សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 035)

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ សឡាយតនវគ្គ

សត្តមភាគ

៣៥

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បឋមបណ្ណាសកៈ

អនិច្ចវគ្គ

១​ដល់ ១២

ឧទ្ទាននៃអនិច្ចវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពី​(អាយតនៈ) មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា ទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ ៣ លើក

 

-និយាយអំពី​(អាយតនៈ) ទាំងនោះ ទាំងខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ (ជា

អតីត  អនាគត បច្ចុប្បន្ន ) ដែលលោកពោល ៣​លើកទៀត ដោយ

អំណាច អនិច្ចាទិលក្ខណៈ ។

 

យមកវគ្គ

១៣​ ដល់ ​៣២

ឧទ្ទាននៃយមកវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពី ការត្រាស់ដឺងពីរលើក

 

- អំពី អានិសង្ស  ពីរលើកដទៃទៀត

 

- អំពីចិត្ត មិនបានប្រព្រឹត្តកន្លង ដែនកិលេស និង វដ្តៈ​ពីរលើក

 

-អំពី ការត្រេកអរ ពីរលើក ដទៃទៀត

 

-អំពី ការកើតឡើងពីរលើក   

 

ហេតុនោះទើបហៅថាវគ្គ ។

 

សព្វវគ្គ

៣៣​ ដល់ ​៥៨

ឧទ្ទាននៃសព្វវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីវត្ថុទាំងពួង ១

 

- អំពីការលះបង់ពីរលើក

 

- អំពីកំណត់ដឹង មានពីរលើកដទៃទៀត

 

- អំពីរបស់ក្តៅ ១

 

- អំពីរបស់ខ្វាក់ ១

 

- អំពីបដិបទា ដ៏សមគួរ ១

 

- អំពីបដិបទា ជាទីសប្បាយ មានពីរលើក

 

ហេតុនោះទើបហៅថាវគ្គ ។

 

ជាតិធម្មវគ្គ

៥៩​ ដល់ ៦២

ឧទ្ទាននៃជាតិធម្មវគ្គនោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីធម្ម​១០​យ៉ាងនោះគឺ  ​ជាតិ​១ព្យាធិ ១  មរណៈ ១ 

សោក១  សង្កិលេស១ ខយធម៌ ១  វយធម៌ ១  សមុទយធម៌១

និរោធធម៌ ១ ។

 

អនិច្ចវគ្គ

៦៣  ដល់ ៦៦

ឧទ្ទាននៃអនិច្ចវគ្គនោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពី របស់ មិនទៀង ១

 

- ជាទុក្ខ១

 

-មិនមែនរបស់ខ្លួន ១

 

- ដឹងឲ្យជាក់១

 

-ត្រូវកំណត់ដឹង ១

 

-ត្រូវតែលះបង់១

 

-ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់១

 

-ត្រូវកំណត់ដឹងដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែង១

 

-ជាគ្រឿងបៀតបៀន១

 

-ជាគ្រឿងអន្តរាយ១

 

ហេតុនោះទើបចាត់ជា ១ វគ្គ ។

 

*************ចប់ បឋមបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

ឧទ្ទាននៃបឋមបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

សុទ្ធវគ្គ១ យមកវគ្គ១  សព្វវគ្គ១ ជរាវគ្គ១  អនិច្ចវគ្គជាគម្រប់ប្រាំ ១។

 

លោកចាត់ជាមួយ បណ្ណាសកៈ តាម សឡាយតនវគ្គ នោះ ។

 

ទុតិយបណ្ណាសកៈ

 

អវិជ្ជាវគ្គ

៦៧​​ ដល់ ​​៧៦

ឧទ្ទាននៃអវិជ្ជាវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីអវិជ្ជា១

 

-សញ្ញោជនៈ ពីរលើក

 

-អាសវៈ  ពីរលើក

 

-អនុស័យ ពីរលើក

 

-ការកំណត់ដឹង ១

 

-ធម៌គ្របសង្កត់ពីរលើក

 

ហេតុនោះទើបលោកចាត់ជា មួយវគ្គ ។

 

មិគជាលវគ្គ

៧៧​​ដល់  ៩៩

ឧទ្ទាននៃមិគជាលវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីព្រះមិគជាលៈ មានអាយុ២លើក

 

-អំពីព្រះ សមិទ្ធិ មានអាយុ ៤លើក

 

-អំពីព្រះឧបសេន មានអាយុ១លើក

 

-អំពីព្រះឧបវាណ មានអាយុ១លើក

 

-អំពី អាការររបស់ផស្សៈ ៦ មាន ៣​លើក ។

 

គិលានវគ្គ

១០០​​ដល់ ​១១៨

ឧទ្ទាននៃគិលានវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីភិក្ខុឈឺ  មានអាយុ២លើក

 

- អំពីព្រះរាធៈ មានអាយុ  មាន៣លើក

 

- អំពី អវិជ្ជា មាន ២លើក

 

- អំពី ពួកភិក្ខុ​១

 

- អំពីលោក ១

 

- អំពីព្រះ ផគ្គុនៈ មានអាយុ​១​។

 

ឆន្នវគ្គ

១១៩​​ ដល់ ​​១៥៣

ឧទ្ទាននៃឆ ន្នវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពីលោកបែកធ្លាយ​១

 

-លោកសូន្យ ១

 

-ធម៌សង្ខេប១

 

-ឆន្នត្ថេរ១

 

-បុណ្ណត្ថេរ ១

 

-ពាហិយត្ថេរ១

 

-តណ្ហាជាគ្រឿងញាប់ញ័រ មាន២ លើក

 

-ធម្មជាតជាគូៗ មាន២ លើក ។

 

ឆឡវគ្គ

១៥៤​​ ដល់ ​​១៨៩

ឧទ្ទាននៃឆឡវគ្គ នោះគឺ ៖

 

-និយាយអំពី ការរួបរួម ២ សូត្រ

 

-ការសាបសូន្យ

 

-ភិក្ខុអ្នកនៅដោយសេចក្តីប្រហែស១

 

-ការសង្រួម១

 

-សមាធិ១

 

-ការស្ងប់ស្ងាត់១

 

-របស់មិនមែនរបស់អ្នកទាំងឡាយ​មាន​២​សូត្រ

 

-ឧទករាមបុត្ត ១ ។

 

*************ចប់ ទុតិយបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

ឧទ្ទាននៃទុតិយបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

-អវិជ្ជាវគ្គ១  មិគជាលវគ្គ១  គិលានវគ្គ១ ឆន្នវគ្គជាគម្រប់បួន១

ឆឡវគ្គ១ ។

 

ហាសិបសូត្រនេះ ជាទុតិយបណ្ណាសកៈ ។

 

តតិយបណ្ណាសកៈ

 

យោគក្ខេមិវគ្គ

១៩០  ដល់  ២០៥

ឧទ្ទាននៃយោគក្ខេមិវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយអំពីបុគ្គលមានសេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ ១

 

-អំពីសុខទុក្ខកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យ (ចក្ខុ)​ជាដើម ១

 

-អំពី កើតនិងរលត់នៃទុក្ខ​១

 

-អំពី កើតនិងរលត់នៃលោក​១

 

-អំពី សេចក្តីប្រកាន់ថា​ប្រសើរជាដើម ១

 

-អំពី សំយោជនៈ ១

 

-អំពី ឧបាទាន ១

 

-អំពី បុគ្គលកំណត់ដឹង មាន ២ លើក

 

-អំពី ភិក្ខុឈរអែបស្តាប់ធម៌ ១ ។

 

លោកកាមគុណវគ្គ ទី ២

២០៧​​ ដល់  ២៤៨

ឧទ្ទាន នៃលោកាមគុណវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយ អំពី អន្ទាក់មាន ២​លើក

 

- អំពី ទីបំផុតនៃលោក ១

 

- អំពីកាមគុណ ១

 

- ព្រះឥន្ទបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត១

 

- ព្រះសារីបុត្ត ១

 

- ព្រះរាហុល១

 

- សំយោជនៈ១

 

-ឧបាទាន១

 

-ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា លោកកាមវគ្គ ។

 

គហបតិវគ្គ

២៤៩​​ ដល់ ​​២៨៤

ឧទ្ទាននៃគហបតិវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយអំពី ឧគ្គគហបតី នៅក្រុងវេសាលី១

 

-អំពីឧគ្គគហបតី អ្នកហត្ថិគ្រាម ក្នុងដែនវជ្ជី ១

 

-អំពីព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុងក្រុង នាឡន្ទា១

 

-អំពីព្រះបិណ្ឌោលការទ្វាជត្ថេរ១

 

-អំពីឃោសិត គហបតី១

 

-អំពីហាលិទ្ទកានិគហបតី១

 

-អំពីនកុលបិតាគហបតី១

 

-អំពីលោហិច្ចព្រាហ្មណ៍១

 

-អំពីវេរហញ្ចានិគោត្តាព្រាហ្មណី១ ។

 

ទេវទហវគ្គ

២៨៥​​ ដល់ ​​៣០៤

ឧទ្ទាននៃទេវទហវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយអំពីព្រះមានព្រះភាគគង់ក្នុងទេវទហនិគម១

 

-អំពីខណៈនៃការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌១

 

-អំពីការទទួលត្រេកអរនូវអារម្មណ៍១

 

-អំពីការមិនទទួលត្រេកអរនូវអារម្មណ៍ ដោយចិត្តមាន២ លើក

 

-អំពីព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហេតុ នៃការកើតឡើង នៃ

អារម្មណ៍ មានរូបជាដើម ៣ លើក

 

-អំពីអាយតនៈខាងក្នុង​និង​ខាងក្រៅ ២​លើក ។

 

លោកាមគុណវគ្គ

៣០៥​​ ដល់ ​៣២៦

ឧទ្ទាននៃ នវបុរាណវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយអំពី កម្ម១

 

-បដិបទាជាទីសប្បាយដើម្បីព្រះនិព្វាន ៤​លើក

 

-ភិក្ខុ មិនមានកិលេស ដូចជាកូនសិស្ស ១

 

-ព្រហ្មចរិយៈ មានប្រយោជន៍អ្វី១

 

-មានបរិយាយ ដែរឬ ១

 

-ភិក្ខុបរិបូណ៌ ដោយឥន្ទ្រិយ១

 

-ភិក្ខុគួរហៅថា ធម្មកថិក១ ។

 

*************ចប់ តតិយបណ្ណាសកៈ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

ឧទ្ទាននៃតតិយបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

-យោគក្ខេមិវគ្គ១

 

-លោកកាមគុណវគ្គ១

 

-គហបតិវគ្គ១

 

-ទេវហវគ្គ១

 

-នវបុរាណវគ្គ១

 

-ហេតុនោះបានជាហៅថា តតិយបណ្ណាសកៈ ។

 

ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ

 

នន្ទិក្ខយវគ្គ

៣២៧​​ ដល់ ​​៣៤០

ឧទ្ទាននៃនន្ទិក្ខយវគ្គនោះគឺ

 

-ទ្រង់សំដែងនន្ទិក្ខយៈ ៤ លើក

 

-ក្នុងជីវកម្ពវ័ន ២ លើក

 

-កោដ្ឋិកត្ថេរ ៣ លើក

 

-មិច្ឆាទិដ្ឋិ១

 

-សក្កាយទិដ្ឋិ១

 

អត្តានុទិដ្ឋិ១ ។

 

សដ្ឋីបេយ្យាល

៣៤១​​ដល់  ៣៥៨

ឧទ្ទាននៃសដ្ឋីបេយ្យាលនោះគឹ

 

-ទ្រង់សំដែងអំពីឆន្ទៈគួរលះបង់ ១៨​លើក

 

-អាយតនៈ ជា អតីត ២​លើកផង  ៩​លើកផង

 

-ទ្រង់សំដែង​អនិច្ចធម៌​១៨​លើក

 

-អាយតនៈ ខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ ៣ លើក

 

-សដ្ឋីបេយ្យាល គឺព្រះពុទ្ធជាពូជពង្សនៃព្រះអាទិត្យ បានត្រាស់ហើយ ។

 

*************      ចប់ សូត្រ ៦០                *********

 

សមុទ្ទវគ្គ

៣៥៩​​ដល់ ៣៩៣

ឧទ្ទាននៃសមុទ្ទវគ្គនោះគឺ

 

-ព្រះអង្គសំដែងប្រៀបពី សមុទ្ទ ២ រឿង

 

-រឿងព្រានសន្ទូច១

 

-ប្រៀបដូចដើមឈើមានជ័រ ដូចទឹកដោះ១

 

-រឿងព្រះមហាកោដ្ឋិកៈ១

 

-រឿងព្រះកាមភូ១

 

-រឿងព្រះឧទាយិ​១

 

-អាទិត្តបរិយាយជាគម្រប់ ប្រាំបី ១

 

-ទ្រង់សំដែងពីដៃជើង និង សន្លាក់ ២ រឿង

 

-ហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា វគ្គ​។

 

អាសីវិសវគ្គ

៣៩៤​​ ដល់  ៤៦១

ឧទ្ទាននៃអាសីវិសវគ្គនោះគឺ

 

-និយាយអំពី អាសីរពិស ១

 

-អំពី រថ ១

 

-អំពី អណ្តើក ១

 

-អំពី កំណាត់ឈើមាន ២ លើក

 

-អំពីភិក្ខុមានចិត្តទទឹកដោយ​រាគៈ ១

 

-អំពី ធម៌ជាទុក្ខ ១

 

-អំពី ដើមចារ ១

 

-អំពី ពិណ១

 

-អំពី សត្វ ៦​ពួក១

 

-អំពីកណ្តាប់ស្រូវដំណើប ១

 

-អំពីសង្គា្រមទេវតា និង អសុរ ១

 

*************ចប់ បណ្ណាសកៈទី ៤ ក្នុង សឡាយតនវគ្គ *********

 

ឧទ្ទាននៃបណ្ណាសកៈ ទី ៤ នោះគឺ ៖

 

-នន្ទិក្ខយវគ្គ១   សដ្ឋីបេយ្យាល១  សមុទ្ទវគ្គពោលអំពី ទឹក ១

 

បណ្ណាសកៈទី ៤នេះ  ព្រះមានព្រះភាគសំដែង ២ លើកហើយ

ក្នុងពួកនិបាត ៕

 


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 036)

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ

អដ្ឋមភាគ

៣៦

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

វេទនាសំយុត្ត

 

បឋមកសគាថវគ្គ

ឧទ្ទាននៃបឋមកសគាថវគ្គ នោះគឺ ៖

១ ដល់ ២៩

-និយាយអំពីពុទ្ធសាវកមានចិត្តតាំងមាំ ១

 

-អំពីសុខវេទនា​១

 

-អំពីការលះបង់រាគានុស័យ ជាដើម​១

 

-អំពីបាតាលមានក្នុងមហាសមុទ្រ ១

 

-អំពីការឃើញសុខវេទនា ថាជាទុក្ខ​ជាដើម​១

 

-អំពី សុខវេទនា ជាដើម ប្រៀបដោយសរ​ ១

 

-អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់  គិលានសាលាមាន ២ លើក

 

-អំពី វេទនា ៣ ជារបស់មិនទៀង​ជាដើម​ ១

 

-អំពី វេទនា ៣ មានផស្សៈ ជាមូល ១ ។

 

រហោគតវគ្គ

៣០

ឧទ្ទាននៃរហោគតវគ្គនោះគឺ ៖

៣០​ ដល់ ​៥៩

និយាយអំពីភិក្ខុសម្ងំនៅក្នុងទីស្ងាត់ ១

 

និយាយអំពីខ្យល់បក់ទៅក្នុងទិស មាន​២ លើក

 

និយាយអំពីផ្ទះសំណាក់ ១

 

អំពីព្រះអានន្ទទូលសួរ អំពីវេទនា មាន​២ លើក

 

អំពីភិក្ខុច្រើនរូប មាន​២ លើក

 

អំពីជាងឈើឈ្មោះកង្កៈ ១

 

អំពីវេទនា មាន​២ ជាដើម ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយ ១ ។

 

អដ្ឋសតបរិយាយវគ្គ

៦១

ឧទ្ទាននៃអដ្ឋសតបរិយាយវគ្គនោះគឺ ៖

៦១​ ដល់ ៨១

ពោលអំពី សិវកបរិព្វាជក​១

 

អំពីព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងធម្មបរិយាយ មាន​ មួយរយប្រាំបី ១

 

អំពីភិក្ខុមួយរូបទូលសួរព្រះអង្គ ១

 

អំពីកាលមុនដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹង ១

 

អំពីញាណកើតឡើងដល់ព្រះអង្គ​១

 

អំពីសម្ពហុលភិក្ខុ ១

 

អំពីសមណព្រាហ្មណ៍ មាន​៣​លើក

 

អំពីវេទនាសុទ្ធ ១

 

អំពីបីតិប្រកបដោយអាមិស និង ប្រាសចាកអាមិស ១ ។

 

ចប់ វេទនា សំយុត្ត ។

 

មាតុគាមសំយុត្ត

៨២

បេយ្យាលវគ្គ

៨២

ឧទ្ទាននៃបេយ្យាលវគ្គនោះគឺ ៖

៨២​ ដល់ ​៩៤

និយាយអំពីមាតុគ្រាមជាទីពេញចិត្ត និង មិនជាទីពេញចិត្ត របស់បុរស ២លើក

 

អំពីអាវេណិកទុក្ខ ១

 

អំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយធម៌ ៣ យ៉ាង ១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធ ១

 

អំពីមាតុគ្រាមក្រោធ ១

 

ចងគំនុំ ១

 

ច្រណែន ១

 

កំណាញ់ ១

 

អំពីមាតុគ្រាមប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្តី ១

 

ទ្រុស្តសីល ១

 

ជាអ្នកមិនចេះដឹង ១

 

មានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ១

 

ភ្លេចស្មារតី ១

 

វេរា​៥​ យ៉ាង ១ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយក្នុងកណ្ហបក្ខ

(ចំណែកខ្មៅ)  ចំពោះព្រះអនុរុទ្ធ 

 

អំពីមាតុគ្រាមមិនក្រោធ ១  មិនមានការចងគំនុំ​១  មិនមានសេចក្តីច្រណែន ១   មិនមានសេចក្តីកំណាញ់ ១   មិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្តី ១    មានសីល ១

ជាអ្នកចេះដឹងច្រើន១   មានសេចក្តីព្យាយាម ១  មានសតិ ១   មានសីល

ប្រាំ ១     ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយទុកក្នុង សុក្កបក្ខ

(ចំណែក ស) ចំពោះព្រះ អនុរុទ្ធ ។

 

មាតុគ្គាមពលវគ្គ

៩៦

ឧទ្ទាននៃមាតុគ្គាមបលវគ្គនោះគឺ ៖

៩៦ ដល់ ​១០៦

និយាយអំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយកម្លាំង ប្រាំ ជាអ្នកក្លៀវក្លា​១

 

អំពីមាតុគ្រាមបង្គ្របប្តី​១

 

អំពីមាតុគ្រាមគ្របសង្កត់ប្តី ១

 

អំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយអង្គ ១

 

អំពីពួកញាតិឲ្យមាតុគ្រាមវិនាសជាគំរប់ប្រាំ ១

 

អំពីហេតុ ១

 

អំពីស្ថានពីរលើក

 

អំពីមាតុគ្រាមក្លៀវក្លា ១

 

អំពីអរិយសាវិកាចំរើនដោយសេចក្តី ចំរើ​ន ១  រួមត្រូវជា ១០ ។

 

ជម្ពុខាទកសំយុត្ត

១០៨

ឧទ្ទាននៃជម្ពុខាទកសំយុត្តនោះគឺ ៖

១០៨​ ដល់ ១២៧

និយាយអំពី ព្រះនិព្វាន​១

 

អំពីព្រះ អរហន្ត ១

 

អំពីធម្មវាទីបុគ្គល ១

 

អំពីប្រព្រឹត្តព្រហ្មណ៍ចរិយៈដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ១

 

អំពីការដកដង្ហើមចេញ ១

 

អំពីការដកដង្ហើមចេញ ដ៏ឧត្តម ១

 

អំពី វេទនា១   អំពីអាសវៈ១    អំពីអវិជ្ជា១   អំពីតណ្ហា១  អំពីឧឃៈ១ 

 

អំពីឧបាទាន១   ​​​អំពីភព១   អំពីទុក្ខ១   អំពីសក្កាយ១  អំពីសេចក្តី

ត្រេកអរ  ដែលបុព្វជិតធ្វើបានដោយកម្រ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ១ ។

 

សាមណ្ឌកសំយុត្ត

១២៨ ដល់ ១៣០

មោគ្គល្លានសំយុត្ត

១៣១​

ឧទ្ទាននៃមោគ្គល្លានសំយុត្តនោះគឺ ៖

១៣១​​ ដល់ ១៧៣

និយាយអំពីឈានដែលប្រកបដោយវិតក្ក១

 

អំពីឈានដែល មិនមាន​វិតក្ក១

 

អំពីការសោយសេចក្តីសុខដោយកាយ​១

 

អំពីកិរិយានៅព្រងើយកន្តើយ១

 

អំពីអាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន១

 

អំពីវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន១

 

អំពីអាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន១

 

អំពីនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន១

 

អំពីចេតោសមាធិ មិនមាននិមិត្ត១

 

អំពីសក្កទេវានមិន្ទ១

 

អំពីចន្ទនទេវបុត្ត (ជាដើម) ១   រួបរួមជា ១១ ។

 

ចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្ត

១៧៤

ឧទ្ទាននៃចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្តនោះគឺ ៖

១៧៤​ ដល់  ២២៦

និយយអំពីសញ្ញោជនៈ១

 

ព្រះឥសិទត្ត ២ លើក  ព្រះមហកៈ១    ព្រះកាមភូ១    ព្រះកោទត្ត១

និគ្គណ្ឋនាដបុត្ត១    អចេលកស្សប១    ចិត្តគហបតិឈឺ១ ។

 

គាមណិសំយុត្ត

២២៧

ឧទ្ទាននៃគាមណិសំយុត្តនោះគឺ ៖

២២៧  ដល់ ៣៤៩

និយាយអំពីចណ្ឌគាមណី១

 

អំពីតាលបុត្តគាមណី១

 

អំពីយោធាជីវគាមណី១

 

អំពីហត្ថារោហគាមណី១

 

អំពីអស្សារោហគាមណី១

 

អំពីពួកព្រាហ្មណ៍ស្រុកបច្ឆាភូមិ១

 

អំពីការសម្តែងធម៌១

 

អំពីការពិចារណា១

 

អំពីសេចក្តីអនុគ្រោះត្រកូល១

 

អំពីបណិចូឡកគាមណី១

 

អំពីគន្ធគាមណី១

 

អំពីរាសិយគាមណី១

 

អំពីបាដលិយគាមណី១ ។

 

អសង្ខតសំយុត្ត

៣៥០

បឋមវគ្គ

៣៥០

ឧទ្ទាននៃអសង្ខតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៥០​​ ដល់  ៣៥៣

និយាយអំពីកាយគតាសតិ១

 

សមថៈ និងវិបស្សនា១

 

សមាធិដែលប្រកបដោយវិតក្កៈជាដើម១

 

សមាធិមានសុញ្ញតសមាធិជាដើម១

 

សតិបដ្ឋាន១

 

សម្មប្បធាន១

 

ឥទ្ធិបាទ១

 

ឥន្ទ្រិយ១   ពលៈ១   ពោជ្ឈង្គៈ១    ជា១១  និង អដ្ឋង្គិកមគ្គ

ហៅថា ឧទ្ទាន នៃ   អសង្គតសំយុត្តនោះ 

 

អសង្ខតសំយុត្ត

៣៥៤

ទុតិយវគ្គ

៣៥៤

ឧទ្ទាននៃអសង្ខតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៥៤  ដល់ ៣៧៥

និយាយអំពី អសង្ខតធម៌ ១

 

ធម៌មិនបង្អោនទៅរក រាគាទិកិ្កលេស១

 

ធម៌មិនមាន អាសវៈ១

 

ធម៌ពិត​១

 

ត្រើយគឺព្រះនិព្វាន ១

 

ធម៌ល្អិត១   ធម៌ដែលសត្វ ឃើញដោយកម្រក្រៃពេក១

ធម៌មិនចាស់គ្រាំគ្រា១   ធម៌ទៀងទាត់១    ធម៌មិនវិនាស១ 

ធម៌ដែលមើលមិនឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណ១

ធម៌គ្មានដំណើរយឺតយូរ១   ធម៌ស្ងប់១ ។

 

ធម៌មិនស្លាប់១   ធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លា១     សិវធម៌ (ធម៌ជាទីសម្រាន្ត) ១

ធម៌ជាទីក្សេម១   ធម៌ជាទីក្ស័យតណ្ហា១  ធម៌ជាទីអស្ចារ្យ១

ធម៌មិនធ្លាប់មាន១    សេចក្តីមិនអន្តរាយ១   ធម៌មិនមានអន្តរាយ១

និព្វាន១  នេះព្រះសុគតទ្រង់សម្តែងទុកហើយ ។

 

ធម៌មិនមានព្យាបាទ១    ធម៌ប្រាសចាកតម្រេក១   ធម៌បរិសុទ្ធ១

ធម៌ជាទីផុតចាកកិលេស១   ធម៌មិនមានអាល័យ១ ​ ធម៌ជាទីពឹង១

ធម៌ជាទីពួន១   ធម៌ជាទីការពារ១ ធម៌ជាទីរឭក១ 

ធម៌ជាទីប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខ ១ ។

 

អព្យាកតសំយុត្ត

៣៧៦

ឧទ្ទាននៃអព្យាកតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៧៦ ដល់ ៤៤០

ពោលអំពីនាងខេមាថេរី១

 

អំពិអនុរាធត្ថេរ១

 

អំពីព្រះសារីបុត្ត មាន ៣ លើក

 

អំពីព្រះមហាកោដ្ឋិត១

 

អំពីព្រះមហាមោគ្គល្លាន១

 

អំពីវច្ឆគោត្តបរិព្វាជក១

 

អំពីពួកសមណព្រាហ្មណ៍ប្រជុំគ្នា ក្នុង កុតុហលសាលា១

 

អំពីព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុ១

 

អំពីព្រះសភិយកច្ចានៈ១  ជាគំរប់ ១១ ។

 

ឧទ្ទាននៃសឡាយតនវគ្គនោះគឺ ៖

៤៤០

សឡាយតនសំយុត្ត១   វេទនាសំយុត្ត១    មាតុគ្គាមសំយុតុត១

ជម្ពុខាទកសំយុត្ត១  សាមណ្ឌកសំយុត្ត១   មោគ្គល្លានសំយុត្ត១

ចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្ត១    គាមណិសំយុត្ត១   អសង្ខតសំយុត្ត១

អព្យាកតសំយុត្ត១  រួម ជា ១០ ៕

 
សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 037)

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ

នវមភាគ

៣៧

​(ព.. ២៤៩៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

អវិជ្ជាវគ្គ

 

ឧទ្ទាននៃអវិជ្ជាវគ្គនោះគឺ

១ ដល់ ២៧

និទានអំពីអវិជ្ជា១

 

អំពីពាក់កណ្តាលនៃព្រហ្មចរិយៈ១

 

អំពីព្រះសារីបុត្ត១

 

អំពីជានុស្សោណ៌ព្រាហ្មណ៍១

 

អំពីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី១

 

អំពីភិក្ខុមួយរូបចូលទៅក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភាគ២លើក

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគសម្តែងចែក អដ្ឋង្គិកមគ្គ១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូចចុងនៃស្រូវ១

 

អំពីនន្ទិយបរិព្វាជក១ ។

 

វិហារវគ្គ

២៨

ឧទ្ទាននៃវិហារវគ្គនោះគឺ

២៨  ដល់ ៣៧

និយាយអំពីវិហារធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគមាន២ លើក

 

អំពីសេក្ខ១

 

អំពីធម៌ ៨ យ៉ាងដែលបុគ្គលចម្រើនឲ្យច្រើនហើយ ដែលមិនទាន់

កើតឡើង  រមែងកើតឡើងមាន​២​លើក

 

និយាយអំពីធម៌ ៨ យ៉ាងដែលបរិសុទ្ធ មាន២​លើក

 

អំពីធម៌ដែលព្រះភន្ទដ៏មានអាយុ សួរព្រះអានន្ទក្នុង កុក្កុដារាម មាន ៣លើក ។

 

មិច្ឆត្តវគ្គ

៣៨

ឧទ្ទាននៃមិច្ឆត្តវគ្គនោះគឺ

៣៨ ដល់ ៤៧

និយាយអំពីមិច្ឆត្ត១

 

អំពីអកុសលធម៌១

 

អំពីបដិបទាមាន​២​លើក

 

អំពីចិត្តប្រៀបដូចក្អម១

 

អំពីអរិយសម្មាសមាធិ១

 

អំពីវេទនា១

 

អំពីព្រះឧត្តិយដ៏មានអាយុ១ ។

 

បដិបត្តិវគ្គ

៤៨

ឧទ្ទាននៃបដិបត្តិវគ្គនោះគឺ

៤៨​ ដល់ ៥៧

ពោលអំពីសេចក្តីប្រតិបត្តិ១

 

អំពីបុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិ១

 

អំពីការលះបង់១

 

អំពីការដល់ត្រើយ គឺព្រះ និព្វាន ១

 

អំពីសាមញ្ញគុណ មាន​២ លើក

 

អំពីព្រហ្មញ្ញគុណដទៃទៀត មាន២ លើក

 

អំពីព្រហ្មចរិយៈ មាន២លើក ព្រោះហេតុនោះទើបហៅថា បដិបត្តិវគ្គ។

 

អញ្ញតិត្ថិយវគ្គ

៥៨

ឧទ្ទាននៃអញ្ញតិត្ថិយវគ្គនោះគឺ

៥៨  ដល់ ៦២

ពោលអំពីការប្រាសចាករាគៈ១

 

អំពីការលះសញ្ញោជនៈ១

 

អំពីការដកចេញនូវអនុស័យ១

 

អំពីការកំណត់ដឹងកាលដ៏វែងឆ្ងាយ១

 

អំពីការអស់ទៅនៃអាសវៈ១

 

អំពីការធ្វើឲ្យច្បាស់នូវវិជ្ជានិង​វិមុត្តិ១

 

អំពីញាណទស្សនៈ១

 

អំពីអនុបាទា បរិនិព្វាន១  ទៀត  ជាគំរប់ ៨ ។

 

សុរិយបេយ្យាល

៦៣

ឧទ្ទាននៃសុរិយបេយ្យាលនោះគឺ

៦៣ ដល់ ៦៩

ពោលអំពីការបរិបូណ៌ដោយចិត្តល្អ១

 

អំពីសីល១

 

អំពីសេចក្តីពេញចិត្ត១

 

អំពីការបរិបូណ៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លា១

 

អំពីការឃើញត្រូវ១

 

អំពីសេចក្តីមិនប្រមាទ១

 

អំពិយោនិសោមនសិការៈ១ទៀត ជាគំរប់ ៧ 

 

ឯកធម្មបេយ្យាល

៧០

ឧទ្ទាននៃឯកធម្មបេយ្យាលនោះគឺ

៧០ ដល់ ៧៥

ពោលអំពីកល្យាណមិត្ត១

 

អំពីសីល១

 

អំពីសេចក្តីពេញចិត្ត១

 

អំពីការបរិបូណ៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លា១

 

អំពីការឃើញ១

 

អំពីសេចក្តីមិនប្រមាទ១

 

អំពិយោនិសោមនសិការៈ១ទៀត ជាគំរប់ ៧ 

 

នាហន្តឯកធម្មបេយ្យាល

៧៦

ឧទ្ទាននៃនាហន្តឯកធម្មបេយ្យាលនោះគឺ

៧៦ ដល់ ៨២

ពោលអំពីការបរិបូណ៌ដោយកល្យាណមិត្ត១

 

អំពីសីល១

 

អំពីសេចក្តីពេញចិត្ត១

 

អំពីការបរិបូណ៌ដោយចិត្តជ្រះថ្លា១

 

អំពីការឃើញត្រូវ១

 

អំពីសេចក្តីមិនប្រមាទ១

 

អំពិយោនិសោមនសិការៈ១ទៀត ជាគំរប់ ៧ 

 

គង្គាបេយ្យាល

៨៣

ឧទ្ទាននៃគង្គាបេយ្យាលនោះគឺ

៨៣ ដល់ ៩០

ពោលអំពីទន្លេហូរទៅកាន់ទិសខាងកើតមាន ៦ លើក

 

អំពីទន្លេហូរទៅកាន់សមុទ្រ មាន ៦ លើក  រួមជាធម៌មាន ១២ លើក

ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា មួយវគ្គ ។

 

និយាយអំពីមគ្គដែលអាស្រ័យសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់  ដូចទន្លេដែលហូរ

ទៅកាន់ទិសខាងកើត  មានក្នុងគង្គាបេយ្យាល រួមជា ១២លើក

ចាត់ថាចប់ ឧបមាទី​១​។

 

គង្គាបេយ្យាលី

៩១

ឧទ្ទាននៃគង្គាបេយ្យាលីនោះគឺ

៩១  ដល់ ១១០

ពោលអំពីទន្លេហូរទៅកាន់ទិសខាងកើតមាន ៦ លើក ហូរទៅកាន់សមុទ្រ មាន ៦ លើក ។ ៦ ពីរដង ត្រូវជា ១២ លើក

ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា មួយវគ្គ ។

 

ពោលអំពីមគ្គ ដែលបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វាន មាន២១២លើក   មាន

៦ លើកពីរដង រួមជា​១២​លើក   ចាត់ជាចប់ឧបមាទី ៤ ។

 

អប្បមាទវគ្គ

១១១

ឧទ្ទាននៃអប្បមាទវគ្គនោះគឺ

១១១ ដល់ ១២១

និយាយអំពីព្រះតថាគតប្រសើរជាងពួកសត្វ១

 

អំពីស្នាមជើង (សត្វ) ១

 

អំពី បង្កង់ផ្ទះ មានកំពូល​១

 

អំពីក្លិន នៃឫស ១

 

អំពីក្លិន នៃខ្លឹម ១

 

អំពីផ្លាម្លិះលា ១

 

អំពីស្តេច ១

 

អំពី ព្រះចន្ទ១

 

ព្រះអាទិត្យ១

 

អំពិសំពត់១  ​ត្រូវជា បទ គំរប់​១០ ។

(បណ្ឌិតគប្បីពង្រីកសេចក្តីឲ្យពិស្តារត្រង់សេចក្តីដែលនិយាយអំពីព្រះតថាគតផងចុះ)។

 

ពលករណីយវគ្គ

១២២

ឧទ្ទាននៃពលករណីយវគ្គនោះគឺ

១២២ ដល់ ១៤៥

និយាយអំពីការងារដែលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំង១

 

អំពីពីជគាមនិង​កូតគាមដែលលូតលាស់១

 

អំពីនាគអាស្រ័យនៅក្នុងភ្នំ១

 

អំពីដើមឈើ១   អំពីក្អមផ្កាប់១  អំពីចុងស្រួចនៃស្រូវ១   អំពីខ្យល់ឯអាកាស១  ​អំពីភ្លៀង២លើក   អំពីនាវា១  អំពីពួកមនុស្ស បកកាន់ផ្ទះសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ១   អំពីទន្លេគង្គារ ។

 

ឯសនាវគ្គ

១៤៦

ឧទ្ទាននៃឯសនាវគ្គនោះគឺ

១៤៦ ដល់ ១៥៨

និយាយអមបិការស្វែងរក១

 

អំបិការប្រកាន់១

 

អំពីអាសវៈ១

 

អំពីទុក្ខតាធម៌១

 

អំពីសសរគោល៣​យ៉ាង១

 

អំពីមន្ទិល១

 

អំពីសេចក្តីលំបាក១

 

អំពីវេទនា១

 

អំពីការអស់ទៅនៃតណ្ហា២ លើក ។

 

ឱឃវគ្គ

១៥៩

ឧទ្ទាននៃឱឃវគ្គនោះគឺ

១៥៩ ដល់ ១៦៧

និយាយអំពី ឱឃៈ (អន្លង់) ១

 

អំពីយោគៈ (កិលេសជាគ្រឿងប្រកប) ១

 

អំពីឧបាទាន១

 

អំពី គន្ថៈ (កិលេសជាគ្រឿងដោតក្រង)១

 

អំពីអនុសយៈ (កិលេសជាគ្រឿងដេកត្រាំ)១

 

អំពីកាមគុណ១

 

អំពីនីវរណៈ១

 

អំពីខន្ធ១

 

អំពីសញ្ញោជនៈជាចំណែកខាងក្រោម១   ខាងលើ១ ។

 

ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត

១៦៨

បព្វតវគ្គ

១៦៨

ឧទ្ទាននៃបព្វតវគ្គនោះគឺ

១៦៨ ដល់ ២០១

និយាយអំពីសេ្តចភ្នំឈ្មោះហិមវន្ត១

 

កាយ​១   សីល១ វត្តរបស់ព្រះសារីបុត្ត១

 

ភិក្ខុសួរនូវពាក្យងា ពោជ្ឈង្គ១

 

បរិព្វាជកឈ្មោះកុណ្ឌលិយ១

 

ផ្ទះមានកំពូល១

 

ព្រះឧបវាណ១ និងការកើតឡើងនៃសត្តពោជ្ឈង្គ២ លើកដទៃទៀត ។

 

គិលានវគ្គ

២០២

ឧទ្ទាននៃគិលានវគ្គនោះគឺ

២០២ ដល់ ២០៦

និយាយអំពីពួកសត្វ១

 

ឧបមាដូចព្រះអាទិត្យមាន​២​រឿង

 

ជម្ងឺមាន ៣ រឿងដទៃទៀត

 

បុគ្គលដល់ត្រើយ១

 

លះបង់ពោជ្ឈង្គ១

 

មគ្គដ៏ប្រសើរ១

 

ពោជ្ឈង្គប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វាន១ ។

 

ឧទាយិវគ្គ

២០៧

ឧទ្ទាននៃឧទាយិវគ្គនោះគឺ

២០៧ ដល់ ២៣៣

ពោលអំពីពោជ្ឈង្គប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹង១

 

អំពីការសម្តែងពោជ្ឈង្គ១

 

អំពីធម៌ជាហេតុ ជាទីតាំងនៃកាមរាគ១

 

អំពីការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយមិនមានឧបាយប្រាជ្ញា១

 

អំពី អបរិហានីយធម៌១

 

អំពីការ​អស់ទៅនៃតណ្ហា១

 

អំពីការ​ រលត់នៃតណ្ហា១

 

អំពីការ ចាក់ទម្លុះនូវរាគាទិក្កិលេស១

 

អំពីទ្រង់មិនឃើញធម៌ដទៃ សូម្បីមួយ ១

 

អំពីព្រះឧទាយិ ដ៏មានអាយុ ១ ។

 

នីវរណវគ្គ

២៣៤

ឧទ្ទាននៃនីវរណវគ្គនោះគឺ

២៣៤ ដល់ ២៤៩

និយាយអំពីកុសលមាន ២​លើក

 

អំពីឧបក្កិលេស១

 

អំពី អយោនិសោមនសិការៈ និង យោនិសោមនសិការៈ ២ លើក

 

អំពីពោជ្ឈង្គទាំង ៧ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសេចក្តីចំរើន ១

 

អំពីពោជ្ឈង្គទាំង ៧  មិនមែនជាគ្រឿងរារាំង១

 

អំពី អបរិហានីយធម៌១

 

អំពីធម៌ ជាគ្រឿង បិទបាំង  និង​ធម៌ជាគ្រឿងរារាំង ប្រៀបដូចដើមឈើ

ធំៗ ១

 

អំពីនីវរណធម៌១    រួមទាំងអស់ជា ១០ ។

 

ចក្កវត្តិវគ្គ

២៥០

ឧទ្ទាននៃចក្កវត្តិវគ្គនោះគឺ

២៥០ ដល់ ២៥៨

និយាយអំពីការលះបង់មាន ៣ ប្រការ ១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដោយស្តេច ចក្កពត្តិ១

 

អំពី មគ្គ ជាំគ្រឿងញាំញី មារ និង​សេនានៃមារ​១

 

អំពី ការប្រៀបដោយ មនុស្ស ឥតប្រាជ្ញា​១  ដោយមនុស្សមានប្រាជ្ញា ១

ដោយមនុស្សកំសត់១  ដោយមនុស្សមិនកំសត់១  ដោយព្រះអាទិត្យរះ

ឡើង១

 

អំពីធម៌ជាអង្គ មានន ២ លើក   ​រួមជា ១០ ។

 

ពោជ្ឈង្គឆដ្ឋក

២៥៩

មានឧទ្ទានថា

២៥៩ ដល់ ៣២០

គឺនិយាយអំពីអាហារ  អំពីបរិយាយ   អំពីភ្លើង    អមពីផ្សាយមេត្តា

អំពីរឿងសគារវព្រាហ្មណ៍   អំពីរឿង អភយរាជកុមារ សួរប្រស្នា

នាភ្នំគិជ្ឈកូដ ។    (ចប់ពោជ្ឈង្គ ឆដ្ឋក ទី ៦)

 

 

 

ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត

៣២១

អានាបានវគ្គ ទី៧

៣២១ ដល់ ៣៣៤

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

 

អដ្ឋិសញ្ញា ១  បុឡវកសញ្ញា១   វិនិលកសញ្ញា១   វិច្ឆិទ្ទកសញ្ញា១

ឧទ្លុមាកសញ្ញា១   ជាគំរប់ប្រាំ       មេត្តា១ ករុណា១  មុទិតា១  ឧបេក្ខា១

អានាបានៈ១  ​រួមទាំងអស់ជា ១០ ។

 

និរោធវគ្គ ទី ៨

៣៣៥

អសុភសញ្ញា១    មរណសញ្ញា១   អាហារេបដិកូលសញ្ញា១

សព្វលោកេអនភិរតសញ្ញា១      អនិច្ចសញ្ញា១   អនិច្ចេទុក្ខសញ្ញា១

ទុក្ខេអនត្តសញ្ញា១     ​បហានសញ្ញា១  វិរាគសញ្ញា១   និរោធសញ្ញា១

រួមទាំងអស់ត្រូវជា ១០ គត់ ។

 

គង្គាបេយ្យាលទី ៩

៣៣៥

និយាយអំពីទន្លេគង្គា មានទំនាបទៅខាងកើត មាន ៦ លើក

 

ទន្លេគង្គា មានទំនាបទៅរកសមុទ្រ ៦ លើក

 

ទាំង ៦ លើក​២ ដងនោះ   រួមជា​១២​លើក ។  ហេតុនោះបានជាលោក

ឲ្យឈ្មោះថា​វគ្គ ។

 

អប្បមាទវគ្គ ទី ១០

៣៣៦

ពាក្យថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ   រាប់តាំងពីពួកសត្វមិនមានជើងក្តី

មានជើង២​ក្តី  មានជើង៤ក្តី   មានជើងច្រើនក្តី    បណ្ឌិតត្រូវធ្វើឲ្យ

ពិស្តាផងចុះ ។

 

ព្រះតថាគតប្រសើរជាងសត្វទាំងអស់ ១     ស្នាមជើងដំរី  ធំជាងស្នាម

ជើងសត្វទាំងអស់១    កំពូលផ្ទះខ្ពស់ជាងគ្រឿងផ្ទះទាំងអស់១

ក្លិនឫសស្កា   ប្រសើរជាងក្លិនឫសទាំងអស់ ១   ក្លិនខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហម ប្រ

សើរជាងក្លិនខ្លឹមទាំងអស់១   ក្លិនផ្កាម្លិះ ប្រសើរជាងក្លិនផ្កាទាំងអស់១

ស្តេចចក្កពត្តិ ប្រសើរជាងស្តេចទាំងអស់១   ពន្លឺព្រះចន្ទ  ប្រសើរជាងពន្លឺ

ផ្កាយទាំងអស់១    ព្រះអាទិត្យរុងរឿងក្នុងសរទសម័យ១  សំពត់កាសិក

ពស្ត្រ  ប្រសើរជាងសមពត់ទាំងអស់១   ត្រូវជា ១០ គត់ ។

 

ពលករណីយវគ្គ ទី ១១

៣៣៧

ពាក្យថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ  ដូចការងារណាមួយដែលត្រូវធ្វើ

ដោយកម្លាំង  ដូច្នេះជាដើម  បណ្ឌិតត្រូវសម្តែងឲ្យពិស្តាផងចុះ ។

 

ការងារដែលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំង១  ​ពិជគាម និងកូតគាម(អាស្រ័យផែន

ដីទើបលូតលាស់ឡើងបាន) ១    ​នាគ​(អាស្រ័យភ្នំហិមពាន្ត  ទើបចំរើន

កាយបាន​)១     ដើមឈើទ្រេតទៅទិសខាងកើត  កាលបើគេកាត់គល់

រមែងរលំទៅទិសខាងកើត១    ឆ្នាំងផ្កាប់ទឹកមិនដែលហូរចូល១​

ចុងស្រួចនៃស្រូវ គេដាក់មិនស្រួល  តែងមុតដៃជើង១      ខ្យល់លើអាកាស រមែងបក់ទៅគ្រប់ទិស១    អកាលមេឃ បក់ផាត់ធូលី

ឲ្យស្រឡះ១  ខ្យល់ព្យុះបក់ផាត់មហាមេឃឲ្យស្រឡះ១     ចំណងនាវា

សមុទ្រតែងពុកផុយ១     ផ្ទះសម្រាប់អ្នកដំណើរ១    ទន្លេគង្គា (ដែល

មានទំនាបទៅទិសខាងកើត មិនអាចអ្នកណាបំបែរឲ្យមានទំនាបទៅ

រកទិសខាងលិចវិញបាន) ១ ។

(ពលករណីយវគ្គ  បណ្ឌិតត្រូវសំដែងឲ្យពិស្តារ តាមទំនងពោជ្ឈង្គ

នៃពោជ្ឈង្គសំយុត្តផងចុះ)

 

ឯសនាវគ្គ  ទី​១២

៣៣៨

ពាក្យថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ  ការស្វែងរកនេះមាន ៣​យ៉ាង ។

ការស្វែងរក ៣ យ៉ាង  តើដូចម្តេចខ្លះ ។ ការស្វែងរក ៣ យ៉ាងនោះគឺ ៖

ការស្វែងរកកាម១   ការស្វែងរកភព១    ការស្វែងរកព្រហ្មចរិយ ជា

មិច្ឆាទិដ្ឋិ១     ប៉ុណ្ណេះជាដើម  បណ្ឌិតត្រូវធ្វើឲ្យពិស្តាផងចុះ ។

 

និយាយពីការស្វែងរកផ្សេងៗ១     អាសវៈ១    ភព១    ទុក្ខតាធម៌៣យ៉ាង

១(កិលេស)     ដូចសសរខឿន១   មន្ទិល១   សេចក្តីលំបាក១    វេទនា១

តណ្ហា១ ។

(ឯសនាបេយ្យាលនៃពោជ្ឈង្គសំយុត្ត    អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយត្រូវសម្តែង

ឲ្យពិស្តារ​តាមវិវេកនិស្សិតផងចុះ) ។     

 

ឧឃវគ្គ ទី ១៣

៣៤០

និយាយអំពី ឧឃៈ១    យោគៈ១    គន្ថៈ១   អនុស័យ១    កាមគុណ១

នីវរណៈ១   ខន្ធ១   ឧទ្ថម្កាតិយសំយោជនៈ១ ។

 

វគ្គទី ១៤

៣៤០

និយាយអំពីទន្លេគង្គាមានទំនាបទៅខាងកើត ៦​លើក    ទន្លេគង្គាមាន

ទំនាបទៅរកសមុទ្រ ៦​លើក   ទាំង៦លើក២ ដង នោះ រួមជា១២លើក

ហេតុនោះបានជាហៅថាវគ្គ ។

(គង្គាបេយ្យាល នៃពោជ្ឈង្គសំយុត្ត   បណ្ឌិតត្រូវសម្តែងឲ្យពិស្តារ

តាមទំនងរាគៈ ផងចុះ) ។

 

វគ្គ ទី ១៥

៣៤០

ព្រះតថាគតប្រសើរជាងសត្វទាំងអស់ ១     ស្នាមជើងដំរី ធំជាង

ស្នាមជើងសត្វទាំងអស់១    កំពូលផ្ទះខ្ពស់ជាងគ្រឿងផ្ទះទាំងអស់១

ក្លិនឫសស្កា   ប្រសើរជាងក្លិនឫសទាំងអស់ ១   ក្លិនខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហម ប្រ

សើរជាងក្លិនខ្លឹមទាំងអស់១   ក្លិនផ្កាម្លិះ ប្រសើរជាងក្លិនផ្កាទាំងអស់១

ស្តេចចក្កពត្តិ ប្រសើរជាងស្តេចទាំងអស់១   រស្មីព្រះចន្ទ  ប្រសើរជាងរស្មិ

ផ្កាយទាំងអស់១    ព្រះអាទិត្យរុងរឿងក្នុងសរទសម័យ១  សំពត់កាសិក

ពស្ត្រ  ប្រសើរជាងសមពត់ទាំងអស់១   ត្រូវជា ១០ គត់ ។

(អប្បមាទវគ្គ    ត្រូវសម្តែងឲ្យពិស្តារ តាមទំនង​រាគៈ ផងចុះ ) ។

 

វគ្គ ទី ១៦

៣៤១

ការងារដែលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំង១  ​ពិជគាម និងកូតគាម(អាស្រ័យ ដីទើបលូតលាស់បាន) ១    ​នាគ​(អាស្រ័យភ្នំហិមពាន្ត  ទើបចំរើន

ធំបាន​)១     ដើមឈើទ្រេតទៅទិសខាងកើត១   ឆ្នាំងផ្កាប់ ទឹកមិន

ដែលហូរចូល១​   ចុងស្រួចនៃស្រូវ គេដាក់មិនស្រួល  តែងមុតដៃជើង១      ខ្យល់លើអាកាស រមែងបក់ទៅគ្រប់ទិស១    អកាលមេឃ បក់ផាត់ផង់ធូលីឲ្យស្រឡះ ២លើក   ចំណងនាវាសមុទ្រ រមែង ពុក

ផុយ១     ផ្ទះសម្រាប់អ្នកដំណើរ១    ទន្លេគង្គា (ដែលមានទំនាបទៅ

ទិសខាងកើត មិនអាចអ្នកណាបំបែរឲ្យមានទំនាបទៅ

រកទិសខាងលិចវិញបាន) ១ ។

(ពលករណីយវគ្គ  ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត បណ្ឌិតត្រូវធ្វើឲ្យពិស្តារ តាមទំនង

រាគៈ ផងចុះ) ។

 

ឯសនាវគ្គ នៃពោជ្ឈង្គសំយុត្តទី ១៧

៣៤២

និយាយអមពីការស្វែងរកផ្សេងៗ១  ​អាសវៈ១   ភព១   ទុក្ខតាធម៌៣

យ៉ាង១  (កិលេស) ឌូច សសរខឿន១ មន្ទិល១  សេចក្តីលំបាក១

វេទនា១   តណ្ហា១ ។

 

វគ្គ ទី ១៨   ​(ចប់)

៣៤២

និយាយអំពី ​  ឱឃៈ១    យោគៈ១   ឧបាទាន១   គន្ថៈ១    អនុស័យ១

កាមគុណ១   នីវរណៈ១   ខន្ធ១   ឧទ្ធម្ភាតិយសំយោជនៈ១ 

(ឱឃវគ្គ  បណ្ឌិតត្រូវសម្តែងឲ្យពិស្តារតាមទំនងនៃការលះបង់ 

រាគៈ  ទោសៈ ​មោហៈ  ជាទីបំផុតផងចុះ) ។

(មគ្គសំយុត្ត  បណ្ឌិតបានធ្វើឲ្យពិស្តារហើយបែបណា ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត ក៏ត្រូវសម្តែងឲ្យពិស្តារបែបនោះដែរ) 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 038)

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ

ទសមភាគ

៣៨

​(ព.. ២៤៩៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សតិប្បដ្ឋានសំយុត្ត

 

អម្ពបាលិវគ្គ

១ ដល់ ៤៣

និយាយអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងអម្ពបាលិវនមាន ២ លើក

 

អមពីភិក្ខុមានស្មារតី១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រាហ្មណគ្រាមឈ្មោះកោសល

ក្នុងដែនកោសល១

 

អំពីគំនរ អកុសល និង កុសល១

 

អំពីសត្វខ្លែងឆាប​ប្រចៀវ១

 

អំពីប្រទេសដែលសត្វស្វា និង មនុស្សទៅបានដោយលំបាក១

 

អំពីជនអ្នកចំអិននូវភត្ត១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ព្រះប្រឈួនដ៏ទម្ងន់១

 

អំពីព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅកាន់លំនៅភិក្ខុនីមួយរូប ១ ។

 

នាឡន្ទវគ្គ

៤៤

ឧទ្ទាននៃនាឡន្ទវគ្គនោះគឺ

៤៤  ដល់ ៧៦

និយាយអំពីមហាបុរស១

 

អំពីរឿងដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់គង់ក្នុងក្រុងនាឡន្ទា១

 

អំពីចន្ទសាមណេរ១

 

អំពីរឿងដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់គង់នៅក្នុងនគរឧត្តរចលា១

 

អំពីព្រះពាហិយៈ១

 

អំពីព្រះឧត្តិយៈ១

 

អំពីសតិប្បដ្ឋានជារបស់ប្រសើរ១

 

អំពីសហម្បតិព្រហ្ម១

អំពីរឿងដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងសេទកនិគម មានពីរលើក ។

 

សីលដ្ឋិតិវគ្គ

៧៧

ឧទ្ទាននៃសីលដ្ឋិតិវគ្គនោះគឺ

៧៧ ដល់ ៩៦

និយាយអំពីសីល១  អំពីការស្ថិតនៅនៃព្រះសទ្ធម្ម១

 

អំពីសេចក្តីសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម១

 

អំពីសតិប្បដ្ឋានសុទ្ធ១

 

អំពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចូលទៅទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាគ១

 

អំពីបទេសភាវនា១

 

អំពីសមត្តាភាវនា១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធដឹងច្បាស់នូវលោក១

 

អំពីសិរីវឌ្ឍគហបតី១

 

អំពីមានទិន្នគហបតី១    រួមជា១០ ។

 

អននុស្សុតវគ្គ

៩៧

ឧទ្ទាននៃអននុស្សុតវគ្គនោះគឺ

៩៧  ដល់ ១១១

និយាយអំពីធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្តាប់នោះ១

 

អំពីការប្រាសចាកតម្រេក១

 

អំពីសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ១

 

អំពីសតិប្បដ្ឋានដែលបុគ្គលចំរើនហើយ១

 

អំពីភិក្ខុត្រូវមានស្មារតី១

 

អំពីអរហត្តផល១

 

អំពីការលះបង់ឆន្ទៈ១

 

អំពីការកំណត់ដឹងនូវកាយ១

 

អំពីសតិប្បដ្ឋានភាវនា១

 

អំពីការចែកនៃសតិប្បដ្ឋាន១  នោះត្រូវជា ១០ ។

 

អមតវគ្គ

១១២

ឧទ្ទាននៃអមតវគ្គនោះគឺ

១១២ ដល់ ១២៦

ពោលអំពីអមតនិព្វាន១

 

អំពីសេចក្តីកើតឡើងនៃសតិប្បដ្ឋាន១

 

អំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិសុទ្ធ១

 

អំពីភិក្ខុមានស្មារតី១

 

អំពីកុសលរាសី១

 

អំពីការសង្រួមក្នុងបដិមោក្ខសំវរៈ១

 

អំពីការលះបង់ទុច្ចរិត១

 

អំពីពួកជនមានមិត្តអមាត្យជាដើម១

 

អំពីវេទនា ៣​ប្រការ១

 

អំពីអាសវៈ ៣​ប្រការ១ ។

 

សតិប្បដ្ឋានសំយុត្តិ  គង្គាទិបេយ្យាល

១២៧

ឧទ្ទាននៃគង្គាទិបេយ្យាលនោះគឺ

១២៧ ដល់ ១២៩

ពោលអំពីទន្លេហូរទៅកាន់ទិសខាងកើត ៦ លើក    ហូរទៅកាន់

សមុទ្រ ៦ លើក     ប្រាំមួយលើក​ពីរដង ត្រូវជា ១២  ហៅថាវគ្គ ។

 

ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត

១៣០

សុទ្ធិកវគ្គ

១៣០  ដល់ ១៤៣

ឧទ្ទាននៃសុទ្ធិកវគ្គនោះគឺ

 

ពោលអំពីឥន្ទ្រិយសុទ្ធ១

 

អំពីព្រះសោតាបន្នមានពីរលើក   អំពីអរហន្តដទៃទៀតមានពីរលើក

អំពីសមណព្រាហ្មណ៍១

 

អំពីឥន្ទ្រិយដែលបណ្ឌិតគប្បីយល់ឃើញក្នុងអង្គនៃសោតាបត្តិមគ្គជា

ដើម១   អំពីការចែកឥន្ទ្រិយមានពីរលើកដទៃទៀត ។

 

មុទុតរវគ្គ

១៤៤

ពោលអំពីអ្នកបានសម្រេចឥន្ទ្រិយទាំងប្រាំ១

១៤៤ ដល់ ១៥៥

អំពីឥន្ទ្រិយទាំងប្រាំ ដោយសង្ខេបមាន ៣ លើក

ដោយពិស្តារដទៃទៀតមាន​៣ លើក

 

អំពីអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីបានមគ្គផល១

 

អំពីឥន្ទ្រិយទាំង ៥  ជាដំណើរទៅកាន់សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់១

 

អំពីវិមុត្តិជាហេតុអស់ទៅនៃ អាសវៈ​ទាំងឡាយ ១ ។

 

ឆឡិន្ទ្រិយវគ្គ

១៥៦

ឧទ្ទាននៃឆឡិន្ទ្រិយវគ្គនោះគឺ

១៥៦ ដល់ ១៦៥

និយាយអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគមិនវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀត១

 

អំពីឥន្ទ្រិយ ៣ មានជិវិតិន្ទ្រិយជាទីបំផុត ១

 

អំពីឥន្ទ្រិយ ៣ មាន  អញ្ញាតាវិន្ទ្រិយជាទីបំផុត ១

 

អំពីការត្រាស់ដឹងតែម្យ៉ាង១

 

អំពីឥន្ទ្រិយទាំង​៦ សុទ្ធ១

 

អំពីព្រះសោតា១

 

អំពីព្រះអរហន្ត មាន​២ លើក

 

អំពី សមណព្រាហ្មណ៍  មាន២លើក ។

 

សុខិន្ទ្រិយវគ្គ

១៦៦

ឧទ្ទាននៃសុខិន្ទ្រិយវគ្គនោះគឺ

១៦៦​ ដល់ ១៨៦

និយាយអំពីឥន្ទ្រិយសុទ្ធ ​១

 

អំពីសោតាបន្នបុគ្គល១

 

អំពីភិក្ខុជាអរហន្ត១

 

អំពីសមណព្រាហ្មណ៍មានពីរលើក

 

អំពីការចែកឥន្ទ្រិយ មាន ៣​លើក

 

អំពីសុខិន្ទ្រិយកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យផស្សៈដូចព្រនូតភ្លើ្ងង​១

 

អំពីភិក្ខុបានសម្រេចឈាន ១ ។

 

ជរាវគ្គ

១៨៧

ឧទ្ទាននៃជរាវគ្គនោះគឺ

១៨៧  ដល់ ២១៥

និយាយអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ព្រះជរា១

 

អំពីឧណ្ណាកព្រាហ្មណ៍១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងក្រុងសាកេត១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងបុព្វកោដ្ធកនគម១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងបុព្វារាម មាន ៤ លើក

 

អំពីព្រះបិណ្ឌោលការទ្វាជៈ១

 

អំពីអរិយសាវក  អ្នកមានសទ្ធា១  រួមទាំងអស់ត្រូវជា ១០ ។

 

សូករខាតវគ្គ

២១៦

ឧទ្ទាននៃសូករខាតវគ្គនោះគឺ

២១៦ ដល់ ២៣៣

និយាយអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងដែនកុសល ១

ក្នុងមល្លកជនបទ ១  

 

អំពីភិក្ខុជាសេក្ខបុគ្គល១

 

អំពីស្នាមជើងដំរី១

 

អំពីក្លិនខ្លឹមចន្ទន៍១

 

អំពីភិក្ខុស្ថិតនៅក្នុងធម៌រមែងញ៉ាំងឥន្ទ្រិយទាំង ៥ ឲ្យចំរើន១

 

អំពីសហម្បតិព្រហ្ម១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់នៅក្នុងសូករខាតគូហា ១

 

អំពីការកើតឡើងនៃឥន្ទ្រិយ ២លើកទៀត ។

 

ពោធិបក្ខិយវគ្គ

២៣៤

ឧទ្ទាននៃពោធិបក្ខិយវគ្គនោះគឺ

២៣៤  ដល់ ២៤២

និយាយអំពីចំរើនឥន្ទ្រិយ  ដើម្បីលះបង់ សញ្ញោជនៈ១

ដើម្បីដកចោលនូវអនុស័យ១   ដើម្បីកំណត់ដឹងកាលយូរ១

ដើម្បីកិរិយាអស់ទៅនៃអាសវៈ១

 

អំពីផល ២ លើក

 

អំពីដើមឈើ ៤ លើក    ហេតុនោះបានជាហៅថា​វគ្គ​។

 

ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត គង្គាទិបេយ្យាល

២៤៣

ឧទ្ទាននៃឥន្ទ្រិយសំយុត្តនោះគឺ

២៤៣  ដល់ ២៤៧

និយាយអំពីចំរើនឥន្ទ្រិយ  ដើម្បីលះបង់ សញ្ញោជនៈ១

ដើម្បីដក អនុស័យ១   ដើម្បីកំណត់ដឹងកាលយូរ១

ដើម្បីកិរិយាអស់ទៅនៃអាសវៈ១

 

អំពីផល ២ លើក១  ​អំពីអានិសង្សប្រាំពីរយ៉ាង១

 

អំពីដើមឈើ ៤ លើក    ហេតុនោះបានជាហៅថា​វគ្គ​។

 

​​​ចប់ ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត ។

 

សម្មប្បធានសំយុត្ត

២៤៨ ដល់ ២៥៤

ពលសំយុត្ត

២៥៥  ដល់ ២៥៨

ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត

២៥៩

បាវាលវគ្គ

២៥៩  ដល់ ២៨១

ឧទ្ទាននៃបាវាលវគ្គនោះគឺ

 

ឥទ្ធិបាទប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចេញចាកវដ្ត១

 

ឥទ្ធិបាទដែលបុគ្គលលះបង់១

 

ឥទ្ធិបាទ ជាធម៌ដ៏ប្រសើរ១    ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់ទុក្ខ១

ឲ្យសម្រេចឥទ្ធិប្បទេស១  សមត្តឫទ្ធិ១

 

ពួកភិក្ខុ១ និង ភិក្ខុចំរើនឥទ្ធិបាទ១  ពុទ្ធញ្ញាណកើតឡើងហើយ១

បាវាលចេតិយ ១ ។

 

បាសាទកម្បនវគ្គ

២៨២

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

២៨២  ដល់ ៣២២

និយាយអំពីបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ១

 

អំពីឥទ្ធិបាទមានផលច្រើន១

 

អំពី ឆន្ទៈ១

 

អំពី ព្រះមោគ្គល្លាន១

 

អំពី ព្រាហ្មណ៍១

 

អំពីសមណព្រាហ្មណ៍ ២ លើក

 

អពភក្ខុ១

 

អំពីទេសនា១

 

អំពីការចែកនូវឥទ្ធិបាទ១ ។

 

អយោគុឡវគ្គ

៣២៣

ឧទ្ទាននៃអយោគុឡវគ្គនោះគឺ

៣២៣  ដល់ ៣៤៤

និយាយអំពីមគ្គ១

 

អំពីកាយប្រៀបដូចដុំដែក១

 

អំពីភិក្ខុចំរើន ឥទ្ធិបាទ១

 

អំពីផលសុទ្ធមាន២ លើក

 

អំពីព្រះអានន្ទមាន២​លើក

 

អំពីពួកភិក្ខុដទៃ មាន២លើក

 

អំពីព្រះមោគ្គល្លាន ១

 

អំពីព្រះតថាគត១ ។

 

ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត

៣៤៥

គង្គាទិបេយ្យាល

៣៤៥ ដល់ ៣៤៦

អនុរុទ្ធសំយុត្ត

៣៤៧

រហោគតវគ្គ

៣៤៧ ដល់ ៣៦៦

ឧទ្ទាននៃរហោគតវគ្គនោះគឺ

 

និយាយអំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្នុងទីស្ងាត់

 

ត្រិះរិះសតិប្បដ្ឋាន២លើក

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្បែរ ឆ្នេរស្ទឹងសុគន្ធ១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធជាដើម នៅក្នុង កណ្តកីវន ៣​លើក

 

អំពីការសំរើនសតិប្បដ្ឋាន ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់តណ្ហា១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះធ្វើដោយឈើស្រល់១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធ និង ព្រះសារីបុត្ត នៅក្នុង អម្ពបាលិវន១

 

អំពីព្រះអនុរុទ្ធ មានអាពាធ១ ។

 

ទុតិយវគ្គ

៣៦៧

ឧទ្ទាននៃទុតិយវគ្គនោះគឺ

៣៦៧ ដល់ ៣៧២

និយាយអំពីព្រះអនុរុទ្ធ រលឹកបាន ១ពាន់កប្ប១    អំពីបានឫទ្ធិ១

អំពីកំណត់ដឹងចិត្ត១   ​អំពីហេតុគួរ និង មិនគួរ១  អំពីកម្មសមាទាន

៣​យ៉ាង១  ​អំពីដឹង បដិបទា១    អំពីដឹងលោក១   អំពីដឹងអធ្យាស្រ័យ

ផ្សេងៗ១   អំពីដឹងឥន្ទ្រិយ១  អំពីដឹងត្រៃវិជ្ជា១ ។

 

ចប់អនុរុទ្ធសំយុត្ត

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 039)

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ

ឯកាទសមភាគ

៣៩

​(ព.. ២៤៩៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

ឈានសំយុត្ត

១ ដល់ ៤

អានាបានស្សតិសំយុត្ត

ឯកធម្មវគ្គទី១

៥ ដល់ ៣៤

ឧទ្ទានគឺបញ្ជីរឿងនៃឯកធម្មវគ្គនោះគឺ

 

ពោលអំពីទ្រង់សម្តែងធម៌១  ដែលជាអង្គនៃធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង១

 

អំពីអានាបានស្សតិសុទ្ធមានផល២ ប្រការ១

 

អំពីអរិដ្ឋភិក្ខុ១   អំពីមហាកប្បិន១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដោយប្រទីបប្រេង១

 

អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅទៀបក្រុងវេសាលី១

 

អំពីព្រះកិមិលៈ ដ៏មានអាយុ១ ។

 

ទុតិយវគ្គ ទី២

៣៥

ឧទ្ទាននៃវគ្គទី២ នោះគឺ

៣៥  ដល់ ៦០

និយាយអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគ កាលគង់នៅក្នុងដងព្រៃឥច្ឆានង្គល១

 

អំពីព្រះលោមសភំភិយៈ  ដ៏មានអាយុ១

 

អំពីព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុ មាន​២​លើក

 

អំពីភិក្ខុច្រើនរូបមាន ២​លើក

 

អំពីអានាបានស្សតិសមាធិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះសញ្ញោជនៈ ១

ដើម្បីដកចោលនូវអនុសយក្កិលេស១    ដើម្បីកំណត់ដឹងនូវផ្លូវឆ្ងាយ

គឺសង្សារ១   ដើម្បីអស់ទៅនៃអាសវៈ១ ។

 

សោតាបត្តិសំយុត្ត

៦១

វេឡុទ្វារវគ្គ ទី១

៦១  ដល់ ១០៦

ឧទ្ទាននៃវេឡុទ្វារវគ្គ នោះគឺ

 

និយាយអមស្តេចចក្រពត្តិ១

 

សេចក្តីសុខជាទីប្រជុំចុះនៃព្រហ្មចរិយៈ១

 

អំពីទាឃាវុឧបាសក១

 

អំពីព្រះសារីបុត្តមាន២​លើក

 

អំពីនាយជាងឈើ១

 

អំពីពួកព្រាហ្មណ៍ និង គហបតី អ្នកនៅក្នុងស្រុកវេឡុទ្វារ១

 

អំពីរឿងដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់គង់ក្នុងផ្ទះដែលធ្វើដោយឥដ្ឋ

មាន ៣ លើក ។

 

រាជការាមវគ្គ ទី ២

១០៧

ឧទ្ទាននៃរាជការាមវគ្គ នោះគឺ

១០៧  ដល់ ១២៥

ពោលអំពីភិក្ខុនីមួយពាន់រូប ១

 

អំពីព្រាហ្មណ៍១

 

អំពីព្រះសារីបុត្ត និង ព្រះអានន្ទ១

 

អំពីទុគ្គតិ  និង សុគតិ  មាន២ លើក

 

អំពី មិត្រ និង អាមាត្យ​ជាដើម មាន ២ លើក

 

អំពីការត្រាច់ទៅកាន់ចារិក ក្នុងទេវលោក មាន ៣ លើក ។

 

សរកានិវគ្គ​ទី ៣

១២៦

ឧទ្ទាននៃសរកានិវគ្គ នោះគឺ

១២៦  ដល់​ ១៧៩

សំដែងរឿង មហានាមសក្យ ២​សូត្រ

 

រឿង គោធាសក្យ​ ១សូត្រ

 

សរកានិសក្យ  ២សូត្រ

 

សម្តែងរឿងទ្រុស្តសីល ២សូត្រ

 

រឿងពៀរដែលគួរខ្លាច ២សូត្រ

 

សម្តែងរឿង លិច្ឆវីមហាមាត្យ ឈ្មោះ នន្ទកៈ  ជាគំរប់ ១០សូត្រ

ហេតុនោះបានជាលោកចាត់ជា​១ វគ្គ ។

 

បុញ្ញាភិសន្ទវគ្គ ទី ៤

១៨០

ឧទ្ទាននៃសគាថកបុញ្ញាភិសន្ទវគ្គ នោះគឺ

១៨០ ដល់ ២០៩

សម្តែងអំពីស្ទឹងគឺ បុណ្យ ៣ សូត្រ

 

អំពីសោតាបន្នបុគ្គល មានទ្រព្យច្រើន ២ សូត្រ

 

ចំពោះភិក្ខុ ១សូត្រ   នន្ទិយសក្កៈ ១សូត្រ   ភទ្ទិយសក្កៈ ១សូត្រ

មហានាម  ១សូត្រ     គំរប់១០  និង សោតាបត្តិយង្គ ។

 

សប្បញ្ញវគ្គ ទី ៦

២១០

ឧទ្ទាននៃសប្បញ្ញវគ្គ នោះគឺ

២១០  ដល់ ២២៣

ពុទ្ធភាសិតប្រកបដោយគាថា ១សូត្រ

 

ភិក្ខុចាំវស្សារួចហើយ ១សូត្រ

 

ធម្មទិន្នឧបាសក ១សូត្រ

 

ឧបាសកឈឺ ១សូត្រ

 

ផល  ៤សូត្រ

 

ការបានប្រាជ្ញា ១សូត្រ

 

ចំរើនប្រាជ្ញា ១សូត្រ

 

ការធ្វើឲ្យប្រាជ្ញាធំទូលាយ ១សូត្រ ។

 

មហាបញ្ញវគ្គ ទី ៧

២២៤

ឧទ្ទាននៃមហាបញ្ញវគ្គ នោះគឺ

២២៤  ដល់ ២២៥

ធម៌ ៤ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាជ្ញាធំ ១  ប្រាជ្ញាក្រាស់១   ប្រាជ្ញាទូលាយ១

ប្រាជ្ញាជ្រៅ១ ប្រាជ្ញាប្រមាណមិនបាន១    ប្រាជ្ញាដូចផែនដី១ 

ប្រាជ្ញាច្រើន១     ប្រាជ្ញាឆាប់១     ប្រាជ្ញារហ័ស១    ប្រាជ្ញារីរាយ១   ប្រាជ្ញាជាទីស្ទុះទៅ១   ប្រាជ្ញាក្លៀវក្លា១    ប្រាជ្ញាដ៏មោះមុត១ ។

 

សច្ចសំយុត្ត

២២៦

សមាធិវគ្គ ទី១

២២៦  ដល់ ២៣៨

ឧទ្ទាននៃសមាធិវគ្គ នោះគឺ

 

និយាយអំពីសមាធិ១

 

អំពីការធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការពួនសម្ងំ១

 

អំពីពួកកុលបុត្តមាន ២លើក

 

អំពីពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍មាន ២ លើក

 

អំពីកុំឲ្យត្រិះរិះនូវ  អកុសលវិតក្កៈ១

 

អំពី កុំឲ្យគិត​ជា អកុសល១

 

អំពីពោលពាក្យប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នា១

 

អំពី តិរច្ឆានកថា ១ ។

 

ធម្មចក្កប្បវត្តនវគ្គទី ២

២៣៩

ឧទ្ទាននៃធម្មចក្កប្បវត្តនវគ្គ នោះគឺ

២៣៩  ដល់ ២៦០

ពោលអំពីព្រះតថាគតមាន ២ លើក

 

អំពី ឧបាទានក្ខន្ធប្រាំ ១

 

អំពី អាយតនៈប្រាំមួយ ១

 

អំពី ភិក្ខុចាំអរិយសច្ច មាន២លើក

 

អំពី អវិជ្ជា១    អំពីវិជ្ជា១   អរិយសច្ច មានវិតក្កៈ  ជាដើម១

 

អំពីធម្មជាតពិត ១ ។

 

កោដិគាមវគ្គ ទី ៣

២៦១

ឧទ្ទាននៃកោដិគាមវគ្គនោះគឺ

២៦១  ដល់ ២៧២

ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុងដែនវជ្ជីមាន២លើក

 

អំពីឈ្មោះថា អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រោះត្រាស់ដឹង​អរិយសច្ច១

 

អំពីព្រះ អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ត្រាស់ដឹងហើយ ក្នុងអតីតកាលជាដើម១

 

អំពីការអស់ទៅនៃ អាសវៈ ១

 

អំពីទ្រង់សម្តែងការអនុគ្រោះជន ជាមិត្រជាដើម១

 

អំពីការទ្រង់សម្តែង ធម្មជាត  ជារបស់ពិត១

 

អំពីព្រះតថាគត ជាអរិយបុគ្គលក្នុងលោក១

 

អំពីអរិយសច្ច ដែលបុគ្គលគួរត្រាស់ដឹង១

 

អំពីព្រះគវម្បតិត្ថេរ១ ។

 

សីលបាបណ្ណវគ្គ​ទី ៤

២៧៣

ឧទ្ទាននៃសីលបាបណ្ណវគ្គនោះគឺ

២៧៣  ដល់ ២៨៩

ពោលអំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់នៅក្នុង សីសបាវន​១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូចស្លឹកគគីជាដើម១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូច ដំបង១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូច ភ្លើងឆេះសំពត់១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូច បុរសដែលគេចាក់ដោយលំពែងរាប់រយ១

 

អំពីការដោតពួកសត្វ ដោយឈើអណ្តោត១

 

អំពីសេចក្តីប្រៀបដូច ព្រះចន្ទ្រ និង ព្រះអាទិត្យ មាន ២ លើក