ដើម្បី អាន សូមចុចនូវ ចំណងជើង ខាងក្រោមនេះ ៖                                                                            

                                                                                                                                          

១- ឆ្មានៅក្នុងអក្សរសិល្ប ២- រឿងល្បែង និង បញ្ញាសជាតក