អាន តា្យគីម

 

ប្រជុំបញ្ជីរាយមាតិកា

ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ

ភាគ ១

(ព្រះវិន័យ)

ផ្សាយចេញពី

Website:  www.btkhmer.com

e-mail: anntaykim@yahoo.fr

ប្រទេស បារាំង

.. ២៥៦២    ..  ២០១៨

 

បុព្វហេតុ

ដោយខ្ញុំឃើញ ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ទំព័រ​មាតិកា ដែលនៅខាងចុង សៀវភៅនីមួយៗ

ទាំង​១១០​ក្បាល  មានទំព័រខ្លះ ពិបាកនឹងអាន​ពីព្រោះតួអក្សរបោះពុម្ព រលប់ៗ 

ដើម្បីសម្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវ  ឬ ការអានសៀវភៅក្នុងគម្ពីរ ព្រះត្រៃបិដក ទាំង

១១០ ក្បាលនោះ  ខ្ញុំបានចម្លងឡើងវិញនូវ មាតិកាទាំងឡាយ នៅក្នុងសៀវភៅនីមួយៗ​ ហើយ

ប្រមូលផ្តុំដាក់ក្នុងសៀវភៅ ដោយចែកជា ៣ ភាគ គឺ ភាគទី ១ (ព្រះវិន័យ)

ភាគទី ២ (ព្រះសុត្ត)   ភាគទី ៣ (ព្រះអភិធម្ម)  ដែលមានចំណងជើងថា​​ ៖

«  ប្រជុំ បញ្ជីរាយមាតិកា ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ​ »

ហើយផ្សាយ​ជាធម្មទាន នៅក្នុង website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ  btkhmer.com

ចំពោះសៀវភៅខ្លះ  ដែលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ញុំបានបង្កើត​បញ្ជីមាតិកាថ្មីបន្ថែមជា

គម្រប់ ដោយខ្ញុំចម្លងពីអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនោះ ។ បើមានពាក្យ ចម្លង ឬ

 សរសេរខុស នៅក្នុងសៀវខ្ញុំនេះ សូមលោកអ្នកមេត្តាអភ័យទោស និង ជួយកែតម្រូវ

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ដល់សង្គមជាតិយើង ។ ក្នុងការចម្លងនេះ ចំពោះពាក្យណាដែល

បោះពុម្ពមិនច្បាស់ ខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ពាក្យនោះ ទៅនឹងពាក្យនៃអត្ថបទ ក្នុងទំព័រ សៀវភៅនោះ ខាងផ្នែកជាភាសាខ្មែរជាមុនសិន  បើនៅតែមិនឃើញ ទើបខ្ញុំរកពាក្យនោះខាងផ្នែកជា

ភាសាបាលីទៀត  ហើយបើនៅតែមើលមិនដាច់ទៀត ខ្ញុំក៏ដាក់ ពាក្យនោះក្នុងរង្វង់

ក្រចក  តាមដែលខ្ញុំមើលប្រហែលៗស្មានៗ ឬក៏ដាក់ចុចៗ  (xxx…….) 

លោកអ្នកអាចយកសៀវភៅនេះ ទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្ត ដោយសេរី ។     

សៀវភៅ ប្រជុំ បញ្ជីមាតិកា ទាំង ៣ ភាគនេះ មាន ជា format pdf ផង និង ជា format Word ផង។ 

Format Word មានប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃក្រោយ អាចយកសៀវភៅនោះ ទៅកែឆ្នៃ ដើម្បីនឹងបោះពុម្ព សាជាថ្មី ។

ដើម្បីចម្លងសៀវភៅនោះពី  website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ     btkhmer.com ទៅជា format Word

ត្រូវធ្វើ copier [1] សៀវភៅពី website    ហើយបន្ទាប់មកធ្វើ coller[2]  នៅក្នុង fichier format Word មួយថ្មីរបស់លោកអ្នក           

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះ អាចផ្តល់ប្រយោជន៍ ជូនលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់

អាន គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ។  

                                                                         Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017.

                                                                         អាន តា្យ គីម[1] មុននឹង ចម្លង  (copier)  ផ្នែកណាមួយនែ អត្ថបទ  គេត្រូវ រើសយក (sιlectionner) អត្ថបទនោះសិន ។ បន្ទាប់មក នៅលើអត្ថបទនោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ នៅក្នុងបង្អួច ត្រូវចុច (dans la fenκtre cliquer sur )

 លើពាក្យ « copier »  

[2]  បើ មិនទាន់មាន fichier Word នោះទេ  ត្រូវបង្កើត fichier Word ថ្មីមួយទៅ ដោយប្រើ Microsoft Word។ បន្ទាប់មក នៅលើ fichier Word នោះ ត្រូវចុចខាងស្តាំ (cliquer droit) លើកូនកណ្តុរ (la souris) នៅពេលនោះ មានកូនបង្អួចមួយលេចឡើង ហើយ ត្រូវចុច (cliquer) លើពាក្យ « coller » 

នេះ ជារបៀប copier-coller  ដែលគេធ្លាប់ប្រើជាទូទៅ ៕

 

 

 

 

 

 

មាតិកា ……………………………………………………………………. ……លេខបិដក…….ទំព័រ

មហាវិភង្គ (ភាគ ទី ១  ដល់ ភាគ ទី ៤)

 

 

បឋមភាគ

០០១

6

ទុតិយភាគ

០០២

9

តតិយភាគ

០០៣

15

ចតុត្ថភាគ

០០៤

28

ភិក្ខុនីវិភង្គ

 

 

បច្ចេកភាគ

០០៥

51

មហាវគ្គ  (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ៣   )

 

 

បឋមភាគ

០០៦

74

ទុតិយភាគ

០០៧

83

តតិយភាគ

០០៨

91

ចុល្លវគ្គ  (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ៣   )

 

 

បឋមភាគ

០០៩

99

ទុតិយភាគ

០១០

106

តតិយភាគ

០១១

115

បរិវារ  (ភាគ ១  ដល់  ភាគ ២)

 

 

បឋមភាគ

០១២

123

ទុតិយភាគ

០១៣

132

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា  (លេខសៀវភៅ បិដក : 001)

វិនយបិដក មហាវិភង្គ បឋមភាគ ​១

វេរញ្ជកណ្ឌ និង បារាជិកកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៧)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សេចក្តីឧទ្ទិស សៀវភៅ​ជាភាសាបារាំង

V

សេចក្តីឧទ្ទិស សៀវភៅ​ជាខ្មែរ

VI

អារម្ភកថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស

VII

អារម្ភកថារបស់ក្រមមជំនុំ

XI

វេរញ្ជកណ្ឌ

សំដែងអំពីវេរញ្ជព្រាហ្មណ៍ ​ពោលបង្កាច់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ

សំដែងអំពី សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយកូនមាន់

១១

សំដែងអំពី   ត្រៃវិជ្ជា

១៣

សំដែងអំពី ស្រុកវេរញ្ជាអត់បាយ

១៩

សំដែងអំពី ព្រហ្មចរិយធម៌ មិនស្ថិតនៅយូរ

២៣

ពាក្យពោលប្រារព្ធ នូវសេចក្តីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ

២៧

សំដែងអំពី ពុទ្ធដំពើរទៅកាន់ផ្ទះ វេរញ្ជព្រាហ្មណ៍

៣១

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ១

៣៥

និទានសុទិន្នភិក្ខុ

៣៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង

៥៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់​ ទី១  និទានមេស្វា

៦៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ ទី២ និទានវជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ

៧១

ចំណែកសិក្ខាបទ

៧៣

លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា

៧៥

លក្ខណៈ ពោលលាសិក្ខា

៨៣

លក្ខណៈមិនពោលលាសិក្ខា

៨៧

របៀៗ សំដែងអំពី អង្គជាត និង ទ្វារមគ្គ មានស្រោមទ្រនាប់

១០៧

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុមិនបានពោលលាសិក្ខាជាដើម

១១៣

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ២

១៣៥

និទាន ធនិយភិក្ខុ

១៣៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

១៤៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់

១៤៧

ចំណែកសិក្ខាបទ

១៥១

និយាយអំពីទ្រព្យដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនដី

១៥៥

និយាយអំពី ប្រយោគបង្គាប់

១៧៣

អាការនៃអវហា

១៧៥

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុត្រេចទៅបិណ្ឌបាតជាដើម

១៨៥

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ៣

២២២

និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

២២២

និយាយអំពី​អានាបានស្សតិ​សមាធិ

២២៩

និទានក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា បន្ទាប់

២៣៣

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៣៩

និយាយអំពីប្រយោគបង្គាប់

២៤៣

និយាយអំពី ពណ៌នា​សេចក្តីស្លាប់

២៤៧

និយាយអំពី ដំណើរសម្លាប់​ដោយរូប​ជាដើម

២៥០

និយាយអំពី ដំណើរបង្គាប់​ឲ្យស្លាប់ជាដើម

២៥៥

វិនីតវត្ថុ រឿងភិក្ខុពណ៌នា​សេចក្តីស្លាប់ជាដើម

២៥៧

បារាជិកកណ្ឌ សិក្ខាបទទី​ ៤

២៨៥

រឿងភក្ខុពោលអួត ឧត្តរិមនុស្សធម្ម

២៨៧

រឿងពួកភិក្ខុនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងវគ្គុមុទា

២៨៩

និយាយអំពី មហាចោរ ៥ ពួក

២៩៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

២៩៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់

២៩៧

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៩៩

និយាយអំពីឧត្តរិមនុស្សធម្ម មានឈានជាដើម

៣០៣

និយាយអំពី សុទ្ធិកជ្ឈាន

៣១១

និយាយអំពី មគ្គ​ជាដើម

៣១៣

និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

៣១៩

និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

៣២៥

និយាយអំពី បេយ្យាល ១៥

៣៣៩

វិនីតវត្ថុ និយាយអំពីការតាំងចិត្តជាដើម

៣៤៧

វិនីតវត្ថុ  និទានអដ្ឋិសង្ខលិកប្រេតជាដើម

៣៦១

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា  (លេខសៀវភៅបិដក : 002)

វិនយបិដក មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ ២​

តេរសកណ្ឌ និង អនិយតកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

 

តេរសកណ្ឌ

 

 

សង្ឃាទិសេសទី ១

 

 

រឿងសេយ្យសកភិក្ខុ

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិជា​បន្ទាប់

 

បទភាជនីយ សុទ្ធិក

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

១៣

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

១៥

 

បទភាជនីយ និយាយអំពីចក្ក មានមូលគ្រប់ទាំងអស់ជាដើម

១៩

 

វារៈសំដែងអំពីអនាបត្តិ

៣៧

 

វិនិគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមលំដាប់ហូរហែ)

៣៨

 

និយាយអំពីកំពុងយល់សប្តិ ជាដើម

៣៩

 

សង្ឃាទិសេសទី ២

 

 

រឿងឧទាយិភិក្ខុ

៥៣

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៥៧

 

ចំណែកសិក្ខាបទ

៥៧

 

បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុបេយ្យាល

៥៩

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី​ស្រីពីរនាក់ជាដើម

៦៣

 

សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិជាដើម

៨០

 

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

៨១

 

សង្ឃាទិសេសទី ៣

៨៦

 

រឿងឧទាយិភិក្ខុ

៨៦

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៨៨

 

ចំណែកសិក្ខាបទ

៨៨

 

បទភាជនីយ

៨៩

 

និយាយ អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៩៩

 

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១០០

 

វិនីគវត្ថុ សំដែងអំពីស្រីម្នាក់ដណ្តប់សម្ពត់កម្ពល ជ្រលក់ថ្មីជាដើម

១០០

 

សង្ឃាទិសេសទី ៤

១០៥

 

និទានឧទាយិភិក្ខុ

១០៥

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ

១០៩

 

សិក្ខាបទវិភង្គ​​ បទភាជនីយ

១១០

 

បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុ​សង្ស័យ ជាដើម

១១៣

 

សំដែង អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១៦

 

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១១៦

 

វិនីគវត្ថុ និយាយអំពីស្រី អារ ជាដើម

១១៧

 

សង្ឃាទិសេសទី ៥

១២០

 

និទានឧទាយិភិក្ខុ

១២០

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង

១២៩

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិជា​បន្ទាប់

១៣៣

 

បទភាជនីយ ​​និយាយអំពីនិក្ខេបបទ

១៣៣

 

ស្រី មាន ១០ ពួក

១៣៦

 

ភរិយា មាន​១០​ពួក

១៣៦

 

និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

១៣៧

 

និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

១៣៩

 

និយាយ អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៦

 

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១៧៦

 

វិនីគវត្ថុ និយាយអំពីស្រី ដេកលក់ ជាដើម

១៧៦

 

សង្ឃាទិសេសទី ៦

១៧៩

 

រឿងភិក្ខុនៅក្នុងដែន អាឡវី

១៧៩

 

រឿងមណិកណ្ធនាគរាជ

១៨៣

 

និយាយអំពីហ្វូងសត្វស្លាប

១៨៨

 

និយាយអំពី កុលបុត្ត ឈ្មោះ រដ្ឋបាល

១៩០

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និងសិក្ខាបទវិភង្គ

១៩៣

 

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង សម្មតិវិធី

១៩៥

 

និយាយអំពីការសំដែង​ទីសង់កុដិ

១៩៧

 

បទភាជនី និយាយអំពីទីមិនមានសេចក្តី អន្តរាយជាដើម

១៩៩

 

សំដែង អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២២

 

សង្ឃាទិសេសទី ៧

២២៣

 

រឿងឆន្នត្ថេរ

២២៣

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២៥

 

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពីការសូមសង្ឃ ឲ្យមើលទីសង់វិហារ

២២៥

 

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពី វិធីសម្មតិ

២២៧

 

បទភាជនីយ និយាយអំពីវិហារសង្ឃ មិនបានសំដែងទីឲ្យជាដើម

២៣៣

 

សំដែងអំពីវារៈ ដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៨

 

សង្ឃាទិសេសទី ៨

២៣៩

 

និទានព្រះទិព្វត្ថេរ

២៣៩

 

និយាយអំពីការសន្មតិព្រះទព្វត្ថេរ ឲ្យជាអ្នករៀបចំ សេនាសនៈ និង

សំដែងឡើងនូវភត្ត

២៤១

 

និទាន មេត្តិយភិក្ខុ  និង  កម្មជកភិក្ខុ

២៤៥

 

និទាន មេត្តិយ ភិក្ខុនី

២៥០

 

សេចក្តី បញ្ញត្តិ

២៥៤

 

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៥៤

 

និយាយអំពី អធិករណ៍ ៤ យ៉ាង

២៥៦

 

បទភាជនីយ ​និយាយអំពីការ​បានដោយការមិនឃើញ ជាដើម

២៥៧

 

និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧០

 

សង្ឃាទិសេសទី ៩

២៧២

 

និទាន  មេត្តិយភិក្ខុ និង កម្មជកភិក្ខុ

២៧២

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២៧៥

 

សិក្ខាបទវិភង្គ អធិករណ៍ជាចំណែកដទៃ

២៧៥

 

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពីលេស ១០  យ៉ាង

២៧៨

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី ចំណែកដទៃ​​នៃ អាចត្តាធិករណ

២៨០

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី អធិករណ៍ មានមូលមួយ

២៨៧

 

សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩០

 

សង្ឃាទិសេសទី ១០

២៩១

 

និទាន ទេវទត្តភិក្ខុ

២៩១

 

និយាយអំពីវត្ថុ​៥ យ៉ាង

២៩២

 

សេចក្តីបញ្ញាត្តិ

២៩៨

 

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៩៨

 

ការសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣០១

 

បទភាគន័យ

៣០២

 

និយាយអំពី អនាបត្តិ

៣០៣

 

សង្ឃាទិសេសទី ១១

៣០៤

 

និទាន …..ភិក្ខុ

៣០៤

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣០៦

 

សិក្ខាបទ វិភង្គ

៣០៧

 

ព្រះសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣០៩

 

បទភាជនីយ និយាយអំពី​វារៈ ដែលត្រូវអាបត្តិ

៣១១

 

សំដែងអំពីវារៈ ដែលមិនត្រូវ​អាបត្តិ

៣១២

 

សង្ឃាទិសេសទី​១២

៣១៣

 

និទាន …..ភិក្ខុ

៣១៣

 

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣១៦

 

ការចែក សិក្ខាបទ

៣១៧

 

ព្រះសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣១៩

 

បទ…..

៣២០

 

វារៈ ដែលមិនត្រូវ​អាបត្តិ

២១

 

 

   

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា  (លេខសៀវភៅបិដក : 003)

វិនយបិដក មហាវិភង្គ តតិយភាគ ៣

និស្សត្តិយកណ្ឌ និង បាចិត្តយតកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៨)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

និស្សត្តិយកណ្ឌ

 

ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ (ភិក្ខុមានពួក៦)

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

បទភាជនីយ ​និងវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

សិក្ខាបទទី ២

១០

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

១០

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

១១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២

បទភាជនីយ ​

១៥

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣

សិក្ខាបទទី ៣

២៤

និទាន ភិក្ខុ ១ រូប

២៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

២៦

សិក្ខាបទ វិភង្គ

២៧

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៣១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣២

សិក្ខាបទទី ៤

៣៣

ស្រីបុរាណ​ទុតិយិកា របស់ឧទាយិភិក្ខុ

៣៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៥

សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៣៦

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៣៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩

សិក្ខាបទទី ៥

៤០

និទាន​​នាងឧប្បលវណ្ណា ភិក្ខុនី

៤០

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

៤៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៤៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៤៧

សិក្ខាបទទី ៦

៤៩

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៤៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

៥២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៥៤

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៥៦

សិក្ខាបទទី ៧

៥៧

និទាន ឆព្វត្តិយភិក្ខុ (ភិក្ខុពួក ៦)

៥៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៥៩

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦១

សិក្ខាបទទី ៨

៦២

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៦២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៦៤

​សិក្ខាបទ វិភង្គ  និង បទភាជនីយ

៦៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៦៧

សិក្ខាបទទី ៩

៦៨

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៦៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៧០

​សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៧១

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៧៣

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៧៤

សិក្ខាបទទី ១០

៧៥

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៧៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៧៩

​សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៨០

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៨៥

ឧទ្ទាន​នៃចីវរវគ្គ

៨៦

អាសិយវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

៨៧

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៨៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៨៩

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩០

សិក្ខាបទទី ២

៩១

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៩១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៩២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩៣

សិក្ខាបទទី ៣

៩៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៩៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៩៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩៧

សិក្ខាបទទី ៤

៩៨

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

៩៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង 

១០០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជា បន្ទាប់​ និង  សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១០២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១០៤

សិក្ខាបទទី ៥

១០៥

និទាន ឧបសេនវង្គន្តបុត្តភិក្ខុ

១០៥

ប្រយោជន៍ ១១​យ៉ាងនៃការបញ្ញត្តិវិន័យ

១១០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​ និង  សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១១២

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

១១៣

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១១៤

សិក្ខាបទទី ៦

១១៥

និទាន ភិក្ខុមួយរូប

១១៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១១៦

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១១៧

បទភាជនីយ

១១៨

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១១៩

សិក្ខាបទទី ៧

១២០

បទភាជនីយ

១២០

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១២២

បទភាជនីយ

១២៣

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១២៥

សិក្ខាបទទី ៨

១២៦

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១២៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១២៧

សិក្ខាបទវិភង្គ

១២៩

បទភាជនីយ

១៣០

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៣២

សិក្ខាបទទី ៩

១៣៣

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៣៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៣៤

បទភាជនីយ

១៣៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៨

សិក្ខាបទទី ១០

១៣៩

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៣៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៤០

បទភាជនីយ

១៤២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៣

ឧទាននៃកោសិយវគ្គ

១៤៤

មគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

១៤៥

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៤៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

១៤៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៤៧

បទភាជនីយ

១៤៨

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៥១

សិក្ខាបទទី ២

១៥៣

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

១៥៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៥៧

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៥៨

ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកប្រគលបាត្រ

១៥៩

បទភាជនីយ

១៦៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៦

សិក្ខាបទទី ៣

១៦៧

និទានបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ

១៦៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៧៥

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៧៦

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

១៧៧

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៨

សិក្ខាបទទី ៤

១៧៩

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៧៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៨០

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៨១

បទភាជនីយ

១៨២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៣

សិក្ខាបទទី ៥

១៨៥

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៨៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​​ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៨៧

បទភាជនីយ

១៨៨

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៩

សិក្ខាបទទី ៦

១៩០

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៩១

សិក្ខាបទ វិភង្គ  និង​ បទភាជនីយ

១៩២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៣

សិក្ខាបទទី ៧

១៩៤

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៩៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​​

១៩៨

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៩៩

បទភាជនីយ

២០០

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២០២

សិក្ខាបទទី ៨

២០៣

និទាន មហាអមាត្យម្នាក់

២០៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២០៥

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២០៦

បទភាជនីយ

២០៧

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២០៨

សិក្ខាបទទី ៩

២០៩

និទាន  ភិក្ខុច្រើនរូប

២០៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២១០

បទភាជនីយ

២១៣

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២១៤

សិក្ខាបទទី ១០

២១៥

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២១៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២១៧

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២១៩

ឧទាននៃបត្តវគ្គ

២២០

មុសាវាទវគ្គ - សិក្ខាបទទី ១

២២១

និទាន ហត្ថកភិក្ខុសក្យបុត្ត

២២១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២៣

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២២៤

បទភាជនីយ

២២៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៥

សិក្ខាបទទី ២

២៣៦

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៣៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៤០

បទភាជនីយ

២៤១

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៧០

សិក្ខាបទទី ៣

២៧២

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៧២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៧២

បទភាជនីយ

២៧៩

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៤

សិក្ខាបទទី ៤

២៨៥

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៨៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៨៦

បទភាជនីយ

២៨៧

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៨

សិក្ខាបទទី ៥

២៨៩

និទាន​ភិក្ខុច្រើនរូប

២៨៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៩២

បទភាជនីយ   និង វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៩៣

សិក្ខាបទទី ៦

២៩៥

និទានព្រះ​អនុរុទ្ធត្ថេរ

២៩៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣០០

បទភាជនីយ  

៣០១

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣០២

សិក្ខាបទទី ៧

៣០៣

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៣០៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣០៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់

៣០៦

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣០៨

បទភាជនីយ  

៣០៩

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣១០

សិក្ខាបទទី ៨

៣១១

និទាន​ភិក្ខុច្រើនរូប

៣១១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣១៧

បទភាជនីយ  

៣១៨

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៣៥

សិក្ខាបទទី ៩

៣៣៦

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៣៣៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៣៨

បទភាជនីយ  

៣៣៩

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤០

សិក្ខាបទទី ១០

៣៤២

និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ

៣៤២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៤៣

បទភាជនីយ   និង វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤៥

ឧទាននៃមុសាវាទវគ្គ

៣៤៦

ភូតគាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

៣៤៧

និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ

៣៤៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៤៩

បទភាជនីយ  

៣៥១

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៥២

សិក្ខាបទទី ២

៣៥៣

និទានឆន្នភិក្ខុ

៣៥៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣៥៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៣៥៨

បទភាជនីយ  

៣៥៩

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦០

សិក្ខាបទទី ៣

៣៦២

និទាន​ទព្វមល្លបុត្ត

៣៦២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣៦៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់

៣៦៤

សិក្ខាបទវិភង្គ    និង បទភាជនីយ  

៣៦៥

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦៧

សិក្ខាបទទី ៤

៣៦៨

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

៣៦៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៦៩

សិក្ខាបទវិភង្គ   

៣៧០

បទភាជនីយ  

៣៧២

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧៤

សិក្ខាបទទី ៥

៣៧៥

និទានសត្ថសេវគ្គយភិក្ខុ

៣៧៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ   

៣៧៧

បទភាជនីយ  

៣៧៨

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨០

 

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា  (លេខសៀវភៅបិដក : 004)

វិនយបិដក មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ ៤

បាចិត្តិយកណ្ឌ  បាដិទេសនិយកណ្ឌ សេខិយកណ្ឌ និង អធិករណសមថកណ្ឌ ​(ព.. ២៤៩៨)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សិក្ខាបទទី ៦

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ (ភិក្ខុមានពួក៦)

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

បទភាជនីយ ​និងវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

សិក្ខាបទទី ៧

និទានសត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

សិក្ខាបទ វិភង្គ

បទភាជនីយ ​

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១០

សិក្ខាបទទី ៨

១១

និទានភិក្ខុពីររូប

១១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២

បទភាជនីយ ​

១៣

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤

សិក្ខាបទទី ៩

១៥

និទានឆន្នភិក្ខុ

១៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៧

បទភាជនីយ ​

១៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩

សិក្ខាបទទី ១០

២០

និទានភិក្ខុស្រុកអាឡវីទាំងឡាយ

២០

​ សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

២១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២

ឧទ្ទាននៃភូតគាមវគ្គ

២៣

ឧវាទវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

២៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៤

ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកឲ្យឧវាទដល់ភិក្ខុនី

២៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៧

ការសន្មតិភិក្ខុ ដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ​ឲ្យជាអ្នកប្រដៅភិក្ខុនី

៣០

សិក្ខាបទវិភង្គ 

៣១

គរុធម៌ ៨ ប្រការ

៣៣

បទភាជនីយ

៣៤

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨

សិក្ខាបទទី ២

៣៩

និទានព្រះចូឡបន្ថក

៣៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​ សិក្ខាបទ វិភង្គ និង  បទភាជនីយ

៤២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៣

សិក្ខាបទទី ​៣

៤៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៤៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៤៥

និទានព្រះមហាបជាបតិគោតមី

៤៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៤៧

បទភាជនីយ

៤៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៩

សិក្ខាបទទី ៤

៥០

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៥០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៥១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៣

សិក្ខាបទទី ៥

៥៤

និទានភិក្ខុមួយរូប ត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត្រ

៥៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៥៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់

៥៦

សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៥៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៨

សិក្ខាបទទី ៦

៥៩

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៥៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​សិក្ខាបទ

៦១

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦២

សិក្ខាបទទី ៧

៦៣

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៦៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៦៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៦៥

បទភាជនីយ

៦៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦៨

សិក្ខាបទទី ៨

៦៩

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៦៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៧០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៧១

បទភាជនីយ

៧២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៧៣

សិក្ខាបទទី ៩

៧៤

និទានថុល្លនន្ទា

៧៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៧៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៧៧

បទភាជនីយ

៧៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៧៩

សិក្ខាបទទី ១០

៨០

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៨០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៨១

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៨២

ឧទាននៃឧវាទវគ្គ

៨៣

ភោជនវគ្គ បឋមសិក្ខាបទ

៨៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៨៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង  និង​និទាន​ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ

៨៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង បទភាជនីយ

៨៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៨៨

សិក្ខាបទទី ២

៨៩

និទានទេវទត្តភិក្ខុ

៨៩

បឋមប្បញ្ញត្តិ  និង បឋមានុប្បញ្ញត្តិ

៩០

ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ

៩១

តតិយានុប្បញ្ញត្តិ

០២

ចតុ (ច្ឆា)  ឥនុប្បញ្ញត្តិ

៩៣

បញ្ចមា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៤

ឆដ្ឋា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៥

សត្តមា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៧

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៩៩

សិក្ខាបទទី ៣

១០០

និទានបុរសធ្វើការម្នាក់ ជាមនុស្សទ័លក្រ

១០០

បឋមបញ្ញត្តិ

១០៣

និទានភក្ខុមួយរូបមានជម្ងឺ និង បឋមានុប្បញ្ញត្តិ

១០៤

ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ

១០៥

តតិយានុប្បញ្ញត្តិ

១០៦

និយាយពី អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកំណត់ភត្ត​ដែលគេបម្រុងដើម្បីខ្លួន

ឲ្យដល់ភក្ខុឯទៀត  និង​សិក្ខាបទវិភង្គ

១០៧

បទភាជនីយ

១០៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១០៩

សិក្ខាបទទី ៤

១១០

និទានឧបាសិកា​ជាមាតារបស់នាង កាណា

១១០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១១៥

បទភាជនីយ

១១៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១៧

សិក្ខាបទទី ៥

១១៨

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

១១៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង 

១១៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២០

បទភាជនីយ

១២៣

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១២៤

សិក្ខាបទទី ៦

១២៥

និទានភិក្ខុពីររូបដើរផ្លូវឆ្ងាយ

១២៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២៧

បទភាជនីយ

១២៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣០

សិក្ខាបទទី ៧

១៣១

និទានសត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

១៣១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១៣២

បទភាជនីយ

១៣៣

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៤

សិក្ខាបទទី ៨

១៣៥

និទានព្រះវេឡដ្ឋសីសត្ថេរ

១៣៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

១៣៦

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ និង បទភាជនីយ

១៣៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៨

សិក្ខាបទទី ៩

១៣៩

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៣៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង 

១៤០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៤១

បទភាជនីយ

១៤២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៤

សិក្ខាបទទី ១០

១៤៥

និទានភិក្ខុមួយរូប​ជាអ្នកប្រព្រឹត្ត បង្សុកូល នូវរបស់គ្រប់យ៉ាង

១៤៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់

១៤៦

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៤៧

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៨

ឧទ្ទាន នៃ ភោជនវគ្គ

១៤៩

អចេលកវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

១៥០

និទានព្រះអានន្ទ ដ៏មានអាយុ

១៥០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៥៣

បទភាជនីយ

១៥៤

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៥៥

សិក្ខាបទទី ២

១៥៦

និទានព្រះ ឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៥៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

១៥៧

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៥៨

បទភាជនីយ

១៥៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦០

សិក្ខាបទ ទី៣

១៦១

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៦៣

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៤

សិក្ខាបទ ទី​៤

១៦៥

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៦៦

បទភាជនីយ

១៦៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៨

សិក្ខាបទ ទី៥

១៦៩

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៧០

បទភាជនីយ

១៧១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧២

សិក្ខាបទ ទី៦

១៧៣

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៧៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

១៧៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី ១  និង​ ទី២

១៧៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី​៣

១៧៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី ៤  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

១៧៩

បទភាជនីយ

១៨០

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨២

សិក្ខាបទ ទី៧

១៨៣

និទានមហានាម សក្យ

១៨៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ​ និង​ បវារណា ៤  យាប (****)

១៨៨

បទភាជនីយ

១៨៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩០

សិក្ខាបទ ទី ៨

១៩២

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

១៩៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

១៩៤

បទភាជនីយ

១៩៥

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៦

សិក្ខាបទ ទី ៩

១៩៧

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង  សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង​ បទភាជនីយ

១៩៨

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៩

សិក្ខាបទ ទី ១០

២០០

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២០០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២០១

បទភាជនីយ

២០២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  និង ឧទ្ទាននៃ ​អចេឡកវគ្គ

២០៣

សុរាបានវគ្គ សិក្ខាបទ ទី ១

២០៤

និទានពួកអ្នកឃ្វាលគោ  និង ឃ្វាលពពែ

២០៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង​ បទភាជនីយ

២០៩

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១០

សិក្ខាបទ ទី ២

២១១

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ​និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២១១

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២១២

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៣

សិក្ខាបទ ទី ៣

២១៤

និទាន​សត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

២១៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​និង​សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២១៥

បទភាជនីយ

១១៦

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៧

សិក្ខាបទ ទី ៤

២១៨

និទាន ឆន្នភិក្ខុ និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២១៨

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២១៩

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២០

សិក្ខាបទ ទី ៥

២២១

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២១

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២២២

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៣

សិក្ខាបទ ទី ៦

២២៤

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

២២៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ទី១

២២៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​២​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

២២៦

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៧

សិក្ខាបទ ទី ៧

២២៨

និទានព្រះបាទ ពិម្ពិសារសេនិយរាជ

២២៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

២២៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ១

២៣០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ២

២៣១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៣

២៣២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៤

២៣៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៥

២៣៤

សិក្ខាបទវិភង្គ

២៣៥

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៦

សិក្ខាបទ ទី ៨

២៣៧

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

២៣៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ

២៣៨

បទភាជនីយ

២៣៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤០

សិក្ខាបទ ទី ៩

២៤១

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

២៤១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ

២៤២

បទភាជនីយ

២៤៣

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤៤

សិក្ខាបទ ទី ១០

២៤៥

និទាន​សត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

២៤៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​និង​សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២៤៦

បទភាជនីយ

២៤៦

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និង ឧទ្ទាន​សុរាបានវគ្គ

២៤៧

សម្បាណកវគ្គ  និង សិក្ខាបទ ទី ១

២៤៨

និទានឧទាយិភិក្ខុ

២៤៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង  បទភាជនីយ

២៤៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥០

សិក្ខាបទ ទី ២

២៥២

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២៥២

សិក្ខាបទវិភង្គ  បទភាជនីយ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៣

សិក្ខាបទ ទី ៣

២៥៤

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

២៥៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង  អធិករណៈ ៤ យ៉ាង

២៥៥

បទភាជនីយ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៦

សិក្ខាបទ ទី ៤

២៥៧

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

២៥៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ 

២៥៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦០

សិក្ខាបទ ទី ​៥

២៦១

និទានឧបាលិទារក

២៦១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៦៥

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ 

២៦៦

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦៧

សិក្ខាបទ ទី ​​៦

២៦៨

និទានភិក្ខុ ១ រូប

២៦៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៦៩

បទភាជនីយ 

២៧០

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧១

សិក្ខាបទ ទី ​​៧

២៧២

និទានភិក្ខុ ១ រូប

២៧២

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៧៣

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ បទភាជនីយ 

២៧៤

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧៥

សិក្ខាបទ ទី ​​៨

២៧៦

និទានភិក្ខុឈ្មោះ  អរិដ្ឋ ជាភិក្ខុ មិច្ឆាទិដ្ឋិ

២៧៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៨២

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម

២៨៤

បទភាជនីយ 

២៨៦

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៧

សិក្ខាបទ ទី ​​៩

២៨៨

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

២៨៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

២៨៩

ការបរិភោគរួម  ​មានពីរយ៉ាង

២៩០

បទភាជនីយ 

២៩១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩២

សិក្ខាបទ ទី ​​១០

២៩៣

និទាន សមណុទ្ទេស  ឈ្មោះ កណ្ឌក   មានទិដ្ឋិអាក្រក់

២៩៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣០០

បទភាជនីយ 

៣០២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ   និង ឧទ្ទាននៃ សម្បាណកវគ្គ

៣០៥

សហធម្មិកវគ្គ  និង សិក្ខាបទ ទី ​​១

៣០៦

និទានភិក្ខុឈ្មោះ ឆន្ន

៣០៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣០៧

បទភាជនីយ 

៣០៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣១០

សិក្ខាបទ ទី ​​២

៣១១

និទានព្រះដ៏មានព្រះភាគ សំដែងអានិសង្សវិន័យ និង​និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣១១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣១៣

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣១៤

សិក្ខាបទ ទី ​​៣

៣១៥

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣១៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣១៧

មោហារោបនកម្ម

៣១៨

បទភាជនីយ 

៣១៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២០

សិក្ខាបទ ទី ​​៤

៣២១

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៣

សិក្ខាបទ ទី ​​៥

៣២៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២៥

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៦

សិក្ខាបទ ទី ​​៦

៣២៧

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២៨

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៩

សិក្ខាបទ ទី ​​៧

៣៣០

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣០

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣១

បទភាជនីយ 

៣៣២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៣៣

សិក្ខាបទ ទី ​​៨

៣៣៤

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣៤

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣៥

បទភាជនីយ 

៣៣៦

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៣៧

សិក្ខាបទ ទី ​​៩

៣៣៨

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣៩

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤០

សិក្ខាបទ ទី ១០

៣៤១

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៤១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៤២

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤៣

សិក្ខាបទ ទី ១១

៣៤៥

និទាន ទព្វមុល្លបុត្រ

៣៤៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៤៦

បទភាជនីយ 

៣៤៧

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤៨

សិក្ខាបទ ទី ១២

៣៤៩

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៤៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៥០

បទភាជនីយ 

៣៥២

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ   និង​ឧទ្ទាន​នៃសហធម្មិកវគ្គ

៣៥៣

រតនវគ្គ និង​ សិក្ខាបទ ទី ១

៣៥៤

និទានស្តេចព្រះនាម បសេនទិកោសល

៣៥៤

និយាយពីទោសចូលទៅកាន់រាជត្រកូល ១០ យ៉ាង

៣៥៩

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៦២

សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៦៣

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៦៤

សិក្ខាបទ ទី ២

៣៦៥

និទានភិក្ខុ ១ រូប

៣៦៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង​ និង និទាននាង​វិសាខា  មិគារ​មាតា

៣៦៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី១ និង និទានកូនខ្មួយ អនថបិណ្ឌិកសេដ្ឋី

៣៦៨

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី២ និង សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៧០

បទភាជនីយ 

៣៧១

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៧២

សិក្ខាបទ ទី​៣

៣៧៣

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ    ​និយាយ តិរច្ឆានកថា

៣៧៣

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង​ និទានភិក្ខុច្រើនរូប និងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី១ 

៣៧៦

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី២ 

៣៧៧

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី៣  និង   សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៧៨

បទភាជនីយ 

៣៧៩

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៨០

សិក្ខាបទ ទី​៤

៣៨១

និទានភិក្ខុ ច្រើន រូប

៣៨១

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៨២

សិក្ខាបទវិភង្គ   និង បទភាជនីយ 

៣៨៣

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៨៤

សិក្ខាបទ ទី​​៥

៣៨៥

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

៣៨៥

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

៣៨៦

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨៧