ទោសក្នុងអនាគត (ក្នុងកិម្បកជាតក) ១

ពស់មានសីល (ក្នុងសីលវិមំសជាតក) ១    ការប្រកាន់មង្គល (ក្នុងមង្គល

ជាតក) ១    វាចាលាមក (ក្នុងសារម្ភជាតក) ១     ឆ្កោរមាស ១០០ (ក្នុង

កុហកជាតក) ១   ប្រយោជន៍ដែលគេធ្វើតបវិញ ( ក្នុង អកតញ្ញូជាតក) ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

លិត្តវគ្គ

៤១  ដល់  ៤៤

ឧទ្ទាននៃលិត្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីការលេបកូនស្កា (ក្នុងលិត្តជាតក) ១   បុរសមានវាចាមិន

រោយរាយ (ក្នុងមហាសារជាតក) ១   មេម្រឹគ (ក្នុងវិស្សាសភោជនជាតក) ១    ប្រតិបត្តិដើម្បីមោនៈ  (ក្នុងលោមហំសជាតក) ១   សង្ខារមិនទៀង

(ក្នុង មហាសុទស្សនជាតក) ១

     ភាជន៍ប្រេង (ក្នុង តេលបត្តជាតក) ១

ទាសីឈ្មោះនាងរក្សាទ្រព្យ (ក្នុងនាមសិទ្ធិជាតក) ១     អតិបណ្ឌិតពាណិជ  (ក្នុងកូដវាណិជជាតក) ១   ជនជាងពាន់នាក់ (ក្នុងបរោសហស្សជាតក) ១

របស់មិនឆ្ងាញ់ (ក្នុងអសាតរូបជាតក) ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

បរោសតវគ្គ

៤៦  ដល់ ៤៩

ឧទ្ទាននៃបរោសតវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីបុគ្គល ជាងមួយរយ ១  បុគ្គលជាទីពឹង​១  បុគ្គលមានពៀរ ១

ចក្រវិល ១     ដំរីប្រសើរ ១    រស់នៅជាសុខ ១ សិល្បៈ ១     ស្រីអ្នកស្រុក

ពាហិយៈ ១    នកណ្ឌក ១     ស្រីចាស់ ១     ត្រូវជា ១០ ។

 

ហំសិវគ្គ

៥០  ដល់  ៥៣

ឧទ្ទាននៃហំសិវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីគទ្រកបណ្ហា ១   សដូវ​១   យេកហាបណៈ ១    ត្រីឈ្មោះ

ពហុចិន្តិ ១     មេបក្សី ១      អំពើដែលធ្វើជ្រុល ១   ហួសវេលា ១

គុណវិសេស ១   មាន់គ្មានអាចារ្យ ១    អ្នកប្រាជ្ញពោល ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

កុសនាឡិវគ្គ

៥៤  ដល់ ៥៧

ឧទ្ទាននៃកុសនាឡិវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី កុសនាឡិជាតក ១   យស ១   ទឺកដោះជូរ ១  ស្វាយ ១

ទាសៈ ឈ្មោះកដាហកៈ ជាគំរប់ប្រាំ ១   ទឹកដោះស្រស់ ១   វិឡារវគ្គ​១

ចចកមានកំប៉ោយ ១ កណ្តាស់អាក្រក់ ១  ព្រាហ្មណីជាកោសិយគោត្រ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

អសម្បទានវគ្គ 

៥៨  ដល់ ៦២

ឧទ្ទាននៃអសម្បទានវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីវត្ថុតាមមាន​ តាមបាន ១    យក្ខិនី ១    ទីក្សេម ១   អាកស្សរ មហាព្រហ្ម ដូចក្នុងបរោសកបញ្ហា ១

 អាកស្សរមហាព្រហ្ម ១ទៀត  ហង្សឧត្តមប្រសើរ ១  ឆ្មា ១    ជដា១

 ព្រានបាត់សំពត់ ១   ក្អែក ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

កកណ្តកវគ្គ

៦៣  ដល់ ៦៦

ឧទ្ទាននៃកកណ្តកវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីបុគ្គលដល់នូវសេចក្តីសុខ ១​  ដំបងប្រសើរ ១   ខួរក្បាល ១

កន្ទុយ ១    សេកឈ្មោះរាធៈ ដ៏ប្រសើរជាគំរប់ប្រាំ ១   សមុទ្ទ ១     មហោស្រពខែកត្តិក ១    ពោះដំរី ១   ឈើដុះ ៤​ធ្នាប់ ១   ខ្លាដ៏ប្រសើរ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧទ្ទាននៃវគ្គ ក្នុងឯកនិបាតនោះគឺ ៖

៦៧

អបណ្ណកវគ្គ ១   សីលវគ្គ១   កុរុង្គវគ្គ ១    កុលាវកវគ្គ ១    អត្ថកាមវគ្គ

ជាគំរប់ប្រាំ ១     អសិសវគ្គ ១   ឥត្ថីវគ្គ ១   វរុណវគ្គ ១    អបាយិម្ហវគ្គ ១

លិត្តវគ្គ ១    ត្រូវជា ១០   បរោសកវគ្គ ១   ហំសិវគ្គ ១    កុសនាឡិវគ្គ ១

អសម្បទានវគ្គ ១   កកណ្តកវគ្គ ១   ក្នុងឯកនិបាតប្រដាប់  (ដោយវគ្គ

ដូច្នេះឯង ) ។

 

 

ចប់ឯកនិបាត

 

ទុកនិបាត

៦៨

ទឡ្ហវគ្គ ទី ១

៦៨  ដល់ ៧៥

ឧទាននៃទឡ្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីព្រះបាទពល្លិកៈ ដ៏ប្រសើរ ១   ភ្នំប្រាក់ ១   សូករៈ ១

នាគប្រសើរជាងពស់ ១    បិតាឈ្មោះភគ្គៈ១ ជាគំរប់ ៥   សេនាធំ ១

ចចកប្រសើរ ១   សេះឈ្មោះសុហនុដ៏ឧត្តម ១     ក្ងោក១   វិនីលកៈ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

សន្ថវវគ្គ

៧៦  ដល់ ៨១

ឧទាននៃសន្ថវវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីឥន្ទសមានតាបស ១     ខ្ទមស្លឹក ១    ព្រះរាជាសុសីមៈ ១

ត្មាត ១    ស្កាជាជលាពុជ ១   ឧបសាឡ្ហកព្រាហ្មណ៍ ១  ភិក្ខុ ១

ប្រចៀបដ៏ប្រសើរ ១    មេត្តាដ៏ប្រសើរ ១   បង្កួយក្រអើតក្រអោង ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

កល្យាណធម្មវគ្គ

៨២  ដល់ ៨៧

ឧទាននៃកល្យាណធម្មវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីសមញ្ញាល្អ ១    មិគាធិភូ ឬ សីហៈ ជាធំជាងម្រឹគ ១

មាណព ១   ទឹកច្រើន ១    សំពះព្រះអាទិត្យ ១    សណ្តែក ១

ផ្លែទម្លាប់ ១   ភក់ ១    មាណពឈ្មោះសកធម្ម ១   ទានដែលឲ្យបាន

ដោយក្រពេក ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

អសទិសវគ្គ

៨៨  ដល់ ៩៣

ឧទាននៃអសទិសវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីខ្មាន់ធ្នូរ ១   កុញ្ជរ ១      មានរសតិច ១     គង្វាលសេះឈ្មោះ

គិរិទត្ត ១     ចិត្តថ្លាជាចិត្តប្រសើរ ១    ព្រះរាជាទធិវាហនៈ ១   ចចកជម្ពុ

កៈ ១     សត្វមានក្រចកជាសីហៈ ១     ស្រូវសំទូង ១   នាគដ៏ប្រសើរ ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

រុហកវគ្គ

៩៤  ដល់ ១០០

ឧទាននៃរុហកវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីរុហកព្រាហ្មណ៍ ១    ស្រីមានរូបល្អ ១   បុរសដែលគេប្រហារ

ដោយអង្រែ១   ទេវតាព្រាត់ប្រាស១    ស្រះបោក្ខរណី ១   ជាគំរប់​៥

តពីនោះមក    ពួកឈ្មួញរួចពីអារក្សទឹក​១    ញញឹម ១    ការមកអស់

កាលដ៏យូរ ១   ជង្រុក ១     សរីរៈ ១     ត្រូវជា ១០ ជាតក។

 

នតំទឡ្ហវគ្គ

១០១  ដល់ ១០៧

ឧទាននៃនតំទឡ្ហវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីចំណងមាំ ១    ហង្សប្រសើរ ១   ស្តេចនាគឈ្មោះវិរូបក្ខៈ ១

 

ក្អែកគោកឈ្មោះ សវិដ្ឋកៈ ១       ត្រីដ៏ប្រសើរ ១    ប្រើស ១   ស្តេចឈ្មោះ អស្សកៈ ១      ផ្លែស្វាយដ៏ប្រសើរ ១  មាន់ ១     សសេះ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ

១០៨  ដល់ ១១៤

ឧទាននៃពីរណត្ថម្ភកវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីគុម្ពស្មៅរណ្តាសដ៏ប្រសើរ ១   អ្នករបាំ ១   ស្តេចកុរុ ដ៏

ឧត្តមប្រសើរ ១  ស្ទឹងពេញដោយទឺក ១    បុគ្គលនិយាយច្រើន ១

ភ្លើង ១   ព្រៃធំ ១   សត្វកណ្តុរ ១  មនុស្សដោះយារ ១   មនុស្សកំព្រា ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

កាសាវវគ្គ

១១៥  ដល់ ១២២

ឧទាននៃកាសាវវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីសំពត់ដ៏ប្រសើរ ១   ពាក្យរបស់អាចារ្យ ១   ផ្លែឈើអស់

ហើយ ១  ធម៌ដ៏ប្រសើរ ៤ យ៉ាង ១    បុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ១  សត្វក្អែក ១

ពួកជនក្នុងដែនមគធៈ ១      ដែន៣ កន្លែង ១   ដំរីដ៏ប្រសើរស្រែក

សំទារ​     ទង់ដ៏ប្រសើរ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧបាហនវគ្គ

១២៣ ដល់ ១៣០

ឧទាននៃឧបាហនវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីស្បែកជើងប្រសើរ ១    បុរសគម ១   ក្រពើត្រូវច្បូកមុត ១

ព្រះរាជធីតាឈ្មោះអសិតាភូ ១    សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ប្រសើរឧត្តម ១

បទតែ​មួយ ១    មាត់លប ១  ស្តេចឈ្មោះបិង្គលៈ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

សិគាលវគ្គ

១៣១  ដល់ ១៣៧

ឧទាននៃសិគាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីស្តេច ចចក ១​  សុនខ ១   ព្រះឥន្ទ្រៈកោសីយ​ ១

បុគ្គលប្រាថ្នា ១    បុគ្គលអ្នកស៊ីនូវកាល ១    ទានដ៏ប្រសើរ ១    ព្រះរាជ

កុមារពេបព្រះឧស្ធ ១   នាយសារថី ១   ព្រៃស្វាយ ១  ស្វារងា​១

ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧទាននៃវគ្គ គឺ ៖

១៣៧

និយាយអំពីទឡ្ហវគ្គ ១  សន្ថវវគ្គដទៃ ១  កល្យាណវគ្គ ១   អសទិសវគ្គ​១

រុហកវគ្គ ១   នតំទឡ្ហវគ្គ ១  ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ ១  កាសាវវគ្គ ១ ឧបាហនវគ្គ ១ សិគាលវគ្គ ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

ចប់ទុកនិបាត

 

តិកនិបាត

 

សង្កប្បវគ្គ

១៣៨  ដល់ ១៤៧

ឧទាននៃសិគាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីជាង សរ ប្រសើរ ១    ល្ង មួយក្តាប់ ១   កែវមណី ១

ស្តេចសេះ ១    សត្វហើរ ឰដ៏អាកាស ១  ពសមានពិសដ៏ក្លៀវក្លា ១

ស្តេចទ្រង់ព្រះនាមជនសន្ធៈ ១   ភ្លៀងគហាបណៈ ១  តាបសឈ្មោះ

តិរិតិវច្ឆៈ ១  ទូតរបស់ផ្ទៃ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

បទុមវគ្គ

១៤៨  ដល់ ១៥៦

ឧទាននៃបទុមវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីផ្កាឈូកដ៏ឧត្តម ១  ដំរីមានសិរី ១ សមុទ្រធំ ១  ប្រាសាទ ១

ព្រួញដ៏ប្រសើរ ១   លាញីឈ្មោះភទ្ទលី ១  ដំរី ១  ដើមឈើ ១

វាចារឹងរូស ១    ស្តេចមៀម ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧទបានវគ្គ

១៥៧  ដល់ ១៦៥

ឧទាននៃឧទបានវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីអណ្តូងទឹកដ៏ប្រសើរ ១   ខ្លាក្នុងព្រៃ ១  ស្វា ១  កុកមាន

សិរ ១    កុកដ៏រលើបល្អ ១  ជនាធិបតីល្អ ១   ព្រាមឈ្មោះរោមកៈ ១

ស្វាប្រទូស្ត ១   សត្វចចាត ១   ការធ្វើកញ្ចប់ ១     ត្រូវជា ១០ ។

 

អព្ភន្តរវគ្គ

១៦៦​ ដល់ ១៧៥

ឧទាននៃអព្ភន្តរវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីផ្លែឈើអព្ភន្តរៈ ១     ព្រះរាជាព្រះនាម កំសៈ ១ 

ជ្រូកដ៏ប្រសើរ និង ម្រឹគគឺខ្លា ១    កែវមណី ១   ជ្រូកនៅក្នុងគុហា

កែវមណី ១    ជ្រូកឈ្មោះ សាលុក ១   ការប្រៀនប្រដៅ ១   ត្រីដ៏ប្រសើរ ១    កុណ្ឌលកែវមណី ១  សីល ១    ត្រូវជា ១០ ។

 

កុម្ភវគ្គ

១៧៦  ដល់ ១៨៤

ឧទាននៃកុម្ភវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីឆ្នាំងដ៏ប្រសើរ ១   ស្តេចក្អែកឈ្មោះសុបត្តៈ ១   រូបកាយ

ដែលសន្មតថាស្អាត ១    ក្អែកមានសំឡេងក្រឡៅ ១  ចចកមាន ក ដូចឧសក ១    សមុទ្រជាម្ចាស់នៃទន្លេ ១ ប្រពន្ធឆ្នាស ១   ស្វាចាស់ ១

ល្បែងរបស់ស្វា ១   កុក ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧទាននៃវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីសង្កប្បវគ្គ ១    បុទុមវគ្គ ១   ឧទបានវគ្គ ១   ជាគំរប់ បី ១

អម្ភន្តរវគ្គ ១    កុម្ភវគ្គ ១   (ទាំងអស់នេះ) រួមបញ្ចូល ក្នុងតតិកនិបាត ។

 

ចប់តិកនិបាត

 

ចតុក្កនិបាត

 

កាលិង្គវគ្គ

១៨៥ ដល់ ១៩៦

ឧទាននៃកាលិង្គវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី ការបើកទ្វារ ១     ជនមិនឲ្យ ១  កាមគុណដ៏មាំមួន ១

នាគឈ្មោះទទ្ទរៈ ១   អំពើបាបមិនមានស្ងាត់កំបាំង ១    ផ្លែពុទ្រា ១

ដើមចារ ១  ការធ្វើអំពើដ៏ប្រសើរ ១    អំពើលាមក ១    ផែនដីមាន

សមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញ ១   ត្រូវជា ១០ ។

 

បុចិមន្ទវគ្គ

១៩៧  ដល់ ២០៧

ឧទាននៃបុចិមន្ទវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី ចោរ ១    កស្សបតាបស ១  តាបសខន្តិវាទី ១    ការរស់

នៅអាក្រក់ ១  ​សំដីអាក្រក់ ១  ទន្សាយ ១  បុគ្គលស្លាប់ ១  វសន្តកាល១

ការរស់នៅជាសុខ ១    ព្រះរាជាមិនលះបង់នូវរបស់ ដែលលះបង់

ងាយ ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

កុដិទូសកវគ្គ

២០៨  ដល់ ២១៨

ឧទាននៃកុដិទូសកវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីក្បាលនិង​ដៃជើង   របស់ស្វាដូចមនុស្ស ១    ប្រទេសធ្វើនូវ

សំឡេងថា ទុទ្ទុកៈ ១    បុគ្គលអ្នកសូម ១  សត្វពពែប្រសើរ ១   សត្វ

ទន្សងប្រសើរ ១     ការមិនល្អដោយកាយ ១    ទន្លេរឈ្មោះ កេបុកៈ ១

ស្រីចំរើនប្រសើរ ១  សេកឈ្មោះរាធៈ ១   សីលប្រសើរ ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

កោកិលវគ្គ

២១៩  ដល់ ២២៩

ឧទាននៃកោកិលវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីបុគ្គលនិយាយហួសប្រមាណ ១    បុគ្គលផ្ចាញ់ខ្លួនឯង ១

ព្ររាជាប្រសើរក្នុងរថកណ្តាលព្រៃ ១    គោដើរវៀច ១   ឆ្កែចចក ១

ស្តេចត្រាស់ថាស្មៅ ១     ជើងតាំងជាអាសនៈដ៏ប្រសើរ ១    អង្ករ ១

សត្វក្ងោក ១    វិសយ្ហសេដ្ឋី ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

ចុល្លកុណាលវគ្គ

២៣០ ដល់ ២៤១

ឧទាននៃចុល្លណាលវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីស្រីធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ ដល់ពួកបុរស ១  ​ព្រះពោធិសត្វ

បានរើខ្លួន ១     មេក្រៀលនៅក្នុងដំណាក់ស្តេច ១    វត្ថុធ្វើសក់ឲ្យខ្មៅ ១

ភ្លើងដ៏ប្រសើរ ១     រសទាំងឡាយ ១   ញញួដែកដ៏ប្រសើរ ១   ការចេញ អំពីព្រៃ ១  នាយសារថី ១    ប្រហារដោយដៃ ១ 

ត្រូវជា ១០ ។

 

ឧទាននៃវគ្គក្នុងចតុក្កនិបាតនោះគឺ ៖

២៤១

កាលិង្គវគ្គ ១   បុចិមន្ទវគ្គ ១    កុដិទូសកវគ្គ ១    កោកិលវគ្គ ១

ចុល្លកុណាលវគ្គ ១  គំរប់ជា ៥   លោកសំដែងល្អ ហើយ ។  

 

ចប់ចតុក្កនិបាត ៕

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 059)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ  ជាតក

អដ្ឋមភាគ

៥៩

​(ព.. ២៥១២)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បញ្ចកនិបាត

 

                     មណិកុណ្ឌលវគ្គទី ១

  ដល់ ១៥

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីដេន និង កែវមណីដ៨ប្រសើរ   ដែលសាបសូន្យ ១

អ្នកច្រូតស្មៅ យកស្មៅខ្ចី   (ឲ្យគោស្លាប់) ១  ​បុគ្គលវង្វេងដូចបុគ្គល

ធ្លាយសំពៅ ១    បុគ្គលលះបង់សរីរៈ  ដូចពស់លះបង់សំណក ១

ព្រះរាជាឈ្មោះឃដកុមារ ១ ​  ជ្រោះភ្នំ ១   កុញ្ជរ ១  មហេសីបំផ្លាញ

នូវសេចកល្តីចំរើន​១    ម្រឹគ ១   ការត្រកងនូវកូន​១ ​  រួមជា ១០ 

 

វណ្ណារោហវគ្គ

១៦  ដល់ ២៦

អឌ្ឍវគ្គ

២៧  ដល់ ៣៣

ឧទ្ទានវគ្គ មានក្នុងបញ្ចកនិបាតនោះគឺ ៖

៣៤

អំពីមណិកុណ្ឌលវគ្គ (និយាយអំពីបុគ្គលសាបសូន្យ  ចាកដែន

ជាដើម )   វណ្ណារោហវគ្គ ​ អំពីវគ្គខាងលើមិនស្មើគ្នា    វគ្គទាំងឡាយ

២០  ដែលព្រះសុគត   សំដែងទុកល្អហើយ   ហៅថា ជាតក  ព្រះ

សង្គិតិកាចារ្យ  បានសំដែងនូវភាគ  នៃព្រហ្មចរិយធម៌ ​ដ៏ប្រសើរ

របស់ព្រះគាថាទាំងឡាយ   មានអត្ថព្រមទាំងព្យញ្ជនៈ  (បរិបូណ៌) ។

 

ចប់ បញ្ចកនិបាត ។

 

ឆក្កនិបាត ជាតក

 

អាវារិយវគ្គទី ១

៣៥  ដល់ ៥៣

ឧទ្ទាននៃអាវារិយវគ្គនោះគឺ ៖

 

(អំពីអាវារិយជាតក)  មានពាក្យថា បពិត្រព្រះអង្គដ៏ប្រសើរលើរថ

សូមព្រះអង្គកុំខ្ញាល់ ១   សេតរកតុជាតក ដ៏ប្រសើរ ១     ទទីមុខជាតក ១    នេរុជាតក ១  (អាសង្កជាតក) ១  ទៀត    ការមិន

ត្រេកអរ ១   សិរីទេវធីតា ១  មាន់មានស្លាបដ៏ប្រសើរ ​វិចិត្រ ១

ក្អែកសំដែងធម៌ ១     ម្រឹគឈ្មោះ នន្ទិយៈ១  ត្រូវជា ១០ ។

 

ខុរបុត្តវគ្គទី ២

៥៤  ដល់ ៦៩

ឧទ្ទាននៃខុរបុត្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីអ្នកចូរមើលចុះ  (ជាដើម) ១    ព្រមទាំងម្ជុល ១

តុណ្ឌិលជាតក ១     ម្រឹគក្តាម ១    សត្វស្លាបដ៏ប្រសើរឈ្មោះ

មយ្ហកៈ  ជាគំរប់ ៥    ផ្គងអញ្ជលី​១  ផ្កាឈូក ១    កណ្តាលព្រៃ ១

សត្វចាប ១    ព្រាបដ៏ប្រសើរ ១  រួមជា ១០ ។ 

 

ឧទ្ទាននៃវគ្គក្នុងឆក្កនិបាតនោះគឺ ៖

 

ខ្ញុំនឹងសំដែងនូវវគ្គ  ក្នុងឆក្កនិបាត  ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លា វគ្គទាំងពីរ

គឺអាវារិយវគ្គ  និង ខុរបុត្តវគ្គ   មានពាក្យថា សូចិជាតក

មានព្យញ្ជនៈ ដ៏ល្អ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ សំដែងហើយ ។

 

ចប់ ឆក្កនិបាត ។

 

សត្តកនិបាត

 

កុក្កុវគ្គ ទី ១

៧១  ដល់ ៨៩

ឧទ្ទាននៃជាតក ក្នុងកុក្កុវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីកំពូលដ៏ប្រសើរ ១  បំពង់ព្រួញដ៏ប្រសើរ ១   សុតន

ជាតក ១  ត្មាត ១     ត្រីឆ្ពិន ១  ​ដាវកើតក្នុងស្រុក ទសណ្ណកៈ ១

សេនកបណ្ឌិត ១   យាចក ១   បុគ្គលមានពៀរ​១     ពកព្រហ្ម ១

ត្រូវជា ១០ ។

 

គន្ធារវគ្គ ទី ២

៩១  ដល់ ១១១

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះ គឺ ៖

១១២

និយាយអំពីការលះស្រុកដ៏ប្រសើរ ១    ស្វាធំ ១    ភគ្គវៈស្មូនឆ្នាំង១

ស្តេចព្រះនាមទឡ្ហធម្មៈ ១     ដំរី ១   សក់ដ៏ប្រសើរ ១   នាគ ១  

វិធូរបណ្ឌិត ១  កាលជនភ្ញាក់រលឹក ១    ព្រះរាជាមានអធ្យាស្រ័យ

ជាកុសល​១    បរន្តបទាសៈ​១ ។

ក្នុងសត្តកនិបាតនោះ    មានឧទ្ទាននៃវគ្គ   (ដូច្នេះ) កាលខ្ញុំសូម

ពោលនូវវគ្គ  ក្នុងសត្តកនិបាត  ចូរអ្នកស្តាប់វគ្គ ពីរ    គឺ កុក្កុវគ្គ ១

គន្ធារវគ្គ ១  ដែលព្រះសម្ពុទ្ធ  ព្រះអង្គស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ  ទ្រង់

ត្រាស់ទុកហើយ ។

 

ចប់ សត្តកនិបាត ។

 

អដ្ឋកនិបាត

 

កច្ចានិវគ្គទី ៣

១១៣  ដល់  ១៣៤

ឧទ្ទាននៃកច្ចានិវគ្គនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពីកច្ចានីបរិសុទ្ធ មិនមានមន្ទិល  ទ្រទ្រង់សំពត់ ១   សម្រែកស្តេចកុក ១ ​  គ្រឿងប្រដាប់មាស ១   ការទ្រទ្រង់នូវអាជ្ញា ១

ផែនដីដូចរងើកភ្លើង ១     ស្តេចចេតិយៈ ១     កាលទេវិលតាបស ១

ផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះ ១    ទន្លេគង្គា ១   មេពពែ ១  រួមត្រូវជា ១០ 

 

ចប់ អដ្ឋកនិបាត ។

 

នវកនិបាត

១៣៥  ដល់ ១៦១

ឧទ្ទាននៃនវកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពីត្មាតដ៏ប្រសើរ ១    ជនស្មើគ្នា ១   ហង្សដ៏ប្រសើរ ១

កំណប់ព្រទ្យ ១    ហរិតបកុមារ ១     អ្នករបាំឈ្មោះបាតលិកៈ ១

បុគ្គលមិនចាស់ មិនស្លាប់ ១    ក្អែក ១  ការអត់ទ្រាំ ១   (អ្នកទាំង ៣​នាក់ មក) ពីណា ១   ការក្រឡេកមើល ១   ទទា ១   រួមត្រូវជា ១២ ។

 

ចប់ នវកនិបាត ។

 

ទសកនិបាត

១៦២ ដល់ ២០៩

ឧទ្ទាននៃទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពីកុះពែងនៃនគរដ៏មាំមួន ១  កណ្ហតាបស ១   ស្តេច

ធនញ្ជយ ១   សង្ខព្រាហ្មណ៍ ១   ព្រះរាជាពារាណសី ១    តាបស

ជ្រះថ្លា  ចំពោះព្រហ្មចរិយធម៌  អស់ ៧ ថ្ងៃ ១    សាខកុមារ​ ១

តក្កលជាតក​១    មហាធម្មបាលជាតក ១    កុក្កុដជាតក ១

មដ្ឋកុណ្ឌលិជាតក ១    អ្នកឲ្យនូវភោជន ១   ចក្កវាកជាតក ១

ភូរិបណ្ហាជាតក ១     ប្រកបដោយសេចក្តីសួស្តី ១

ឃតបណ្ឌិត ជាតក ១ ។

ចប់ទសកនិបាត

 

ឯកាទសកនិបាត

២១០  ដល់ ២៣៦

ឧទ្ទាននៃឯកាទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពី ដំរីដ៏ប្រសើរ ចិញ្ចឹមមាតា ១   ​ព្រះរាជាព្រះនាម ជុណ្ហៈ១   ធម្មទេវបុត្ត ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាមឧទយៈ ១  ទឹកផឹក ១ ​ព្រះរាជាព្រះ

នាមយុធញ្ជ័យ ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាមទសរថ ១  ​ព្រះរាជាព្រះនាម

 សំវរៈ ១     សំពៅត្រឡប់កាន់ត្រើយ ១  ត្រូវជា ៩ ជាតក ។

 

ចប់ឯកាទសកនិបាត

 

ទ្វាទសកនិបាត

២៣៧ ដល់ ២៦៦

ឧទ្ទាននៃទ្វាទសកនិបាតនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពីស្ត្រីចិត្តស្រាល ១  រុក្ខទេវតាឈ្មោះភទ្ទសាល ១ 

ពួកជនភ្ជួររាស់ ១    កាម១    ហេតុ ១០​យ៉ាង ១   ឆ្កែខ្មៅ ១

កោសិយសេដ្ឋី ១    ពពែដ៏ប្រសើរ ១    មហាបទុមកុមារ ១

មិត្រដ៏ប្រសើរ​១   រួមត្រូវជា ១០ ។

 

ចប់ទ្វាទសកនិបាត

 

តេរសនិបាត

២៦៧  ដល់ ៣០២

ឧទ្ទាននៃតេរសនិបាតនោះ គឺ ៖

 

និយាយអំពីស្វាយដ៏ប្រសើរ ១    ដឹង ១   ហង្សដ៏ប្រសើរ​១ 

ការនៅក្នុងព្រៃ ១    ទូតជាគំរប់ ៥   កាលឹង្គពោធិព្រឹក្ស ១

អកិត្តិតាបស ១   តក្ការិយបុរោហិត ១  ម្រឹគមាស ១   សរកម្រឹក ១ ។

ចប់តេរស និបាត

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 060)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

 នវមភាគ

៦០

​(ព.. ២៥១២)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បកិណ្ណកនិបាតជាតក

  ដល់ ៦០

ឧទាននៃបកិណ្ណកនិបាតនោះគឺ៖

 

និយាយអំពីសេក ១   កិន្នរ១   គប់ភ្លើង១   ជដិលដណ្តប់ស្បែកខ្លា

ឃ្មុំទាំងក្រចក ១    ក្រអៅឈូក១   អគ្គមហេសី១    ព្រាបដ៏ប្រសើរ ១

ក្ងោក ១   ជ្រូកឈ្មោះគច្ឆកៈ១   ពាណិជ ១    សាគិនរាជ ១

ព្រាហ្មណ៍១    ចង្ហាន់ឲ្យតៗគ្នា១ ។

 

វិសតិនិបាតឃាតក

៦២  ដល់ ១៤៨

ឧទាននៃវិសតិនិបាតនោះគឺ៖

១៤៨

មាតង្គជាតក ១  ចិត្តសម្ភូតជាតក ១   សិវិរាជជាតក ១   សិរិមន្តជាតក ១   រោហនមិគជាតក ១   ហង្សជាតក ១​  សន្តិគុម្ពជាតក ១     កល្លាភិយជាតក ១   សោមនស្សជាតក ១

ចម្បេយ្យជាតក ១   មហាបលោកនជាតក ១  បញ្ចបណ្ឌិតជាតក ១

ហត្ថិបាលជាតក ១   អយោឃរជាតក ១ 

 

តិសនិបាត

១៤៩  ដល់ ២២២

ឧទាននៃតិសនិបាតនោះគឺ៖

 

និយាយអំពីនន្ទជាតក ១    កិម្ភជាតក ១  ជយទ្ទិសជាតក ១

ឆទ្ទន្តជាតក ១   សម្ភវជាតក ១   មហាកបិជាតក ១    ទករក្ខសជាតក ១     នាគដ៏ប្រសើរឈ្មោះ បណ្ឌរកៈ ១   សម្ពុលា

ជាតក ១    តិណ្ឌុកជាតក ១ 

 

ចត្តាលីសនិបាតជាតក

២២៣  ដល់ ២៧៥

ឧទាននៃចត្តាលីសនិបាតនោះគឺ៖

 

និយាយអំពីសេកជាអ្នកប្រាជ្ញ  ឈ្មោះជម្ពុកៈ ១  ពួកព្រះរាជា

មានកុណ្ឌល​១     ជាតកនាងអលម្ពុសា  ជាកញ្ញាដ៏ប្រសើរ ១

អរិន្ទមរាជដ៏ប្រសើរ  ព្រះនាមសុតសោម ១ ។

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 061)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

ទសមភាគ

៦១

​(ព.. ២៥១៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បញ្ញាសនិបាត

  ដល់ ៤១

ឧទ្ទាននៃបញ្ញាសនិបាតនោះគឺ ៖

 

និទ្ទេសទី ១    ប្រកបដោយនាងរាជធីតាព្រះនាម  នឡិនិកា ១

និទ្ទេសទី ២    ប្រកបដោយ  សេដ្ឋីធីតា ឈ្មោះ ឧម្មាទន្តី ដ៏ប្រសើរ ១

និទ្ទេសទី ៣    ប្រកបដោយ តាបសមានសិរី ឈ្មោះ ពោធិ​ ១

និទ្ទេស ទាំងបី ដ៏ល្អ (នេះ) ព្រះជិនស្រីទ្រង់សំដែងទុក មកហើយ ។

 

សដ្ឋិនិបាត

៤២  ដល់ ៦៣

ឧទ្ទាននៃសដ្ឋិនិបាតនោះគឺ ៖

 

អ្នកទាំងឡាយចូរស្តាប់ភាសិត របស់ខ្ញុំ ក្នុងសដ្ឋិនិបាត បន្ទាប់ពី

បញ្ញាសនិបាតនោះគឺ

និយាយអំពីឈ្មោះជាតកដ៏ប្រសើរ  ដែលហៅថា សោណកតាបស

និង ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាម អរិន្ទមៈ ១   ព្រះរាជាដ៏ប្រសើរក្នុង

រថ  ដែលយើងពោលហើយដូច្នោះ  និង សង្កិច្ចឥសី ១ ។

 

សត្តតិនិបាតជាតក

៦៤  ដល់ ៩៦

ឧទ្ទាននៃសត្តតិនិបាតនោះគឺ ៖

 

រឿងព្រះរាជាដ៏ប្រសើរក្នុងក្រុងសាវតី  ក្នុងនិបាតដ៏ប្រសើរគំរប់

ចិតសិប  និងរឿងសោណតាបស  និង នន្ទតាបស  ដ៏ប្រសើរក្នុង

សូត្រគំរប់ ចិតសិប ។

 

អសីតិនិបាតជាតក

៩៧ ដល់ ២១៤

ឧទ្ទាននៃជាតកនោះគឺ ៖

២១៤

ចុល្លហង្សឈ្មោះ សុមុខៈ ១   មហាហង្សដ៏ប្រសើរ​១    តាបសឲ្យនូវ

សុធាភោជនដ៏ប្រសើរដទៃ ១     ស្តេចបក្សីឈ្មោះកុណាល ១

ព្រះរាជាដ៏ប្រសើរព្រះនាម សុតសោម ១ ។

 ន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 062)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ

ឯកាទសមភាគ

៦២

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហានិបាតជាតក

តេមិយជាតក ទី ១

  ដល់ ២០

មហាជនកជាតក ទី២

២១  ដល់ ៤៨

សុវណ្ណសាមជាតក ទី ៣

៤៩  ដល់  ៦៧

នេមិរាជជាតក ទី ៤

៦៨  ដល់ ១០១

មហោសធជាតក ទី ៥

១០២  ដល់ ១៣៤

ភូរិទត្តជាតក ទី ៦

១៣៥  ដល់ ១៧២

ចន្ទកុមារជាតក ទី ៧

១៧៣  ដល់ ២១៥

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 063)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

ទ្វាទសមភាគ

៦៣

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហានិបាតជាតក

មហានារទកស្សបជាតក ទី ៨

  ដល់ ៣៣

វិធុរជាតក ទី ៩

៣៣  ដល់ ៩៤

វេស្សន្តរជាតក ទី ១០

៩៤  ដល់ ២១៧

ចប់ មហានិបាត

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 064)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

បឋមភាគ

៦៤

​(ព.. ២៥០៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

តេរសមភាគ     អដ្ឋកវគ្គ

កាមសុត្តនិទ្ទេស ទី ១

   ដល់  ៤០

គុហដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ២

៤១  ដល់ ១១៣

ទុដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៣

១១៤  ដល់ ១៥៦

សុទ្ធដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៤

១៥៧  ដល់ ១៩២

បរមដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៥

១៩៣  ដល់ ២២០

ជរាសុត្តនិទ្ទេស ទី ៦

២២១  ដល់  ២៦១

តិស្សមេត្តេយ្យសុត្តនិទ្ទេស ទី ៧

២៦២  ដល់ ៣០៤

បសូរសុត្តនិទ្ទេស ទី ៨

៣០៥    ដល់ ៣៤២

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 065)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

ទុតិយភាគ

៦៥

​(ព.. ២៥០៣)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហានិទ្ទេស   

 

មាគន្ទិយសុត្តនិទ្ទេស ទី ៩

   ដល់​  ៥០

បុរាភេទសុត្តនិទ្ទេស ទី ១០

៥១   ដល់  ១៤១

កលហវិវាទសុត្តនិទ្ទេស ទី  ១១

១៤២  ដល់ ២០៤

ចូឡវិយូហសុត្តនិទ្ទេស ទី ១២

២០៥  ដល់  ២៤៦

មហាវិយូហសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៣

២៤៧  ដល់ ៣១៤
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 066)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

តតិយភាគ

៦៦

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

តុវដកសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៤

   ដល់  ១២០

អត្តទណ្ឌសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៥

១២១  ដល់ ២១១

សារីបុត្តសុត្តនិទ្ទេស ទី ១៦

២១៣  ដល់ ៣៤៤

ចប់ សុត្តនិទ្ទេសទាំង ១៦

ក្នុង អដ្ឋកវគ្គ ។

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 067)

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ

ឆដ្ឋភាគ

៦៧

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ខន្ធសំយុត្ត

 

អន្តវគ្គ (ទី ១)

    ដល់ ១២

ឧទ្ទាននៃអន្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

និយាយអមបិ អន្ត គឺ​ចំណែក ១  ទុក្ខ ១   សក្កាយ ១   ធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីកំណត់ដឹង​១   ពួកសមណព្រាហ្មណ៍

មាន ២ លើក     សោតាបន្នបុគ្គល ១  ព្រះអរហន្ត ១ 

បុគ្គលលះបង់នូវសេចក្តីពេញចិត្ត ២​លើក ។

 

ធម្មកថិកវគ្គ  (ទី ២)

១៣  ដល់ ៣១

ឧទ្ទាននៃធម្មកថិកវគ្គនោះគឺ ៖

 

ពោលអំពីអវិជ្ជា ១    វិជ្ជា ១    ធម្មកថិក ២ លើក  ចំណង ១

បុគ្គលរួចចាកទុក្ខ​២ លើក    សញ្ញោជនៈ ១   ឧបាទាន​១

សីល ១   ភិក្ខុមានការចេះដឹង ១   ភិក្ខុឈ្មោះកប្បៈ ២ លើក​។

 

អវិជ្ជាវគ្គ  (ទី ៣)

៣២  ដល់  ៤៦

ឧទ្ទាននៃអវិជ្ជាវគ្គនោះគឺ ៖

 

ពោលអំពីការកើតឡើងជាធម្មតា ៣ លើក   អំពីអានិសង្សដទៃទៀត

 ២ លើក   អំពីការកើតឡើង ២ លើក    អំពីព្រះកោដ្ឋិកៈដទៃទៀត ៣

លើក ។

 

កុក្កុឡវគ្គ  (ទី៤)

៤៧  ដល់ ៥៤

ឧទ្ទាននៃកុក្កុឡវគ្គនោះគឺ ៖

 

ពោលអំពីបញ្ចក្ខន្ធក្តៅ ១    អំពីអំពីបញ្ចក្ខន្ធ មិនទៀង ៣ លើក

បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកបដោយទុក្ខដទៃទៀត ៣ លើក     បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកប

ដោយ អនត្តា ៣លើក   កុលបុត្តរួចចាកទុក្ខ ២ លើក ។

 

ទិដ្ឋិវគ្គ  (ទី ៥)

៥៥  ដល់ ៧០

ឧទ្ទាននៃទិដ្ឋិវគ្គនោះគឺ ៖

 

ពោលអំពី សុខ និង ទុក្ខ ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ១   អំពីសេចក្តីប្រកាន់ ថា  នុះរបស់អញ១    នុះជាខ្លួនអញ ១    អំពីសេចក្តីប្រកាន់ថា

(បរិក្ខារ)  មិនគប្បីមានដល់អញ ១    អំពីមិច្ឆាទិដ្ឋិ ១     សក្កាយទិដ្ឋិ១

អត្តានុទិដ្ឋិ ១      អំពីសេចក្តីប្រកាន់ មាន ២ លើក  វគ្គ (នេះ)  បង្គ្រប់

ដោយរឿងព្រះអានន្ទ ១ ។

 

ចប់ចុល្លបុណ្ណាសកៈ ។

 

ឧទ្ទាននៃវគ្គនៃបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

អន្តវគ្គ   ធម្មកថិកវគ្គ ​  អវិជ្ជាវគ្គ   កុក្កុឡវគ្គ  ទិដ្ឋិវគ្គ  ជាគម្រប់ ៥

បញ្ញាសកទី ៣  ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ  ព្រោះហេតុនោះ

ទើបហៅថា និបាត ។

 

ចប់ តិបញ្ញាសកៈ  ក្នុង និបាត នៃ ខន្ធវគ្គ

ចប់ ខន្ធ សំយុត្ត ។

 

រាធសំយុត្ត

 

មារវគ្គ  (ទី​១)

៧១  ដល់ ៨៥

ឧទ្ទានក្នុងមារវគ្គនោះ គឺ

 

និយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ ​១   សត្វ ១   ភវនេត្តិ ១    ធម៌ដែលបុគ្គល

គួរកំណត់ដឹង​១    ពួកសមណៈ ២​លើក     សោតាបន្នបុគ្គល ១

ព្រះអរហន្ត ១    សេចក្តីពេញចិត្ត និង សេចក្តីត្រេកអរ ២ លើក ។

 

មារធម្មវគ្គ (ទី ២)

៨៦  ដល់  ៩៣

ឧទ្ទានក្នុងមារធម្មវគ្គនោះ គឺ

 

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

អាយាចនវគ្គ (ទី ៣)

៩៤  ដល់  ៩៧

ឧទ្ទានក្នុងអាយាចនវគ្គនោះ គឺ

 

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

ឧបនិសិន្នវគ្គ (ទី ៤)

៩៨  ដល់  ១០១

ឧទ្ទានក្នុងឧបនិសិន្នវគ្គនោះ គឺ

 

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

ចប់ រាធសំយុត្ត ។

 

ទិដ្ឋិសំយុត្ត

 

សោតាបត្តិវគ្គ  (ទី ១)

១០២  ដល់ ១៣៦

ទិដ្ឋិសំយុត្តិបេយ្យាលៈ (ទី ២)

១៣៧  ដល់ ១៤៥

បេយ្យាល  (ទី ៣)

១៤៥  ដល់ ១៥៦

ឧក្កន្តសំយុត្ត

១៥៧  ដល់ ១៦៥

ឧទ្ទាននៃ ឧក្កន្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

ឧប្បាទសំយុត្ត

១៦៦​​ ដល់ ១៧៤

ឧទ្ទាននៃ ឧប្បាទសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

កិលេសសំយុត្ត

១៧៥  ដល់  ១៨០

ឧទ្ទាននៃ កិលេសសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

សារីបុត្តសំយុត្ត

១៨១  ដល់ ១៩២

ឧទ្ទាននៃ សារីបុត្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី បឋមជ្ឈានប្រកបដោយវិវេក ១   ទុតិយជ្ឈានមិនមាន

វិតក្កៈ ១    តតិយជ្ឈាន ប្រាសចាកបីតិ ១   ចតុត្ថជ្ឈានប្រកបដោយ

ឧបេក្ខា ១   អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន ១   វិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន ១  

អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន ១     នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ១  

សញ្ញាវេទយិតនិរោធ ជាគម្រប់ប្រាំបួន ១   គម្រប់ ១០   និង

រឿងសូចិមុខីបរិព្វាជិកា 

 

នាគសំយុត្ត

១៩៣  ដល់  ២០៣

ឧទ្ទាននៃ នាគសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីកំណើតនាគសុទ្ធ ១​   កំណើតនាគប្រសើរជាងគ្នា​ជាលំដាប់ ១    នាគរក្សាឧបោសថមាន ៤​លើក      បុគ្គលនោះបានឮ

កំណើតនាគមាន​៤ លើក  ឧបការទានមាន ៤ លើក  ដែលទ្រង់

ប្រកាសល្អហើយដោយរឿងនាគ ។

 

សុបណ្ណសំយុត្ត

២០៤  ដល់  ២០៩

ឧទ្ទាននៃ សុបណ្ណសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីកំណើតគ្រុឌសុទ្ធ ១     គ្រុឌឆាបនាគបាន ១     បុគ្គល

ធ្វើអំពើទាំងពីរ មាន​៤លើក  ឧបការទានមាន ៤ លើក  ដែលទ្រង់

ប្រកាសហើយដោយរឿងគ្រុឌ ។

 

គន្ធព្វកាយសំយុត្ត

២១០  ដល់ ២១៩

ឧទ្ទាននៃ គន្ធព្វកាយសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីគន្ធព្វកាយិកទេវតាសុទ្ធ ១   សុចរិត ១   អ្នកឲ្យទាន ១០ ពួកដទៃទៀត  និង ឧបការទាន ១០ ដែលឲ្យកើតជាគន្ធព្វកាយិក

ទេវតា  ដែលទ្រង់ប្រកាសហើយដោយប្រពៃ ។

 

 

 

វលាហកសំយុត្ត

២២០  ដល់ ២២៧

ឧទ្ទាននៃ វលាហកសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីការសំដែងនូវទេវតា ជាពួកវលាហកៈ ១    បុគ្គល ៥ ពួក

ប្រព្រឹត្តសុចរិត ១   ឧបការទាន៥ លើក     សីតវលាហកៈ ១

ឧណ្ហវលាហកៈ ១   អព្ភវលាហកៈ ១   វាតវលាហកៈ ១

វស្សវលាហកៈ ១ ។

 

វច្ឆគោត្តសំយុត្ត

២២៨  ដល់ ២៤០

ឧទ្ទាននៃ វច្ឆគោត្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីការមិនដឹង ១   ​ការមិនឃើញ ១   ការមិនត្រាស់ដឹង ១

ការមិនត្រាស់ដឹងតាម ១   ការមិនចាក់ធ្លុះចំពោះ ១  ការមិនកំណត់ ១

ការមិនចូលទៅកំណត់​១     ការមិនសំឡឹងលៃលក​១     ការមិនពិចារ

ណា ១    ការមិនចូលទៅពិចារណា ១  ​ការមិនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ១ ។

 

សមាធិសំយុត្ត

២៤១  ដល់ ២៦៦

ឧទ្ទាននៃ សមាធិសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពីសមាធិ ១    ការចូលសមាធិ ១    ការតំកល់នូវសមាធិ ១

ការចេញចាកសមាធិ ១   ការធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយស្រួលក្នុងសមាធិ ១

អារម្មណ៍ក្នុងសមាធិ ១   គោចរក្នុងសមាធិ ១   ការកសាងសមាធិ ១

ធ្វើដោយគោរពក្នុងសមាធិ ១   ធ្វើឲ្យរឿយៗក្នុងសមាធិ ១  ​ទាំងធ្វើ

ឲ្យសប្បាយក្នុងសមាធិ ១ 

 

ឧទ្ទាននៃ វគ្គ ក្នុងសំយុត្តទាំងនោះគឺ ៖

 

និយាយអំពី នកុលបិតាវគ្គ ១     អនិច្ចវគ្គ ១  ភារវគ្គ ១  នគុម្ហាកវគ្គ ១  អត្តទីបវគ្គ ១   លោកចាត់ជា​បឋមបណ្ណាសកៈ  (មូលបណ្ណាសកៈ)។

ឧបាយវគ្គ ១   អរហន្តវគ្គ ១   ខជ្ជនីយវគ្គ ១   ថេរវគ្គ ១ ជាគម្រប់ ៥ និង បុប្ផវគ្គ​  ដែលលោកសំដែងហើយថា ជាមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ ។

អន្តវគ្គ ១   ធម្មកថិកវគ្គ​១   អវិជ្ជាវគ្គ ១   កុក្កុលវគ្គ ១  ជាគម្រប់ ៥

និងទិដ្ឋិវគ្គ  លោកចាត់ជា ​តតិយបណ្ណាសកៈ (ចូឡបណ្ណាសកៈក៏បាន)

ហៅថានិបាត ក៏បាន ។ ខន្ធសំយុត្ត ១  ​ឧប្បាទសំយុត្ត ១   កិលេសសំយុត្ត​១    សារីបុត្តសំយុត្ត​១  នាគសំយុត្ត​១  សុបណ្ណសំយុត្ត ១   គន្ធព្វកាយិកសំយុត្ត ១   ពលាហសំយុត្ត ១

វច្ឆគោត្តសំយុត្ត ១ សមាធិសំយុត្ត ១   ត្រូវជា​ ១៣​សំយុត្ត ។

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 068)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស

ទុតិយភាគ

៦៨

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ឧទយមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

  ដល់ ២២

បោសាលមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

២៣  ដល់  ៤៤

មោឃរាជមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

៤៥  ដល់  ៨៤

បិង្គិយមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

៨៥  ដល់  ១០០

សោឡសមាណវកប្បញ្ហានិគមនិទ្ទេស

១០១  ដល់ ១៩០

ខគ្គវិសាណសុត្តនិទ្ទេស

១៩១  ដល់ ៣៨៣
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 069)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ

 បឋមភាគ

៦៩

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មាតិកា

   ដល់ ៥

មហាវគ្គ  ញាណកថា

  ដល់ ៣០២
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 070)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទាមគ្គ

ទុតិយភាគ

៧០

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហាវគ្គ ទិដ្ឋិកថា

   ដល់  ៨២

មហាវគ្គ អានាបានកថា

៨៣  ដល់ ១៨៩

មហាវគ្គ ឥន្ទ្រិយកថា

១៩០  ដល់ ២៧៩

មហាវគ្គ វិមោក្ខកថា

២៨០  ដល់ ៣៧៨

មហាវគ្គ គតិកថា

៣៧៩  ដល់ ៣៩២

មហាវគ្គ កម្មកថា

៣៩៣  ដល់ ៣៩៧

មហាវគ្គ វិបល្លាសកថា

៣៩៨  ដល់ ៤០១

មហាវគ្គ មគ្គកថា

៤០២  ដល់ ៤០៩

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 071)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ

តតិយភាគ

៧១

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហាវគ្គ

 

មណ្ឌបេយ្យកថា

   ដល់ ១៣

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ ៖

 

ក្នុងវគ្គនោះមាន   ញាណ ១    ទិដ្ឋិ ១   ការដកដង្ហើមចេញ ១ 

ឥន្ទ្រិយ​ ១   វិមោក្ខ ជាគំរប់ប្រាំ ១    គតិ ១    កម្ម ១   វិបល្លាស ១

មគ្គ ១   ដប់ នឹងសភាពថ្លា ។

និកាយដ៏ប្រសើរនេះ  លោកដំកល់ទុកហើយ    មិនមានធម៌ដទៃស្មើ

ផង  ជាដំបូងផង    សំខាន់ផង   ជាមគ្គដ៏ប្រសើរផង​។

 

យុគនទ្ធវគ្គ

 

យុគនទ្ធកថា

១៥  ដល់ ​៤០

សច្ចកថា

៤១   ដល់ ៦៣

ពោជ្ឈង្គកថា

៦៤  ដល់  ៩៦

មេត្តាកថា

៩៧  ដល់ ១១៨

វិរាគកថា

១១៩  ដល់  ១៣១

បដិសម្ភិទាកថា

១៣២  ដល់  ១៨២

(ចប់លោកុត្តរកថា)

 

ពលកថា

១៨៣  ដល់ ២០២

សុញ្ញកថា

២០៣  ដល់  ២១៩

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ​៖

២១៩

យុគនទ្ធកថា ១   សច្ចកថា ១   ពោជ្ឈង្គកថា ១  មេត្តាកថា ១

វិរាគកថា ១   ជាគំរប់ ៥     បដិសម្ភិទាកថា ១  ធម្មចក្កកថា ១

លោកុត្តរកថា ១   ពលកថា ១   សុញ្ញកថា ១   ត្រូវជា ១០ ។

វគ្គទីពីរនុះ   ជាពួកដ៏ប្រសើរ   ឥតមានពួកដទៃស្មើរឡើយ   ជាមគ្គ

ដ៏ប្រសើរ  ថ្លៃថ្លា  ដែលព្រះសង្គីតិកាចារ្យរចនាទុកហើយ ។

 

បញ្ញាវគ្គ

 

មហាបញ្ញាកថា

២២០  ដល់ ២៦៣

ឥទ្ធិកថា

២៦៤  ដល់ ២៨៥

អភិសមយកថា

២៨៦  ដល់  ២៩៤

វិវេកកថា

២៩៥  ដល់ ៣០៨

ចរិយាកថា

៣០៩  ដល់ ៣១១

បាដិហារិយកថា

៣១២  ដល់ ៣១៧

សមសីសកថា

៣១៨  ដល់ ៣២០

សតិប្បដ្ឋានកថា

៣២១  ដល់ ៣២៨

វិបស្សនាកថា

៣២៩  ដល់៣៤៤

មាតិកកថា

៣៤៥  ដល់  ៣៥២

ឧទ្ទានក្នុងបដិសម្ភទាបករណនោះ គឺ ៖

 

ញាណ ១   ​ទិដ្ឋិ ១    អស្សាសៈ ១    ឥន្ទ្រិយ ១  ជាគម្រប់ ៥

នឹងវិមោក្ខៈ     គតិ ១  កម្ម ១   វិបល្លាស ១   មគ្គ ១  ជាគម្រប់ ១០ នឹងមណ្ឌៈ       យុគនទ្ធៈ ១  សច្ចៈ ១    ពោជ្ឈង្គ ១  មេត្តា ១  ជា

គម្ររប់ ៥ នឹងវិរាគៈ     បដិសម្ភិទា ១    ធម្មចក្ក ១  លោកុត្តរៈ ១ 

ពលៈ ១  ជាគម្រប់ ១០  នឹងសុញ្ញៈ    បញ្ញា ១  ឥទ្ធិ ១   អភិសមយៈ ១

វិវេក ១  ជាគម្រប់ ៥ នឹងចរិយា    បាដិហារិយៈ ១   សមសីសៈ ១

សតិប្បដ្ឋាន ១  វិបស្សនា ១ ជាគម្រប់ ១០ នឹងមាតិកា ។

វគ្គទាំង ៣  ដែលមាន ក្នុងបដិសម្ភិទាបការណៈ    ជាវគ្គដ៏ទូលាយ

ជ្រាលជ្រៅ    ក្នុងផ្លូវមានន័យមិនមានទីបំផុត  មានឧបមាដោយ

សាគរ    ដូចពពកដែលដេរដាស់ដោយផ្កាយ  ឬក៏ដូចជាស្រះដ៏

ទូលាយ  ជាវគ្គបំភ្លឺញាណរបស់ពួកព្រះយោគី   ទាំងដើម្បីទូលាយ

 (គំនិត  ប្រាជ្ញា  ស្មារតី)  របស់ពួកលោកអ្នកសំដែងធម៌ ។

៣៥៣ ដល់ ៣៥៤

(ចប់ បដិសម្ភិទា ​តែប៉ុណ្ណេះ )

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 072)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

 បឋមភាគ

៧២

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ពុទ្ធវគ្គទី ១

  ដល់ ១២៣

ឧទ្ទាន៖

 

រឿងព្រះពុទ្ធ ១  ​ព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធ ១   ព្រះសារីបុត្ត ១   កោលិត

គឺព្រះមោគ្គល្លាន ១    ព្រះកស្សប ១   ព្រះអនុរុទ្ធ ១   ព្រះបុណ្ណត្ថេរ ១

ព្រះឧបាលិ​ ១   ព្រះកោណ្ឌញ្ញៈ ១  ព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជៈ ១

ព្រះរេវតៈ ១   ព្រះអានន្ទជាបណ្ឌិត ១   ឯគាថា ៦៥០ សុទ្ធតែជាគាថា

ពេញលេញទាំងអស់ ។

 

សីហាសនិយវគ្គទិ ២​

១២៤  ដល់ ១៥០

ឧទ្ទាន៖

 

រឿងព្រះសីហាសនទាយកត្ថេរ ១  ព្រះឯកត្ថម្ភិកត្ថេរ ១  ព្រះនន្ទត្ថេរ ១

ព្រះចុល្លបន្ថកត្ថេរ ១  ព្រះបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ ១   ព្រះរាហុលត្ថេរ ១

ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្តត្ថេរ ១  ព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ ១   ព្រះសោបាកត្ថេរ ១

ព្រះសុមង្គលត្ថេរ ១   ត្រូវជា ១០រឿង   ជាវគ្គគំរប់ពីរ   ថាដែលលោក

សម្តែងហើយ   ក្នុងវគ្គនោះ មាន​ ១៣៧  គាថា ។

 

សុភូតិវគ្គ ទី ៣

១៥១  ដល់  ១៨៣

ឧទ្ទាន៖

 

រឿងព្រះសុភូតិ ១     ព្រះឧបវាណៈ ១ ​  ព្រះតីណិសរណាគមនិយៈ ១

ព្រះបញ្ចសីលសមាទានិយៈ ១  ព្រះអន្នសំសាវកៈ ១   ព្រះធូបទាយកៈ ១   ព្រះបុឡិនបូជកៈ ១   ព្រះឧត្តិយៈ ១ 

ព្រះឯកញ្ជលិកៈ​១  ព្រះខោមទាយកៈ​១    ត្រូវជា ១០ រឿង

គាថាទាំងឡាយ (ដែលព្រះថេរៈទាំងនោះ) បានពោលហើយ ប្រមូលរួមទាំងអស់  ត្រូវជា​ ១៨៥ ក្នុង តតិយវគ្គ ។

 

កុណ្ឌធានវគ្គ ទី ៤

១៨៥  ដល់ ២០៦

ឧទ្ទាន៖

 

កុណ្ឌធានត្ថេរ ១   សាគតត្ថេរ ១  កច្ចាយនត្ថេរ ១   កាឡុទាយិត្ថេរ ១

មោឃរាជត្ថេរ ១   អធិមុត្តកត្ថេរ ១  លសុណទាយកត្ថេរ ១

អាយាតទាយកត្ថេរ ១   ធម្មចក្កិកត្ថេរ ១   កប្បរុក្ខិយត្ថេរ ១ 

ជាគំរប់ ១០   មានគាថា​ ១១២ ។

 

ឧបាលិវគ្គ ទី ៥

២០៧  ដល់ ២៣៣

ឧទ្ទាន៖

 

ឧបាលិត្ថេរាបទាន ១    សោណកោដិវេស្សត្ថេរាបទាន ១ 

ភទ្ទិយកាឡិគោធាយបុត្តត្ថេរាបទាន ១    សន្និដ្ឋាបកត្ថេរាបទាន ១ 

បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១   ​មទុមច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ១     សយនទាយកត្ថេរាបទាន ១      ចង្កមទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

សុភទ្ទត្ថេរាបទាន ១    ចុន្ទត្ថេរាបទាន ១     ក្នុងវគ្គនោះ មាន

១៤៤ គាថា ។

 

វីជនីវគ្គ ទី ៦   និង សកចិត្តនិយវគ្គ ទី ៧

២៣៥  ដល់ ២៦៨

ឧទ្ទាន៖

 

វិធូបនទាយកត្ថេរាបទាន ១   សតរិសិយត្ថេរាបទាន ១    សយនទាយកត្ថេរាបទាន ១     គន្ធោទកទាយកត្ថេរាបទាន ១  

ឧបវុយ្ហត្ថេរាបទាន ១    សបរិវាសនត្ថេរាបទាន ១    បញ្ចទីបកត្ថេរាបទាន ១    ធជទាយកត្ថេរាបទាន ១  

បច្ចាគមនិយត្ថេរាបទាន ១    បរប្បសាទកត្ថេរាបទាន ១    

ភីសទាយកត្ថេរាបទាន ១    សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ១  

វត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ១     អម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សុមនត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផចង្កោដិយត្ថេរាបទាន ១  

 

នាគសមាលវគ្គ ទី ៨

២៦៩ ​ដល់ ២៨៤

ឧទ្ទាន៖

 

នាគសមាលត្ថេរាបទាន ១  បទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  សុសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  កិសាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ១

សូបិទាយកត្ថេរាបទាន ១  បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឋិតញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១   តិណិបទុមិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៧៥ ។

 

តិមិរបុប្ផិយវគ្គ ទី ៩

២៨៥  ដល់ ២៩៦

ឧទ្ទាន៖

 

តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  និបន្នញ្ផលិកត្ថេរាបទាន ១   អធោបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ២   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១  ពោធិសិញ្ចកត្ថេរាបទាន ១

បទុមបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឯគាថាចំនួន ៥៦ លោកបាន

សម្តែងហើយ ។

 

សុធាវគ្គ ទី ១០

២៩៨  ដល់ ៣១០

ឧទ្ទាន ៖

 

សុធាបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១    សុបីឋិយត្ថេរាបទាន ១  អឌ្ឍចេលកត្ថេរាបទាន ១  សូចិទាយកត្ថេរាបទាន ១

គន្ធមាលិយត្ថេរាបទាន ១   តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

វេយ្យាវច្ចកត្ថេរាបទាន ១ ​  ពុទ្ធុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯគាថាមានចំនួន ៩០ គត់  ដែលលោកសម្តែងហើយ ក្នុងវគ្គ នេះ ។

 

ឧទ្ទាន​នៃ​វគ្គ

 

ពុទ្ធវគ្គ ជាបឋម ១    សីហាសនិយវគ្គ ១  សុភូតិវគ្គ ១  កណ្ឌធានវគ្គ ១

ឧបាលិវគ្គ​១  វីជនីវគ្គ ១   សកចិត្តនិយវគ្គ ១    នាគសមាលវគ្គ ១

តិមិរបុប្ផិយវគ្គ ១   ​ជាគមរប់ ១០ និង សុធាវគ្គ មាន គាថា ១៤៥៥ ។

 

 

ចប់ពុទ្ធវគ្គទ​សកៈ

 

ចប់បឋម សតកៈ

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 073)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

ទុតិយភាគ

៧៣

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ភិក្ខទាយិវគ្គ ទី ១១

  ដល់  ១៣

ឧទាន ៖

 

ភិក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១   ញាណសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១

ឧប្បលហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១    បទបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

មុដ្ឋិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ១   នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១    អាសនុបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ១

ពិឡាលិទាយកត្ថេរាបទាន ១  រេណុបូជកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៦៦ ។

 

មហាបរិវារវគ្គ ទី ១២

១៥  ដល់  ៣១

ឧទាន ៖

 

មហាបរិវារត្ថេរាបទាន ១   សុមង្គលត្ថេរាបទាន ១  

សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ១   ឯកាសនិយត្ថេរាបទាន ១  

សុវណ្ណបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   មគ្គសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

បច្ចុបដ្ឋានសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១     ជាតិបូជកត្ថេរាបទាន ១

ឯគាថា ៩០ គត់   ​ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ជាក់ច្បាស់ហើយ ។

 

សេរេយ្យវគ្គ ទី ១៣

៣២  ដល់  ៥០

ឧទ្ទាន

 

សេរេយ្យកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផថូបិយត្ថេរាបទាន ១

បាយាសទាយកត្ថេរាបទាន ១    គន្ធោទកិយត្ថេរាបទាន ១

ថោមកត្ថេរាបទាន ១    សម្មុខាថវិកត្ថេរាបទាន ១

កុសុមាសនិយត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ញាណសញ្ញតត្ថេរាបទាន ១      គន្ធបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

បទុមបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   មាន គាថា ១០៥   ពួកអ្កនប្រាជ្ញ

បានរាប់ហើយ ។

 

សោភិតវគ្គ ទី ១៤

៥១  ដល់  ៦៤

ឧទ្ទាន ៖

 

សោភិតត្ថេរាបទាន ១   សុទស្សនត្ថេរាបទាន ១  ចន្ទនបូជកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផឆទនិយត្ថេរាបទាន ១

រហោសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១     ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អត្ថសន្ទស្សកត្ថេរាបទាន ១    ឯករំសនិយត្ថេរាបទាន ១

សាលទាយកត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជាគម្រប់ ១០   គាថា ៧២  ពួកអ្នកប្រាជ្ញ  បានគណនាហើយ ។

 

ឆត្តវគ្គ ទី ១៥

៦៥  ដល់  ៧៥

ឧទ្ទាន ៖

 

អធិឆត្តិយត្ថេរាបទាន​១   ថម្ភារោបកត្ថេរាបទាន​១

វេទិការកត្ថេរាបទាន​ ១      សបរិវារិយត្ថេរាបទាន ​១

ឧម្មាបុប្ឆិយត្ថេរាបទាន​ ១   អនុលោមទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

មគ្គទាយកត្ថេរាបទាន​ ១   ផលកទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

វដំសកិយត្ថេរាបទាន​ ១    បល្លង្កទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

មានគាថា ៥៦ អ្នកប្រាជ្ញបានពោលទុកហើយ ។

 

ពន្ធុជីវកវក្គ ទី ១៦

៧៧  ដល់  ៨៧

ឧទ្ទាន ៖

 

ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន​ ១   តម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ​១

វីថិសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ១    កក្ការុបូជកត្ថេរាបទាន​ ១

មន្ទារវបុប្ផបូជកត្ថេរាបទាន​ ១  កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

តិណសូលកត្ថេរាបទាន​ ១    នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១     កុមុទទាយកត្ថេរាបទាន​ ១

គាថា (ទាំងនេះ)  មាន ៥៦  ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ​ ។

 

សុបារិចរិយវគ្គ ទី ១៧

៨៩  ដល់  ៩៩

ឧទ្ទាន ៖

 

សុបារិចរិយត្ថេរាបទាន​ ១   កណវេរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន​ ១

ខជ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ​១   ទេសបូជកត្ថេរាបទាន ១  

កណិការច្ឆទនិយត្ថេរាបទាន ១      សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ១  

យុធិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     ទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សមាទបកត្ថេរាបទាន ១     បញ្ចង្គុលិយត្ថេរាបទាន ១  

មានគាថា ៥៤ ។

 

កុមុទវក្គ ទី ១៨

១០១​ ដល់ ១១១

ឧទ្ទាន ៖

 

កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ១    និស្សេណីទាយកត្ថេរាបទាន ១

រត្តិយបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទបានទាយកត្ថេរាបទាន ១

សីហាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១  មគ្គទត្តិកត្ថេរាបទាន ១

ឯកទិបិយត្ថេរាបទាន ១   បណិបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិកិច្ឆកត្ថេរាបទាន ១   សង្ឃុបដ្ឋាកត្ថេរាបទាន ១  

មានគាថា ៤៩ ។

 

កុដជបុប្ផិយវក្គ ទី ១៩

១១២  ដល់ ១២២

ឧទ្ទាន ៖

 

កុដជបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  ពន្ធុជីវកត្ថេរាបទាន ១

កោគុម្ពរិយត្ថេរាបទាន ១    បញ្ចហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១

ឥសិមុត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១  ពោធិឧបដ្ឋាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកចិន្តិកត្ថេរាបទាន ១   តិកណ្ណិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឯកចារិយត្ថេរាបទាន ១   តិវណ្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៦០  ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ ។

 

តមាលបុប្ផិយវគ្គ ទី ២០

១២៤  ដល់ ១៣៤

ឧទ្ទាន ៖

១៣៥

តមាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   តិណសន្ថារទាយកត្ថេរាបទាន ១

ខណ្ឌផុល្លិយត្ថេរាបទាន ១    អសោកបូជកត្ថេរាបទាន ១

អង្កោលកត្ថេរាបទាន ១  កិសលយបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិន្ធុកទាយកត្ថេរាបទាន ១    គិរិនេលមុដ្ឋិបូជកត្ថេរាបទាន ១

តិកណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   យូថិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៨ ។

 

មួយទៀត ឧទ្ទាននៃវគ្គ

១៣៥

ភិក្ខទាយិវគ្គ  មហាបរិវារវគ្គ   សេរេយ្យវគ្គ ១  សោភិតវគ្គ ១

ឆត្តវគ្គ ១   ពន្ធុជីវកវគ្គ ១  សុបារិចរិយវគ្គ ១ ​  កិមុទវគ្គ ១ 

កុដជវគ្គ ១  តមាលបុប្ផិយវគ្គ ១ ​  ត្រូវជា ១០ វគ្គ  មាន គាថា ៦៦៦ ។

 

ចប់ ភិក្ខវគ្គ តសកៈ និង  ទុតិយសតកៈ

 

កណិការបុប្ផិយវគ្គ ទី ២១

១៣៦  ដល់ ១៤៥

ឧទ្ទាន ៖

 

កណិការបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   មិនេលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កិកណិកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  តរណិយត្ថេរាបទាន ១

និគ្តុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១      ឧទកទាយកត្ថេរាបទាន ១

សលឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១     កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អាធារទាយកត្ថេរាបទាន ១  បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ១

មាន គាថា ៤៨ ។

 

ហត្ថិវគ្គ ទី ២២

១៤៧  ដល់ ១៥៧

ឧទ្ទាន ៖

 

ហត្ថិទាយកត្ថេរាបទាន ១   បានធិនទាយកត្ថេរាបទាន ១

សច្ចសញ្ញតត្ថេរាបទាន ១  ឯកសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

រំសិសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   សន្ធិតត្ថេរាបទាន ១  តាលវណ្តទាយកត្ថេរាបទាន ១     អក្កន្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

សប្បិទាយកត្ថេរាបទាន ១​     បាបនិវារិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៤ ។ 

 

អាលម្ពនទាយកវគ្គ ទី ២៣

១៥៩​ ដល់ ១៦៨

ឧទ្ទាន ៖

 

អាលម្ពនទាយកត្ថេរាបទាន ១    អជិនទាយកត្ថេរាបទាន ១

ទ្វេរកនិយត្ថេរាបទាន ១​  អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១

អព្យាធិកត្ថេរាបទាន ១    វកុលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សោវណ្ណវដំសកិយត្ថេរាបទាន ១   មិញ្ជវដំសកិយត្ថេរាបទាន ១

សុកតាវេឡិយត្ថេរាបទាន ១  ឯកវន្ទនិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៥  ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញឃើញនូវប្រយោជន៍ បានរាប់ហើយ ។

 

ឧទកាសនទាយិវគ្គ ទី ២៤

១៧០  ដល់ ១៧៨

ឧទ្ទាន ៖

 

ឧទកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១   ភាជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

សាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កិលញ្ជទាយកត្ថេរាបទាន ១

វេទិទាយកត្ថេរាបទាន ១  វណ្ណការកត្ថេរាបទាន ១

បិយាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     អម្ពយាគទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជគតិការកត្ថេរាបទាន ២    វាសិទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៣៨ ។

 

តុវរទាយិវគ្គ ទី ២៥

១៧៩  ដល់ ១៨៦

ឧទ្ទាន ៖

 

តុវរដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ១    នាគកេសរិយត្ថេរាបទាន ១

នឡិនទាយកត្ថេរាបទាន ១  វិរវិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កុដិធូបកត្ថេរាបទាន ១  បត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១

ធាតុបូជកត្ថេរាបទាន ១   សត្តសត្តលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ពិម្ពិជាលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទ្ទាលទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៣៧  ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបាន គណនាហើយ ។

 

ថោមកវគ្គ ទី ២៦

១៨៨  ដល់ ១៩៦

ឧទ្ទាន ៖

 

ថោមកត្ថេរាបទាន ១   ភិក្ខាទាយកត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១  ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សត្តបាជលិយត្ថេរាបទាន ១   ឧបាហនទាយកត្ថេរាបទាន ១

មញ្ជរិបូជកត្ថេរាបទាន ១   បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ១

កុដិទាយកត្ថេរាបទាន ១    អគ្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤១  ដែលអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយក្នុងវគ្គ​នេះ ។

 

បទុមុក្ខេបវគ្គ ទី ២៧

១៩៨  ដល់ ២០៧

ឧទ្ទាន ៖

 

អាកាសុក្ខិបិយត្ថេរាបទាន ១    តេលមក្ខិយត្ថេរាបទាន ១

អឌ្ឍចន្ទិយត្ថេរាបទាន ១  ទីបទាយកត្ថេរាបទាន ១

វិទ្យាលិទាយកត្ថេរាបទាន ១   មច្ឆទាយកត្ថេរាបទាន ១

ជវហង្សកត្ថេរាបទាន ១    សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឧបាគតហាសនិយត្ថេរាបទាន ១   តរណិយត្ថេរាបទាន ១

ត្រូវជា​១០ ឯគាថាមាន ៤១   លោកអ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ហើយក្នុង

វគ្គ​នេះ ។

 

សុវណ្ណពិព្វោហនវគ្គ ទី ២៨

២០៩  ដល់  ២១៧

ឧទ្ទាន ៖

 

សុវណ្ណពិព្វោហនិយត្ថេរាបទាន ១   តិលមដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ១

ចង្កោដកិយត្ថេរាបទាន ១  អព្កញ្ជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១  បោត្ថទាយកត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១  អាលុវទាយកត្ថេរាបទាន ១

បុណ្ឌរីកត្ថេរាបទាន ១     តរណិយត្ថេរាបទាន ១    មានគាថា ៤២

ដែលអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយ ។

 

ចប់  កាណវារៈ  ទី ១១

 

បណ្ណទាយកវគ្គទី​២៩

២១៩ ដល់  ២២៩

ឧទ្ទាន ៖

 

បណ្ណទាយកត្ថេរាបទាន ១   ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

បច្ចុគ្គមនិយត្ថេរាបទាន ១  ឯកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មឃវបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   ឧបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ១

អបទានិយត្ថេរាបទាន ១   សត្តាហបព្វជិតត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធុបដ្ឋាយិកត្ថេរាបទាន ១   បុព្វង្គមនិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤៨ ដែលអ្នកប្រាជ្ញសម្តែងទុកហើយ ។

 

ចិតកបូជកវគ្គ ទី ៣០

២៣០  ដល់ ២៣៩

ឧទ្ទាន ៖

 

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១   បុប្ផធារកត្ថេរាបទាន ១

ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១   សទ្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

គោសីសនិក្ខេបកត្ថេរាបទាន ១  ​បទបួជកត្ថេរាបទាន ១

ទេសកិត្តិកត្ថេរាបទាន ១    សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ១

អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១  អនុសំសាវកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤៧  ឌេលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ហើយ​ ។

 

មួយទៀត ឧទ្ទាននៃវគ្គ

 

កណិការបុប្ផិយវគ្គ ១    ហត្ថិវគ្គ ១   អាលម្ពនទាយកវគ្គ ១

ឧទកាសនទាយិវគ្គ ១   តុវរទាយិវគ្គ ១   ថោមកវគ្គ ១ ​ឧក្ខេបវគ្គ ១

សីសុបធានវគ្គ ១   បណ្ណទាយវគ្គ ១   ចិតកបូជកវគ្គ ១    ក្នុងវគ្គ

នេះមានគាថា ៤៥១ ដោយសព្វគ្រប់ ។  គាថាទាំងអស់ ១២៥ ផង 

 លើសពីនោះ ៧២ ទៀតផង  នៃបទ ១៣០   ដែលអ្នកប្រាជ្ញ  ជាអ្នកឃើញនូវប្រយោជន៍  បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

ចប់ សតកៈ ទី ៣០ ។

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 074)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

តតិយភាគ

៧៤

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បទុមកេសរិយវគ្គ ​ទី ៣១

  ដល់ ១២

ឧទ្ទាន

 

បទុមកេសរិយត្ថេរាបទាន ១    សព្វគន្ថិយត្ថេរាបទាន ១

បរមន្នតាយកត្ថេរាបទាន ១   ធម្មសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១

ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   សម្បសាតីកត្ថេរាបទាន ១

អារាមទាយកត្ថេរាបទាន ១   អនុលេបទាយកត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១    បព្ភារទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥១ ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ បានគណនាហើយ ។

 

អារក្ខទាយវគ្គ ទី ៣២

១៣  ដល់​ ២៤

ឧទ្ទាន

 

អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១   ភោជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   បទុមិយត្ថេរាបទាន ១

បុប្ផាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១   អាសនត្ថវិកត្ថេរាបទាន ១

សន្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១    តិរំសិយត្ថេរាបទាន ១

នាលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៧ ។

 

ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៣

២៥  ដល់ ៤៣

ឧទ្ទាន

 

ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   បូឡិនបូជកត្ថេរាបទាន ១

ហាសជនកត្ថេរាបទាន ១   យញ្ញសាមិកត្ថេរាបទាន ១

និមិត្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   អន្នសំសាវកត្ថេរាបទាន ១

និគ្គុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   សុមនាវេឡិយត្ថេរាបទាន ១

បុប្ផច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ១   សបរិវារច្ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៧០០ ។

 

គន្ធោទកវគ្គ ទី ៣៤

៤៤  ដល់ ៦៧

ឧទ្ទាន

 

គន្ធធូបិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ១

បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១

ផុស្សិតកម្មិយត្ថេរាបទាន ១     បភង្ករត្ថេរាបទាន ១

តិណកុដិទាយកត្ថេរាបទាន ១   ឧត្តរេយ្យទាយកត្ថេរាបទាន ១

ធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ១  ឧក្ខិត្តបទុមិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថាជាប់គ្នាទាំងអស់  ១០១ ផង  ៤៤ ផង (១៤៥) 

 

ឯកបទុមវគ្គ ទី ៣៥

៦៨  ដល់ ៧៩

ឧទ្ទាន

 

ឯកបទុមិយត្ថេរាបទាន ១   តីណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ១

ធជទាយកត្ថេរាបទាន ១   តីណិកិង្កណិបូជកត្ថេរាបទាន ១

នឡាគារិកត្ថេរាបទាន ១   ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

បទុមបូជកត្ថេរាបទាន ១   តិណមុដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ១

តិន្ទុកផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១

ចំនួនគាថា ៦៦​គាថា   ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយ ។

 

សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ ទី ៣៦

៨១  ដល់ ៩០

ឧទ្ទាន

 

សន្ទសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១     យវកលាបិយត្ថេរាបទាន ១

កឹសុកបូជកត្ថេរាបទាន ១  សកោដកកោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អាលម្ពលន ឬ  ទណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១    អម្ពយាគុទាយកត្ថេរាបទាន ១     បុដកបូជកត្ថេរាបទាន ១

វច្ឆទាយិកត្ថេរាបទាន ១   សរណាគមនិយត្ថេរាបទាន ១

បិណ្ឌបាតិកត្ថេរាបទាន ១   មានគាថា ៤០ ។

 

មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៧

៩១  ដល់ ៩៩

ឧទ្ទាន

 

មន្ទារវិយត្ថេរាបទាន ១   កក្ការុបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ភិសមុឡាលទាយកត្ថេរាបទាន ១     កេសរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អង្កោលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឧទ្ទាលកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ឯកចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤០ ។

 

ពោធិវន្ទនវគ្គ ទី ៣៨

១០០  ដល់  ១១១

ឧទ្ទាន

 

ពោធិវន្ទកត្ថេរាបទាន ១    បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

តីណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ១   បត្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សត្តបុណ្ណិយត្ថេរាបទាន ១  គន្ធមុដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១   សុមនតាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ១

សុមនទាមិយត្ថេរាបទាន ១   កាសុមារិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៩ ។

 

អម្ពដផលវគ្គ ទី ៣៩

១១២  ដល់  ១២៩

ឧទ្ទាន

 

អម្ពដផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   លពុជទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឧទុម្ពរផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ផារុសផលទាយកត្ថេរាបទាន ១     វល្លិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

កទលិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១     ថនសផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សោណកោដិវិសត្ថេរាបទាន ១     បព្វកម្មបិលោតាបទាន នៃព្រះ

ពុទ្ធជាបុគ្គលស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ ១     មានគាថា ៩១ ពួកអ្នកប្រាជ្ញ

បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

ចប់កាណវារៈ ទី ១៤

 

បិលិន្ទវគ្គ ទី ៤០

១៣០  ដល់ ២១៣

ឧទ្ទាន

២១៣

មលិន្ទវច្ឆេត្ថេរាបទាន ១       សេលត្ថេរាបទាន ១       សព្វកិត្តិកត្ថេរាបទាន ១     មធុទាយកត្ថេរាបទាន ១    

បទុមកូដាគារិកត្ថេរាបទាន ១       ពក្កុលត្ថេរាបទាន ១    

គិរិមានន្ទត្ថេរាបទាន ១     សលឡមណ្ឌបិយត្ថេរាបទាន ១    

សព្វទាយកត្ថេរាបទាន ១       អជិតត្ថេរាបទាន ១     ឯគាថា

លោករាបឃើញ បាន៥២៥ គាថា ។

 

មួយទៀតឧទ្ទាននៃវគ្គ

២១៤

បទុមរកសរិយវគ្គ ១   អារក្ខទាយកវគ្គ ១  ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ ១

គន្ធោទកវគ្គ ១   ឯកបទុមវគ្គ ១  សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ ១ 

មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ ១  ពោធិវន្ទនវគ្គ ១   អម្ពដផលវគ្គ ១  បិលិន្ទវគ្គ ១

ចំណែកគាថា លោករាប់ឃើញ បាន ១១៧៤ គាថា ។

 

ចប់សតកៈ ទី ៤

 

មេត្តេយ្យវគ្គ ទី ៤១

២១៥  ដល់ ២៧៤

ឧទ្ទាន

 

តិស្សមេតេ្តយ្យត្ថេរាបទាន ១   បុណ្ណកត្ថេរាបទាន ១

មេត្តគុត្ថេរាបទាន ១   ធោតកត្ថេរាបទាន ១ ឧបសីវត្ថេរាបទាន ១

នន្ទកត្ថេរាបទាន ១  ហេមកត្ថេរាបទាន ១ ​ជាគំរប់ ៧ ក្នុងអបទាន

នោះ ។  តោទេយ្យត្ថេរាបទាន ១   ជគុកណ្ណិកត្ថេរាបទាន ១

ឧទេនត្ថេរាបទាន ១  សុទ្ធតែមានយសច្រើន  ក្នុងមេត្តេយ្យវគ្គនេះ

មានគាថា ៣៨៣ ។

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 075)

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

 ចតុត្ថភាគ

៧៥

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ភទ្ទាលិ វគ្គទី៤២

  ដល់ ៣៦

ឧទ្ទាន ៖

 

ឧទ្ទាលិត្ថេរាបទាន ១    ឯកច្ចត្តិយត្ថេរាបទាន ១  ​ភិណសូលកឆាទ

និយត្ថេរាបទាន ១   មធុមំសទាយកត្ថេរាបទាន ១   នាគបល្លវកត្ថេរាបទាន ១  ឯកទីបិយត្ថេរាបទាន ១  ឧច្ឆង្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    យាគុទាយកត្ថេរាបទាន ១

បត្ថាទនទាយកត្ថេរាបទាន ១      មញ្ចទាយកត្ថេរាបទាន ១

 ឯគាថារាប់ទៅឃើញមានចំនួន ២២១  គាថា ។

 

សកឹសម្មជ្ជក  វគ្គទី៤៣

៣៨  ដល់ ៦៩

ឧទ្ទាន ៖

 

កសឹម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ១    ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១     សត្តកទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     ឃដមណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ១    សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ១ 

សោណ្ណកឹកណិយត្ថេរាបទាន ១      សោវណ្ណកោន្តរិកត្ថេរាបទាន ១ 

ក្នុងសកឹសម្មជ្ជកវគ្គនេះ  មានគាថា ១៧២ ។

 

ឯកវិហារ វគ្គ ទី៤៤

៧១  ដល់ ៨៩

ឧទ្ទាន ៖

 

ឯកវិហារិយត្ថេរាបទាន ១     ឯកសង្ខិយត្ថេរាបទាន ១ 

បាដិហិរសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១        ញាណត្ថវិកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧច្ឆុខណ្ឌិកត្ថេរាបទាន ១     កលម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

អម្ពាដកទាយកត្ថេរាបទាន ១     ហរីតកិទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១    ជម្ពូផលិយត្ថេរាបទាន ១ 

ជាគំរប់ ១០    គាថាចំនួន ៨៦  អ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ឃើញហើយ ។

 

វិភេទកិ វគ្គទី៤៥

៩០  ដល់  ១០៦

ឧទ្ទាន ៖

 

វិភេទកពីជិយត្ថេរាបទាន ១    ​កោលទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

វេលុផលលិយត្ថេរាបទាន ១    ភល្លាទកទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    អម្ពាដកិយត្ថេរាបទាន ១ 

សីហាសនិកត្ថេរាបទាន ១    បាទបីឋិយត្ថេរាបទាន ១ 

វេទិយការកត្ថេរាបទាន ១    ពោធិឃរការកត្ថេរាបទាន ១ 

គាថាទាំងឡាយ ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ ក្នុងវគ្គនេះ រាប់ទៅ

ឃើញទាំងអស់ មានចំនួន ៧៩ គាថា ។

 

ផគតិ វគ្គទី៤៦

១០៧  ដល់ ១២០

ឧទ្ទាន ៖

 

ជគតិទាយកត្ថេរាបទាន ១    មោរហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១ 

សីហាសនពីជិយត្ថេរាបទាន ១    តិណុក្កធារិយត្ថេរាបទាន ១ 

អក្កមនទាយកត្ថេរាបទាន ១   ​វនកោរណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ១     ជាតិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១ 

សត្តិបណ្ណិយត្ថេរាបទាន ១      គន្ធបូជកត្ថេរាបទាន    ជាគម្រប់

១០  ឯគាថាមានចំណួន ៦៧  ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយ ។

 

សាលបុប្ផិ វគ្គទី៤៧​

១២១  ដល់ ១៣៥

ឧទ្ទាន ៖

 

សាលកុសុមិយត្ថេរាបទាន ១     ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

ចិតកនិព្វាបកត្ថេរាបទាន ១    សេតុទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

តាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ១    អវដផលិយត្ថេរាបទាន ១ 

លពុជទាយកត្ថេរាបទាន ១      មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

សយម្បដិកាណិយត្ថេរាបទាន ១     និមិត្តព្យាករណិយត្ថេរាបទាន ១   

ឯគាថា ៧២ ពួកអ្នកប្រាជ្ញ បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

នឡហលិ វគ្គទី៤៨

១៣៦  ដល់ ១៥៥

ឧទ្ទាន ៖

 

នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១     បណិបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧក្ខាសតិកត្ថេរាបទាន ១    វីជនិយត្ថេរាបទាន ១ 

កុម្មាសទាយត្ថេរាបទាន ១      កុសដ្ឋកទា&