អាន តា្យគីម

 

ប្រជុំបញ្ជីរាយមាតិកា

ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ

ភាគ ២

(ព្រះសូត្រ)

ផ្សាយចេញពី

Website:  www.btkhmer.com

e-mail: anntaykim@yahoo.fr

ប្រទេស បារាំង

.. ២៥៦២    ..  ២០១៨


បុព្វហេតុ

ដោយខ្ញុំឃើញ ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ទំព័រ​មាតិកា ដែលនៅខាងចុង សៀវភៅនីមួយៗ

ទាំង​១១០​ក្បាល  មានទំព័រខ្លះ ពិបាកនឹងអាន​ពីព្រោះតួអក្សរបោះពុម្ព រលប់ៗ 

ដើម្បីសម្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ  ឬ ការអានសៀវភៅក្នុងគម្ពីរ ព្រះត្រៃបិដក ទាំង

១១០ ក្បាលនោះ  ខ្ញុំបានចម្លងឡើងវិញនូវ មាតិកាទាំងឡាយ នៅក្នុងសៀវភៅនីមួយៗ​ ហើយ ប្រមូលផ្តុំដាក់ក្នុងសៀវភៅ ដោយចែកជា ៣ ភាគ គឺ ភាគទី ១ (ព្រះវិន័យ)

ភាគទី ២ (ព្រះសុត្ត)   ភាគទី ៣ (ព្រះអភិធម្ម)  ដែលមានចំណងជើងថា​​ ៖

«  ប្រជុំ បញ្ជីរាយមាតិកា ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ​ »

ហើយផ្សាយ​ជាធម្មទាន នៅក្នុង website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ  btkhmer.com

ចំពោះសៀវភៅខ្លះ  ដែលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ញុំបានបង្កើត​បញ្ជីមាតិកាថ្មីបន្ថែមជា

គម្រប់ ដោយខ្ញុំចម្លងពីអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនោះ ។ បើមានពាក្យ ចម្លង ឬ

 សរសេរខុស នៅក្នុងសៀវខ្ញុំនេះ សូមលោកអ្នកមេត្តាអភ័យទោស និង ជួយកែតម្រូវ

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ដល់សង្គមជាតិយើង ។ ក្នុងការចម្លងនេះ ចំពោះពាក្យណាដែល

បោះពុម្ពមិនច្បាស់ ខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ពាក្យនោះ ទៅនឹងពាក្យនៃអត្ថបទ ក្នុងទំព័រ សៀវភៅនោះ ខាងផ្នែកជាភាសាខ្មែរជាមុនសិន  បើនៅតែមិនឃើញ ទើបខ្ញុំរកពាក្យនោះខាងផ្នែកជា

ភាសាបាលីទៀត  ហើយបើនៅតែមើលមិនដាច់ទៀត ខ្ញុំក៏ដាក់ ពាក្យនោះក្នុងរង្វង់

ក្រចក  តាមដែលខ្ញុំមើលប្រហែលៗស្មានៗ ឬក៏ដាក់ចុចៗ  (xxx…….) 

លោកអ្នកអាចយកសៀវភៅនេះ ទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្ត ដោយសេរី ។     

សៀវភៅ ប្រជុំ បញ្ជីមាតិកា ទាំង ៣ ភាគនេះ មាន ជា format pdf ផង និង ជា format Word ផង។ 

 Format Word មានប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃក្រោយ អាចយកសៀវភៅនោះ ទៅកែឆ្នៃ ដើម្បីនឹងបោះពុម្ព សាជាថ្មី ។ ដើម្បីចម្លងសៀវភៅនោះពី  website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ     btkhmer.com ទៅជា format Word  

ត្រូវធ្វើ copier [1] សៀវភៅពី website    ហើយបន្ទាប់មកធ្វើ coller[2]  នៅក្នុង fichier format Word មួយថ្មីរបស់លោកអ្នក ។           

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះ អាចផ្តល់ប្រយោជន៍ ជូនលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់

អាន គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ។  

                                                                       

                                                             Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017.

                                                                         អាន តា្យ គីម[1] មុននឹង ចម្លង (copier )  ផ្នែកណាមួយនែ អត្ថបទ  គេត្រូវ រើសយក (sιlectionner) អត្ថបទនោះសិន ។ បន្ទាប់មក នៅលើអត្ថបទនោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ នៅក្នុងបង្អួច ត្រូវចុច (dans la fenκtre cliquer sur )

 លើពាក្យ « copier »  

[2]  បើ មិនទាន់មាន fichier Word នោះទេ  ត្រូវបង្កើត fichier Word ថ្មីមួយទៅ ដោយប្រើ Microsoft Word។ បន្ទាប់មក នៅលើ fichier Word នោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ ត្រូវចុច (cliquer) លើពាក្យ « coller » 

នេះ ជារបៀប copier-coller  ដែលគេធ្លាប់ប្រើជាទូទៅ ៕

 

************************************************************************************************************


មាតិកា ………………………………………………..…….. ……………..….លេខបិដក…….ទំព័រ

សុត្តន្តបិដក សីលក្ខន្ធវគ្គ (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ២)

 

 

បឋមភាគ

០១៤

10

ទុតិយភាគ

០១៥

14

ទីឃនិកាយ មហាវគ្គ (ភាគ ៣  ដល់  ភាគ ៤)

 

 

តតិយភាគ

០១៦

19

ចតុត្ថភាគ

០១៧

24

ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ (ភាគ ៥  ដល់​  ភាគ ៦)

 

 

បញ្ចមភាគ

០១៨

30

ឆដ្ឋភាគ

០១៩

35

មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ៣)

 

 

បឋមភាគ

០២០

38

ទុតិយភាគ

០២១

45

តតិយភាគ

០២២

49

មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក (ភាគ ៤  ដល់  ភាគ ៦)

 

 

ចតុត្ថភាគ

០២៣

57

បញ្ចមភាគ

០២៤

65

ឆដ្ឋភាគ

០២៥

75

មជ្ឈិមនិកាយ ឧបារិបណ្ណាសក (ភាគ ៧  ដល់  ភាគ ៩)

 

 

សត្តមភាគ

០២៦

80

អដ្ឋមភាគ

០២៧

87

នវមភាគ

០២៨

91

សំយុត្តនិកាយ សគាថវគ្គ (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ៣)

 

 

បឋមភាគ

០២៩

99

ទុតិយភាគ

០៣០

107

តតិយភាគ

០៣១

118

សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ (ភាគ ៤)

 

 

ចតុត្ថភាគ

០៣២

124

សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ (ភាគ ៥ ដល់ ភាគ ៦)

 

 

បញ្ចមភាគ

០៣៣

131

ឆដ្ឋភាគ

០៣៤

137

សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ (ភាគ ៧ ដល់ ភាគ ៨)

 

 

សត្តមភាគ

០៣៥

146

អដ្ឋមភាគ

០៣៦

155

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ (ភាគ ៩ ដល់ ភាគ ១០)

 

 

នវមភាគ

០៣៧

163

ទសមភាគ

០៣៨

176

សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ (ភាគ ១១)

 

 

ឯកា ទសមភាគ

០៣៩

185

អង្គុត្តរនិកាយ ឯក-ទុកនិបាត (ភាគ ១)

 

 

បឋមភាគ

០៤០

193

អង្គុត្តរនិកាយ តិយនិបាត (ភាគ ២)

 

 

ទុតិយភាគ

០៤១

195

អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត (ភាគ ៣ ដល់ ភាគ ៤)

 

 

តតិយភាគ

០៤២

197

ចតុត្ថភាគ

០៤៣

198

អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត (ភាគ ៥ ដល់ ភាគ ៦)

 

 

បញ្ចមភាគ

០៤៤

204

ឆដ្ឋភាគ

០៤៥

205

អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត (ភាគ ៧)

 

 

សត្តមភាគ

០៤៦

213

អង្គុត្តរនិកាយ សត្តកនិបាត (ភាគ ៨)

 

 

អដ្ឋភាគ

០៤៧

219

អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត (ភាគ ៩ ដល់ ភាគ ១០)

 

 

នវមភាគ

០៤៨

222

ទសមភាគ

០៤៩

227

អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត (ភាគ ១១ ដល់ ភាគ ១២)

 

 

ឯកាទសមភាគ

០៥០

230

ទ្វាទសមភាគ

០៥១

236

ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ ធម្មបទគាថា (ភាគ ១)

 

 

ឧទាន បឋមភាគ

០៥២

239

ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ (ភាគ ២)

 

 

ទុតិយភាគ

០៥៣

245

ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត (ភាគ ៣)

 

 

តតិយភាគ

០៥៤

249

ខុទ្ទកនិកាយ វិមានវត្ថុ (ភាគ ៤)

 

 

ចតុត្ថភាគ

០៥៥

252

ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ ថេរគាថា (ភាគ ៥)

 

 

បញ្ចមភាគ

០៥៦

254

ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា ថេរីគាថា(ភាគ ៦)

 

 

ឆដ្ឋភាគ

០៥៧

261

ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក (ភាគ ៧ ដល់ ភាគ​១០)

 

 

សត្តមភាគ

០៥៨

266

អដ្ឋភាគ

០៥៩

278

នវមភាគ

០៦០

283

ទសមភាគ

០៦១

285

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ (ភាគ ១១)

 

 

ឯកាទសមភាគ

០៦២

287

ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក (ភាគ ១២)

 

 

ទ្វាទសមភាគ

០៦៣

288

ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស (ភាគ ១ ដល់ ភាគ ៣)

 

 

បឋមភាគ

០៦៤

288

ទុតិយភាគ

០៦៥

289

តតិយភាគ

០៦៦

290

សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ (ភាគ ៦)

 

 

ឆដ្ឋភាគ

០៦៧

292

សំយុត្តនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស (ភាគ ២)

 

 

ទុតិយភាគ

០៦៨

298

សំយុត្តនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ (ភាគ ១ ដល់ ភាគ ៣)

 

 

បឋមភាគ

០៦៩

299

ទុតិយភាគ

០៧០

300

តតិយភាគ

០៧១

301

ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន (ភាគ ១ ដល់​ ភាគ​ ៥)

 

 

បឋមភាគ

០៧២

304

ទុតិយភាគ

០៧៣

308

តតិយភាគ

០៧៤

316

ចតុត្ថភាគ

០៧៥

321

បញ្ចមភាគ

០៧៦

327

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ពុទ្ធវំស ចរិយាបិដក

០៧៧

329_______________________________________________________________________________________________


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា  (*) (លេខសៀវភៅបិដក : 014)

សុត្តន្តបិដក បឋមភាគ  សីលក្ខន្ធវគ្គ  ១៤

ព្រហ្មជាលសូត្រ  សាមញ្ញផលសូត្រ

អម្ពដ្ឋសូត្រ  និង សោណទណ្ឌសូត្រ

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សីលក្ខន្ធវគ្គ

 

ព្រហ្មជាលសូត្រ ទី១

ការធ្វើពីជគាម និង ភូតគាម ឲ្យវិនាសជាដើម

១៣

ការប្រកបល្បែងបាស្កាជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ

១៥

ការប្រកបនូវវត្ថុជាទីតាំងនៃការស្អិតស្អាង​រាងកាយ

១៧

និយាយអំពីពាក្យប្រណាំងប្រជែង

១៩

ការពោលកុហក និង​ការពោលរាក់ទាក់ ជាដើម

២១

តិរច្ឆានវិជ្ជា

២៣

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម បុព្វេនិវាសានុស្សតិ

៣១

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម ហេតុ ៤ យ៉ាង

៤៣

ការកំណត់នូវចំណែកនៃខន្ធខាងដើម ប្រកបដោយ អមរាវិក្ខេបទិដ្ឋិ

៦៣

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ អធិច្ចសមុប្បន្នទិដ្ឋិ

៧១

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ អបរន្តកប្បទិដ្ឋិ

៧៥

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជាអសញ្ញីវាទ

៧៧

ព្រហ្មជាលសូត្រ ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជានេវសញ្ញី នាសញ្ញីវាទ

៧៩

ព្រហ្មជាលសូត្រ ឧច្ឆេទវាទ

៨៣

ព្រហ្មជាលសូត្រ ទិដ្ឋិធម្មនិព្វានវាទ

៨៧

ព្រហ្មជាលសូត្រ សស្សតវាទ

៩៣

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ អមរាវិក្ខេបទិដ្ឋិ  ជាដើម

៩៥

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ ខន្ធមាឃតនទិដ្ឋិ ជាដើម

៩៧

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  បុព្វន្តាបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

៩៩

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  អបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

១០៧

ព្រហ្មជាលសូត្រ  ប្រកបដោយ  បុព្វន្តាបរន្តកប្បទិដ្ឋិ ជាដើម

១០៩

សមញ្ញផលសូត្រ  ទី ២

១១៤

រឿងព្រះបាទ អជាតសត្តុ

១១៥

ការសួរអំពីផលនៃ សមណប្បដិបត្តិ ដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង

១២៣

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ បូរណៈ

១២៥

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ មក្ខលិ

១២៩

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ អជិតៈ

១៣៥

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ បកុធៈ

១៣៩

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ  និគណ្ធៈ

១៤១

វាទៈ របស់គ្រូឈ្មោះ សញ្ជ័យ

១៤៣

ការសួរអំពីផលនៃ សមណប្បដិបត្តិ ដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង

១៤៧

សមញ្ញផលសូត្រ  សីលក្ខន្ធកថា មជ្ឈិសីលំ

១៦១

សមញ្ញផលសូត្រ  សីលក្ខន្ធកថា មហាសីលំ

១៦៩

សមញ្ញផលសូត្រ  សេចក្តីសង្រួម  ក្នុងឥន្ទ្រយ

១៧៧

សមញ្ញផលសូត្រ  សតិសម្បជញ្ញៈ  សេចក្តីសន្តោស

១៧៩

សមញ្ញផលសូត្រ  សេចក្តីឧបមានៃ នីវរណធម៌ ទាំង ៥

១៨១

សមញ្ញផលសូត្រ   ទុតិយជ្ឈាន សេចក្តីប្រៀបដោយអន្លង់ទឹក

១៨៧

សមញ្ញផលសូត្រ   តតិយជ្ឈាន

១៨៨

សមញ្ញផលសូត្រ   ចតុត្ថជ្ឈាន

១៨៩

សមញ្ញផលសូត្រ   ការបង្អោនទៅដើម្បី ញាណទស្សនៈ

១៩១

សមញ្ញផលសូត្រ   ការនិម្មិតនូវកាយ ដែលសម្រសចអំពីចិត្ត

១៩៣

សមញ្ញផលសូត្រ   ញាណជាគ្រឿងតាក់តែង ឫទ្ធិ

១៩៥

សមញ្ញផលសូត្រ   ចេតោបរិយញ្ញាណ

១៩៩

សមញ្ញផលសូត្រ   បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

២០១

សមញ្ញផលសូត្រ   ចតូបបាតញ្ញាណ

២០៥

សមញ្ញផលសូត្រ   អាសវក្ខយញ្ញាណ

២០៩

សមញ្ញផលសូត្រ   ការទ្រង់សំដែងព្រះអង្គជាឧបាសករបស់ព្រអជាតសត្តុ

២១១

សមញ្ញផលសូត្រ   ការទ្រង់អនុមោទនារបស់ព្រះបាទ អជាតសត្តុ

២១៣

អម្ពដ្ឋសូត្រ ទី ៣

២១៥

រឿង អម្ពដ្ឋមាណព

២១៧

ការពោលបន្តុះបង្អាប់ថាជា ពូជគហបតី ជាគំរប់ ២ និង គំរប់​ ៣

២២៥

ពោលអំពី សក្យវង្ស

២២៧

ការញាំញីដោយពាក្យថា កូនទាសី

២២៩

ពោលអំពីវង្សរបស់ អម្ពដ្ឋមាណព

២៣១

ការបរិបូណ៌ដោយវិជ្ជា និងចរណៈ

២៤១

ប្រធាននៃសេចក្តី សាបសូន្យ នៃគុណសម្បទា គឺ វិជ្ជា និង​ចរណៈ

២៤៣

ពួកឥសីដែលជាបុព្វបុរស

២៤៩

មហាបុរិសលក្ខណៈ ២​ប្រការ

២៥៣

រឿងព្រាហ្ម ឈ្មោះ បោក្ខរសាតិ

២៥៥

សោណទណ្ឌសូត្រ ទី ៤

២៦៤

កិត្តិសព្ទ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

២៦៧

គុណកថារបស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍  ពុទ្ធគុណកថា

២៧៥

សេចក្តីត្រិះរិះ របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៧៩

ការចូលទៅគាល់ ព្រះមានព្រះភាគនៃ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៨១

សេចក្តីត្រិះរិះ របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៨៣

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ៥

២៨៥

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ៣

២៨៧

ការបញ្ញត្តិថាជាព្រាហ្មណ៍ មានអង្គ ២

២៨៩

ការពោល តប ត របស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៩១

ការពោលអំពីគុណ របស់ អង្គកមាណព

២៩៣

ពោលអំពី សីល និង បញ្ញា

២៩៥

សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍   សំដែងខ្លួនជាឧបាសក

២៩៧

បំណងរបស់ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ 

២៩៩


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា   (លេខសៀវភៅបិដក : 015)

សុត្តន្តបិដក  ទីឃនិកាយ  ទុតិយភាគ 

សីលក្ខន្ធវគ្គ

១៥

​(ព.. ២៥០១)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

កូដទន្តសូត្រ ទី ៥

 

រឿងកូដទន្តព្រាហ្មណ៍

ពោលអំពីគុណ នៃ កូដទន្តព្រាហ្មណ៍

ពុទ្ធគុណ​កថា

១១

យញ្ញសម្បទា​ ៣​ប្រការ មានបរិក្ខារ ១៦

១៧

ការពោលអំពីព្រះបាទ  មហាវិជិតរាជ

១៩

ការពោលអំពី មហាយញ្ញ របស់ព្រះបាទ  មហាវិជិតរាជ

២១

សេចក្តីត្រិះរិះ របស់ កូដទន្តព្រាហ្មណ៍

៤៣

ពុទ្ធយញ្ញ កថា  និច្ចភត្តទាន

៤៥

សរណគមន៍

៤៧

ការកើតឡើងនៃព្រះតថាគត

៤៩

ការសំដែងខ្លួនជាឧបាសក​នៃ កូដទន្តព្រាហ្មណ៍

៥១

ការយាងចូលទៅកាន់រោងយញ្ញពិធី របស់កូដទន្តព្រាហ្មណ៍

៥៣

មហាលិសូត្រ​​ទី ៦

 

សុត្តនិទាន

៥៧

សមាធិដែលភិក្ខុចម្រើនដោយចំណែកមួយ ការឃើញនូវរូបទិព្វ

៦១

សមាធិដែលភិក្ខុចម្រើនដោយចំណែកមួយ ការស្តាប់ឮសំឡេងទិព្វ

៦៣

សមាធិដែលភិក្ខុចម្រើនទាំងពីរចំណែក ការឃើញរូបទិព្វជាដើម

៦៥

ការប្រព្រឹត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវសមាធិភាវនា

៦៧

ការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវចេតោវិមុត្តិ និងបញ្ញាវិមុត្តិជាដើម

៦៩

ពុទ្ធគុណកថា សីលសម្បទា ឈាន

៧១

ការត្រេកអរចំពោះ ភាសិត របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៧៣

ជាលិយសូត្រ ទី ៧

 

សីលសម្បទា ឈាន

៧៥

ការត្រេកអរចំពោះ ភាសិត របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៧៧

មហាសីហនាទសូត្រ ទី ៨

 

ការតិះដៀលតបៈ ទាំងពួងជាដើម

៧៩

ពោលអំពីការលះ អកុសលធម៌

៨១

ពោលអំពី ការសមាទាន​កុសលធម៌

៨៣

ពោលអំពីផ្តើមនូវ តបៈរបស់ អចេលកស្សប

៨៧

សម្បទា ៣  ប្រការ

៩១

ពោលអំពី សាមញ្ញគុណ  និង ព្រហ្មញ្ញគុណ

៩៣

ពោលអំពីការចម្រើនមេត្តាចិត្ត

៩៧

សម្បទា ៣ យ៉ាង

១០១

សីហនាទ ក្នុងបរិសទ្យទាំងឡាយ

១០៣

តិត្ថិយបរិវាស  និង បព្វជ្ជាឧបសម្បទា ​នៃអចេលកស្សប

១០៧

បោដ្ឋបាទសូត្រ ​ទី ៩

 

ព្រះមានបញរះភាគទ្រង់ពុទ្ធដំណើរចូលទៅរកបោដ្ឋបាទបរិព្វាជក

១១១

ការពោលអំពី អភិសញ្ញានិរោធ

១១៣

តតិយជ្ឈាន  និង ចតុត្ថជ្ឈាន

១១៧

អរូបជ្ឈាន មានវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន ​ជាដើម

១១៩

អនុបុព្វាភិសញ្ញានិរោធសម្បជានសមាបត្តិ

១២១

ការពោលអំពី សញ្ញា និង ញាណ

១២៣

ការពោលអំពី សញ្ញា និង ខ្លួន

១២៥

ប្រស្នាដែលតថាគតមិនបានព្យាករ

១២៧

ប្រស្នាដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករ និងប្រស្នាដែលមិនទ្រង់ព្យាករ

១២៩

ចិត្តហត្ថិសារីបុត្ត និង បោដ្ឋបាទបរិព្វាជក

១៣១

ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយចំណែកមួយក៏មាន មិនមែនដោយចំណែកមួយក៏មាន

១៣៣

ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយចំណែកមួយ

១៣៥

ការពោលអំពីទិដ្ឋិ របស់សមណព្រាហ្មណ៍

១៣៧

ការបាននូវឧឡារិកអត្តភាព

១៤៥

ការបាននូវអរូបអត្តភាព

១៤៧

ការបាននូវអត្តភាព មានឧឡារិកអត្តភាព​ជាដើម

១៥១

សេចក្តីដោះស្រាយ របស់ចិត្តហត្ថិសារីបុត្រ

១៥៣

ការបាននូវអត្តភាព មានឧឡារិកអត្តភាព​ជាដើម

១៥៧

ព្រះចិត្តហត្ថិសារីបុត្ត មានអាយុបាន​សម្រេច ព្រះអរហន្ត

១៥៩

សុកសូត្រ ​ទី ១០

 

មាណពចូលទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះ អានន្ទត្ថេរ

១៦១

ព្រះ អានន្ទត្ថេរ ចូលទៅកាន់​លំនៅ របស់​សុភមាណព

១៦៣

ការបាននូវសទ្ធា ក្នុងព្រះតថាគត

១៦៥

ការចិញ្ចិមជីវិរខុស ព្រោះ តិរច្ឆានវិជ្ជា

១៦៧

សីលសម្បទា

១៦៩

សតិសម្បជញ្ញៈ

១៧១

ការជម្រះចិត្តឲ្យស្អាត ចាក នីវរណធម៌ ទាំង ៥

១៧៣

សេចក្តីឧបមានៃ នីវរណធម៌ ទាំង ៥

១៧៥

ការពោលអំពី ឈាន  សេចក្តីឧបមានៃឈាន

១៧៧

ការពោលសរសើរ ព្រះ អានន្ទត្ថេរ ​នៃសុភមាណព

១៨៣

ការពោលអំពី បញ្ញា ​សេចក្តីឧបមានៃ បញ្ញា

១៨៥

                                សោតធាតុទិព្វ

១៨៩

                                ចេតោបរិយញ្ញាណ

១៩១

បុព្វេនិវាសនុស្សតិញ្ញាណ

១៩៣

ចុតូបបាតញ្ញាណ

១៩៥

អាសវក្ខយញ្ញាណ

១៩៧

សុភមាណបសរសើរ ព្រះអានន្ទត្ថេរ ​  ការសំដែងខ្លួនជា ឧបាសក

១៩៩

កេវដ្តសូត្រ ​ទី ១១

 

បាដិហារ្យ ៣ យ៉ាង  ការពោលអំពី ឥទ្ធិវិធិ

២០៣

ការពោលអំពី  អាទេសនាបាដិហារ្យ

២០៥

ការពោលអំពី   អនុសាសនីបាដិហារ្យ

២០៧

រឿងភិក្ខុអ្នកស្វែងរក មហាភូតរូប

២០៩

សេចក្តីព្យាករណ៍ប្រស្នាអំពី មហាភូតរូប

២១៩

លោហិច្ចសូត្រ  ​ទី ១២

 

សុត្តនិទាន ការទូលសួរអំពីមិនមានអាពាធជាដើម (ចំពោះព្រះមាន

ព្រះភាគ)

២២៣

ការក្រាបបង្គំទូលភត្តកាល ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ

២២៥

ពោលអំពីព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សាកសួរលោហិច្ចព្រាហ្មណ៍

២២៧

ពោលអំពីការទ្រង់ដោះទិដ្ឋិខុស  របស់លោហិច្ចព្រាហ្មណ៍

២៣១

គ្រូដែលគួរដល់ការចោទប្រកាន់មាន​៣ ពួក

២៣៥

គ្រូ​ ទី ២ ដែលគួរដល់ការចោទប្រកាន់

២៣៧

គ្រូ​ ទី ៣ ដែលគួរដល់ការចោទប្រកាន់

២៣៩

សាស្តា មិនគួរដល់ការចោទប្រកាន់ ​ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសកនៃ

លោហិច្ចព្រាហ្មណ៍

២៤១

តេវិជ្ជសូត្រ ​ទី ១៣

 

ការប្រឹក្សាគ្នានៃវាសេដ្ឋមាណព និងភារទ្វាជមាណព ​ពុទ្ធគុណកថា

២៤៥

ពោលអំពីវាសេដ្ឋមាណព និងភារទ្វាជមាណព​ មានសេចក្តីប្រកាន់

ខុសគ្នា

២៤៧

ពោលអំពីព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សាកសួរវាសេដ្ឋមាណព

២៤៩

មត្តាមត្តកថា ​ពួកឫសីជាបុព្វបុរស

២៥៧

សេចក្តីឧបមាដោយជណ្តើរ

២៥៩

ពួកឫសីជាបុព្វបុរស

២៦១

សេចក្តីឧបមាដោយស្ទឹង​អចិរវតី

២៦៣

កាមគុណទាំង ៥

២៦៥

នីវរណធម៌ ៥ ប្រការ

២៦៧

ការទ្រង់សាកសួរ វាសេដ្ឋមាណព

២៦៩

បដិបទា ជាគ្រឿងញ៉ាំងសត្វឲ្យទៅកាន់ព្រហ្មលោក

២៧១

ការពោលអំពីចេត្តោវិមុត្តិ  មានកំណត់ប្រមាណមិនបាន

២៧៥

ការសំដែងខ្លួនជាឧបាសក និងបញ្ជីរឿងនៃ សីលក្ខន្ធវគ្គនោះ

២៧៩


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (*)  (លេខសៀវភៅបិដក : 016)

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ តតិយភាគ

មហាវគ្គ​ ១៦

មហាបទានសូត្រ  មហា នទានសូត្រ  និង មហាបរិនិព្វានសូត្រ 

​(ព.. ២៥១៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហាបទានសូត្រ  ទី ១

ភាណវារៈ ទី១  ប្រវត្តិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី បុព្វេនិវាសានុស្សតិ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១៥

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី ធម្មតារបស់ព្រះពោធិសត្វ

២៣

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២

៣៣

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី ប្រវត្តិរបស់ព្រះវិបស្សីកុមារ

៤១

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពីព្រះវិបស្សីកុមារ ស្តេចទៅកាន់ទីឧទ្យាន

៤៥

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​១

៤៧

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​២​

៤៩

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះ នៃព្រះបាទ ពន្ធុមៈ

៥៣

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​៣​

៥៥

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះ នៃព្រះបាទ ពន្ធុមៈ

៥៩

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញ ​អ្នកបួស

៦១

ភាណវារៈ ទី២   ការទ្រង់ផ្នួសនៃព្រះ វិបស្សីកុមារ

៦៣

ភាណវារៈ ទី២  ព្រះតម្រិះ របស់ព្រះវិបស្សី ពោធិសត្វ

៦៥

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា សមុទយវារៈ

៦៧

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា  និរោធវារៈ

៧១

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា នូវការកើត​និង​ការរលត់ ក្នុងឧបាទានខន្ធ ៥

៧៥

សុត្តន្ត បិដក ទីឃនិកាយ មហាវគ្គ

៧៦

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី​ អារាធនា នៃមហាព្រហ្ម

៧៩

ភាណវារៈ ទី៣  ការទ្រង់ប្រមើលមើល  នូវសត្វលោក

៨១

ភាណវារៈ ទី៣    គាថាជាពាក្យ​អារាធនា នៃព្រហ្ម

៨៣

ភាណវារៈ ទី៣   រឿងព្រះខណ្ឌ  រាជកុមារ និង តិស្សកុមារ

៨៥

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកមហាជន

៨៩

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ធម្មចក្ខុរបស់បុព្វជិត ទាំង  ៨៤០០០ រូប

៩៣

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី

៩៥

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី   ការត្រាច់ទៅកាន់ ចារិក នៃពួកសាវ័ក

៩៧

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការបន្លឺសាស័ព្ទនៃពួកទេវតា

១០១

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការទ្រង់សម្តែងបាតិមោក្ខ

១០៣

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលនៃទេវតា

១០៥

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ធម្មជាតិដែលតថាគតបានជ្រាបច្បាស់ហើយ

១១៥

មហានិទាន សូត្រ  ទី ២

១១៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  បដិច្ចសមុប្បាទ

១១៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយ

១២៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួក អកុសលធម៌

១២៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួកធម៌ មានឆន្ទរាគៈ ជាដើម

១២៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃ វេទនា

១៣១

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួកធម៌ មាន ផស្សៈ ជាដើម

១៣៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការបញ្ញត្តខ្លួន

១៣៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការ មិនបញ្ញត្តខ្លួន

១៣៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការពិចារណាខ្លួន

១៤១

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការមិនពិចារណា នូវវេទនា ថាជាខ្លួន

១៤៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  វិញ្ញាណដ្ឋិតិទាំង ៧

១៤៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  វិមោក្ខទាំង ៨

១៥១

ពុទ្ធភាណវារៈ ឧភតោភាគវិមុត្តិ

១៥៣

មហានិព្វាន សូត្រ  ទី ៣

១៥៤

វជ្ជិភាណវារៈ និទានកថា

១៥៥

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌  ទាំង ៧ របស់ពួកវជ្ជីក្សត្រិយ៍

១៥៧

វជ្ជិភាណវារៈ ការទ្រង់ប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយ

១៦៣

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌ ៧ របស់ពួក របស់ពួកភិក្ខុ

១៦៥

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌ ៦ របស់ពួក របស់ពួកភិក្ខុ

១៧៣

ពុទ្ធភាណវារៈ​ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចទៅកាន់ អម្ពលដ្ឋិកាឧទ្យាន

១៧៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីការសាកសួរ ព្រះពុទ្ធគុណ

១៧៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអានិស្សង នៃត្រៃសិក្ខា

១៨១

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសម្នាក់

១៨៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងក្រុងក្នុង បាដលិគ្រាម

១៨៧

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងសុនិធៈ និង វស្សការព្រាហ្មណ៍

១៨៩

ពុទ្ធភាណវារៈ អនុមោទនគាថា

១៩១

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះឧទានរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

១៩៣

ពុទ្ធភាណវារៈ កាទ្រង់សម្តែង ចតុរារិយសច្ច

១៩៥

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការក្រាបបង្គំទលសួរ គតិរបស់ពួកសាវ័ក

១៩៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់សម្តែងធម៌បរិយាយ ឈ្មោះធម្មាទាសៈ

២០១

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់សម្តែង  សតិប្បដ្ឋាន ៤

២០៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ស្តេចយាងទៅកាក់ទីអង្គាស របស់នាង អម្ពបាលី

២០៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់មានព្ឬហពុតញថដីកាប្រារព្ធ នឹងព្រះអានន្ទ

២១៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះមានព្រះភាគចូលទៅកាន់ បាវាលចេតិយ

២១៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអានុភាពនៃ ឥទ្ធិបាទ ទាំង ៤

២១៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី អារាធនាព្រះមានព្រះភាគឲ្យបរិនិព្វាន

២១៩

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការទ្រង់ដាក់ អាយុសង្ខារ

២២៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីហេតុនៃការកក្រើកផែនដី

២២៧

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី បរិស័ទ ៨ ពួក

២២៩

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី អតិភាយតនៈ  ទាំង ៨

២៣១

ពុទ្ធភាណវារៈ  វិមោក្ខ ៨ រឿងក្រុងមារ

២៣៧

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី  ពុទ្ធបរិស័ទ ៤​ពួក

២៣៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី អានុភាព របស់ ឥទ្ធិបាទ

២៤៣

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី សំវេជនីយធម៌

២៥១

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃ

២៥៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  អភិញ្ញា ទេសិតធម៌

២៥៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់ទតក្រុងវេសាលី ជា បច្ឆិមទស្សនៈ

២៥៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអរិយធម៌ ៤ យ៉ាង

២៥៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី មហាបទេស ៤ យ៉ាង

២៦១

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងនាយឆន្ទកម្មាបុត្ត​  (កូនជាងមាស)

២៦៧

ពុទ្ធភាណវារៈ លោហិតប្បក្ខន្ទិកាពាធ

២៧១

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុអស្ចារ្យចំឡែក

២៧៣

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសក នៃបុក្កុសមល្លបុត្ត

២៨១

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីហេតុអស្ចារ្យចម្លែក

២៨៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ស្ទឹង កកុធៈ

២៨៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំង ២ មានផលច្រើន

២៨៧

ពុទ្ធភាណវារៈ  ពោលអំពីការបូជាចំពោះ តថាគត

២៨៩

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងឧបវាណភិក្ខុ

២៩១

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីសេចក្តីកន្ទក់កន្ទេញរបស់ទេវតា

២៩៣

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី​សំវេជនីយដ្ឋាន  ៤ កន្លែង

២៩៥

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ ការប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈ ព្រះចក្រពត្តិរាជ

២៩៧

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ ថូបាហេបុគ្គ ៤ ពួក

២៩៩

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហៅអានន្ទត្ថេរ ​

៣០១

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ អច្ឆរិយព្ភុតធម៌ ៤ យ៉ាងក្នុងព្រះ អានន្ទត្ថេរ

៣០៣

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​អច្ឆរិយព្ភុតធម៌ ៤ យ៉ាងក្នុងព្រះ ចក្រពត្តិរាជ

៣០៥

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី រាជធានី ឈ្មោះ កុសាវតឹ

៣០៧

ពុទ្ធភាណវារៈ ការថ្វាយដំណឹងដល់ មល្លក្សត្រិយ៍ ​នៃក្រុងកុសិនារា

៣០៩

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងសុភទ្ទ បរិព្វាជក

៣១១

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី គ្រូអ្នកធ្វើលិទ្ធិ ដូចកំពង់ ទាំង ៦ នាក់

៣១៥

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់សម្តែងធម៌ដល់សុភទ្ទបរិព្វាជក

៣១៧

ពុទ្ធភាណវារៈ បព្វជ្ជា និង ឧបសម្បទារបស់ សុភទ្ទបរិព្វាជក

៣១៩

បរិនិព្វានភាណវារៈ ព្រះបច្ឆិមវាចា របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣២១

បរិនិព្វានភាណវារៈ បរិនិព្វាន នៃព្រះមានព្រះភាគ

៣២៥

បរិនិព្វានភាណវារៈ ការថ្វាយដំណឹងបរិនិព្វាន

៣៣១

បរិនិព្វានភាណវារៈ មល្លក្សត្រិយ៍  ជាប្រធាន ៨ អង្គ

៣៣៣

បរិនិព្វានភាណវារៈ ​ការថ្វាយព្រះភ្លើង សរីរៈ របស់តថាគត

៣៣៥

បរិនិព្វានភាណវារៈ  រឿងព្រះមហាកស្សបត្ថេរ

៣៣៧

បរិនិព្វានភាណវារៈ ​រឿងព្រះបាទ អជាតសត្តុ ជាដើម

៣៤៣

បរិនិព្វានភាណវារៈ រឿងការចែកព្រះ សរីរធាតុ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៤៧

បរិនិព្វានភាណវារៈ ពុទ្ធសារិរិកគាថា

៣៤៩

   


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (*)  (លេខសៀវភៅបិដក : 017)

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ចតុត្ថភាគ មហាវគ្គ ១៧

មហា​សុទស្សនសូត្រ    ជនវសភសូត្រ   មហាកោវិន្ទសូត្រ

មហាសមយសូត្រ    សក្កបញ្ហសូត្រ    មហាសតប្បដ្ឋានសូត្រ

និង   បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ

​(ព.. ២៥១៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មហា​សុទស្សនសូត្រ  ទី ៤ 

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីកុសាវតីរាជធានី

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការកើតប្រាកដនៃ ចក្ករ័តន៍

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ ​ហត្ថិរតន៍

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ  មណិរតន៍

១១

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ គហបតិរតន៍

១៣

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ឫទ្ធិ ៤ យ៉ាង

១៥

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី បរវិតក្ក របស់ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

១៧

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ព្រាហ្មណ៍ និង គហបតី

២១

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងធម្មប្រាសាទ

២៣

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងស្រះបោក្ខរណី

២៩

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ដើមត្នោតវិចិត្រដោយកែវមរកត​ជាដើម

៣១

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី  ព្រះឧទានរបស់ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៣៣

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី សម្បត្តិវិចិត្រផ្សេងៗនៃមហាទស្សនៈ

៣៥

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី បរិវិតក្ករបស់ព្រះបាទ មហាទស្សនៈ

៣៧

ទុតិយភាណវារៈ ពោលអំពី​ព្រះនាង សុភទ្ទាទេវី

៣៩

ទុតិយភាណវារៈពោលអំពី ​ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈមានព្រះបន្ទូលតប

៤៥

ទុតិយភាណវារៈ ការក្រាបទូលអនុលោម តាមព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៥១

ទុតិយភាណវារៈ បច្ឆិមជាតិរបស់ ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៥៥

ទុតិយភាណវារៈ  សំវេកកថា

៥៩

ជនវសភសូត្រ ទី ៥

៦០

ជនវសភសូត្រ ទ្រង់ព្យាករក្នុងកំណើតនៃ បញ្ញា និង គតិ និង បុណ្យ

៦១

ជនវសភសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះអានន្ទមានអាយុ

៦៥

ជនវសភសូត្រ ការជូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃព្រះអានន្ទមានអាយុ

៧១

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី  ជនវសភយក្ស

៧៣

ជនវសភសូត្រ អនុមោទនាកថា របស់ សក្កទេវរាជ

៧៩

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី ព្រហ្មឈ្មោះ សនង្កុមារ

៨១

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី សំឡេងមានអង្គ ៨ របស់ សនង្កុមារព្រហ្ម

៨៥

ជនវសភសូត្រពោលអំពី អានិសង្សនៃការចម្រើនឥទ្ធិបាទ

៨៩

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការបាននូវ ឧកាសទី ១

៩១

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការបាននូវ ឧកាសទី ២-

៩៣

ជនវសភសូត្រពោលអំពី  សតិប្បដ្ឋាន  ទាំង ៤

៩៥

ជនវសភសូត្រពោលអំពី  ធម្មគុណ

៩៩

ជនវសភសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់វេស្សវណ មហារាជ

១០១

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការតំណាលប្រាប់ តៗ គ្នា

១០៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ ទី ៦

១០៤

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីគុណ ជារបស់ពិត ៨ ប្រការ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១០៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការពោលចរចារបស់ទេវតាពួកខ្លះ

១១៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ បុព្វនិមិត្តនៃការកើតប្រាកដរបស់ព្រហ្ម

១១៥

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការកើតប្រាកដនៃ សនង្កុមារព្រហ្ម

១១៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ សំឡេងមានអង្គ៨ របស់សនង្កុមារព្រហ្ម

១១៩

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពីគុណ ជារបស់ពិត ៨ ប្រការ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១២១

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការនិម្មិតអត្តភាពដ៏លើសលប់ នៃ សនង្កុមារព្រហ្ម

១២៥

មហាគោវិន្ទសូត្រព្រះបាទ ទិសម្បតិ ​និងរឿង ជោតិបាលមាណព

១២៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីហេតុដែលបានឈ្មោះថា មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១២៩

មហាគោវិន្ទសូត្រ រឿងព្រះបណុរាជបុត្រ

១៣១

មហាគោវិន្ទសូត្រ រឿងព្រះបាទ បណុ

១៣៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ កិត្តិសព្ទដ៏ពិរោះរបស់ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៣៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រាហ្មណ៍ មហាសាលជាដើម

១៤១

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការសាងអាស្រម ថ្មីរបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៤៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការឆ្លងឆ្លើយ ជាមួយនឹង សនង្កុមារព្រហ្ម

១៤៥

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការសួរអំពីដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោក

១៤៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីក្លិនពុល

១៤៩

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលលាព្រះបាទ រេណុ

១៥១

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលលា ក្សត្រិយ៍ទាំង ៦ អង្គ

១៥៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការអង្វរ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍ នៃក្សត្រិយ៍ទាំង ៦ អង្គ

១៥៧

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការលាភរិយាទាំង ៤០​នាក់នៃ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦១

មហាគោវិន្ទសូត្រ ចិត្តប្រកបដោយមេត្តារបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦៣

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពី ព្រហ្មចរិយធម៌ របស់ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦៥

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពី ព្រះសកទាគាមិ និង ព្រះសោតាបន្ន

១៦៧

មហាសមយសូត្រ​ទី ៧

១៦៨

មហាសមយសូត្រ ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃទេវតាជាន់សទ្ធាវាស

១៦៩

មហាសមយសូត្រ គាថានីមួយៗ នៃទេវតាជាន់សទ្ធាវាស

១៧១

មហាសមយសូត្រ នាមនិងគោត្ររបស់ពួកទេវតា

១៧៣

មហាសមយសូត្រនាមនិងគោត្ររបស់ពួកទេវតា និងស្តេចលោកបាល

១៧៧

មហាសមយសូត្រ ឈ្មោះរបស់ពួកទេវតា

១៨១

មហាសមយសូត្រ  ឈ្មោះនៃពួកទេវតា

១៨៥

មហាសមយសូត្រ ពាក្យរបស់មារ

១៨៩

សក្កបញ្ហសូត្រទី ៨

១៩១

សក្កបញ្ហសូត្រ រឿងបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត

១៩៣

សក្កបញ្ហសូត្រ គាថារបស់ បញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត

១៩៥

សក្កបញ្ហសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ទេវានមិន្ទ

២០១

សក្កបញ្ហសូត្រ សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភាគ

២០៣

សក្កបញ្ហសូត្រ រឿងគោបិកាសក្យធីតា

២០៧

សក្កបញ្ហសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តម្រិះ

២១៣

សក្កបញ្ហសូត្រ ប្រស្នាព្រះឥន្ទ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករប្រស្នា

២១៥

សក្កបញ្ហសូត្រ និយាយអំពីសមណព្រាហ្មណ៍ដទៃ

២៣៣

សក្កបញ្ហសូត្រនិយាយអំពី សង្រ្គាម ទេវតា​និង អសុរ

២៣៥

សក្កបញ្ហសូត្រ អំណាចនៃប្រយោជន៍ ៦​ប្រការ

២៣៧

សក្កបញ្ហសូត្រ ការបាននូវសេចក្តីសោមនស្ស

២៤១

សក្កបញ្ហសូត្រ ពាក្យជាទីបំផុតនៃសូត្រ

២៤៣

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រទី ៩

២៤៤

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ឧទ្ទេសវារកថា

២៤៥

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ អានាបានបព្វៈ

២៤៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ឥរិយាបថបព្វៈ

២៤៩

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សម្បជញ្ញបព្វៈ

២៥១

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ បដិក្កូលមនសិការបព្វៈ

២៥៣

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ធាតុបព្វៈ

២៥៥

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សិវថិកាបព្វៈ

២៥៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវវេទនា

២៦១

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវ ចិត្ត

២៦៥

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវ ធម៌

២៦៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ នីវរណបព្វៈ

២៦៩

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ​ខន្ធបព្វៈ

២៧១

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ អាយតនបព្វៈ

២៧៣

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ពោជ្ឈង្គបព្វៈ

២៧៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សច្ចបព្វៈ

២៨១

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទុក្ខអរិយសច្ច

២៨៣

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សមុទយ អរិយសច្ច

២៨៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ និរោធ អរិយសច្ច

២៩៣

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ មគ្គ អរិយសច្ច

២៩៧

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ  អានិសង្ឃនៃការចម្រើនសតិបដ្ឋាន

៣០១

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ​ទី១០

៣០៥

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ កិត្តិស័ព្ទសរសើរ​របស់ព្រះកុមារក្សប

៣០៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សារាណីយកថា

៣០៩

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីទោសមានអកុសលកម្មបថ ជាដើម

៣១១

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយចោរ

៣១៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពិ អានិសង្ស កុសលកម្មបថ

៣១៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយរណ្តៅលាមក

៣១៩

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីការវាចាកកម្មប មានបាណាតិបាតជាដើម

៣២៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ប្រមាណនៃអាយុរបស់ទេវតាជាន់តាវត្តឹង្ស

៣២៥

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយបុគ្គលខ្វាក់អំពីកំណើត

៣២៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីសមណព្រាហ្មណ៍ដែលមានសីល

៣២៩

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយនាងព្រាហ្មណ៍ដែលមានគ៌ភ

៣៣៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ ចោរដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់

៣៣៥

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយ យល់សប្តិ

៣៣៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយ ដុំដែក

៣៣៩

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈ របស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ

៣៤១

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ បុរសដែលផ្លុំស័ង្ខ

៣៤៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈ របស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ

៣៤៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយជដិលអ្នកបម្រើភ្លើង

៣៤៩

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយពួកឈ្មួញរទេះច្រើននាក់

៣៥៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ បុរសចិញ្ចឹមជ្រូក

៣៦១

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកលេងបាសកាពីរនាក់

៣៦៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយបុរសអ្នកនាំយកបាច់សំបកធ្មៃ

៣៦៧

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ  ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសកនៃព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ

៣៧១

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកភ្ជួរ

៣៧៣

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីទានរបស់ព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ

៣៧៥

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីព្រះគវម្បតិត្ថេរ និង បាយាសិទេវបុត្រ

៣៧៩


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 018)

សុត្តន្តបិដក  ទីឃនិកាយ បញ្ចមភាគ បាដិកវគ្គ ១៨

បាដិកសូត្រ ឧទុម្ពរិកសូត្រ  ចក្កវត្តិសូត្រ

អគ្គញ្ញសូត្រ សម្បសាទនិយសូត្រ និង បាសាទិកសូត្រ

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

បាដិកសូត្រ ទី១

រឿងសុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ ពោលអំពីការក្រាបបង្គំលាព្រះមានព្រះភាគ

ពោលអំពីឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

ពោលអំពី ច្បាប់ទំលាប់

ពោលអំពី គុណនៃព្រះរតនត្រ័យ

ពោលអំពី ព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុង ឧត្តរកានិគម

១១

ពោលអំពី កុក្កុរវត របស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ

១៣

ពោលអំពី ធ្វើមរណកាលរបស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ

១៥

ពោលអំពី ការធ្វើ  និង មិនធ្វើ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

១៧

ប្រស្នារបស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ

១៩

ពោលអំពី ទិដ្ឋិអាក្រក់របស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ

២១

រឿងអចេល បាដិកបុត្រ

២៣

ពោលអំពី ការរើសគូប្រណាំងប្រជែងរបស់អចេល បាដិកបុត្រ

២៥

ព្រះវាចារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនដែលមានដំណើរបែកចេញជា២ផ្លូវ

២៧

ពោលអំពីសេចក្តីប្រព្រឹត្តិរបស់ចេល បាដិកបុត្រ

២៩

ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់អារាមរបស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣១

ពោលអំពីភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតព្រឺរោមរបស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣៣

ពោលអំពីបុរសម្នាក់ចូលទៅរក អចេលបាដិកបុត្រ

៣៥

ពោលអំពី ​ការបរាជ័យ  របស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣៧

ពោលអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀប ដោយសីហមីគរាជ និង ចចកចាស់

៤៥

គាថាជាគ្រឿងប្រៀបធៀបដោយ សីហមីគរាជ និង ចចកចាស់

៤៧

ពោលអំពី​ឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

៥១

ពោលអំពី ច្បាប់ទម្លាប់ជាដើម

៥៣

ពោលអំពី មហាព្រហ្មជាដើម

៥៥

ពួកទេវតាឈ្មោះ  ខិឌ្ខាបទោសិកា និងការបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់

៥៩

ពួកទេវតាឈ្មោះ  មនោបទោសិកា និងមិនមែន មនោបទោសិកា

៦៣

ពោលអំពីការបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់ ដែលកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុ

៦៥

ពោលអំពី សុភវិមោក្ខ

៦៧

ឧទុប្ពរិកសូត្រ ទី ២

៧០

ឧទុប្ពរិកសូត្រ  រឿងនិគ្រោធ បរិព្វាជក

៧១

ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ ជាដើម

៧៧

ពោលអំពី ឧបក្កិលេស  នៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស

៨៣

ពោលអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធិ នៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស

៨៨

ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ​ដែល ដល់នូវកំពូលធម៌ និង ខ្លឹមធម៌

៩៥

ពោលអំពីការសាកសួរនៃ  សន្ធានគហបតី

១០៥

ពោលអំពី កុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

១០៧

ពោលអំពី អានិសង្សដ៏ឧត្តម នៃការប្រតិបត្តិក្នុង​ធម៌ វិន័យ

១០៩

ចក្កវត្តិសូត្រ ទី ៣

១១៥

ចក្កវត្តិសូត្រ  រឿងស្តេចចក្រពត្តិព្រះនាមទល្លនេបិ រតនៈ ៧ ប្រការ

១១៧

ចក្ករត័ន៍ ជាទិព្វបាត់ទៅ

១១៩

ពោលអំពីចក្កវត្តិវគ្គ

១២១

អានុភាពនៃ ចក្ករតន៍

១២៣

អានុភាពនៃ ចក្ករតន៍  ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌

១២៥

ចក្ករតន៍  ជាទិព្វច្យុតចាកទី

១២៧

ចក្ករតន៍  ជាទិព្វបាត់ទៅ

១២៩

ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យដល់ពួកមនុស្សដែលឥតទ្រព្យ

១៣១

ការទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យ ​ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌

១៣៣

អទិន្នាទាន ការកាត់ក្បាល​ (ចោរ)

១៣៥

ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យជាដើម

១៣៧

អកុសលកម្មបថ ១០​ប្រការ ការសាបសូន្យអាយុ

១៤១

ដំណើរកើតនៃសេចក្តីទ័លក្រជាដើម

១៤៣

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយស្មៅគែ  លលក ជាភោជនដ៏ប្រសើរ

១៤៥

និយាយអំពីគំនំដ៏ក្លៀវក្លាជាដើម

១៤៧

សេចក្តីវៀរចាកអកុសលកម្មបថ សេចក្តីចំរើនដោយអាយុជាដើម

១៤៩

ការកើតឡើងនៃព្រះបាទសង្ខរាជ

១៥៣

អំពីគុណកថានៃព្រះមានព្រះភាគ ​ទ្រង់ព្រះនាម មេត្តេយ្យ

១៥៥

និយាយអំពិធម៌ចំរើនអាយុជាដើម

១៥៧

និយាយអំពី ​ឈាន ទាំង ៤

១៥៩

អគ្គញ្ញសូត្រ

១៦១

អគ្គញ្ញសូត្រ  និយាយអំពី វណ្ណៈ​ទាំង​៤

១៦៣

និយាយ អំពី ធម៌ ស  និងធម៌ ខ្មៅ 

១៦៧

ពោលអំពី ជាតិ ផ្សេងៗ ជាដើម

១៦៩

សេចក្តីចំរើននៃលោក

១៧១

និយាយអំពី ផែនដី មានរស​ជាដើម

១៧៣

និយាយអំពី ក្រមរ ផែនដី ជាដើម

១៧៥

និយាយអំពី ​ពណ៌សម្បុរជាដើម

១៧៧

ការសំឡឹង មើលគ្នាទៅវិញ ទៅមក

១៧៩

និយាយអំពី ការនាំយកស្រូវ សាលី ជាដើម

១៨១

ការចែកស្រូវ សាលី  ការតាំងភ្លឺស្រែ

១៨៣

ការសន្មតិសត្វម្នាក់  ការប្រគល់ឲ្យចំណែកស្រូវ សាលី

១៨៥

និយាយអំពី បាបធម៌ មានអទិន្នាទាន ជាដើម

១៨៩

ការកើតឡើងនៃ អក្ខរៈ​ទី ៣​ថា អជ្ឈាយិកា  អជ្ឈាយិកា

១៩១

ការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់

១៩៣

ការប្រព្រឹត្តិល្អ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិល្អ

១៩៥

គាថារបស់ សនង្កុមារព្រហ្ម

១៩៧

សម្បសាទនីយសូត្រ ទី​៥

១៩៩

កាសម្បសាទនីយសូត្រ ការត្រាសសួរចំពោះព្រះសារីបុត្រ

២០១

សប្បសាទនទេសនា​ សេចក្តីឧបមា ដោយ នគរ

២០៣

ពោធិបក្ខិយធម៌ កិរិយាញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យស្គាល់នូង អាយតនៈ

២០៥

ដំណើរ ចុះកាន់គភ៌ មាន ៤ យ៉ាង

២០៧

អាទេសនវិធី ទី ៣

២០៩

អាទេសនវិធី ទី 

២១១

បុគ្គល ៧ ពួក

២១៣

បដិ បទា ៤ យ៉ាង

២១៥

អនុសាសនវិធា ៤ យ៉ាង

២១៧

វិមុត្តិញ្ញាណ របស់បុគ្គល​ដទៃ

២១៩

សស្សតវាទ ៣ ប្រការ

២២១

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

២២៥

ឥទ្ធិវិធា ២   យ៉ាង

២២៧

ឬទ្ធិ ប្រកបដោយអាសវៈ  ឬទ្ធិ មិនមានអាសវៈ

២២៩

ព្រះសារីបុត្រសួរព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្យាករ

២៣១

ព្រះឧទាយិ ​ សំដែងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លា

២៣៥

បាសាទិកសូត្រ

២៣៧

បាសាទិកសូត្រ ការក្រាបបង្គំសួរព្រះមានព្រះភាគ

២៣៩

ធម្មវិន័យដែលសាស្តាពោលទុកមិនល្អ

២៤១

កិរិយាត្រាស់ដឹកនៃព្រះសាស្តា​​  ភាវៈនៃធម៌ដែលទ្រង់សំដែង ទុកល្អហើយ

២៤៣

ពួកសាវ័កដែលមិនបានដឹងសេចក្តីច្បាស់ ក្មុងព្រះសទ្ធម្ម

២៤៧

ភាវៈនៃសាស្តាជាថេរៈ  ជាអ្នកដឹងរាត្រីជាដើម

២៤៩

ភាវៈនៃពួកភិក្ខុជាថេរៈ  ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស ជាដើម

២៥៥

ព្រហ្មចារ្យ បរិបូណ៌ ទាំងអស់

២៥៧

ពោលអំពី អភិញ្ញាទេសិកធម៌

២៥៩

ធម្មភាសិតរបស់សង្ឃ ជាព្រហ្មចារី

២៦១

ការទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យ   មានចីវរប្បច្ច័យ ជាដើម

២៦៥

សុខល្លិកានុយោគ ៤ យ៉ាង

២៦៧

អានិសង្ស នៃ សុខល្លិកានុយោគ ៤ យ៉ាង

២៧១

ការឈប់ប្រព្រឹត្ត កន្លង ហេតុទាំង ៩  យ៉ាង

២៧៣

ប្រស្នាដែលព្រះតថាគត ទ្រង់ព្យាករ និង មិនទ្រង់ព្យាករ

២៧៥

ប្រស្នាដែលព្រះតថាគត មិនទ្រង់ព្យាករ

២៧៧

ទិដ្ឋិនិស្ស័យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែក ខាងដើម  ជាដើម

 ២៨១

អធិប្បញ្ញត្តិនៃ សមណព្រាហ្មណ៍ ទាំងឡាយ

២៨៣

សតិបដ្ឋាន ទាំង​៤

២៨៥

ធម្មបរិយាយ គួរជាទី ជ្រះថ្លា

២៩១សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា   (លេខសៀវភៅបិដក : 019)

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ ឆដ្ឋភាគ ១៩

​(ព.. ២៥០៣)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

លក្ខណសូត្រ ទី ៧

ពោលអំពី លក្ខណៈ៣២ប្រការ

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

២១

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

២៥

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

២៧

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៣៧

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៤១

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៤៣

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៥៧

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៥៩

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៦៥

សិង្គាលកសូត្រទី៨

៦៧

កម្មក្កិលេស៤យ៉ាង

៦៩

ពោលអំពើអបាយមុខ​៦​យ៉ាង

៧១

បុគ្គលមិនមែនជាមិត្ត  ៤ពួក​​        

៧៩

មិត្ត៤​ពួកដែលមានសន្តាន ល្អ

៨១

និគមគាថា

៨៣

ទិសទាំង៦   និយាយអំពីទិស ទិសខាងត្បូង

៨៥

ទិសទាំង៦ និយាយអំពីទិស ខាងជើង

៨៧

ទិសទាំង៦ និយាយអំពីទិស ខាងលើ

៨៩

និយាយអំពីទិស ទិសខាងក្រោម និង​ខាងលើ

៩១

សេចក្តីសរសើនៃសិង្គាលកមាណព    និងការដល់នូវសរណគមន៍

៩៣

អាដានាដិយសូត្រទី៩

៩៤

​រឿងមហារាជទាំង​៤

៩៥

គាថា នមស្សការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ

៩៧

ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យ មានរស្មីក្លៀវក្លា

៩៩

​វិរុឡ្ហមហារាជគង់ក្នុងទិសខាងត្បូង

១០១

​ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យមានរស្មីក្លៀវក្លា

១០៣

និយាយ​អំពីឧត្តរកុរុទ្វីប ជាដើម

១០៥

និយាយ​អំពី យានដំរី ជាដើម

១០៧

ការរក្សាទាក់ទងដោយអាជានា ជានគរ

១០៩

ពួកអមនុស្សមានយក្ខជាដើម

១១៥

ពោលអំពីរៀងរ៉ាវនៃស្តេចធំទាំង៤

១១៧

សង្គីតិសូត្រ ទី១០

១២៣

ព្រះមានព្រះភាគស្តេច ចូលទៅកាន់សណ្ឋាគារស្ថាន

១២៥

ការធ្វើមរណកាលនៃនិគ្គណ្ឋនាដបុត្រ

១២៧

ពោលអំពីព្រហ្មចរិយធម៌ដែលតាំងនៅស្ថិតស្ថេរ

១២៩

ពួកធម៌ពីរៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៣១

 ពួកធម៌បីៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៣៥

ពួកធម៌បួនៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៤៧

ពួកធម៌ប្រាំៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៧៣

ពួកធម៌ប្រាំមួយៗដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៩៣

ពួកធម៌ប្រាំពីរៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២០៩

ពួកធម៌ប្រាំបីៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២១៥

ពួកធម៌ប្រាំបួនៗដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២៣៣

ពួកធម៌ដប់ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២៤៣

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រទានសាធុការ

២៥៣

ទសុត្តរសូត្រ ទី ១១

២៥៤

 ប្រភេទនៃធម៌ មួយៗ 

២៥៥

ប្រភេទនៃធម៌ ពីរៗ

២៥៧

ប្រភេទនៃធម៌ បីៗ

២៥៩

ប្រភេទនៃធម៌ បួនៗ

២៦៣

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំៗ

២៦៧

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំមួយៗ

២៧៩

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំពីរៗ

២៩៥

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំបីៗ

៣០៥

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំបួនៗ

៣២៩

ប្រភេទនៃធម៌ ដប់ៗ

៣៤១

ឧទ្ទានគាថា

៣៥៧


សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 020)

សុតន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក បឋមភាគ  ២០

​(ព.. ២៥០២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

មូលបរិយាយវគ្គ

មូលបរិយាយសូត្រ ទី ១

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ១

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ២

១១

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៣

១៣

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៥

១៥

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៦

១៧

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៨

១៩

សព្វាសវសំវរសូត្រ ទី ២

២១

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការឃើញ

២៣

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការសេព

៣១

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការ អត់ធន់

៣៣

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការ បន្ទោបង់

៣៥

អាសវៈដែលបានលះហើយ ដោយ ការឃើញ ជាដើម

៣៧

ធ&#