- ក្រអៅបេះដូងស្រុកខ្មែរ
បកប្រែពីភាសាបារាំង ដោយ
អ្នកស្រី ហង់ សាវ័ត្យា (អតីតសាស្ត្រាចារ្យភាសាបារាំង)